Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабӣ

Таҳрири охирин 15.05.2021


Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон оварда шудааст. Инчунин беҳтарин осор аз адабиёти ҷаҳонӣ, он чӣ дар асл аст, камтар, ва он чӣ ки ба тоҷикӣ баргардон шудааст, бештар, ҷой дода шудааст. Маводи саҳифа ҳанӯз пурра нест, вале бо мурури замон такмил хоҳад ёфт. Хонанда ҳар он чиро, ки писандаш аст, метавонад барои худ ройгон фаро кашад.

Муждаи тоза барои Шумо кушода шудани саҳифаи «Ахтарони адаб» аст. Акнун Шумо метавонед китобҳои силсилаи 50-ҷилдаи «Ахтарони адаб»-ро ройгон аз ин ҷо дарёфт кунед.

Файлҳои нав

Айнӣ С. Акнун навбати қалам аст. Ҷ. 2
Раҳимзода Б. Бақои меҳр
Мавлоно. Мунтахаби достонҳои «Маснавии маънавӣ»
Қурбон В. Ғазалиёти ноёби Ҷомӣ ва шеъри муосири Ҳирот
Хайрандеш. Найнома
Муҳаммад Ғоиб. Ватандорӣ
Айнӣ С. Марги судхӯр
Низом Қосим. Рамзи Ватан
Кайковус. Қобуснома
Раҳимзода Б. Шаҳчанор


 

♥ Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ♥ Абулқосим Фирдавсӣ
♥ Носири Хусрав ♥ Ҷалолуддини Балхӣ
♥ Саъдии Шерозӣ ♥ Абдураҳмони Ҷомӣ
♥ Садриддин Айнӣ ♥ Мирзо Турсунзода
♥ Сотим Улуғзода ♥ Лоиқ Шералӣ

 

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Ширин ва Хусрав. Мураттиб ва муаллифи сарсухан Ҷобулқо Додалишоев. Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. – Д.: Дониш, 1981. – 116 с.

shirin_va_khusrav.pdf,
21.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Абӯалӣ ибни Сино. Авҷи Зуҳал. Маҷмӯаи шеърҳо. Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, К. Айнӣ, Х. Шарифов. – Д.: 1980. – 256 с.

ibni_sino_avji_zuhal.pdf,
9.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Абӯҳафс Маҳмуди Исфаҳонӣ. Туҳфат-ул-мулук /Таҳия ва тавзеҳи Мухлиса Нуруллоева ва Иззатбек Шехимов. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2015. ‒ 120 с.

tuhfat_ul_muluk.pdf,
2.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Адаш Истад. Оҳангҳои Самарқанд: Асарҳои манзуму мансур ва саҳнавӣ. ‒ Д.: Адиб, 2007. ‒ 156 с.

adash_istad_oh_samarqand.pdf,
685.34 kb
Ройгон фаро кашед

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 392 с.

adib_sobir_osori_m.pdf,
14.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмӯа. Муҳаррир Одина Мирак. — Д.: «Адиб», 2004. — 96 с.

aziz_andarzho.pdf,
517 kb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ. Китоби 1. Муҳаррирони масъул: д.и.ф. Расул Ҳодизода, н.и.ф. Алиқул Девонақулов. Матни илмию интиқодӣ бо тасҳеҳу муқобалаи: Алиқул Девонақулов, Боғбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова, Меҳрӣ Бақоева, Одина Ҳомидов, Сурайё Раҳимзода, Мамадҷон Гулрӯзов, Муҳаммадраҳим Исоев. – Д.: Дониш, 1988. – 287 с.

donish_navodir_1.pdf,
15.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ. Китоби 2. Муҳаррирони масъул: д.и.ф. Расул Ҳодизода, н.и.ф. Алиқул Девонақулов. Матни илмию интиқодӣ бо тасҳеҳу муқобалаи: Алиқул Девонақулов, Боғбони Фирдавс, Олия Зиёвиддинова, Меҳрӣ Бақоева, Одина Ҳомидов, Сурайё Раҳимзода, Мамадҷон Гулрӯзов, Муҳаммадраҳим Исоев. – Д.: Дониш, 1989. – 344 с.

donish_navodir_2.pdf,
15.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадоеъ-ул-вақоеъ, таълифи Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тасҳеҳи Александр Болдирев. Ҷилди аввал. Чопи дуввум. Бо ҳамкории Институти ховаршиносии Фарҳангистони улуми Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ – Теҳрон: Интишороти Бунёди Фарҳанги Эрон, 1349. – 533+22 сарсухан.

