Мавод барои эҷоди реферат ва иншоҳо

kniga02

Рӯйхати маводи тайёр барои эҷоди реферат ва иншоҳо

Шумо метавонед маводи зеринро аз таърихи халқи тоҷик ройгон барои худ фаро кашед ва истифода баред.

Маводҳо барои сохтани реферат ва навиштани иншоҳо дар мавзӯъҳои таърихӣ хеле созгоранд, зеро онҳо аз сарчашмаҳои гуногун гирдоварӣ шуда, вақти пурбаҳои шуморо барои ҷустуҷӯйи онҳо нигаҳдорӣ мекунанд ва мавзӯи интихобкардаатонро ба пуррагӣ мекушоянд.

Файлҳо барои осонии истифода, таҳрир ва нусхагирӣ дар формати DOC бар асоси алифбои тоҷикӣ, бо риояи қоидаҳои имло пешниҳод мешаванд.

1. Таърих

БАХШИ 1

Скачать бесплатно

1001. Асри санг. Палеолит. Сохти пешазқабилавӣ. Пайдоиши ҷамоати қабилавӣ. Осори палеолити пойин. Осори палеолити миёна. Осори палеолити боло. Тавсифи ҷамъияти палеолит.

Скачать бесплатно

1002. Асри санг. Мезолит ва неолит. Осори мезолит. Осори неолит. Қадимтарин тасвирҳои рӯйи санг.

Скачать бесплатно

1003. Асри биринҷӣ. Гузариш ба сохти қавмии падарӣ. Қувваҳои истеҳсолкунанда. Вилоятҳои таърихию мадании Осиёи Миёна. Сохти ҷамъиятӣ.

Скачать бесплатно

10030. Меҳрпарастӣ.

Скачать бесплатно

10030a. Зурвония.

Скачать бесплатно

2002. «Авесто» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ. Ҷамъияти Осиёи Миёна мувофиқи маълумоти «Авесто». Масъалаи ташаккули қадимтарин давлатҳо.

Скачать бесплатно

2002a. Авасто. Ясно — Готҳо. Яштҳо. Вандидод. Виспарад. Хурд-Авасто. Занд. Позанд.

Скачать бесплатно

2002b. Авесто ва бахшҳои он.

Скачать бесплатно

20021. Зардуштия.

Скачать бесплатно

20021a. Зардушт. Оини зардуштӣ. Наврӯз. Меҳргон. Сада. Тиргон.

Скачать бесплатно

20021b. Оини маздаясно.

Скачать бесплатно

20021c. Замон ва макони Зардушт. Таълимоти Зардушт дар бораи ҷаҳон, инсон ва ахлоқ.

Скачать бесплатно

10031. Таркиби нажодии аҳолии Осиёи Миёна дар аҳди биринҷӣ. Масъалаи ориёӣ. Умумияти ҳиндуэронӣ. Ориёиҳо. Роҳҳои кӯчиши тоифаҳои ҳиндуэронӣ ва комплексҳои археологии Осиёи Миёна.

Скачать бесплатно

10031a. Этногенези ориёиҳо. Ҳудуди зисти онҳо. Пайдоиши номи ориёӣ. Тамаддуни ориёиҳо. Забони ориёиҳо.

Скачать бесплатно

10032. Тақсимоти ривоятии ҷаҳон. Пешдодиён. Таърихи офариниш. Кишварҳои офаридаи Аҳура Маздо барои инсонҳо. Подшоҳии Ҷам — Ҷамшед. Подшоҳии Заҳҳоки Морон. Подшоҳии Фаридун. Тақсим кардани ҷаҳон. Ориёно. Тӯрон. Подшоҳии Манучеҳр. Афросиёб. Ораши Камонгир.

Скачать бесплатно

10033. Давлати Каёниён. Кайқубод. Кайковус. Кайхусрав. Ташаккули давлати бузурги ориёиҳо. Подшоҳии Гуштосп. Зуҳури Зардушт. Фиристодани Гуштосп Исфандиёрро ба кишварҳои Ориёно ва паҳн намудани дини зардуштӣ. Ҳуҷуми Арҷосп ба Ориёно.

Скачать бесплатно

1004. Асри оҳан. Материалҳои археологии асри аввали оҳан. Металлургияи оҳан. Масканҳо.

Скачать бесплатно

10040. Давлатҳои Элом, Митан ва Мод.

Скачать бесплатно

10040a. Давлати Мод.

Скачать бесплатно

10041. Давлати Ҳахоманишиҳо. Ба вуҷуд омадани давлати Ҳахоманишиҳо. Футуҳоти Куруши II дар Осиёи Миёна. Куруш ва Томирис. Шикасти қӯшуни ҳахоманишӣ. Шӯриши зидди Ҳахоманишиҳо дар аҳди Дорои I. Осиёи Миёна дар ҳайати давлати ҳахоманишӣ. Сохти иҷтимоию иқтисодӣ, маданият ва дини Суғд, Хоразм ва Бохтар дар асрҳои VI–IV пеш аз милод. Осиёи Миёна ва Эрон дар аҳди салтанати Ҳахоманишиҳо.

Скачать бесплатно

10041a. Давлати Ҳахоманишиҳо. Ривояти ба тахт нишастани Куруш. Тасхири Лидия. Фатҳи Бобул. Андешаҳои муаррихон ва бузургони илм дар бораи Куруши кабир. Подшоҳии Камбуҷияи II. Шӯриши Бардияи дурӯғин. Ислоҳоти Дориюши Бузург. Ҷангҳо бо Юнон. Вазъияти дохилӣ. Вазъияти иҷтимоӣ. Андозҳо. Сабабҳои шикасти лашкари Хишоёршо. Кишоварзӣ ва ҳунармандӣ. Фарҳанги ориёиҳо дар замони Ҳахоманишиён.

Скачать бесплатно

10041b. Давлати Ҳахоманишиён ва рушди тамаддуни ориёӣ.

Скачать бесплатно

1005. Лашкаркашии Искандари Мақдунӣ ба Шарқ. Тараққии Мақдуния. Шикасти давлати ҳахоманишӣ. Муҳорибаҳо дар дамгаҳи Осиёи Миёна. Муборизаи халқҳои Осиёи Миёна бо қӯшуни юнону мақдунӣ. Қувваҳои ҳарбӣ ва ҳунари ҷангии халқҳои Осиёи Миёна. Амалиётҳои ҳарбӣ дар Мовароуннаҳр. Шӯриши солҳои 329–327 пеш аз милод. Инқирози империяи Искандари Мақдунӣ ва оқибати футуҳоти мақдуниҳо.

Скачать бесплатно

1005a. Ҳуҷуми Искандар ба Ориёно. Ҳуҷуми Искандари мақдунӣ ба Ориёнои ғарбӣ. Вазъият дар лашкари Искандар баъди фатҳи Ориёнои ғарбӣ. Назария ва амалияи ҷангии ориёиҳои шарқӣ. Муборизаи Бес ба муқобили мақдуниҳо. Давраи якуми муборизаи Спитамен ба муқобили лашкари Искандар. Муҳориба бо 7 шаҳри водии Силис. Давраи дуюми ҷангҳои озодихоҳонаи ориёиҳо дар солҳои 329-328 пеш аз милод. Қалъаи Ориёмиз. Қалъаи Сисимифар.

Скачать бесплатно

1006. Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Селевкиён. Давлатҳои Юнону Бохтар ва Порт. Пайдоиш ва таърихи давраҳои аввали Порт ва Юнону Бохтар. Муборизаи зидди истилокории Селевкиён. Равнақи давлати Юнону Бохтар. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва маданияти давлати Юнону Бохтар. Дигар ноҳияҳои Осиёи Миёна. Ҳамлаи қатъӣ ба Юнону Бохтар.

Скачать бесплатно

1006a. Давлати Юнону Бохтар. Равнақи давлати Юнону Бохтар. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва мадании давлати Юнону Бохтар. Маданияти эллинӣ. Хату фарҳанг. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ.

