Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2

kniga02

Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо-2

Шумо метавонед маводи зеринро аз адабиёти тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред.

Маводҳо барои сохтани реферат ва навиштани иншоҳо дар мавзӯъҳои адабӣ хеле созгоранд, зеро онҳо аз сарчашмаҳои гуногун гирдоварӣ шуда, вақти пурбаҳои шуморо барои ҷустуҷӯйи онҳо нигаҳдорӣ мекунанд ва мавзӯи интихобкардаатонро ба пуррагӣ мекушоянд.

Файлҳо барои осонии истифода, таҳрир ва нусхагирӣ дар формати DOC бар асоси алифбои тоҷикӣ, бо риояи қоидаҳои имло пешниҳод мешаванд.

2. Адабиёти тоҷик

БАХШИ 1

Скачать бесплатно

4001. Асотири бостонии ориёӣ. Адабиёти қадим. Мафҳуми адабиёти қадим. Асотир. Зарвон. Каюмарс. Ҷамшед.

Скачать бесплатно

4001a. Авасто. Таърихи пайдоиш. Қисматҳои Авасто (Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарад, Хурда-Авасто).

Скачать бесплатно

4002. Адабиёти паҳлавӣ, портӣ ва суғдӣ. Ёдгориҳои хаттии давраи сосониён (Ёдгори Зарирон, Дарахти Асурик, Хватайнамак). Адабиёти суғдӣ.

Скачать бесплатно

4003. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 9 ва 10. Ҳаёти илмӣ ва мадании аср. Забони форсии дарӣ – забони адабӣ ва давлатӣ. Оғози адабиёти навини тоҷикӣ. Асри дурахши адабиёти форсӣ. Абӯшакури Балхӣ. Дақиқӣ. Навъҳои адабӣ ва хусусиятҳои онҳо.

Скачать бесплатно

4006. Рӯдакӣ. Зодгоҳ ва айёми ҷавонӣ. Рӯдакӣ ва Сомониён. Пирӣ ва вафоти шоир. Эҷодиёти Рӯдакӣ. Калила ва Димна. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғоявии лирикаи шоир. Қасидаҳои Рӯдакӣ (Қасидаи пирӣ). Пандҳои Рӯдакӣ. Маҳорати шоирии Рӯдакӣ. Сабки хуросонӣ.

Скачать бесплатно

4010. Абулқосими Фирдавсӣ. Оғози таълифи Шоҳнома. Сабабу сарчашмаҳои он. Ҷараёни таълифи Шоҳнома ва анҷоми нусхаи аввалини он. Таҳрири дуюми Шоҳнома ва саргузашти пасини Фирдавсӣ. Султон Маҳмуд ва Шоҳнома. Мундариҷаи Шоҳнома.

Скачать бесплатно

4010a. Достони Рустаму Сӯҳроб. Ғояи достон. Устухонбандии достон. Образҳои достон (Рустам, Сӯҳроб, Гурдофарид ва ғ.).

Скачать бесплатно

4010b. Достони Сиёвуш. Мундариҷаи ғоявии Достони Сиёвуш. Сужети достон. Образи Сиёвуш. Образи Пирон. Образи Рустам. Образи Фарангис. Образи Судоба. Образи Гарсеваз. Образи Ковус ва Афросиёб.

Скачать бесплатно

4010c. Мундариҷаи ғоявии Шоҳнома. Ватанхоҳӣ. Масъалаи ҷанг ва сулҳ. Масъалаҳои ахлоқӣ дар Шоҳнома. Сабк ва забони Шоҳнома. Аҳамияти шӯҳрати Шоҳнома. Образҳои барҷаста ва ҷовидонаи адабиёти ҷаҳон.

Скачать бесплатно

4018. Адабиёти тоҷик дар асрҳои 11-12. Замони қатлу ғорат. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ дар ин асрҳо. Доираҳои адабии асрҳои 11-12. Тавсифи умумии адабиёти асрҳои 11-12. Вис ва Ромин. Масъуди Саъди Салмон. Наср дар асрҳои 11-12 (Сафарнома, Қобуснома, Сиёсатнома, Калила ва Димна, Чаҳор мақола, Синдбоднома, Самаки айёр, Саргузашти Маҳастӣ). Мазмуни ғоявии адабиёти асрҳои 11-12. Се шакли баромадҳои зидди зулм.