badoe_ul_vaqoe_1.pdf,
8.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадоеъ-ул-вақоеъ, таълифи Зайниддин Маҳмуди Восифӣ. Тасҳеҳи Александр Болдирев. Ҷилди дуввум. Чопи дуввум. Бо ҳамкории Институти ховаршиносии Фарҳангистони улуми Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ ва Донишкадаи ховаршиносии Донишгоҳи давлатии Ленинград ва Фарҳангистони улуми Ҷумҳурии Тоҷикистони Шӯравии Сусиёлистӣ. – Теҳрон: Интишороти Бунёди Фарҳанги Эрон, 1350. – 458 с.

badoe_ul_vaqoe_2.pdf,
9.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. – Д.: Ирфон, 1985. – 208 с.

hiloli_barguzida.pdf,
7.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадриддин Ҳилолӣ. Ғазалиёт [305 ғазал] / Муҳаррир Қутбӣ Киром. – Д.: Ирфон, 1968. — 252 с.

hiloli_ghazaliyot.pdf,
32.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ: Роман дар қисса ва ҳикояҳо. Таърихи таълиф: солҳои 1985-1995 / Муҳаррири масъул Салими Зарафшонфар. ‒ Д., 2001. ‒ 378 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_1.pdf,
2.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ — Шоҳаншоҳ: Маҷмӯаи ҳикояҳо ва роман /Муҳаррири масъул Фарҳод Карим; Муҳаррири оройиш Ромиш Шералӣ; Муҳаррири саҳифабандӣ Сомон Шералӣ. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 472 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_shohanshoh.pdf,
3.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳманёр. Сармаддеҳ: Сарвоҳо. Китоби дуввум / Муҳаррир Салими Зарафшонфар. ‒ Д.: Истеъдод, 2014. ‒ 240 с.
Ин файл аз дӯсти сомона Туйчибой ба мо расид.

bahmanyor_sarmaddeh_2.pdf,
732.44 kb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Гирдоб: Маҷмӯаи асарҳои нави насрӣ. – Д.: Ирфон, 1981. – 240 с.

bahori_girdob.pdf,
15.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Давлати ман: Шеър ва достонҳои мунтахаб /А. Баҳорӣ; Муҳаррирон М. Ҳотамов ва В. Одинаев. – Д.: Ирфон, 1983. – 304 с.

davlati_man.pdf,
8.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳорӣ Абдумалик. Шуморо дӯст медорам. ‒ Д.: Истиқбол, 2012. ‒ 10 с.

shumoro_dust_m.pdf,
6.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳром Фирӯз. Ҳақиқати талх: Ҳикояҳо. – Д.: Ирфон, 1981. – 288 с.

b_firuz_h_talkh_1.pdf,
13.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозор Собир. Аз «Гули хор» то «Симхор». Гирдоварандагон Ромиз ва Меҳрон. – М.: Трансдорнаука, 2003. – 52 с.

bozor_az_guli_khor.pdf,
989.77 kb
Ройгон фаро кашед

Бозор Собир. Бо чамидан, бо чашидан…: Шеърҳо. Муҳаррир В. Одина. ‒ Д.: Адиб, 1987. ‒ 208 с.

bozor_bo_chamidan.pdf,
17.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозор Собир. Симхор /Б. Собир. – М.: Трансдорнаука, 1999. – 78 с.

simkhor.pdf,
3.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозор Собир. Хонавода пароканда шуд: Чаҳор мақола. – М.: Трансдорнаука, 2000. – 128 с.

bozor_khonavoda.pdf,
2.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулназар. Туву хубиву раъноӣ: Гулчини ашъор / Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2010. ‒ 408 с.

gulnazar_tuvu_khubi.pdf,
2.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулрухсор. Шуъла дар санг: Гулчини ашъор / Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 384 с.

gulrukhsor_shu-la_dar_sang.pdf,
2.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ. Нусхаи нашри Маскав (1975). Китобхонаи ройгони форсӣ: persianbook.blogspot.com, 2006. – 78 c. (форсӣ)

devoni_lohuti.pdf/rar,
740 kb
Ройгон фаро кашед

Девони Бедил маа Нукоти Бедил. Дар матбааи номии Навал Кишура табъ шуд. Чопи сангии Ҳиндустон. – Конпур: 1886/1302 ҳ. қ. – 258 с. (форсӣ)

devoni_bedil.pdf,
10 Mb
Ройгон фаро кашед

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ). Бо тасҳеҳу муқобила ва муқаддимаву феҳраст аз Саид Нафисӣ. – Теҳрон: Саноӣ, 1368. – 334+24 с. (форсӣ)

hiloli_devon.pdf,
6,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо, ҳикояҳои ҳаҷвӣ, драматургия, намунаи тарҷимаҳо / Муҳаррир С. Ғанӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957. – 301 с.