Скачать бесплатно

1007. Сохти дохилӣ, иқтисодӣ ва маданияти давлати Порт (Ашкониён). Кӯчманчиён ва Порт. Ғалабаи Порт бар Рим.

Скачать бесплатно

1007a. Давлати Ашкониён. Ташкил шудани давлати портҳо. Мубориза бо селевкиҳо. Забткориҳои Рим дар шарқ ва ҷанг бо портҳо. Сохти иқтисодӣ ва сиёсии мамлакат. Тиҷорати хориҷӣ. Сохтори иҷтимоӣ ва муносибатҳои иқтисодӣ. Лашкаркашии императори Рим ба Порт. Маданияту фарҳанги ориёиҳо дар замони Ашкониён.

Скачать бесплатно

1007b. Давлати Парфия (Портҳо) ва тамаддуни ориёӣ.

Скачать бесплатно

10071. Масъалаи пайдоиши йуҷиҳо. Бохтар ва Суғд. Давлати қадимии Фарғона – Даван. Халқҳо ва ноҳияҳои шимолӣ

Скачать бесплатно

1008. Давлати Кушон. Давраи аввали давлати Кушон. Масъалаи хронологияи Кушон. Забти сарзаминҳо. Ислоҳоти пулии Кадфизи II. Канишка ва равнақи давлати Кушон. Таназзули давлати Кушон. Кушониён ва Сосониён. Шаҳрҳо ва манзилҳои Осиёи Миёна дар давраи Кушон: Бохтари шимолӣ. Суғд, Фарғона, Чоч, Хоразм. Иқтисодиёти Осиёи Миёна дар давраи Кушониён. Хоҷагии қишлоқ. Обёрӣ. Бинокорӣ ва ҳунармандӣ. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Маданият ва дини Осиёи Миёнаи кушонӣ. Осори хаттӣ. Ақоиди мазҳабӣ. Санъат.

Скачать бесплатно

1008a. Давлати Кушониён. Пайдоиши Кушониён (юҷиҳо). Озод шудани сарзаминҳои Ориёӣ аз истилогарони юнонӣ. Шоҳаншоҳ Куҷула Кадфиз. Ислоҳоти пулии Кадфизи II. Таназзули давлати Кушон. Шаҳру деҳот, иқтисодиёт ва тиҷорат дар давраи Кушониён. Шаҳру деҳот дар асри Кушониён. Иқтисодиёт дар замони Кушониён. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Маданият ва фарҳанги замони Кушониён. Меъморӣ ва ҳунармандӣ. Осори хатти замони Кушониён. Дини Кушониён. Санъат. Сару либос дар замони кушониён.

Скачать бесплатно

1008b. Давлати Кушониён ва тамаддуни ориёӣ.

Скачать бесплатно

10081. Давлати Сосониён

Скачать бесплатно

10091. Наҳзати Маздак

Скачать бесплатно

10091a. Ҷунбиши Маздак ва моҳияти иҷтимоиву таърихии он дар растохези тамаддуни ориёӣ.

Скачать бесплатно

10092. Монӣ ва дини монавия.

Скачать бесплатно

10081a. Таъсисёбии давлати Сосониён. Идора ва хоҷагии давлати Сосониён. Ҳаракати монавия. Ҳукмронии Шопури II, Яздигурди I ва Пирӯз. Ҳаракати маздакия. Ҳукмронии Хусрави I Анӯшервон. Рӯ ба таназзул ниҳодани давлати Сосониён.

Скачать бесплатно

10081b. Давлати Сосониён. Сабабҳои ғалабаи Ардашер бар Артабони V. Сиёсати берунаи Сосониён дар асрҳои III-IV. Шартномаи Нисибин. Ҷангҳои якум ва дуюми Шопури I бо румиён. Сиёсати берунаи Сосониён дар асри V. Ҳаракати Маздакиён. Хусрави I Анӯшервон. Сиёсати берунаи Сосониён дар асри VI. Хусрави II Парвиз. Подшоҳии Қубод. Сохти давлатӣ ва ҷомеаи Сосониён. Ҳудуди давлати Сосониён. Шоҳаншоҳ. Табақот. Сохтори идоравӣ. Монӣ ва дини ӯ. Маздак. Маориф ва маданият. Мактаб. Забон. Адабиёт. Хат. Тақвим. Шаҳрҳо. Меъморӣ ва санъат дар замони Сосониён. Шаҳр ва деҳаҳо. Маркази давлати Сосониён. Қасри Ширин. Санъати тасвирӣ. Фарқияти давлатдории Сосониён аз пешгузаштагони худ. Вазъи Сосониён дар арафаи истилои араб.

Скачать бесплатно

10081c. Давлати Сосониён ва тамаддуни ориёӣ

Скачать бесплатно

1009. Хиёниён ва Ҳайтолиён. Кидориён. Хиёниён. Ҳайтолиён. Масъалаи пайдоиши хиёниён ва ҳайтолиён. Ҷамъияти ҳайтолиён.

Скачать бесплатно

1009a. Давлати Ҳайтолиён. Сиёсати берунаи Ҳайтолиён дар асрҳои IV-VI мелодӣ. Ба давлати Ҳайтолиён ҳамроҳ кардани Ҳиндустон ва Хутан. Сохтори давлати Ҳайтолиён. Шаклҳои заминдорӣ. Ҳунармандӣ ва савдо. Кулолӣ. Мисгарӣ ва оҳангарӣ. Заргарӣ. Бофандагӣ. Чармгарӣ. Гилембофӣ. Савдои дохилӣ ва хориҷӣ. Санъати меъморӣ. Ҳайкалсозӣ. Санъати тасвирӣ. Санъати мусиқӣ. Сарулибос. Ҷангафзорҳо. Мактаб ва маориф.

Скачать бесплатно

1009b. Ҳайтолиён ва тамаддуни ориёӣ.

Скачать бесплатно

20022. Дину оини тоҷикон дар замони Ҳайтолиён. Зардуштӣ-зурвонӣ. Дини буддоӣ.

Скачать бесплатно

1010. Хоқонии турк ва нуфузи ҳокимияти он дар Осиёи Миёна. Туркҳо ва Ҳайтолиён. Низои туркҳо ва Сосониён. Иқтисодиёт ва сиёсат. Муносибати хоқони турк ва ҳокимони маҳаллӣ. Синтези Осиёи Миёнаву турк. Наҳзати Абрӯй.

Скачать бесплатно

1010a. Истилои Тоҷикзамини Шарқӣ аз тарафи туркон.

Скачать бесплатно

10101. Тахористон дар асри 6 – ибтидои асри 8. Маълумоти сарчашмаҳо дар бораи вазъияти Тахористон дар асри VI – ибтидои асри VIII. Таърихи сиёсӣ. Обёрӣ. Хоҷагии қишлоқ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Бинокорӣ. Меъморӣ. Санъати тасвирӣ. Ҳайкалтарошӣ, кандакории чӯб ва дигар намудҳои санъат. Дин.

Скачать бесплатно

10101a. Тахористон дар арафаи ҳуҷуми арабҳо. Ахбори умумӣ. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Меъморӣ. Санъати тасвирӣ. Кобул дар замони истилои араб. Вазъияти сиёсӣ. Меъморӣ ва санъати тасвирӣ.

Скачать бесплатно

10102. Суғд дар асрҳои 6-7. Тавсифоти умумӣ. Сюан-сзан ва Хой Чао дар бораи Суғд. Таърихи сиёсӣ. Обёрӣ. Хоҷагии қишлоқ. Ҳунармандӣ ва тиҷорат. Мустамликадории Суғдиён. Кашфи Қалъаи кӯҳи Муғ ва ҳафриёти Панҷакенти қадим. Самарқанд, Варахша ва дигар бошишгоҳҳои шаҳрӣ. Бинокорӣ. Санъати тасвирӣ. Ҳайкалтарошӣ. Санъати мусиқӣ ва рақсӣ. Хати суғдӣ ва адабиёти он. Ақоиди мазҳабӣ.