Скачать бесплатно

4019. Абӯалӣ Ибни Сино. Тарҷумаи ҳол. Мероси илмӣ ва адабии Абӯалӣ ибни Сино. Осори фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. Абӯалӣ ибни Сино – адиб. Ашъори тоҷикии Абӯалӣ ибни Сино. Зафарнома. Шӯҳрати ҷаҳонии Абӯалӣ ибни Сино.

Скачать бесплатно

4022. Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Шарҳи зиндагӣ. Мероси адабии Носири Хусрав. Сафарнома. Девони шоир. Саодатнома. Рӯшноинома. Мундариҷаи ғоявии ашъори Носири Хусрав. Мақоми инсон дар гуфтори Носири Хусрав. Андарзҳои Носири Хусрав. Афкори танқидии Носири Хусрав. Сабк ва услуби нигориши Носири Хусрав. Назарияи адабиёт. Қасида.

Скачать бесплатно

4025. Умари Хайём. Осори илмии Умари Хайём. Мундариҷаи ғоявии рубоиёти Умари Хайём. Шеваи нигориши рубоиёти Умари Хайём. Шӯҳрати оламгири рубоиёти Умари Хайём. Назарияи адабиёт. Рубоӣ.

Скачать бесплатно

4027. Асадии Тӯсӣ. Луғати фурс. Гаршоспнома. Қаҳрамонҳои асосии Гаршоспнома. Образи Гаршосп. Ҷамшед. Асрат. Заҳҳок. Сабки нигориши Асадӣ. Назарияи адабиёт. Мунозира.

Скачать бесплатно

4028. Низомии Ганҷавӣ. Эҷодиёти шоир. Хамса. Бахшҳои Хамса. Махзан-ул-асрор. Хусрав ва Ширин. Лайлӣ ва Маҷнун. Ҳафт пайкар. Искандарнома.

Скачать бесплатно

4028a. Достони Хусрав ва Ширин. Таҳлили образҳои асосӣ. Образи Ширин. Образи Хусрав. Образи Фарҳод. Хусусиятҳои бадеии достони Хусрав ва Ширин. Назарияи адабиёт. Сюжет. Устухонбандии достон ва унсурҳои он.

Скачать бесплатно

4032. Адабиёти тоҷик дар асри 13. Истилои муғул ва инъикоси он дар адабиёт. Пурзӯр шудани қувваҳои зидди зулм. Илм.

Скачать бесплатно

4034. Муҳаммад Авфии Бухороӣ. Мероси илмӣ ва адабии Авфӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷомеъ-ул-ҳикоёт.

Скачать бесплатно

4034a. Муҳаммад Авфӣ. Осори адабӣ ва илмӣ. Лубоб-ул-албоб. Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ур-ривоёт.

Скачать бесплатно

4035. Саъдии Шерозӣ. Рӯзгори Саъдӣ. Сафар кардан — ҷаҳон дидан. Рӯзҳои вопасини ҳаёти Шайх Саъдӣ. Мероси адабӣ. Қасоиди Саъдӣ. Саъдӣ — паёмбари ғазал. Бӯстон.

Скачать бесплатно

4035a. Гулистон. Гуманизми Саъдӣ. Мақоми панду андарз дар «Гулистон». Нигоҳи Саъдӣ ба илму ҳунар. Забон ва тарзи баёни Саъдии Шерозӣ. Саҷъ ва навъҳои он.

Скачать бесплатно

4042. Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ). Мероси адабии Ҷалолиддини Балхӣ. Фиҳи мо фиҳи. Бадеиёт ва тавсифҳои шоирона дар шеъри Мавлоно. Мақом ва шӯҳрати Мавлоно дар асрҳои баъдина.

Скачать бесплатно

4042a. Мазмун ва мундариҷаи ғазалиёти шоир. Девони кабир. Андешаҳои ахлоқии Мавлоно.