dehoti_as_muntax.pdf,
7.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди I. Назм. Тартибдиҳандагон: Фарҳод Деҳотӣ ва Х. Отахонова / Муҳаррир М. Фарҳат. – Д.: Ирфон, 1965. – 375 с.

dehoti_kulliyot1.pdf,
8.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди II. Драматургия. Тартибдиҳандагон: Ф. Деҳотӣ, С. Солеҳов ва А. Каримов / Муҳаррир М. Фарҳат. – Д.: Ирфон, 1965. – 220 с.

dehoti_kulliyot2.pdf,
6.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Зороастрийские тексты. Суждение Духа разума (Дадестан-и-меног-и-храд). Сотворение основы (Бундаҳишн) и другие тексты [Шайаст-на-шайаст. Чим-и дрон. Андарз-и данаг-мард. Хвешкариҳ-и-редагон]. Издание подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: Вост. литература, 1997. — 352 с.

zoroast_teksty.djvu/rar,
6,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Зулфия Атоӣ. Сояи зулф (Шеърҳо). Муҳаррир: Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zulfiya_soyai_zulf.pdf,
942 kb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Гули бодом: Роман. Муҳаррирон: Маҳбуба Сироҷова ва А. Маҳмадшоҳ. – Д.: «Адиб», 2000. – 224 с. (Дар бораи Туҳфа Фозилова)

guli_bodom.pdf,
5.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Духтари оташ: Роман. Муҳаррир З. Абдулло. — Д.: Адиб, 2009. — 560 с.

ikromi_dukht_otash.pdf,
38.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро: Роман. — Д.: Ирфон, 1969. – 475 с.

ikromi_12_darvoza_1969.pdf,
26.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро: Роман. — Д.: Ирфон, 1984. – 432 с.

ikromi_12_darvoza_1984.pdf,
19.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Икромӣ Ҷалол. Тахти вожгун: Роман. – Д.: Ирфон, 1974. – 339 с.

taxti_vozhgun.pdf,
20.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Калила ва Димна: Аз рӯйи «Анвори Суҳайлӣ» ‒и Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Барои бачагони синни калони мактабӣ /Бо танзим ва таҳрири нави Р. Ҳодизода; Муҳаррир Бобо Ҳоҷӣ. — Д.: Маориф, 1978 (1979). — 304 с. – С. 1-175. Силсилаи «Китобхонаи мактаб». Аз рӯйи нашри: Д.: Ирфон, 1966. — 300 с.

kalila_va_dimna_1978_79_1.pdf,
33.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Калила ва Димна: Аз рӯйи «Анвори Суҳайлӣ» ‒и Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Барои бачагони синни калони мактабӣ /Бо танзим ва таҳрири нави Р. Ҳодизода; Муҳаррир Бобо Ҳоҷӣ. — Д.: Маориф, 1978 (1979). — 304 с. – С. 174-302. Силсилаи «Китобхонаи мактаб». Аз рӯйи нашри: Д.: Ирфон, 1966. — 300 с.

kalila_va_dimna_1978_79_2.pdf,
22.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоби Ҳаким Синдбод. Аз рӯйи «Синдбоднома»-и Заҳирӣ. Таҳрири Ҷ. Азизқулов. Муҳаррир Сорбон. – Д.: Ирфон, 1971. – 268 с.

sindbodnoma_1971.pdf,
48.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Ироқӣ. Аз тасонифи шоири бедил ва нозими бетамсил, саромади суханварӣ ва нуктадонӣ, ал-маъруф ба Мулло Ироқӣ./Чопи сангӣ (Ҳиндустон). – 225 с. (форсӣ)

kulliyoti_iroqi.pdf,
9,0 Mb
Ройгон фаро кашед

Куллиёти Убайди Зоконӣ. Шомили қасоид, ғазалиёт, қитаот, рубоиёт, маснавиёт ва латоиф./ Муқобала бо нусхаи мусаҳҳаҳи устоди фақид Аббос Иқбол ва чанд нусхаи дигар. Шарҳ, таъбир ва тарҷумаи луғот ва оёт ва ибороти арабӣ аз Парвиз Атобакӣ. – Теҳрон: Шоҳобод, 1342. – 367 с. (форсӣ)

kulliyoti_u_zokoni.pdf/zip,
4,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Қиссаи Амир Ҳамза разияллоҳу анҳу (Ҳамзанома). Иборат аз ду ҷилд. Ҷилдҳои 1-2. Таҳияи Темур Шукурзода ва Тиллои Соҳибназар. Муҳаррир Саидиён Исматуллоҳ. Сармуҳаррир Амриддини Ҷалол. – Д.: Ориёно, 1992. — 368 с. (саҳифаи охир афтодааст)

amir_hamza_1-2.pdf,
21.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Лоҳутӣ Абулқосим. Номаҳо. Муҳаррири масъул Абдураҳмон Абдуманнонов. Мураттиб ва муаллифи тавзеҳот Хуршеда Отахонова. – Д.: «Адиб», 2004. — 112 с.

