Китобхона — ТАЪ

ТАЪ

Таърих ва этнографияи тоҷикон

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. II

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. IV

Таърихи адабиёти советии тоҷик. ҶҶ. I, III, V, VI.

Таърихи Амрико: Очерки мухтасар

Та’рихи Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи (1997)

Та'рих-и Систан. История Систана

Таърихи Бадахшон (2007)

Таърихи Бадахшон (Факсимильное издание А. Н. Болдырева) (1959)

Таърихи Бухоро (1979)

Таърихи Бухоро аз www.irantarikh.com (форсӣ)

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (форсӣ)

Таърихи динҳо

Таърихи мулки Шуғнон

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

#guljonov» title=»Ройгон фаро кашидан» target=»_blank»>Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Таърихи мухтасари Ҳисор

Таърихи нав ва навтарини мамлакатҳои шарқи миёна

Таърихи нофеъ

Таърихи Систон

Таърихи Табарӣ. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷ. 1

Таърихи Табарӣ. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷ. 2

Таърихи Табарӣ ё Таърих-ур-русул в-ал-мулук, ҷҷ.1-16 (форсӣ)

Таърихи фалсафа. Саидов Н. С.

Таърихи фалсафаи тоҷик. Дар панҷ ҷилд. Ҷ. I

Таърихи халқи тоҷик. Китоби 1 (Маҷ. мақолаҳо)

Таърихнигор: Маҷмӯа бахшида ба 60-солагии д. и. т., проф. Ҳ.Пирумшоев

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 1

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 2

Темуров Ҷ. Антропонимияи «Ҳазору як шаб»

Темуров Ҷ. Таҳқиқи таърихию забоншиносии антропонимияи «Ҳазору як шаб»

Теодор Драйзер. Фоҷеаи Амрико. Тарҷ.

Теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий

Тер-Мкртичян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V-VII вв

Тер-Мкртичян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии VIII-XVIII вв

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1-3

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир

«Тибби Мансурӣ» — асари гаронбаҳои Абӯбакр Муҳаммад Закариёи Розӣ

Тилавов Б. Народные пословицы и загадки и их воспитательное и нравственное значение

Тилавов Б. Опыт количественного анализа таджикского фольклора. тт. 1-2

Тилавов Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок

Тирмизӣ Ҳ. Наврӯзнома

Тихонов Н. Асарҳои мунтахаб

Тихонов Н. Вамбери: Путешественник и исследователь Средней Азии и Ближнего Востока

Тихонов Н. Шаш сутун. Тарҷ.

Тихонов Н. Ҳикояҳо дар бораи Покистон

Тоатов Ҳ. Хатлон дар масири таърих

Тоджибоев Ш. А. Налоговое право

Тоир У. Таҳқиқ ва таълими арӯз

Тоиров У. Каломи манзум

Тоиров У. Китобҳои таълимии адабӣ

Тоиров У. Меъёр ва андозаҳои шеър

Тоиров У. Назмшиносӣ

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 1

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 2

Тоиров У. Рӯдакӣ – офаридгори назми оламгир

Тоиров У. Фарҳанги истилоҳоти арӯзи Аҷам

Тоиров У. Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд

Тоиров У. Шеъре агар ҳаст

Тоиров У., Саидалӣ С. Қомуси қофия ва арӯзи шеъри Аҷам. Дар ду ҷилд

Толиби Омулӣ. Ғазалиёт

Толстов С. П. Древний Хорезм

Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта

Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации

Толстой А. Ғалла. Тарҷ.

Толстой А. Саргузашти Буратино ё худ калидчаи тилло. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Анна Каренина 1-2. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Бандии Кавказ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Бачагӣ. Навҷавонӣ. Ҷавонӣ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Маҳкуми бегуноҳ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Ҷанг ва сулҳ. ҷҷ. 1-4. Тарҷ.

Томас Манн. Доктор Фаустус. Тарҷ.

Топливно-энергетические ресурсы Таджикистана

Топонимика Востока

Топоров Н. И. Национальные виды спорта и игры в Таджикистане

Торжество разума

Тохиров Ф. Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан

Тохиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана. Том 2, часть 1

Тохиров Ф. Т. История государства и права зарубежных стран

Тохиров Ф. Т. Правовая система дореволюционного Таджикистана

Тохиров Ф. Т. Становление советского права в Таджикистане

Тохирова М. М. Сопоставительный анализ табуированной и эвфемистической лексики русского и таджикского языков: КД

Тоҳир ва Зуҳро

Тоҳиров И. ва диг. Луғати … геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ

Тоҳиров Ф. Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон

Тоҳиров Ф. Т. Очерки мухтасар оид ба таърихи инкишофи таълими ҳуқуқшиносӣ дар Тоҷикистон

Тоҳиров Ф. Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи дунёи қадим

Тоҳиров Ф. Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ

Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик (материалҳо)

Тоҷиев Д. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Осори мунтахаб

Тоҷиев Д. Ҷумлаи мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба

Тоҷикистон ватани Наврӯз аст (2012)

Тоҷикистон ватани Наврӯз аст (2017)

Тоҷикистон дирӯз ва имрӯз

Тоҷикон дар қаламрави Ориёно. (Маҷ. мақолаҳо)

Тоҷиматов Р. Назми меҳнат

Тоҷӣ Усмон. Духтари ниқобдор

Тоҷӣ Усмон. Ханда ва истеҳзо

Тоҷов И. ва диг. Фарҳангшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Тошев М. А., Шарифов Д. А. Кори методӣ-амалӣ: Муайян намудани бузургиҳои механизми борбардор

Тошматов Р. М. Турсунзода — сарояндаи сулҳ

Тошматов Р. Камоли Хуҷандӣ ва адибони муосири тоҷик

Tошмухаммадов М. Гражданская война в Таджикистане и постконфликтное восстановление

Тоштемиров М., Саидов З. Ҳомии сулҳу ваҳдат

Тоштемиров М., Фаттоев С. Шоҳроҳи сулҳофарӣ ва бунёдкории Президент Эмомалӣ Раҳмон

Тоштемиров М. По меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона

Традиции исмаилизма в средние века

Традиционная одежда и украшения Худжанда (XIX-XX вв.)

Тримингэй Дж. С. Суфийские ордена в исламе

Троицкая А. Л. Из отчета о командировке 1936 г. в национальные районы Среднеазиатских республик

Троицкая А. Л. Рождение и первые годи жизни ребенка у таджиков долины Зерафшана

Труханова А. Т. Асосҳои технологияи истеҳсолоти дӯзандагӣ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.