Скачать бесплатно

4042b. Маснавии маънавӣ. Сохт ва сабки нигориши асари Мавлоно. Мазмун ва ғояи ҳикоёти «Маснавӣ» (Ҳикояти «Марди баққол ва тутӣ», Ҳикояи «Ҷӯҳӣ», Ҳикояи «Марди аблаҳ ва хирс»).

Скачать бесплатно

4045. Амир Хусрави Деҳлавӣ. Рӯзгори Амир Хусрав. Мероси адабии Хусрав. Маълумоти мухтасар дар бораи «Хамса»-ҳои Амир Хусрави Деҳлавӣ.

Скачать бесплатно

4045a. Достони «Дувалронӣ ва Хизрхон». Сабки нигориш ва мазмуни мухтасари достон. Ғояи асар ва таҳлили нақшҳои асосии достон. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

Скачать бесплатно

4045b. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии ғазалиёти Хусрав. Мақоми қасида дар девонҳои шоир.

Скачать бесплатно

4048. Ибни Ямин. Мероси адабии Ибни Ямин. Қитаоти Ибни Ямин.

Скачать бесплатно

4049. Сайфи Фарғонӣ. Рӯзгори шоир. Мероси адабии Сайфи Фарғонӣ. Инъикоси вазъи замон дар қасоиди Сайфи Фарғонӣ. Маълумоти умумӣ дар бораи санъати тарсеъ.

Скачать бесплатно

4051. Зиёуддини Нахшабӣ. Рӯзгори Зиёи Нахшабӣ. Осори Зиёи Нахшабӣ. Гулрез. Ҷузъиёт ва куллиёт. Силк-ус-сулук. Лаззат-ун-нисо.

Скачать бесплатно

4051a. «Тӯтинома»-и Зиёи Нахшабӣ. Ғояи шоҳи одил дар «Тӯтинома». Тавсифи гурӯҳҳои поёни ҷомеа.

Скачать бесплатно

4052a. Адабиёти асрҳои 13-14. Ҳаёти сиёсӣ. Ҳаёти илмӣ ва маданӣ. Вазъи ҳаёти адабӣ дар ин асрҳо. Намуд, шакл, навъ ва жанрҳои адабӣ. Қасида. Ғазал. Рубоӣ. Наср ва мавзӯю мӯҳтавои он.

Скачать бесплатно

4053. Убайди Зоконӣ. Мероси адабии Убайди Зоконӣ. Муш ва гурба.

Скачать бесплатно

4053a. Таҳлили асарҳои насрии нависанда. Ахлоқ-ул-ашроф. Рисолаи «Дилкушо». Даҳ фасл.

Скачать бесплатно

4057. Ҳофизи Шерозӣ. Мероси адабии Ҳофиз. Мазмун ва мавзӯоти ғазалиёти Ҳофиз. Тасвири табиат дар ғазалиёти шоир. Бадеиёти ғазалиёти Ҳофиз. Шӯҳрати ҷаҳонии Ҳофиз.

Скачать бесплатно

4062. Камоли Хуҷандӣ. Мероси адабии Камол. Мавзӯи ғазалиёти Камол. Камол ҳамчун шоири худшинос ва ватандӯст. Бадеиёти ғазалиёти Камол.

Скачать бесплатно

4067. Адабиёти асри 15 ва ибтидои асри 16. Ҳаёти илмӣ-маданӣ. Ҳаёти адабӣ. Жанрҳои адабӣ.

Скачать бесплатно

4067a. Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 16 ва асри 17. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна ва Эрон дар нимаи дуюми асри 16. Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд. Авзои фарҳангӣ ва адабӣ. Тазкира ва такзиранависон. Анвои шеър дар адабиёти асри 16 ва асри 17.

Скачать бесплатно

4069. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Мероси илмӣ ва адабии Кошифӣ. Ахлоқи Мӯҳсинӣ. Саховат ва эҳсон. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии «Анвори Суҳайлӣ». «Футувватнома» — дастури одоб.

Скачать бесплатно

4071. Камолиддини Биноӣ. Ҳаёти шоир. Мероси илмиву адабии шоир. Достони «Беҳрӯзу Баҳром». Образҳои асосии достон.