lohuti_nomaho.pdf,
678 kb
Ройгон фаро кашед

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо. Мураттиб Хуршед Шералӣ. Муаллифи пешгуфтор ва муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2005. — 192 с.

maston_sherali.pdf,
586 kb
Ройгон фаро кашед

Маъдан. Девон. Мураттиб Зафар Аҳмад. – Хуҷанд: 2012. – 243 с. ‒ Ба истиқболи 250-солагии шоир Одинамуҳаммад Маъдани Понғозӣ

ma-dan_devon.pdf,
5.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт. Тартибдиҳанда ва муқаддима Рафаил Ҳусайнов. Зери назари Муҳаммадоқо Султонов. – Боку: Jазычы, 1985. – 59 с. (форсӣ)

mahasti_ruboiyot.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Минҳоҷ-ул-орифин / Таҳияи Ҳ. Асозода. – Кӯлоб: 1993. – 30 с.

minhoj_ul_orifin.zip,
1,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷ. 1 / Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. – Д.: Ирфон, 1995.

hamadoni_osor_1.pdf,
37.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Кароматулло. Дар орзуи падар: Повест ва ҳикояҳо. ‒ Д.: Адиб, 1990. ‒ 400 с.

dar_orzui_padar.pdf,
18,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Кароматулло. Нишони зиндагӣ: Қисса. ‒ Д., 1981. ‒ 219 с.

nishoni_zindagi.pdf,
8,85 Mb
Ройгон фаро кашед

Миршакар Мирсаид. Шеърҳо ва достонҳо. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. ‒ 317 с./td>

mirshakar_1954.pdf,
96.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоёри Ванҷӣ: Аҳвол ва ашъор / Мураттиб ва муаллифи сарсухан А. Ҳабибзода. – Д.: 1993. – 56 с.

abibov_mulloyor.pdf,
2,07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ғоиб. Ватандорӣ: Мунтахаби ашъор / Муҳаррир Давлат Сафар. ‒ Д.: Маориф, 2016. ‒ 144 с.

m_ghoib_vatandori.pdf,
676.9 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Куллиёти форсӣ./ Муҳаррири масъул Қиёмиддин Сатторӣ. Ҳуруфчин ва саҳифабанд Ҳамидуллоҳи Азиз. – Д.: Паёми ошно, 2008. – 594 с.: ил.

kulliyoti_iqbol.pdf,
2,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Иқбол. Пайғоми Шарқ: Маҷмӯаи шеърҳо. Мураттиб А. Ғаффоров. – Д.: Адиб, 1987. – 320 с.

payghomi_sharq.pdf,
14.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев Фазлиддин. Хиёбони Нодир: Қисса ва ҳикояҳо / Мураттиб Абдулҳамиди Самад. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: Адиб, 2010. ‒ 240 с.

muhammadiev_khiyoboni_nodir.pdf,
3.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо. Муҳаррир Гурез Сафар. – Д.: «Адиб», 2005. — 256 с.

zindayatim.pdf,
982 kb
Ройгон фаро кашед

Низом Қосим. Рамзи Ватан: Шеърҳо / Мураттиб ва муҳаррир Асадулло Раҳмон; Муҳаррири саҳифабандӣ ва оройиш Улуғбек Очилзода. ‒ Д., 2019. ‒ 72 с.

n_qosim_ramzi_vatan.pdf,
409.1 kb
Ройгон фаро кашед

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Чаҳор мақола. ‒ Хуҷанд, 2015. ‒ 192 с.

chahor_maqola.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 1. Хусрав ва Ширин / Ба чоп ҳозиркунанда ва муаллифи сарсухан 3. Аҳрорӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 464 с.

nizomi_kulliyot_1.pdf,
13.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 2. Лайлӣ ва Маҷнун / Бачоптайёркунанда, муаллифи сарсухан ва мураттиби луғату тавзеҳот Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1982. ‒ 368 с.

nizomi_kulliyot_2.pdf,
10.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 3. Ҳафт пайкар / Ба чоп тайёркунанда, муаллифи сарсухан ва мураттиби луғату тавзеҳот Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 416 с.

nizomi_kulliyot_3.pdf,
11,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 4. Шарафнома / Бо сарсухан, тасҳеҳ ва муқобалаи Алиқул Девонақулов ва Асғар Ҷонфидо; Муҳаррири масъул: д. и. ф. Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 496 с.