Скачать бесплатно

10102a. Суғд дар арафаи истилои араб. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Савдои байналхалқӣ. Бинокорӣ, меъморӣ ва санъати тасвирӣ.

Скачать бесплатно

10103. Уструшан ва Фарғона дар асрҳои 6-7

Скачать бесплатно

10104. Хоразм дар арафаи истилои араб. Ривояти таърихӣ дар бораи шоҳони Хоразм. Забон ва русумҳо. Савдо.

Скачать бесплатно

20031. Забон ва адабиёти суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ, хутанӣ-сакоӣ. Забон ва адабиёти суғдӣ. Забони хоразмӣ. Забон ва адабиёти бохтариён — тахориён. Забон ва адабиёти хутанӣ-сакоӣ.

Скачать бесплатно

1011. Арабистон дар арафаи ислом. Пайдоиши ислом. Шикасти давлати Сосонӣ. Аз тарафи арабҳо забт карда шудани Мовароуннаҳр (давраи аввал). Парокандагии сиёсии Мовароуннаҳр дар миёнаҳои асри VII. Ба сарҳади Осиёи Миёна расидани лашкари араб. Ҳамлаҳои нахустин ба Мовароуннаҳр. Муборизаи суғдиён, тахористониҳо ва дигар халқҳои Осиёи Миёна бар зидди истилогарон. Мудофиаи Самарқанд. Иттифоқи Суғд, Чоч, Фарғона ва Туркон. Аз тарафи арабҳо забт карда шудани Мовароуннаҳр (давраи дувум). Аҳволи халқҳои Осиёи Миёна. Муборизаи суғдиён, фарғониҳо ва туркон дар солҳои 720–722. Муборизаи Хатлонзамин бар зидди истилогарон. Оқибати ба хилофати араб ҳамроҳ карда шудани Осиёи Миёна. Роли халқҳои Осиёи Миёна дар муборизаи байни Умавиҳо ва Аббосиён. Гурӯҳҳои мухолиф дар хилофат. Наҳзати Абӯмуслим. Шӯриши Сумбоди Муғ ва наҳзати Муқаннаъ.

Скачать бесплатно

1011a. Пайдо шудани дини ислом. Иқдоми Муҳаммад (с) пайғамбар. Яккахудоӣ. Ҳиҷрати Муҳаммад (с) пайғамбар. Моҳияти дини ислом. Таъсисёбии Хилофати Араб. Баъди вафоти Муҳаммад. Давраҳои Хилофати Араб. Лашкаркашиҳои халифаҳои аввалин. Мубориза бар зидди Алӣ. Таъсисёбии Хилофати Умавиён. Фоҷиаи Карбало. Хилофати Умавиён дар аҳди Марвониҳо. Шӯриши Абӯмуслим. Таъсиси Хилофати Аббосиён. Шӯриши Муқаннаъ. Идораи Хилофати Аббосиён. Барҳам хӯрдани Хилофати Аббосиён. Маданияти Хилофати Араб.

Скачать бесплатно

1011b. Зуҳури ислом. Сарзамини Арабистон дар остонаи зуҳури ислом. Ақоид ва ахлоқи арабҳо пеш аз ислом. Пайғамбар дар Мадина. Ҷангҳо дар роҳи густариши дини ислом. Ҷанги Бадр. Ҷанги Уҳуд. Ҷанги Хандақ. Фатҳи Хайбар. Фатҳи Макка. Пазироии ислом ва асосҳои он. Шариат. Ҷангҳои истилогаронаи араб дар Тоҷикзамини Ғарбӣ. Ҷанги Занҷир. Ҷанги Пул. Ҷанги Қодисия ва тасарруфи Тайсафун. Ҷанги Ҷалуло. Ҷангҳои охирин дар Тоҷикзамини Ғарбӣ. Ҷанги Наҳованд. Кӯшишҳои охирини Сосониён. Натиҷаи забткориҳои арабҳо. Тоҷикзамини Ғарбӣ дар замони хилофати Умавиён. Мубориза ба муқобили Умавиён. Сарнагунии хилофати Умавиён. Ташкилёбии хилофати Аббосиён. Муносибатҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикзамин-Эронзамин дар асрҳои VIII-IX. Ҳуҷуми ғоратгаронаи арабҳо ба Бухоро ва Самарқанд. Муҳорибаҳои Пайканд ва Самарқанд. Забти вилоятҳои Ҳирот, Ғур ва Кобул. Сабабҳои ғалабаи арабҳо дар ин вилоятҳо. Лашкаркашии арабҳо ба Тахористон. Хурӯҷи Низак. Исёни Мӯсо. Ҷангҳои арабҳо дар шимолии Тахористон. Ҷангҳои Қутайба дар Шимоли Тахористон (водии Ҳисори имрӯза). Аҳволи тоҷикон баъди истилои араб. Иттифоқи зиддиарабии Суғд, Чоч ва Фарғона. Ҷангҳои озодихоҳонаи тоҷикон дар Хуросон (солҳои 717-722). Шӯришҳои Деҳистон, Ҷурҷон ва Табаристон. Шӯриши шоҳзодагони суғдӣ бо сарварии Ғурак. Шӯриш бо сарварии Карзанҷ. Деваштич — сарвари шӯриши зиддиарабӣ. Сабабҳои шикасти шӯришҳои солҳои 720-722. Бойгонии Деваштич ва аҳамияти таърихии он. Лашкаркашии якуми Асад ибни Абдулло ба Хатлон. Муҳорибаи Камарҷо. Шӯришҳои солҳои 30-юм дар Тоҷикзамини шарқӣ. Шикасти дуюмини Асад ибни Абдулло дар Хатлон. Сеюмин лашкаркашии Асад ибни Абдулло ба Хатлон. Муборизаи якҷояи тоҷику араб бар зидди Умавиён. Наҳзати Абӯмуслими Хуросонӣ. Ҳуҷуми лашкари Чин ба Тоҷикзамини Шарқӣ. Шӯриши Шарик дар Бухоро дар соли 751. Шӯриши Сафедҷомагон бо сарварии Муқаннаъ. Сабабҳои ғалабаи арабҳо дар Тоҷикзамин. Ҳаракати фарҳангии Шуубиҳо. Нуфузи аввалин дудмони тоҷик – Бармакиён. Шӯриши Рофеъ ибни Лайс ва нуфузи оли Сомон.

Скачать бесплатно

10110. Этногенези тоҷикон – эрониён

Скачать бесплатно

1012. Давлати Тоҳириён. Қувват гирифтани ашрофи феодалии маҳаллӣ. Тоҳириён (821–873).

Скачать бесплатно

1012a. Давлати Тоҳириён. Сулолаи Тоҳириён. Таъсиси давлати Тоҳириён. Иқтидори давлати Тоҳириён.

Скачать бесплатно

1013. Давлати Саффориён. Саффориён (873–903).

Скачать бесплатно

1013a. Давлати Саффориён. Сулолаи Саффориён. Таъсиси давлати Саффориён. Муносибатҳои байниҳамдигарии халифа ва Яъқуб. Давлати Саффориён дар аҳди Амр. Барҳам хӯрдани давлати Саффориён.

Скачать бесплатно

1014. Таъсиси давлати Сомониён. Сохти давлатӣ ва ташкили дастгоҳи идораи он. Низоъҳои байнихудии феодалӣ ва суст шудани давлати Сомониён. Истилои Қарохониён. Хоҷагӣ, маданияти моддӣ, муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Хоҷагии қишлоқ. Истеҳсоли маъдан ва кӯҳкорӣ. Истеҳсоли шиша ва сафололот. Дигар намудҳои касбу ҳунар. Бинокорӣ ва меъморӣ. Тиҷорат ва муомилоти пул. Бухоро – маркази давлати Сомониён. Созмони инъомоти феодалӣ ва заминдории шартӣ. Рентаи феодалӣ, ҳаёти деҳқонон ва наҳзатҳои халқӣ. Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён.