Скачать бесплатно

4074. Абдурраҳмони Ҷомӣ. Тарҷумаи ҳол. Сафарҳои Ҷомӣ. Мероси адабӣ. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. «Ҳафт авранг» ва таркиби он.

Скачать бесплатно

4074a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили нақшҳои асосии достон. Нақши Зулайхо.

Скачать бесплатно

4074b. Достони «Хирадномаи Искандарӣ». Сужети асар. Идеяи шоҳи одил ва маърифатпарвар. Пайдоиш ва ташаккули идеяи «ҷамъияти хаёлӣ» дар адабиёти шифоҳӣ ва китобӣ. Тасвири ҷамъияти хаёлӣ дар «Хирадномаи Искандарӣ». Ақидаи Ҷомӣ дар бораи муносибати устоду шогирд.

Скачать бесплатно

4074c. Баҳористон. Сабаби навишта шудани асар, сохт ва таркиби он. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ҳикояҳои «Баҳористон». Боби ҳафтуми «Баҳористон» ва аҳамияти илмию бадеии он. Мавқеи латифаҳои халқӣ дар асар. Услуб, воситаҳои тасвир ва аҳамияти «Баҳористон».

Скачать бесплатно

4074d. Маълумот дар бораи мусаммат ва навъҳои он.

Скачать бесплатно

4083a. Алишери Навоӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Навоӣ (Фонӣ). Хамса. Мундариҷаи идеявии ашъори форсӣ-тоҷикии Навоӣ (Фонӣ). Тӯҳфат-ул-афкор. Дӯстию ҳамкории Ҷомию Навоӣ.

Скачать бесплатно

4084. Бадриддини Ҳилолӣ. Шарҳи ҳоли шоир. Мероси адабии Ҳилолӣ. Шоҳу Дарвеш. Сифот-ул-ошиқин.

Скачать бесплатно

4084a. Мавзӯъ ва мундариҷаи идеявии ғазалиёти шоир. Баъзе хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ҳилолӣ.

Скачать бесплатно

4084b. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун». Сужети достон. Ғояи асар. Таҳлили нақшҳои асосии достон.

Скачать бесплатно

4087. Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тарҷумаи ҳол.

Скачать бесплатно

4087a. Бадоеъ-ул-Вақоеъ. Мазмун ва сохти композитсионии асар. Фикрҳои сиёсиву иҷтимоии Восифӣ. Тарғиби илму ҳунар, панду андарзҳои ҳакимона. Аҳамияти «Бадоеъ-ул-вақоеъ» ҳамчун сарчашмаи илмиву адабӣ. Услуб ва забони «Бадоеъ-ул-вақоеъ».

Скачать бесплатно

4087b. Восифӣ ҳамчун шоир. Мазмун ва мундариҷаи идеявии ашъори Восифӣ.

Скачать бесплатно

4089. Абдурраҳмони Мушфиқӣ. Мероси адабии Мушфиқӣ.

Скачать бесплатно

4089a. Маснавии «Гулзори Ирам». Хусусиятҳои достон.

Скачать бесплатно

4090. Шавкати Бухороӣ. Эҷодиёти Шавкати Бухороӣ.

Скачать бесплатно

4092. Соиби Табрезӣ. Эҷодиёти Соиби Табрезӣ. Мавзӯъҳои асосии ғазалиёту мусамматҳои мухаммаси Соиби Табрезӣ. Услуб ва сабки баёни Соиб. Соиб ва шуарои дигари муосиру минбаъда.

Скачать бесплатно

4095. Сайидои Насафӣ. Тарҷумаи ҳол. Мероси адабии Сайидо. Пояи шоирии Сайидо.

Скачать бесплатно

4095a. Мавзӯъ ва мундариҷаи ғазалиёти Сайидо. Инъикоси замон, вазъияти сиёсӣ – иҷтимоӣ дар ғазалиёти Сайидо. Андешаҳои панду ахлоқии Сайидо.

Скачать бесплатно

4095b. Мусамматҳои Сайидо.

Скачать бесплатно

4095c. «Шаҳрошӯб»-и Сайидо ва сохтори он, тасвири ҳунармандон дар ин асар. Мазмуну мундариҷаи шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Сайидо.