nizomi_kulliyot_4.pdf,
13.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 4. Шарафнома / Бо сарсухан, тасҳеҳ ва муқобалаи Алиқул Девонақулов ва Асғар Ҷонфидо; Муҳаррири масъул: д. и. ф. Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 496 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

nizomi_kulliyot_4a.pdf,
145,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт: Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди 5. Иқболнома, Махзан-ул-асрор, Девони ашъор /Мураттибони матн Баҳром Сирус ва Ҷобулқо Додалишоев; Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 480 с.

nizomi_kulliyot_5.pdf,
14.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Норинисо Алимуҳаммадова. Дар зери чархи гардун…. – Хуҷанд, 2013.

noriniso_zeri_charkh.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Асарҳои мунтахаб. ‒ Сталинобод, 1954. ‒ 82 с.

sulaymoni_1954.pdf,
2.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Девон. Тартибдиҳандагон Гулчеҳра ва Лола. Бо сарсухани Раҳим Ҳошим. ‒ Д.: Ирфон, 1971. ‒ 304 с.

sulaymoni_devon.pdf,
21.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Пайрав Сулаймонӣ. Маҷмӯаи шеърҳо. Тартибдиҳанда М. Турсунзода. – Сталинобод-Ленинград: Нашрдавтоҷик, 1941. – 156 с.

sulaymoni.pdf/rar,
4,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты [Ҳандарз-и Ошнар-и данаг. Аййадгар-и Зареран.Хусрав-и Кавадан уд редаг-е. Драхт-и асуриг. Визаришн-и чатранг уд ниҳишн-и нев-ардашир]. Введение, транслитерация пехлевийских текстов, перевод и комментарий О. М. Чунаковой. – М.: Вост. литература, 2001. – 206 с.

pahl_bozhest_komed.pdf,
7,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Расул Собир. Фарёди дил (Шеърҳо ва ҳикояҳо). — Д: «Адиб», 2004. — 192 с.

rasul_sobir.pdf,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Асарҳои мунтахаб / Иборат аз се ҷилд. Ҷилди II. Китоби II. Романи «Шӯроб». Муҳаррир Р. Атоева. – Д.: Адиб, 1988. ‒ 464 с.

r_jalil_as_munt_1988.pdf,
19.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Маъвои дил: Повесть. – Д.: Ирфон, 1971. ‒ 451 с.

ma-voi_dil.pdf,
19.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҷалил. Одамони ҷовид: Роман. – Сталинобод: Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1949. ‒ 287 с.

odamoni_jovid_1949.pdf,
75.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Бақои меҳр: Шеърҳо ва ҳикояҳо / Мураттиб Гурез Сафар; Мураттиб: Гурез Сафар. ‒ Д.: Маориф, 2015. ‒ 192 с. ‒ Силсилаи «Гулбоғи адаб».

baqoi_mehr.pdf,
1.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Боқӣ. Шаҳчанор: Шеърҳо ва ҳикояҳо. Мураттиб Гурез Сафар. Муҳаррир Сафар Амирхон. Муаллифи сарсухан Муъмин Қаноат. – Д.: «Адиб», 2010. ‒ 224 с.

shahchanor.pdf,
1.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Савдо. Мунтахабот. Ҷамъкунанда ва тартибдиҳанда Гулсум Галимова. Дар зери таҳрири Абдулғанӣ Мирзоев. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 152 с.: ил.

savdo_muntakhabot.djvu,
23.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Аюбзод. Каме латра: Ҳафт достони кӯтоҳ ва қиссаи номаҳои гумшуда. ‒ Д.: Деваштич, 2007.‒ 206 с.

ayubzod_kame_latra.pdf,
1.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Арвоҳ. – Д.: Ирфон, 1969. – 15 с.

samad_ghani_arvoh.pdf,
3,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Гули хандон. – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 156 с.

guli_khandon.pdf,
30.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Мавҷи шӯх: Латифаҳо. – Д.: Ирфон, 1966. – 88 с.

mavji_shukh.pdf,
12.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Табассум: Ҳикоя, фелетон ва латифаҳо. Муҳаррир Ф. Муҳаммадиев. – Сталинобод: Нашрдатоҷик, 1959. ‒ 126 с.

tabassum.pdf,
15.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Самад Ғанӣ. Шакарханда: Маҷмӯаи ҳикоя ва латифаҳо. Тартибдиҳанда Ӯктам Самадов. – Д.: Ирфон, 1983. ‒ 256 с.

shakarkhanda.pdf,
21.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Саргузашти Ҳотами Тай. ‒ Д.: Муассисаи хурди давлатии «Тоҷқалам», 1992. ‒ 272 с.