Скачать бесплатно

2041. Илм ва адабиёти тоҷик дар асрҳои 9-10. Тараққиёти адабиёти бадеӣ. Илму фан.

Скачать бесплатно

1014a. Таъсиси давлати Сомониён. Сулолаи Сомониён. Иқтибосҳо аз "Таърихи Табарӣ". Иқтибосҳо аз "Таърихи Бухоро". Иқтидори давлати Сомониён. Идораи Давлатӣ. Сохтори маъмурии давлати Сомониён. Иқтидори хоҷагӣ. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Сарватҳои зеризаминӣ. Тиҷорат. Шаҳрҳои давлати Сомониён. Барҳам хӯрдани давлати Сомониён. Маданияти давлати Сомониён. Забони тоҷикӣ. Мактабу маориф. Илм. Адабиёт.

Скачать бесплатно

1014b. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Сомониён. Ташкилёбии давлати Сомониён. Васеъ шудани ҳудудҳои давлати Сомониён. Исмоили Сомонӣ. Ташкили дастгоҳи идора ва лашкар. Тараққиёти иқтисодии давлати Сомониён. Кишоварзӣ. Сарватҳои зеризаминӣ. Ҳунармандӣ ва санъат. Инкишофи тиҷорати дохилӣ ва берунӣ. Бозорҳо. Тиҷорат бо давлатҳои хориҷии дуру наздик. Тиҷорат бо Руси қадим. Шаклҳои заминдории феодалӣ. Шӯришҳои халқӣ дар замони Сомониён. Ҳаракати Қарматия. Сабабҳои таназзул ва барҳамхӯрии давлати Сомониён. Муборизаи охирини сулолаи Сомониён. Абӯиброҳими Мунтасир. Тараққиёти шаҳрҳои давлати Сомониён. Бухоро. Инкишофи санъати мусиқӣ. Фарҳанг ва маориф. Инкишофи илму фан. Бинокорӣ ва меъморӣ. Ҳунарҳои бадеӣ.

Скачать бесплатно

10141. Анҷоми ташаккули халқи тоҷик

Скачать бесплатно

10141a. Анҷоми ташаккулёбии халқи тоҷик ва давлатдории ӯ. Таркиби этникӣ (нажодӣ)-и халқи тоҷик. Ташаккули забони адабии тоҷик. Ташаккули умумияти ҳудудии халқи тоҷик.

Скачать бесплатно

10142. Оид ба масъалаи пайдоиш ва инкишофи забони адабиёти классикии тоҷик.

Скачать бесплатно

1015. Халқи тоҷик дар давраи салтанати Ғазнавиён.

Скачать бесплатно

1015a. Таъсиси давлати Ғазнавиён. Иқтидори давлати Ғазнавиён. Давлати Ғазнавиён дар аҳди Масъуди Ғазнавӣ. Барҳамхӯрии давлати Ғазнавиён.

Скачать бесплатно

1015b. Ташкилёбии давлати Ғазнавиён. Ҷангҳои Маҳмуди Ғазнавӣ баҳри васеъ кардани давлати худ. Рӯ ба таназзул ниҳодан ва барҳам хӯрдани давлати Ғазнавиён.

Скачать бесплатно

10151. Салҷуқиҳо ва суқути давлати Ғазнавиён. Салҷуқиҳо ва Низомулмулк.

Скачать бесплатно

10151a. Давлати Салҷуқиён. Қабилаҳои салҷуқӣ. Таъсисёбии давлати Салҷуқиён. Ду тақсим шудани давлати Салҷуқиён. Барҳамхӯрии давлати Салҷуқиён.

Скачать бесплатно

10151b. Таъсис ёфтани давлати Салҷуқиён. Васеъшавии замини Салҷуқиён. Муборизаи Султон Санҷар. Низомулмулк. Фаъолияти сиёсӣ ва адабии ӯ. Зулми феодалӣ ва бад шудани аҳволи кишоварзон. Шӯриши Малик Санҷар.

Скачать бесплатно

10152. Наҳзати исмоилия.

Скачать бесплатно

10152а. Ҳаракати исмоилия.

Скачать бесплатно

1016. Қарохониён. Қарохониён ва қарахитойиҳо.

Скачать бесплатно

1016a. Таъсиси давлати Қарохониён. Сулолаи Қарохонӣ. Барҳам хӯрдани давлати Қарохониён.

Скачать бесплатно

1016b. Ба вуҷуд омадани давлати Қарохониён. Забти Бухоро. Ҳукмронии Қарохониён дар Мовароуннаҳр. Қарохониён ва Қарахитойиҳо.

Скачать бесплатно

1017. Давлати Ғуриҳо.

Скачать бесплатно

1017a. Давлати Ғуриён. Сулолаи Шинасбониён. Таъсиси давлати Ғуриён. Давлати Ғуриён дар охири асри XII — аввали асри XIII. Барҳам хӯрдани давлати Ғуриён.

Скачать бесплатно

1017b. Давлати Ғуриён ва ҳудудҳои он. Ҷангҳои Ғуриён барои васеъ кардани ҳудудҳои давлати худ. Таназзули давлати Ғуриён ва сабабҳои он.

Скачать бесплатно

1018. Давлати Хоразмшоҳиён. Хоразм ва давлати Салҷуқӣ. Шӯриши Санҷар. Истилои давлати қарохонӣ аз тарафи Муҳаммади Хоразмшоҳ.

Скачать бесплатно

1018a. Давлати Хоразмшоҳон. Сулолаи Хоразмшоҳон. Истиқлолияти Хоразм. Муҳаммади Хоразмшоҳ.

Скачать бесплатно

1018b. Таъсисёбии давлати Хоразмшоҳиён. Муҳаммад Хоразмшоҳ.

Скачать бесплатно

10181. Хоҷагӣ ва муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар асрҳои 11-12. Иқтаъ ва заминдории шартӣ дар асрҳои ХI–ХII. Моликияти замин ва деҳқонон. Шаҳрҳои Осиёи Миёна дар асрҳои ХI–ХII. Касбу ҳунар дар асрҳои ХI–ХII. Муомилоти пул. Маданияти асри ХI-ибтидои асри ХIII. Бинокорӣ, меъморӣ ва ҳунари амалӣ.

Скачать бесплатно

20071. Илму адаби тоҷик дар асри 11– аввали асри 13. Паҳн шудани тасаввуф ва роҳ ёфтани он ба адабиёти форсу тоҷик.

Скачать бесплатно

10181a. Вазъияти иқтисодию иҷтимоии халқи тоҷик дар асри XI – ибтидои асри XIII. Кишоварзӣ. Ҳунармандӣ. Тиҷорат. Меъморӣ ва санъат дар асри XI – ибтидои асри XIII.

Скачать бесплатно

10181b.Мавқеи забони форсии тоҷикӣ ва инкишофи илм дар асри XI – ибтидои асри XIII.

Скачать бесплатно

1019. Истилои муғул. Хоҷагии Осиёи Миёна дар замони ҳукмронии муғулҳо. Ҳуҷуми урдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна. Мудофиаи қаҳрамононаи Хуҷанд. Темурмалик. Футуҳоти минбаъдаи Чингизхон дар Осиёи Миёна. Ҳаёти хоҷагӣ пас аз истилои муғул. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ. Сиёсати дохилии Мангуқоон ва ҳокими тоҷир – Масъудбек. Ислоҳоти пулии Масъудбек. Қисман барқарор шудани ҳаёти шаҳр ва тиҷорат. Осиёи Миёна дар нимаи аввали асри ХIV. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии осиёи миёна дар замони муғулҳо. Категорияҳои моликияти замин. Суюрғол. Категорияҳои деҳқонон. Масъалаи сохти крепостнойӣ. Ғуломӣ. Аҳволи пешаварон. Маданияти халқҳои Осиёи Миёна дар замони муғулҳо. Меъморӣ. Касбҳои амалӣ. Санъат.

