Китобхона — ТАЪ

ТАЪ

Таълимот дар бораи гурӯҳҳои хун ва резус

Таърих ва этнографияи тоҷикон

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. I

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. II

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. III. Қ. I

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. III. Қ. II

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. IV

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. V

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. VI. Қ. I

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Ҷ. VI. Қ. II

Таърихи адабиёти тоҷикӣ. Ҷ. 1

Таърихи адабиёти тоҷикӣ. ҶҶ. 2-6

Таърихи Амрико: Очерки мухтасар

Та’рихи Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи (1997)

Та’рӣх-и салāтӣн-и мангӣтӣя (История мангытских государей)

Та'рих-и Систан. История Систана

Таърихи Бадахшон (2007)

Таърихи Бадахшон (2020)

Таърихи Бадахшон (Факсимильное издание А. Н. Болдырева) (1959)

Таърихи Байҳақӣ (Таҳияи С. Муллоҷон, 2014)

Таърихи Байҳақӣ. Муҷаллади нахуст. (форсӣ)

Таърихи Байҳақӣ. Муҷаллади дувум. (форсӣ)

Таърихи Байҳақӣ. Муҷаллади севум. (форсӣ)

Таърихи Бухоро (1979)

Таърихи Бухоро аз www.irantarikh.com (форсӣ)

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (форсӣ)

Таърихи динҳо

Таърихи забони форсӣ. Ба қалами доктор Парвиз Нотили Хонларӣ. Ҷ. 1

Таърихи забони форсӣ. Ба қалами доктор Парвиз Нотили Хонларӣ. Ҷ. 2

Таърихи забони форсӣ. Ба қалами доктор Парвиз Нотили Хонларӣ. Ҷ. 3

Таърихи мулки Шуғнон

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Таърихи мухтасари Ҳисор

Таърихи нав ва навтарини мамлакатҳои шарқи миёна

Таърихи нофеъ

Таърихи Систон

Таърихи Табарӣ. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷ. 1

Таърихи Табарӣ. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷ. 2

Таърихи Табарӣ ё Таърих-ур-русул в-ал-мулук, ҷҷ.1-16 (форсӣ)

Таърихи фалсафа. Саидов Н. С.

Таърихи фалсафаи тоҷик. Дар панҷ ҷилд. Ҷ. I

Таърихи халқи тоҷик. Китоби 1 (Маҷ. мақолаҳо)

Таърихнигор: Маҷмуа бахшида ба 60-солагии д. и. т., проф. Ҳ.Пирумшоев

Таърихи Хумулӣ. Мулло Ҷумъақулӣ Хумулӣ бинни Сӯфӣ Муҳаммад Ас-Самарқандӣ

Таърихи Ҳабиб-ус-сияри Хондамир. Ҷ. 1

Таърихи Ҳабиб-ус-сияри Хондамир. Ҷ. 2

Таърихи Ҳабиб-ус-сияри Хондамир. Ҷ. 3

Таърихи Ҳабиб-ус-сияри Хондамир. Ҷ. 4

Таърихи ҷаҳонкушой. Атомалик Ҷувайнӣ

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 1

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 2

Темкина А. А. «Подчинение старшим» vs Разрушение патриархата: женская сексуальность в браке.

Темуров Ҷ. Антропонимияи «Ҳазору як шаб»

Темуров Ҷ. Таҳқиқи таърихию забоншиносии антропонимияи «Ҳазору як шаб»

Теодор Драйзер. Фоҷеаи Амрико. Тарҷ.

Теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий

Тер-Мкртичян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V-VII вв

Тер-Мкртичян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии VIII-XVIII вв

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1-3

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир

«Тибби Мансурӣ» — асари гаронбаҳои Абубакр Муҳаммад Закариёи Розӣ

Тилавов Б. Народные пословицы и загадки и их воспитательное и нравственное значение

Тилавов Б. Опыт количественного анализа таджикского фольклора. тт. 1-2

Тилавов Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок

Тилавов Б. Суханҳои дилафрӯз

Тиллобоев Ҳ. И. Луғати русӣ, тоҷикӣ ва англисии истилоҳҳои химия

Тиллобоев Ҳ. И. Роҳнамои ҳалли масъалаҳо аз фанни химия

Тирмизӣ Ҳ. Наврӯзнома

Тихонов Н. Асарҳои мунтахаб

Тихонов Н. Вамбери: Путешественник и исследователь Средней Азии и Ближнего Востока

Тихонов Н. Шаш сутун. Тарҷ.

Тихонов Н. Ҳикояҳо дар бораи Покистон

Тоатов Ҳ. Хатлон дар масири таърих

Тоджибоев Ш. А. Налоговое право

Тоиров У. Анвоъ ва авзони шеъри халқии тоҷикӣ

Тоиров У. Каломи манзум

Тоиров У. Китобҳои таълимии адабӣ

Тоиров У. Мавҷи тӯфони хирад

Тоиров У. Меъёр ва андозаҳои шеър

Тоиров У. Назмшиносӣ

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 1

Тоиров У. Офтобе дар миёни сояе. Кит. 2

Тоиров У. Поэтикаи «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

Тоиров У. Рӯдакӣ – офаридгори назми оламгир

Тоиров У. Таҳқиқ ва таълими аруз

Тоиров У. Фарҳанги истилоҳоти арузи Аҷам

Тоиров У. Фарҳанги истилоҳоти қофия

Тоиров У. Ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд

Тоиров У. Шеъре агар ҳаст

Тоиров У., Саидалӣ С. Қомуси қофия ва арузи шеъри Аҷам. Дар ду ҷилд

Тойчиев М. Т. Забони тоҷикӣ (ба забони қирғизӣ)

Токарев С. А. Этнография народов СССР

Толиби Омулӣ. Ғазалиёт

Толиби Омулӣ, Калими Кошонӣ, Шавкати Бухороӣ, Ғании Кашмирӣ. Чаҳорбоғи ғазал

Толстов С. П. Древний Хорезм

Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта

Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации

Толстой А. Ғалла. Тарҷ.