sarguzashti_hotam.pdf,
11.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Сардор Раҳдор. Толиби дидор. Маҷмӯаи шеърҳо. – Д.: 2009. – 175 с.: ил.
Сардор Раҳдор (Сардор Раҳдорович Дилбоваров) (04.11.1954 ‒ 05.04.2020) – шоир. Ҳамсабақ ва дӯсту бародари якумрии ман. Ин китоб бароям аз ӯ ягона ёдгорест. Онро соли 2013 аз роёнаи шахсиаш нусха гирифта будам. Сад афсӯс, ки ваъдаи фиристодани китобҳои дигараш ба қиёмат монд. Дӯстам, дӯсти равоншодам, ҳамсуҳбати ман дигар ҳамин китоб ва аксҳои туст. Вале он рӯз дур нест, ки дар ҷаҳони минуӣ ба ҳам мерасем…

sardor_tolibi_did.pdf,
1,30 Mb
Ройгон фаро кашед

Саттор Турсун. Мунтахаби осор [Романи «Се рӯзи як баҳор», қиссаи «Обдорӣ, ё ки Кавкабони кабуд», 24 ҳикоя] /Муҳаррир С. Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 560 с.

sattor_tursun_muntakhab.pdf,
3.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Соиб. Ашъори барчида. Мураттиб Гурез Сафар. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2009. ‒ 168 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

soib_ash-or.pdf,
16.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Муҳаммадалии Соиб. Мунтахабот. Мураттибон: Зоҳир Аҳрорӣ, Шералӣ Лоиқ. ‒ Д.: Ирфон, 1980. ‒ 704 с.

soib_muntakhabot.pdf,
15.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Сорбон. Санги сипар. Ҷӯгӣ. – Д.: 1977.

sorbon_ss_jugi.pdf,
96.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Султонмуроди Одина. Меҳроби умед. Муҳаррир Низом Қосим. — Д.: «Адиб», 2004. — 48 с.

sultonmurod.pdf,
226 kb
Ройгон фаро кашед

Толиби Омулӣ ва Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт /Муаллифони сарсухан Шоҳвалӣ Саидҷаъфаров ва Мирзо Муллоаҳмадов. ‒ Д.: Адиб, 1993. ‒ 576 с.

tolibi_omuli_ghazaliyot.pdf,
15.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Толис Пӯлод. Тобистон. Повест ва ҳикояҳо. (Барои наврасон ва ҷавонон). Мураттиб Иноят Рустамова. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Душанбе, «Адиб», 2009. – 128 с.

tolis_tobiston.pdf,
1,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Туғрали Аҳрорӣ. Навойи кибриё. Куллиёти ашъор. Таҳия ва тавзеҳи Асрори Раҳмонфар ва Мирзо Шукурзода. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 440 с.

tughral_navoyi_kibriyo.pdf,
3.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Умари Хайём. Рубоиёт. Мураттиб Музаффар Холов. Муҳаррирон: Мубашшир Акбарзод ва Воробёва С. А. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2010. – 236 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

khayyom_ruboiyot.pdf,
38,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Матни пурраи асар. Нашри электронӣ аз рӯйи чопи охирини (сеюми) тоҷикии китоб вироста шуда (матни интиқодӣ кори донишманди Эрон Ғуломҳусайни Юсуфӣ) – Д.: 201Х. – 207 с.

qobusnoma.pdf,
911 kb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаоли Кайковус. Кобуснома. Перевод Е. Э. Бертельса. — Д.: Адиб, 1990. — 160 с. – Серия «Школьная библиотека».
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

qobusnoma_1.pdf,
51.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Ба чоп ҳозиркунанда Мирзо Муллоаҳмадов (Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ). Муҳаррир Ш. Раҳимов. – Д.: Маориф, 1979. – 192 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

qobusnoma_2.pdf,
15.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Таҳия, пешгуфтор ва тавзеҳоти М. Муллоаҳмадов. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 200 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

qobusnoma_2007.pdf,
6,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома / Таҳия, пешгуфтор ва тавзеҳоти Мирзо Муллоаҳмад ва Меҳрӣ Шарофова. ‒ Д.: Маориф, 2016. ‒ 240 с.

qobusnoma_2016.pdf,
1.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Бандии озод: Роман ва ҳикояҳо. ‒ Д.: Адиб, 1994. ‒ 272 с.

kuhzod_bandii_ozod.djvu,
3.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯрун Кӯҳзод. Ҳайҷо: Роман. Нашри мукаммал /Муҳаррир Сафар Амирхон. – Д.: Адиб, 2015. ‒ 416 с.

kuhzod_hayjo.pdf,
3.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Ояти ишқ: Шеърҳо. – Д.: Адиб, 1994. – 176 с.

farzona_oyati_ishq.pdf,
9.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарзона. Себарга. Маҷмӯаи шеърҳо. – Хуҷанд: 2010. – 504 с.