Скачать бесплатно

20131. Илму адаби тоҷик дар асри 13 – миёнаҳои асри 14

Скачать бесплатно

1019a. Истилои муғул. Муттаҳидшавии қабилаҳои бодиянишини муғул таҳти роҳбарии Чингизхон. Вазъи Осиёи Марказӣ дар арафаи ҳуҷуми Чингизхон. Фоҷиаи Утрор. Ба Осиёи Марказӣ ҳуҷум кардани муғулҳо. Муборизаи қаҳрамононаи мардуми Хуҷанд. Темурмалик. Муборизаи Султон Ҷалолуддин бар зидди муғулҳо. Оқибати забткориҳои муғулҳо дар Осиёи Марказӣ. Шӯриши Маҳмуди Торобӣ. Империяи муғул баъди Чингизхон. Вазъи Мовароуннаҳр дар охири асри XIII — ибтидои асри XIV. Вазъияти хоҷагии Осиёи Марказӣ дар давраи ҳукмронии муғулҳо. Кишоварзӣ ва ҳунармандӣ. Илму фарҳанг дар асри XIII — нимаи аввали асри XIV. Меъморӣ ва санъат.

Скачать бесплатно

10191. Давлати Куртҳои Ҳирот. Таъсисёбии давлати Куртҳои Ҳирот. Таназзули давлати Куртҳои Ҳирот ва сабабҳои он.

Скачать бесплатно

10192. Давлати Сарбадорони Сабзавор. Омилҳо ва ҷараёни таъсисёбии давлати Сарбадорон. Давлати Сарбадорон дар замони Амир Ваҷеҳуддин ва Хоҷа Шамсиддин. Таназзули давлати Сарбадорон.

Скачать бесплатно

10193. Сарбадорони Самарқанд.

Скачать бесплатно

1020. Халқи тоҷик дар давлати Темур ва Темуриён. Таърихи сиёсӣ. Ҷунбишҳои халқӣ. Темур ва аввалин қадамҳои ӯ дар роҳи ба даст овардани ҳокимият. Ҷунбиши Сарбадорон. Ба сари ҳокимияти Мовароуннаҳр омадани Темур ва футуҳоти минбаъдаи ӯ. Муборизаи сулолавии Темуриён. Ҳукмронии Улуғбек. Қатли Улуғбек. Низоъҳои феодалӣ. Хоҷагӣ. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Вазъи умумии хоҷагӣ ва истисмори деҳқонон. Категорияҳои моликияти феодалон ба замин. Суюрғол дар асри ХV. Тиҷорат. Шаҳр ва касбу ҳунар. Маданият. Бинокорӣ ва меъморӣ. Санъати наққошӣ ва миниётур.

Скачать бесплатно

20181. Илму адаб дар нимаи дувуми асрҳои 14-15.

Скачать бесплатно

1020a. Давлати Темуриён. Шиддатёбии мубориза байни хонҳои муғул дар Мовароуннаҳру Хуросон. Ба саҳнаи муборизаҳо ворид гаштани Темур. Ҷанги гилӣ. Ҷунбиши Сарбадорон дар Самарқанд бо сарварии Мавлонозода. Сарбадорон ва амир Ҳусайну Темур. Ба сари ҳокимият омадани амир Темур. Ибтидои истилои амир Темур. Забткориҳои Темур. Империяи Темур ва ваҳшоният. Вазъи кишоварзӣ. Суюрғол. Намудҳои андозҳо. Вазъи тиҷорат. Ислоҳотҳои пулии Улуғбек ва Хусравшоҳ. Шаҳр ва шаҳрдорӣ. Вазъи касбу ҳунар. Оғози мубориза байни намояндагони хонадони темурӣ. Мовароуннаҳру Хуросон дар замони ҳукмронии Шоҳрух ва Улуғбек. Таназзул ва аз байн рафтани давлати Темуриҳо. Бинокорӣ ва санъати меъморӣ. Наққошӣ ва санъати рассомӣ дар асри XV. Инкишофи илм. Ҳавзаҳои илмӣ дар аҳди Темуриҳо. Вазъи адабиёт дар асри XV.

Скачать бесплатно

1021. Давлати Шайбониён. Ҳаёти халқи тоҷик дар давлати Шайбониён (асри ХVI). Таърихи сиёсӣ. Истилои давлати Темуриён. Сиёсати дохилии Шайбонихон. Муборизаи байни Шайбониён ва Бобур. Осиёи Миёна дар нимаи аввали асри ХVI. Низоъҳои феодалон. Абдуллохони II ва «ҷамъ кардани мулкҳои хоса». Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Моликият ва истифодаи замин. Касбу ҳунар, тиҷорати дохилӣ ва муомилоти пулӣ. Тиҷорати хориҷӣ. Муносибатҳои дипломатӣ. Масъалаи этногенези халқи ӯзбек. Маданияти моддӣ ва маънавӣ. Бинокорӣ ва меъморӣ.

Скачать бесплатно

20221. Адабиёти бадеӣ ва таърихнигории тоҷик дар асри 16.

Скачать бесплатно

1021a. Ба вуҷуд омадани давлатдории Шайбониён. Бобур Мирзо. Ҳуҷуми шоҳи Эрон Исмоили Сафавӣ ба Осиёи Марказӣ. Ҷангу низоъҳои феодалӣ дар миёнаи асри XVI. Вазъи кишоварзӣ. Шаклҳои заминдорӣ дар асри XVI. Ҳунармандӣ ва савдо дар асри XVI. Бинокорӣ ва меъморӣ дар асри XVI. Санъати кандакорӣ ва оройиш, китобат, минётура ва мусиқӣ. Ҳаёти илмӣ ва адабӣ дар асри XVI.

Скачать бесплатно

1022. Давлати Ҷониён (Аштархониён). Низоъҳои байнихудии феодалон дар асри ХVII. Афзудани парокандагии феодалӣ. Сиёсати дохилии Убайдуллохон. Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ. Вазъи хоҷагӣ. Даромади замин. Андозҳои шаҳр. Ба дасти феодалон ҷамъ шудани моликияти замин. Ҷунбишҳои халқӣ. Касбу ҳунар, тиҷорат, муомилоти пулӣ. Маданияти моддӣ ва маънавӣ. Меъморӣ ва санъат.

Скачать бесплатно

20291. Адабиёти бадеии тоҷик ва солномаҳои таърихии асри 17 –ибтидои асри 18.

Скачать бесплатно

1022a. Давлати Ҷониён. Низоъҳои байнихудӣ. Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Аштархониён (Ҷониён). Вазъи Бадахшон ва Ҳисор. Муборизаи хонҳои Бухоро ва Балх. Вазъи Хуҷанд ва Ӯротеппа дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Ба ихтиёри феодалон гузаштани қисми зиёди замин. Вазъи касбу ҳунар ва савдо. Ҷунбишҳои халқӣ дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Инкишофи меъморӣ ва санъат. Бунёди мадрасаҳо. Вазъи адабиёт дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Инкишофи илм дар асри XVII — нимаи аввали асри XVIII. Осиёи Марказӣ дар замони охирин намояндаи хонадони Аштархониён – Абдулфайзхон. Ҳуҷуми Нодиршоҳи Афшор ба Осиёи Марказӣ.

Скачать бесплатно

1023. Давлати Манғитиён (Аморати Бухоро). Ҳуҷуми Нодиршоҳ ба Бухоро ва Хева. Оғози ҳукмронии Манғития. Мубориза дар роҳи мустаҳкам кардани аморати Бухоро. Аморати Бухоро дар нимаи аввали асри ХIХ.

