Рубоиёти Умари Хайёми Нишопурӣ-8


Хайём3
←   Ба пас   <8>   Ба пеш   →

Дар хоб будам, маро хирадманде гуфт,
К-аз хоб касеро гули шодӣ нашукуфт.
Коре чӣ кунӣ, ки бо аҷал бошад ҷуфт,
Май хӯр, ки ба зери хок мебояд хуфт.


Некто мудрый внушал задремавшему мне:
«Просыпайся, счастливым не станешь во сне.
Брось ты это занятье, подобное смерти.
После смерти, Хайям, отоспишься вполне!»
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Дар ҳикмат агар Арастую Ҷамҳурӣ,
Дар қудрат агар Қайсару Фағфурӣ,
Май нӯш зи ҷоми Ҷам, ки гӯр охири кор,
Гар Баҳромӣ, ки оқибат дар гӯрӣ.


Будь Аристотеля, Джемхура будь мудрей,
Будь богдыхана ты иль кесаря сильней,
Пей все равно вино. Конец один — могила:
Ведь даже царь Бахрам почил навеки в ней.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дар чашми муҳаққиқон чи зебову чи зишт,
Манзилгаҳи ошиқон чи дӯзах, чи биҳишт.
Пӯшидани бедилон чи атлас, чи палос,
Зери сари ошиқон чи болину чи хишт.


Кто урод, кто красавец — не ведает страсть.
В ад согласен безумец влюбленный попасть.
Безразлично влюбленным, во что одеваться,
Что на землю стелить, что под голову класть.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Дар ҷоми тараб бодаи гулранг хуш аст,
Бо нағмаи уду нолаи чанг хуш аст.
Зоҳид, ки хабар надорад аз ҷоми шароб,
Дур аз бари мо ҳазор фарсанг хуш аст.


Бокала полного веселый вид мне люб,
Звук арф, что жалобно при том звенит, мне люб,
Ханжа, которому чужда отрада хмеля, —
Когда он за сто верст, горами скрыт, — мне люб.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дар ҷустани ҷоми Ҷам ҷаҳон паймудем,
Рӯзе нанишастему шабе нағнудем.
З-устод чу васфи ҷоми Ҷам бишнудем,
Худ ҷоми ҷаҳоннамойи Ҷам мо будем.


Джамшида чашу я искал, не зная сна,
Когда же мной земля была обойдена,
От мужа мудрого узнал я, что напрасно
Так далеко ходил — в моей душе она.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дар шӯъбадахонаи ҷаҳон ёр маҷӯй,
Бишнав зи ман ин ҳадису зинҳор, магӯй.
Бо дард бисозу ҳеҷ дармон маталаб,
Бо ғам бинишин хурраму ғамхор маҷӯй.

***


Дарвеш, зи тан ҷомаи сурат баркан,
То дарнадиҳӣ ба ҷомаи сурат тан.
Рав, кӯҳнагилеми фарқ бар дӯш афкан,
Дар зери гилем кӯси султонӣ зан.


Скинь ризы показные! Не поступай как тот,
Кто платье покупает, а тело продает.
Рогожею прикройся — и вот под ней тебя
Неведомая миру порфира облечет.
(Тарҷумаи Л. В. Некора)

***


Дарёб, ки аз рӯҳ ҷудо хоҳӣ рафт,
Дар пардаи асрори фано хоҳӣ рафт.
Май нӯш, ки надонӣ аз куҷо омадаӣ,
Хуш бош, надонӣ ба куҷо хоҳӣ рафт.


Ты с душою расстанешься скоро, поверь.
Ждет за темной завесою тайная дверь.
Пей вино! Ибо ты — неизвестно откуда.
Веселись! Неизвестно — куда же теперь?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Дарёи вуҷуд омада берун зи нуҳуфт,
Кас нест, ки ин гавҳари таҳқиқ бисуфт.
Ҳар кас сухане аз сари савдо гуфтаст,
З-он рӯй, ки ҳаст, кас наметонад гуфт.

***


Дасти чу мане, ки ҷому соғар гирад,
Ҳайф аст, ки у дафтару минбар гирад.
Ту зоҳиди хушкиву манам фосиқи тар,
Оташ нашунидаам, ки дар тар гирад.


Моей руке держать кувшин вина — отрада;
Священных свитков ей касаться и не надо:
Я от вина промок; не мне, ханжа сухой,
Не мне, а вот тебе опасно пламя ада.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Деҳқони қазо басе чу мо кишту дуруд,
Ғам хӯрдани беҳуда намедорад суд.
Пур кун қадаҳи май, ба кафам барнеҳ зуд,
То бозхӯрам, ки буданиҳо ҳама буд.

***


Дигар ғами ин гардиши гардун нахӯрем,
Ҷуз бодаи ноби софи гулгун нахӯрем.
Май хуни ҷаҳон асту ҷаҳон хунии мо,
Мо хуни дили хунии худ чун нахӯрем?


Твои дары, о жизнь, — унынье и туга;
Хмельная чаша лишь одна нам дорога.
Вино ведь — мира кровь, а мир — наш кровопийца,
Так как же нам не пить кровь кровного врага?
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дидам ба сари иморате марде фард,
К-ӯ гул ба лагад мезаду хораш мекард.
В-он гул ба забони ҳол бо ӯ мегуфт:
«Ҳуш дор, чу ман басе лагад хоҳӣ хӯрд».

***


Дил гуфт: «Маро илми ладуннӣ ҳавас аст,
Таълим бикун, агар туро дастрас аст».
Гуфтам, ки : «Алиф», гуфт: «Дигар ҳеҷ магӯ,
Дар хона агар кас аст, як ҳарф бас аст».