sebarga.pdf,
916 kb
Ройгон фаро кашед

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф. Таҳия, пешгуфтор, шарҳи луғатҳо ва тавзеҳоти Абдушукури Абдусаттор, Бурҳон Сайфиддинов. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2011. – 336 с.

latoifuttavoif.pdf/rar,
2,11 Mb
Ройгон фаро кашед

Хайриддин Хайрандеш. Найнома / Муҳаррир Сафар Амирхон; Муҳаррири оройиш Ромиш Лоиқзода. – Д.: Адиб, 2019. ‒ 128 с.

khayrandesh_naynoma.pdf,
735.8 kb
Ройгон фаро кашед

Хоҷаев Муҳиддин. Ростиро завол нест: Роман; Китоби дуюми романи «Нанг ва номус». – Д.: Ирфон, 1986. – 224 с.

khojaev_rostiro.pdf,
9.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳадиса Қурбонова. Сомон. – Д.: Ирфон, 1984. ‒ 224 с.

hadisa_somon.pdf,
5.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳадиса Қурбонова. Соҳати дил: Маҷмӯаи ашъор. ‒ Д.: Адиб, 2010. ‒ 288 с.

hadisa_sohati_dil.pdf,
15.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Одам дар халта. Ҳикояҳо. Муҳаррир М. Хоҷаев. – Д.: «Адиб», 2005. — 96 с.

hakim_karim_hikoyaho.pdf,
415 kb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Карим. Оқшуда: Асарҳои мунтахаб. Тартибдиҳанда ва муаллифони сарсухан М. Ҳодиева ва А. Сайфуллоев. – Д.: Ирфон, 1965. – 369 с. (чанд саҳифаи охир афтодааст)

h_karim_oqshuda.pdf,
21.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳаким Саноӣ. Осори мунтахаб. Ҷилди 2. Мураттиб Кароматулло Олимов. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. – Д.: «Адиб», 2004. — 296 с.

sanoi_osori_muntaxab_2.pdf,
1,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Сапедадам: Повест. ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 238 с. (Дар бораи Аҳмади Дониш)

hodizoda_sapedadam.pdf,
6.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: (Таҳрири ман. — Т.А.).

kulliyoti_hofiz.pdf,
1,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан Ҷамшед Шанбезода. – Д.: Ирфон, 1983. – 672 с.: рд.

kulliyoti_hofiz.pdf,
25.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳоҷӣ Содиқ. Гардиш: Роман /Ҳ. Содиқ; Муҳаррир В. Одина. – Д.: Ирфон, 1986. – 272 с.

hoji_sodiq_gardish.pdf,
71.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ. Саду як ғазал. – Д.: Ирфон, 2009. – 105 с.

hoji_husayn_101gh.pdf,
25.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи Султонӣ, Ахлоқи Мӯҳсинӣ, Рисолаи Ҳотамия. Китоб бо кӯшиши Қурбон Восеъ нашр гардидааст. — Душанбе: Адиб, 1991. — 320 с.

husayn_voizi_koshifi.pdf/rar,
14,22 Mb
Ройгон фаро кашед
husayn_voizi_koshifi_1.pdf,
9.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Чор дарвеш. Бо муқаддимаи С. Айнӣ ва охирсухани И. Брагинский. Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. – Д.: Адиб, 2009. – 208 с.

chor_darvesh.pdf,
11,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷомеъ-ул-ҳикоёт. Ҷилди 2 /Дар зери назари Қ. Чиллаев; Матнро омода кардаанд: А. Акрамов, М. Ҷалилова, Х. Валихоҷаева, Қ. Чиллаев, А. Абдуллоев, А. Мирсафоев. – Д.: Ирфон, 1981. ‒ 448 с.

jome_ul_hikoyot_2.pdf,
28.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷумъа Одинаев. Гузашти айём: Роман. Муҳаррир М. Сироҷова. – Д.: Адиб, 1989. – 400 с.

guzashti_ayyom.pdf,
24.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷумъа Одинаев. Иншо дар мавзӯи озод. Муҳаррир Шодӣ Ҳаниф. ‒ Д.: Ирфон, 1974. ‒ 208 с.

insho_dar_m_ozod.pdf,
13.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифӣ Акобир. Тоҷикистони азизам: Маҷмӯаи шеърҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1979. ‒ 202 с.

akobir_sharifi_tojikiston.pdf,
3.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ Аминҷон. Баргҳои тиллоӣ: Маҷмӯаи ашъор / Муҳаррир ва мураттиб Сайидалӣ Маъмур. ‒ Д.: Адиб, 2014. ‒ 216 с.