Скачать бесплатно

1023a. Давлати Манғитиён. Оғози ҳукмронии сулолаи Манғития. Мубориза барои ишғоли Ӯротеппа. Забти Ҳисор. Ҳукмронии Дониёл атолиқ. Мубориза барои мустаҳкам кардани аморат. Амирони Бухоро. Амир Насрулло ва ислоҳоти ҳарбии ӯ. Вазъи бекигариҳои Ҳисор ва Кӯлоб. Вазъи мулкҳои Ӯротеппа ва Хуҷанд. Сохти маъмурии Аморати Бухоро. Амир ва мақоми ӯ. Лашкар ва аслиҳа. Ҷойгиршавии аҳолӣ. Аҳолии шаҳр ва деҳот. Вазъи кишоварзӣ. Боғдорӣ ва чорводорӣ. Вазъи ҳунармандӣ дар нимаи аввали асри XIX. Сарватҳои зеризаминӣ. Конҳо ва истифодаи онҳо. Тиҷорат. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ. Бозорҳо. Шабакаҳои обёрӣ ва кандани каналҳо. Заминдории феодалӣ. Заминҳои амлокӣ ва вақф. Андозҳо ва маҷбуриятҳои меҳнатӣ. Шӯришҳои халқӣ. Сабабҳои ба амал омадани онҳо. Бинокорӣ ва меъморӣ дар нимаи аввали асри XIX. Инкишофи илм. Мактаб ва мадрасаҳо. Ҳаёти адабӣ. Эҷодиёти даҳанакии халқ.

Скачать бесплатно

1024. Хонии Хӯқанд. Давлати хонии Хӯқанд дар нимаи аввали асри ХIХ. Нобудшавии аҳолӣ ва харобии хоҷагӣ дар натиҷаи ҷангҳои байни давлатҳои феодалӣ.

Скачать бесплатно

1024a. Хонии Хӯқанд. Пурзӯршавии хонигарии Хӯқанд. Хонигарии Хева. Хонҳои Хӯқанд. Ҷангҳои байни Аморати Бухоро ва хонигарии Хӯқанд. Ҷангҳои минбаъдаи байни Аморати Бухоро ва хонигарии Хӯқанд ва оқибатҳои он.

Скачать бесплатно

10241. Маданияти моддӣ ва маънавӣ дар Аморати Бухоро ва Хонии Хӯқанд. Бинокорӣ ва меъморӣ.

Скачать бесплатно

20321. Ҳаёти илмӣ ва адабӣ дар асрҳои 18-19.

Скачать бесплатно

1025. Оғози ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна. Инкишофи минбаъдаи робитаҳои тиҷоратию сиёсии Россия бо давлатҳои Осиёи Миёна. Ҳуҷуми қӯшунҳои подшоҳӣ ба Осиёи Миёна. Таъсиси генерал-губернатории Туркистон ва пешравии минбаъдаи қӯшунҳои подшоҳӣ. Муборизаи Англия ва Россия барои доираи нуфуз. Вусъати мулкҳои Россия дар Осиёи Миёна. Ҳуҷуми қӯшунҳои подшоҳӣ ба Туркманистон. «Масъалаи Помир» ва ҳалли он. Аҳамияти прогрессивию таърихии ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна.

Скачать бесплатно

1025a. Лашкаркашии Русия ба Осиёи Марказӣ. Вазъи мулкҳои Осиёи Марказӣ. Сабабҳои ба Осиёи Марказӣ лашкаркашии Русия. Оғози забткориҳои Русия дар Осиёи Марказӣ. Рафти амалиёти ҷангӣ дар солҳои 1864-1866. Муҳорибаи Ҷиззах. Таъсисёбии генерал-губернатории Туркистон ва идораи он. Аз Русия шикаст хӯрдани Аморати Бухоро. Муҳорибаи Зирабулоқ. Шартномаи 23 июни соли 1868. Шӯриши Абдумаликтӯра. Эъзомияи Искандаркӯл. Шартномаи 28 сентябри соли 1873. Ҳуҷуми якуми амир Музаффар ба водии Ҳисор. Ҳуҷумҳои дуввуми амир Музаффар. Тобеи Аморати Бухоро шудани Бухорои Шарқӣ. Шӯриши солҳои 1873-1876 ва барҳам дода шудани хонии Хӯқанд. Ҳуҷуми лашкари Русия ба хонии Хева. Забти мулкҳои туркманнишин. Масъалаи Помир. Оқибатҳои Осиёи Марказиро забт кардани Русия.

Скачать бесплатно

1026. Сиёсати мустамликадории ҳукумати подшоҳӣ. Ду марҳалаи сиёсати иқтисодии ҳукумати мутлақа дар Осиёи Миёна. Роҳ ёфтани муносибатҳои капиталистӣ. Аҳволи косибон.

Скачать бесплатно

1026a. Кишвари Туркистон – қисми таркибии империяи Русия. Ба кишвари Туркистон омадани муҳоҷирони рус. Муносибатҳои Русия бо Аморати Бухоро. Таркиби маъмурии Аморати Бухоро. Сохтмони роҳҳои оҳан. Вазъи кишоварзӣ. Пайдоиши саноат. Сиёсати молиявӣ. Бонкҳо. Ширкатҳо ва рафоқатҳои маҳаллӣ. Фаъолияти ташкилотҳои хурди қарздиҳӣ. Таркиби иҷтимоии халқҳои Осиёи Марказӣ. Оғози ташаккулёбии синфи коргар ва буржуазияи миллӣ. Ҷунбишҳои мардумӣ дар кишвари Туркистон ва Аморати Бухоро. Шӯриши Восеъ. Муборизаи зиддимустамликавӣ дар Туркистон.

Скачать бесплатно

10261. Вазъияти оммаи халқ дар кишвари Туркистон ва аморати Бухоро. Ҳаракатҳои халқӣ дар Осиёи Миёна ва дар онҳо иштирок кардани тоҷикон. Ошӯбҳои халқӣ дар бекии Балҷувон. Ошӯбҳо дар дигар маҳалҳои Осиёи Миёна.

Скачать бесплатно

10262. Халқи тоҷик дар арафа ва давраи револютсияи солҳои 1905-1907. Вазъияти кишвари Туркистон дар арафаи револютсия. Тараққиёти саноатии кишвари Туркистон. Сармояи бонкҳо. Аҳволи меҳнаткашон. Вазъияти аморати Бухоро дар арафаи револютсияи солҳои 1905-1907. Равнақи муомилоти тиҷорат. Аҳволи аҳли меҳнат. Шӯру ошӯбҳои халқӣ. Револютсияи солҳои 1905-1907 ва иштироки меҳнаткашони тоҷик дар он. Ривоҷи минбаъдаи ҳодисаҳои револютсионӣ.

Скачать бесплатно

10262a. Инқилоби якуми рус ва таъсири он ба Осиёи Марказӣ.

Скачать бесплатно

1027. Халқи тоҷик дар давраи аз соли 1908 то соли 1917. Вазъияти кишвари Туркистон ва аморати Бухоро баъд аз револютсияи солҳои 1905–1907 ва то Ҷанги якуми ҷаҳонӣ. Авҷ гирифтани фаъолияти миллатчиёни буржуазӣ. Шӯриши соли 1916 ва аҳамияти он. Таъсири харобиовари ҷанги соли 1914 ба иқтисодиёти Россия. Саршавӣ ва ҷараёни шӯриш. Револютсияи буржуазӣ-демократии феврали 1917 ва аҳамияти он дар ҳаёти халқи тоҷик.

Скачать бесплатно

1027a. Халқи тоҷик дар давраи аз соли 1908 то соли 1917. Фоҷиаи суннимазҳабон ва шиамазҳабон. Шӯриши соли 1916 дар шаҳри Хуҷанд. Ғалабаи Инқилоби феврали соли 1917. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар Туркистон. Инқилоби февралии Русия ва Аморати Бухоро. Ислоҳоти амир Олимхон.

Скачать бесплатно

20322. Маорифпарварӣ ва адабиёти тоҷик (нимаи дувуми асри 19 — ибтидои асри 20). Адабиёти тоҷик дар ибтидои асри ХХ. Фаъолияти адибони пешқадами тоҷик.