Толстой А. Саргузашти Буратино ё худ калидчаи тилло. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Анна Каренина 1-2. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Асарҳои мунтахаб, дар 8 ҷилд. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Бандии Кавказ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Бачагӣ. Навҷавонӣ. Ҷавонӣ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Маҳкуми бегуноҳ. Тарҷ.

Толстой Л. Н. Ҷанг ва сулҳ. ҷҷ. 1-4. Тарҷ.

Томас Манн. Доктор Фаустус. Тарҷ.

Топливно-энергетические ресурсы Таджикистана

Топонимика Востока

Топоров Н. И. Национальные виды спорта и игры в Таджикистане

Торжество разума

Тохиров Ф. Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан

Тохиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана. Том 2, часть 1

Тохиров Ф. Т. История государства и права зарубежных стран

Тохиров Ф. Т. Правовая система дореволюционного Таджикистана

Тохиров Ф. Т. Становление советского права в Таджикистане

Тохирова М. М. Сопоставительный анализ табуированной и эвфемистической лексики русского и таджикского языков: КД

Тоҳир ва Зуҳро. Бо такмил ва таҳрири Р. Амонов

Тоҳири Абдуҷаббор. Муҳити зист ва забон.

Тоҳирӣ Д. Деваштич

Тоҳирӣ Д. Рухшона

Тоҳирӣ Д. Сапитамон – Рухшона – Искандар

Тоҳиров И. Луғати … геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ

Тоҳиров Ф. Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон

Тоҳиров Ф. Т. Очерки мухтасар оид ба таърихи инкишофи таълими ҳуқуқшиносӣ дар Тоҷикистон

Тоҳиров Ф. Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи дунёи қадим

Тоҳиров Ф. Т. Таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои хориҷӣ: дунёи қадим ва асрҳои миёна

Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик (материалҳо)

Тоҷибоев Ш. Ғ. Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик

Тоҷиев Д. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Осори мунтахаб

Тоҷиев Д. Ҷумлаи мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Тоҷиев Д. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиба

Тоҷикистон ватани Наврӯз аст (2012)

Тоҷикистон ватани Наврӯз аст (2017)

Тоҷикистон дирӯз ва имрӯз

Тоҷик ‒ тоҷдор, тоҷвар

Тоҷикон дар қаламрави Ориёно. (Маҷ. мақолаҳо)

Тоҷикон дар сарчашмаҳои таърихӣ ва осори муҳаққиқон

Тоҷиматов Р. Назми меҳнат

Тоҷӣ Усмон. Бисту се адиба

Тоҷӣ Усмон. Духтари ниқобдор

Тоҷӣ Усмон. Ханда ва истеҳзо

Тоҷов И. ва диг. Фарҳангшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Тошев М. А. Кори методӣ-амалӣ: Муайян намудани бузургиҳои механизми борбардор

Тошматов М. Н., Муминова Ф. М., Пулатов Дж. Х. Экономическая география Республики Таджикистан

Тошматов Н. Э. Обычаи и обряды, связанные с изготовлением погребальных носилок («тобут»), в нижнем Каратегине.

Тошматов Н. Э. Сватовство и сговор у населения Уратюбинского района.

Тошматов Р. М. Турсунзода — сарояндаи сулҳ

Тошматов Р. Камоли Хуҷандӣ ва адибони муосири тоҷик

Tошмухаммадов М. Гражданская война в Таджикистане и постконфликтное восстановление

Тоштемиров М., Саидов З. Ҳомии сулҳу ваҳдат

Тоштемиров М., Фаттоев С. Шоҳроҳи сулҳофарӣ ва бунёдкории Президент Эмомалӣ Раҳмон

Тоштемиров М. По меридианам дружбы. Политика открытых дверей Эмомали Рахмона

Тошходжа Асири Худжанда. Избранные произведения

Традиции исмаилизма в средние века

Традиционная одежда и украшения Худжанда (XIX-XX вв.)

Трактат Ахмада Дониша «История мангытской династии»

Тримингэй Дж. С. Суфийские ордена в исламе

Троицкая А. Л. Военное дело в Бухаре в первой половине XIX века.

Троицкая А. Л. Аму-Дарья и Узбой.

Троицкая А. Л. Из отчёта о командировке 1936 г. в национальные районы Среднеазиатских республик.

Троицкая А. Л. Каталог архива кокандских ханов XIX века

Троицкая А. Л. Материалы по истории Кокандского ханства XIX в.

Троицкая А. Л. Рождение и первые годы жизни ребёнка у таджиков долины Зеравшана.

Труды согдийско-таджикской археологической экспедиции. Т. 1

Труханова А. Т. Асосҳои технологияи истеҳсолоти дӯзандагӣ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.