Скачать бесплатно

4095d. «Баҳориёт»-и Сайидо — сохтор, мазмун ва мундариҷаи он.

Скачать бесплатно

4101. Бедили Деҳлавӣ. Ҳаёт ва эҷодиёти Бедили Деҳлавӣ. Куллиёти Бедил. Асарҳои насрии Бедил. Таркиби девони Бедили Деҳлавӣ. Ҷаҳонбинӣ ва ақидаҳои иҷтимоӣ – ахлоқии Бедил. Аҳамияти илм. Тарғиби хислатҳои ҳамида. Таъсири эҷодиёти Бедил ба адабиёти тоҷик.

Скачать бесплатно

4101a. Таҳлили ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ.

Скачать бесплатно

4101b. Достони «Комде ва Мадан»-и Бедили Деҳлавӣ. Образҳои асосии достон. Ғоя ва ҳадафи эҷодии Бедил.

Скачать бесплатно

4108. Адабиёти асри 18 ва нимаи аввали асри 19. Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна. Ҳавза ва марказҳои адабӣ. Навъҳои асосии адабӣ. Ривоҷи сабки ҳиндӣ.

Скачать бесплатно

4110. Гулханӣ. Мероси адабии Гулханӣ. «Зарбулмасал», мавзӯъ ва мазмуну мӯҳтавои он.

Скачать бесплатно

4110a. Қоонӣ. Мероси адабии Қоонӣ. Ҳунари Қоонӣ дар қасидасаройӣ. Мавзӯъ ва мазмуни асари насрии Қоонӣ — «Парешон».

Скачать бесплатно

4111. Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ. Мероси адабии Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ.

Скачать бесплатно

4111a. Достони «Юсуф ва Зулайхо». Таҳлили достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Мазмуни мухтасари достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҳозиқ. Образҳои достон. Образи Юсуф. Образи Зулайхо.

Скачать бесплатно

4112. Аҳмади Дониш. Мероси адабӣ ва илмии Аҳмади Дониш. Аҳмади Дониш ва маорифпарварони дигар.

Скачать бесплатно

4112a. Сохт ва мундариҷаи «Наводир-ул-Вақоеъ».

Скачать бесплатно

4112b. «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития» ва мазмуни мухтасари он. Сохту таркиби асар. Мазмуни мухтасари рисола.

Скачать бесплатно

4115. Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ. Мероси адабии Возеҳ. Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик. Мазмуни мухтасари «Кони лаззат ва хони неъмат». «Ақоид-ун-нисо» ва мазмуну мундариҷаи он.

Скачать бесплатно

4116. Савдо. Эҷодиёти Савдо. «Музҳикот»-и Савдо.

Скачать бесплатно

4118. Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат. Мероси адабии Ҳайрат.

Скачать бесплатно

4119. Шамсиддин Шоҳин. Мероси адабии Шоҳин. Ғазалиёти Шоҳин. Мундариҷаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва гузориши масъалаҳои иҷтимоӣ дар он. Мазмуни манзумаи «Тӯҳфаи дӯстон».

Скачать бесплатно

4119a. Достони «Лайлӣ ва Маҷнун» ва мазмуни мухтасари он. Таҳлили образҳои достон.

Скачать бесплатно

4127. Мирзо Содиқи Муншӣ. Мероси адабии Мирзо Содиқ. Мавзӯъ ва мазмуни ғазалиёти шоир. Маснавии «Дахмаи шоҳон».

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 6

  1. хело хуб вале маводҳо оиди адабиёти муосири халқи тоҷик мешуд боз ҳам хуб буд.

  2. Баха тчк

  3. 4045а

  4. Ба ман мавод барои навиштани макола дар мавзуи «тахкики Хайём дар Олмон» лозим аст.

    • Дуруд.
      Мутаассифона, ин гуна мавод надорам. Агар забони олмониро донед, дар сомонаҳои Олмон ҷустуҷӯ кунед ва агар саводи форсӣ дошта бошед, ба Шумо асарҳои Алии Даштиро тавсия медиҳам. Онҳо замоне дар Китобхонаи Фирдавсӣ буданд.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.