Скачать бесплатно

10271. Ташаккули афкори ҷамъиятию сиёсӣ ва мадании халқи тоҷик. Аҳмади Дониш – ислоҳотхоҳ ва маорифпарвар. Ҳаракати Ҷадидия. Мактабҳои усули нав. Рӯзномаи «Бухорои Шариф». Ҳаёти адабию мусиқӣ.

БАХШИ 2

Скачать бесплатно

1028. Инқилоби Октябр. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар уезди Хуҷанд. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Истаравшан ва болооби Зарафшон. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон.

Скачать бесплатно

1028a. Инқилоби Октябр. Барҳам додани мақомоти идораи давлатии ҳукумати сарнагунгашта. Таъсиси мақомоти қудратии Ҳокимияти Шӯравӣ. Аввалин чорабиниҳои иқтисодии Ҳукумати Шӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ. Ибтидои ислоҳоти обу замин.

Скачать бесплатно

10281. Мухторияти Қӯқанд. Ба миён омадани масъалаи мухторияти Туркистон. Сабабҳои фаъолшавии мухториятхоҳон. Анҷумани мухториятхоҳон дар Қӯқанд. Тезутунд шудани муносибатҳои Ҳокимияти Шӯравии кишвари Туркистон ва мухториятхоҳон. Маҳв карда шудани «мухторияти Қӯқанд».

Скачать бесплатно

10282. Таъсири Инқилоби Октябр ба Бухоро. Ташкилёбии ҳизбҳои сиёсии бухориён. Сарнагун гардидани амири Бухоро. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро.

Скачать бесплатно

10283. Вазъи Бухорои Шарқӣ. Ба Бухорои Шарқӣ фирор кардани амир Олимхон. Шӯриши Усмон. Ташкилёбии отряди эъзомӣ-ҳарбии Ҳисор. Барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ.

Скачать бесплатно

10284. Ҷанги шаҳрвандӣ. Сабабҳои ба вуҷуд омадани ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ. Оғози ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ва рафти он дар солҳои 1918-1920. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Помир. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ. Барҳам дода шудани Бекигарии Мастчоҳ ва хотимаи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ.

Скачать бесплатно

10285. Сабабҳои ҳаракатҳои зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Иброҳимбек. Ба Бухорои Шарқӣ омадани Анвар ва фаъолгардии ҳаракати зиддишӯравӣ. Ташкили маъракаи мубориза бар зидди Анвар. Маъракаи дуюми зарбазанӣ ба босмачигарӣ ва ба охир расидани ҷанги шаҳрвандӣ. Шикаст хӯрдани Фузайл-Махсум. Сабабҳои асосии шикаст хӯрдани ҳаракати зиддишӯравӣ.

Скачать бесплатно

10286. Ҳокимияти Шӯравӣ. Сиёсати иқтисодии Ҳокимияти Шӯравӣ. «Коммунизми ҳарбӣ» ва сиёсати нави иқтисодӣ. Гузариш ба ҳаёти осойишта. Маориф ва фарҳанг.

Скачать бесплатно

10287. Зарурияти дар Осиёи Миёна гузаронидани тақсимоти миллӣ-ҳудудӣ. Пешниҳод оид ба масъалаи тақсимот. Ҳолати ифодаи манфиатҳои тоҷикон дар ҶМШС Туркистон ва ҶХШБ. Равиши гузаронидани тақсимот. Раванди ташаккулёбии мухторият. Таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

10288. ҶМШС Тоҷикистон. Авзои сиёсӣ. Сохтмони ҳизбӣ. Аз Комитетҳои инқилобӣ ба Шӯроҳо. Анҷумани якуми Шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон ва қарорҳои он. Азнавбарқароркунӣ. Мубориза барои ҳалли масъалаи аграрӣ. Саноат ва ҳунармандӣ дар ҶМШС Тоҷикистон. Муборизаи синфӣ дар давраи мухторият. Ду маъракаи мубориза ба муқобили Иброҳимбек. Мубориза бар зидди Фузайл Махсум. Маориф ва мактаб. Муассисаҳои маданӣ-маърифатӣ.

Скачать бесплатно

1029. Раванди таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС. Анҷумани III фавқулоддаи Шӯроҳо ва қарорҳои он.

Скачать бесплатно

1030. Саноатикунонӣ. Мазмун ва фаҳмиши ҷамъиятии саноатикунонӣ. Сохтмони корхонаҳои саноатӣ. Сиёсати давлатии тайёр кардани синфи коргари касбӣ. Ташаккул ва инкишофи мусобиқаҳои меҳнатӣ дар саноат.

Скачать бесплатно

1031. Коллективонӣ. Сиёсати шӯравии коллективонии хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон ва хусусиятҳои он. Принсипҳои асосии коллективонии соҳаи кишоварзӣ. Сохтмони колхозӣ. Раванди ташаккулёбии музди меҳнати колхозчиён.

Скачать бесплатно

1032. Инқилоби маданӣ дар ҶШС Тоҷикистон. Мактаб ва маориф. Илм. Санъат. Матбуот. Адабиёт.

Скачать бесплатно

1033. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистон. Сохтмони шӯравӣ. Сохтмони ҳизбӣ. Муборизаи синфӣ. Таъқибҳои сиёсӣ: таъқибкунандагон ва таъқибшавандагон. «Тройка».

Скачать бесплатно

1034. Анҷоми сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ. Конститутсияи сотсиализми ғолиби Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

1035. Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Тоҷикистон дар арафаи Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Сабабҳои асосии сар задани Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ. Оғози Ҷанги Дуюми ҷаҳонӣ ва иштироки тоҷикистониён дар он. Тоҷикистон дар арафаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Сабабҳои сар задани ҷанг. Иштироки тоҷикистониён дар ибтидои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Иштироки тоҷикистониён дар муҳорибаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (сентябри соли 1941 – декабри соли 1943). Иштироки ҷанговарони тоҷикистонӣ дар муҳорибаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (январи соли 1944 – 2 сентябри соли 1945). Иштироки тоҷикон дар ҳаракати чирикӣ (партизанӣ) ва ҷанг бо Ҷопони милитаристӣ. Меҳнати фидокоронаи мардуми тоҷик дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Ёрии тоҷикистониён ба фронт. Мактаб дар солҳои Ҷанги Дуюми ҷаҳон. Илм, адабиёт ва санъат дар хизмати ҷанг.

Скачать бесплатно

1036. Ба охир расидани ҷанг. Ба ҳаёти осойишта гузаштан. Тадбирҳо оид ба пешрафти хоҷагии халқ. Афзудани мақоми фарҳанг, маориф ва илм. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ.

Скачать бесплатно

1037. Вазъияти байналхалқӣ дар солҳои 50-80-уми асри ХХ. Саҳми ИҶШС оид ба мустаҳкам намудани сулҳ дар ҷаҳон. Маҳкум намудани шахспарастӣ.

Скачать бесплатно

1038. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ. Зарурияти қабули Конститутсияи нави мамлакат. Афзудани мавқеи шӯроҳо ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ. Тағйирот дар роҳбарии сиёсӣ ва идораи Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

1039. Нақши панҷсолаҳо дар пешрафти ҳаёти иқтисодӣ. Инкишофи саноат. Комплекси ҳудудӣ-истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ. Синфи коргар: сатҳи маданӣ-техникӣ ва фаъолияти меҳнатии он. Сиёсати аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳаракати механизаторӣ дар деҳот. Чорводорӣ ва боғу токпарварӣ.

Скачать бесплатно

1040. Пешравиҳо дар соҳаи маориф. Илм ва адабиёт. Санъат ва идораҳои фарҳангӣ. Мақоми ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар кори тарбиявии шаҳрвандон. Тарбияи башардӯстонаи насли наврас. Тарбияи меҳнатии шаҳрвандон. Кори тарбиявӣ дар байни занон.

Скачать бесплатно

1041. Фарорасии карахтӣ. Ба амал омадани вазъи бӯҳронӣ дар мамлакат. Пеш гирифтани роҳи бозсозӣ. Оқибатҳои бозсозӣ.