shukuhi_bargho.zip,
159.16 kb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Имзои шахсӣ: Повест. – Д.: Ирфон, 1967. ‒ 143 с.

imzoi_shakhsi.pdf,
3.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукӯҳӣ А., Ҳилолиён Аскар. Шаҳло ва Шифо: Повест. – Д.: Ирфон, 1968.

shahlo_va_shifo.pdf,
18.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Юсуфӣ Ҳабиб. Сатрҳои нотамом: Мақолаҳо, намунаҳои мукотиба ва аз «Дафтари ёдбуд». – Д.: Адиб, 1987. – 256 с.

habib_yusufi_satrho.pdf,
8.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

комментарий 21

 1. Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт. Вале мехостам ин ҳама китобҳо дар телеграм низ дастрас шаванд. Ҳамчун канале, ки аввал буд, фаъолияташро идома медод хубтар мешуд. Барои он ки бисёр инсонҳо аз ин сомона истифода бурдан наметавонанд. Агар ин хоҳиш амалӣ мешуд хуб мешуд. Сипосгузорам.

 2. Сомонаи бисёр хуб барои дӯстдорони адабиёт

  • Ассалому алайкум ба ҳамма. Бисёр сайти хуб.Ба фаолияти сомона бурдбориҳо хоҳонам илоҷаш бошад ҳаҷми китобҳоро бештар созед мо шуморо интизорем.Дар амони худо бошед.

 3. Сипосу сипосу сипос!!!Ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошед, рӯзи камиро набинд!!

 4. Ассалом. Бисёр сайти хуб. Лекин ҳамон китоби Футуватномаи султони Ҳусайн Воизи Кошифи варақош хира ва баъзе саҳифаҳояш нест. Агар ислоҳ мешуд бисёр хуб мешуд.

 5. Барои кумак ҷиҳати дастрасӣ ба китобҳо сипоси зиёд. Худованд ба шумо баракати зиёд насиб гардонад.Дархост ин буд, ки агар сифати нусхабардриро беҳтар кардан имкон бошад ниҳоят хуб мешуд.

  • Мухлис, на ҳамаи китобҳоро ман аксбардорӣ мекунам. Бештари онҳо файлҳои Шумо барин корвандон ё аз паҳнои Торкада аст ва сифаташонро назорат кардан аз имкон берун аст.

 6. Ташаккур. Ин сайт барои точикон кошонаи бебахост. Хануз мо китобро кам мехонем,ки маслихат нест. Дар сайтхои руси, масалан, нигаред, хазорхо китоб ва даххо хазор хонанда. Ба фикри ман, китобхонй яке аз нишонахои афзоиши боигарии модди ва маънавиёти халк аст. Бори дигар ба ташкилгари ин сайт ташаккур. Байни мардум ман ин сайтро албатта реклама ва ташфикот хохам кард. Биёд китоб хонему донотар ва доротар шавем!

 7. Барои кушодани чунон сайти бисёр х,ам фоидабахш бисёр ташаккур. Баракати Худо бо Шумо бод. Омин. Ман мехостам суол кунам, ки нусхаи к,исмх,ои 5-9-и Шох,номаи Фирдавси, чопи соли 1969 дастрас нест? Агар дар ин ч,о к,исмат мекардед бисёр хуб мешуд. К,аблан ташаккур.
  Муфассалтар: //zarowadk.
  ru/skachat-besplatno-2/knigi-literaturnoe-nasledie.html

 8. //ganjoor.net/ . Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж)

  hiloli_barguzida.pdf,
  7.48 Mb Инро мо чӣ хел бихонем. Ё ягон сир дорад мо нафаҳмидем бародарони азиз, агар ёри медодед хуб мешуд аз шумо пешаки минатдорем саломат бошед…

 9. //ganjoor.net/ Чи хел Бадриддин Ҳилолӣ. Баргузидаи осор. (Таҳиякунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Шукуров). /143 ғазал, қитаот, рубоиёт, порчаҳо аз маснавиҳо. — Д.: Ирфон, 1985. — 208 с. (тадж) мо хонем барои ин чӣ кор кунем?

 10. Barodari azizam, nadonistam chi guna download vayo farokashi kunam, naqshak hamro nayoftam, lutfan rohashro nishon dihed

 11. Салом ! Ман хамон чоркунчаи гуфтагиатонро намеёбам ё ин ки дар компи ман дида намешавад. Даркучои тарафи рост вай чойгир аст?

 12. Бо кадом рох, яъне чи хел асарро гирифтан (скчать) мумкин?

  • Салом, Фозил! Ба накшак (иконка)-и чоркунчаи тарафи рости асар ангушт занед ва дар сахифаи нав боз ба пайванди «скачать» ангушт занед. Фарокаши сар мешавад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.