«Снизойди, — меня сердце просило, — к мольбе:
Научи меня истине, ясной тебе!»
«А!» — сказал я. «Достаточно! — сердце сказало. —
Много ль надо ума, чтобы вымолвить «Бэ»?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Дил сирри ҳаёт агар камоҳӣ донист,
Дар мавт ҳам асрори Илоҳӣ донист.
Имрӯз, ки бо худӣ, надонистӣ ҳеҷ,
Фардо, ки зи худ равӣ, чӣ хоҳӣ донист?


Если б мне этой жизни причину постичь —
Я сумел бы и нашу кончину постичь,
То, чего не постиг я, в живых пребывая.
Не надеюсь, когда вас покину, постичь.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Дӣ кӯзагаре бидидам андар бозор,
Бар тозагиле лагад ҳамезад бисёр.
В-он гил ба забони ҳол бо вай мегуфт:
«Ман ҳам чу ту будам, маро ту неку дор!»


Слышал я: под ударами гончара
Глина тайны свои выдавать начала:
«Не топчи меня! — глина ему говорила. —
Я сама человеком была лишь вчера».
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Додам ба умед рӯзгоре барбод,
Нобуда зи рӯзгори худ рӯзе шод.
З-он метарсам, ки рӯзгорам надиҳад
Чандон ки зи рӯзгор бистонам дод.


В надеждах ветру дал развеять я жизни срок,
Быть радостным хоть день один не дал мне рок,
Теперь боюсь, стал слишком краток мой срок, чтоб я
От рока справедливости дождаться смог!
(Тарҷумаи Б. Маршак)

***


Донӣ, зи чӣ рӯй уфтодасту чӣ роҳ
Озодии сарву савсан андар афвоҳ?
Ин дорад даҳ забон, валекин хомӯш,
В-он дорад сад даст, валекин кӯтоҳ.


Да, лилия и кипарис — два чуда под луной,
О благородстве их твердит любой язык земной,
Имея двести языков, она всегда молчит,
А он, имея двести рук, не тянет ни одной.
(Тарҷумаи Николай Стрижков)

***


Донӣ, ки сапедадам хурӯси саҳарӣ,
Ҳар лаҳза чаро ҳамекунад навҳагарӣ?
Яъне, ки намуданд дар оинаи субҳ,
К-аз умр шабе гузашту ту бехабарӣ.


1. О чем кричит, тревожа чуткий слух?
Что в зеркале зари узрел петух?
— Вот жизни ночь еще одна минула,
Но дремлешь ты и к вести горькой глух.
(Тарҷумаи К. Арсенева)


2. О чем кричит, тревожа чуткий слух,
Что видел в зеркале зари петух?
Проходит жизнь, и эта ночь мелькнула.
Но дремлешь ты и к страшной вести глух.
(Тарҷумаи К. Арсенева)

***


Доранда чу таркиби табоеъ орост,
Аз баҳри чӣ афкандаш андар каму кост?
Гар нек омад, шикастан аз баҳри чӣ буд?
В-ар нек наёмад ин сувар, айб кирост?


Отчего всемогущий Творец наших тел
Даровать нам бессмертия не захотел?
Если мы совершенны — зачем умираем?
Если несовершенны — то кто бракодел?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Ду чиз, ки ҳаст мояи доноӣ,
Беҳтар зи ҳама ҳадиси ногӯёӣ.
Аз хӯрдани ҳар чи ҳаст, нохӯрдан беҳ,
В-аз сӯҳбати ҳар кӣ ҳаст, беҳ танҳоӣ.


Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дунё ба мурод ронда гир, охир чӣ?
В-ин номаи умр хонда гир, охир чӣ?
Гирам, ки ба коми дил бимонӣ сад сол,
Сад соли дигар бимонда гир, охир чӣ?


Познай все тайны мудрости! — А там?..
Устрой весь мир по-своему! — А там?..
Живи беспечно до ста лет счастливцем…
Протянешь чудом до двухсот!.. — А там?..
(Тарҷумаи Иван Тхоржевский)

***


Дунё дидиву ҳар чӣ дидӣ, ҳеҷ аст,
В-он низ, ки гуфтиву шунидӣ, ҳеҷ аст.
Сар то сари офоқ давидӣ, ҳеҷ аст,
В-он низ, ки дар хона хазидӣ, ҳеҷ аст.


Ты видел мир, но все, что ты видал, — ничто.
Все то, что говорил ты и слыхал, — ничто.
Итог один, весь век ты просидел ли дома,
Иль из конца в конец мир исшагал, — ничто.
(Тарҷумаи Осип Румер)

***


Дунё чу фаност, ман ба ҷуз фан накунам,
Ҷуз ёди нишоту майи равшан накунам.
Гӯянд маро, ки Эзидат тавба диҳад,
Ӯ худ надиҳад в-ар бидиҳад, ман накунам.


Смертный, думать не надо о завтрашнем дне,
Станем думать о счастье, о светлом вине.
Мне раскаянья бог никогда не дарует,
Ну а если дарует — зачем оно мне?
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

***


Душман ба ғалат гуфт, ман фалсафиям,
Эзид донад, ки он чӣ ӯ гуфт, наям.
Лекин чу дар ин ғамошён омадаам,
Охир кам аз он ки ман бидонам, ки киам.


Дураки мудрецом почитают меня.
Видит бог: я не тот, кем считают меня.
О себе и о мире я знаю не больше
Тех глупцов, что усердно читают меня.
(Тарҷумаи Герман Плисецкий)

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.