Скачать бесплатно

1042. Заминаҳо ва сабабҳои пош хӯрдани ИҶШС. Бӯҳрони сиёсӣ дар мамлакат.

Скачать бесплатно

1043. Шароити таърихии ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Иҷлосияи таърихии тақдирсоз. Рамзҳои давлатии Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

1044. Заминаҳои ҷанги шаҳрвандӣ. Рафти амалиётҳои ҷангӣ. Ба итмом расидани ҷанг. Оғози гуфтушуниди байни тоҷикон. Комиссияи оштии миллӣ. Мустаҳкам кардани ягонагӣ ва ваҳдат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аҳдномаи ризоияти ҷомеа. Давраҳо ва сабақҳои таърихии сулҳи тоҷикон.

Скачать бесплатно

1045. Зарурияти гузаронидани ислоҳоти сиёсӣ. Қабули Конститутсияи ҶТ ва нақши он дар ислоҳоти сиёсӣ. Сохтори бисёрҳизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аҳамияти ин сохтор.

Скачать бесплатно

1046. Заминаҳо ва моҳияти ислоҳоти иқтисодӣ ва хусусиятҳои он. Сиёсати иқтисодии хориҷии ҷумҳурӣ. Саноат. Ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ. Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ. Кишоварзӣ.

Скачать бесплатно

1047. Вазъи иҷтимоиёт дар мамлакат. Инкишофи тандурустӣ.

Скачать бесплатно

1048. Фарҳанг – ҳастии миллат. Ислоҳот дар соҳаи маориф. Илм, адабиёт ва санъат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саҳми идораҳои фарҳангӣ дар кори тарбиявӣ. Афзудани кори тарбиявӣ дар байни ҷавонон. Мақоми зан дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Қадршиносӣ дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. Қаҳрамонони Тоҷикистон: С. Айнӣ, Б. Ғафуров ва Э. Раҳмон. Қаҳрамонони Тоҷикистон: М. Турсунзода, Н. Махсум ва Ш. Шоҳтемур.

Скачать бесплатно

1049. Афзудани мақом ва саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза. Робитаҳо бо давлатҳои хориҷӣ. Эҳё ва инкишофи робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тоҷикони берунмарзӣ. Давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон — воқеияти таърихӣ ва сиёсӣ.

Маводи иловагӣ барои бахши 2:

Скачать бесплатно

2998. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон (солҳои1917-1924). Ғалабаи инқилоби Октябр дар Русия ва барно намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар уезди Хуҷанд ва болооби Зарафшон. «Мухторияти Қӯқанд» ва барҳам додани он. Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадахшон. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон. Чорабиниҳои Ҳокимияти Шӯравӣ барои мустаҳкам намудани тартиботи нав дар сарзамини имрӯзаи Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон.

Скачать бесплатно

2999. Барпо ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистони Марказӣ ва Ҷанубӣ (солҳои 1917-1924). Тезутунд гардидани зиддияти байни Давлати Шӯравӣ ва ҳукумати амирии Бухоро. Таҷовузи ҳарбии Колесов ва оқибатҳои он. Ҳизбҳои сиёсии бухориён. Сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухорои Марказӣ (Ғарбӣ). Барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Ташкилёбии Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ва вазъи ҷамъиятию сиёсии он. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ. Вазъи ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ.

Скачать бесплатно

3000. Ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон. Сабабҳои гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва аввалин пешниҳодҳо оиди ин масъала. Ҳолати ифодаи манфиати тоҷикон дар замони мавҷудияти ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро. Гузаронидани тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва ташкилёбии Ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3001. Тоҷикон дар замони мухторият ва ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил ёфтани он (солҳои 1924 -1929). Азнавсозиҳои маъмурию ҷамъиятӣ. Азнавсозиҳои хоҷагӣ. Дигаргунсозиҳо дар ҳаёти фарҳангӣ. Мубориза ба муқобили қувваҳои зиддишӯравӣ. Ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3002. Тоҷикон дар давраи дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии солҳои 1929 -1941. Саноатикунонӣ дар шароити Тоҷикистон. Саросар коллективонидани кишоварзон дар шароити Тоҷикистон ва кӯшишҳо барои рушди он. Инқилоби фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон. Натиҷаи дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар шароити Тоҷикистон. Вазъи сиёсӣ ва оқибатҳои таъқиботи сталинӣ дар шароити Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3003. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ (солҳои 1941 -1950). Оғози ҷанги дуюми ҷаҳон ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Ба талаботи замони ҷанг мутобиқ кунондани иқтисодиёти ҷумҳурӣ. Қаҳрамонии фиристодагони Тоҷикистон дар фронтҳои ҷангӣ. Корнамойии меҳнаткашони шаҳру деҳоти Тоҷикистон дар солҳои ҷанг. Азнавбарқароркунии баъдиҷангӣ дар шароити Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3004. Тоҷикистон дар марҳилаҳои инкишофи хоҷагии халқ, дар солҳои 1950-1991. Инкишофи энергетика ва саноат. Инкишофи кишоварзӣ. Инкишофи илму фарҳанг. Ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ. Бозсозии горбачёвӣ ва оқибатҳои он барои Тоҷикистон. Кӯшишҳои дар доираи Иттиҳоди Шӯравӣ эълон кардани истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3005. Вазъи иҷтимоию сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон аз эълони истиқлолияти давлатӣ то имрӯз (дар солҳои 1991-2010). Эълон гардидани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти таърихии он. Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва ноил шудан ба ваҳдати миллӣ. Дастовардҳои минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Скачать бесплатно

3006. Дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-2010). Вазъи саноат ва энергетика. Соҳибкорӣ. Вазъи комплекси агросаноатӣ. Ислоҳотҳои соҳаи аграрӣ. Нақлиёт ва сохтмони роҳҳо. Алоқа. Тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ. Маблағгузории хориҷӣ (инвеститсия) ва корхонаҳои муштарак. Андоз ва андозбандӣ. Низоми бонкии ҷумҳурӣ. Инкишофи низоми қарздиҳӣ. Вазъи иҷтимоӣ ва муҳоҷирати хориҷии меҳнатӣ.

Скачать бесплатно

3007. Илму фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият (солҳои 1991-2010). Вазъи илму фарҳанг. Маориф. Илм. Адабиёт. Фарҳанг. Варзиш ва тандурустӣ. Хулоса.

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 9

 1. Assalomu alaykum ba man dar mavzui mushkiloti tadqiqi osori mashkuk dar tarixi adabiyoti tojik ma’lumot lozim ast nayofta istodaam

  • Салом, Lo’bat!
   Осори машкук, муаллифаш шубҳанок. Намунааш китоби «Чор дарвеш» (Сарсухани устод Айниро хонед). Ҳамчунин дар ислом «машкук фиҳӣ» — бархе ҳадисҳои ихтилофноки набавӣ.

 2. мавзӯъ дар бораӣ куруши кабир нахустин кобуси дифои ҳуқуқӣ инсон

 3. Салом ба ман реферат дар хачми 4 сахифа дар мавзуи
  «Давраҳои асосии таърихии инкишофи кори иҷтимоӣ дар Россия» лозим аст. Пешаки сипосгузорам

 4. Реферат дар мавзуи Илм ва Иктисодиёт на камтар аз 15 сахифа, чанд сомони меитад??? чавобашро тезтар дихед…

 5. салом ба ман реферат жар мавзуи маданияти моддии точикон даркор аст аммо наёфта истодаам

 6. Барои чи инкадар маводхоро номугзори кардаеду, аммо ягонтаи онро дастрас карда намешавад?
  Хохиш мекардам, ки дар ҳолати ин маводҳоро надоштанатон аз сомона кӯр кунед.

  • Сипосгузорам, Зоҳир! Маълум шуд, ки бинобар сабаби техникӣ бештар аз як моҳ ин файлҳо дастрас набудаанд. Вале касе аз корвандон дар ин бора маълум накард. Барои иттилои дӯстонаатон бори дигар сипос! Камбудӣ ислоҳ шуд.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.