Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

falsafa

Китобҳо
Сиёсатшиносӣ. Ҷомеашиносӣ

Таҳрири охирин 05.01.2024


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳо оид ба сиёсатшиносӣ (политология), ҷомеашиносӣ (сотсиология) ва дигар илмҳои ба давлатдорӣ марбут пешниҳод мешаванд.


 

Абдулфайзов С. Маҷмуи матнҳо ва машқҳо марбут ба равобити байналмилалӣ. The collections of the texts and exercises which belong to the issues of international relations. — Д., 2012. – 148 с.

abdulfayzov_majmui_mashqho.pdf,
4.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулҳаев К. А. Сотсиология. Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино. ‒ Д.: Ҳикмат, 2016. ‒ 146 с.

abulhaev_sotsiologiya.pdf,
847.76 kb
Ройгон фаро кашед

Ғуломов Одина. Сотсиология: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ ва литсейҳо. Дар зери таҳрири узви вобастаи АУ ҶТ, д. и. фс., проф. Муҳаммадхоҷаев А. М. ‒ Д.: Маориф, 2002. ‒ 380 с.

ghulomov_sociologiya.pdf,
19.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Джураев Р. З. Политология в схемах и таблицах. ‒ Д.: РТСУ, 2019. ‒ 138 с.

juraev_politologiya.pdf,
4.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеваров Х. Усулҳо ва техникаи тадқиқоти сотсиологӣ. Муҳаррири масъул: Шоисматуллоев Ш., д. и. стс., проф. ‒ Д.: Авесто, 2012. ‒ 100 с.

zevarov_tadq_sotsiologi.pdf,
530.16 kb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Гулмуҳаммад Низомович. Геополитика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Эҷод, 2009. ‒ 324 с.

zokirov_geopolitika.pdf,
8,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Г. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Нашри сеюми такмилёфта. – Д.: «ЭР-граф», 2010. — 520 с.

zokirov_siyosatshinosi.djvu,
7,97 Mb
Ройгон фаро кашед

Ибни Қурбон. Фавоҳиш ва раҳоиш. – Д.: ЭР-граф, 2003. ‒ 200 с.

ibni_qurbon_favohish.pdf,
20.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Идиев Х. У., Самиев Б. Ч., Гиёев Қ. Ҳ. Социология. Муҳаррири масъул: д. и. стс., проф. Шоисматуллоев Ш. ‒ Д.: Деваштич, 2006. ‒ 159 с.

idiev_sotsiologiya.pdf,
5.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Комплекси таълимӣ‒методӣ аз фанни сотсиология барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо (16-ҳафта). Тартибдиҳанда: дотс. Мирсаидов Р. С. ‒ Хуҷанд: ДДХ, 2019. ‒ 79 с.

ktm_sotsiologiya_2019.docx,
265.0 kb
Ройгон фаро кашед

Ленин Владимир Илич. Мулоҳизаҳои танқидӣ оид ба масъалаи миллӣ. Дар бораи ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳо. Дар бораи ифтихори миллии великороссҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1986. ‒ 112 с.

lenin_mas-milli.pdf,
13.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмадов Абдураҳмон Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2010. – 288 с.

mahmadov_siyosatshinosi.pdf,
15.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирбобоев М. Қ., Солиҷонов Р. Асосҳои сотсиология: Маҷмуаи маводҳои таълимӣ.- Хуҷанд: Хуросон, 2008. ‒ 148 с.

mirboboev_as_sotsiologiya.pdf,
4.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия. – Д.: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2012. — 267 с.

mirzoev_asoshoi_diplomatiya.djvu,
10,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатҳои миллӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: 2016. — 31 с.

murodova_globalizatsiya.pdf,
1,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Муртазоев С. Сотсиология (дастури таълимӣ). ‒ Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2009. ‒ 84 с.

murtazoev_sotsiologiya.pdf,
26.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз. Давлатдории Сомониён: азамат ва ғуруби он (таҷрибаи таҳлили сиёсатшиносии этникӣ). Муҳаррири масъул Шодигул Умарова, н. и. ф. ‒ Д.: Дониш, 2019. ‒ 110 с.

muhammad_d_somoniyon.pdf,
18.36 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Абдураҳмон Н., Сафарализода Х. Қ. Амнияти миллӣ: Воситаи таълимӣ. Муҳаррири масъул: Самиев А. Х. ‒ д. и. флс., проф. ‒ Д.: Дониш, 2019. ‒ 227 с.

muhammad_amniyati_milli.pdf,
5.95 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Абдураҳмон Н., Хидирзода М. У., Сафарализода Х. Қ. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои ғайриихтисосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Муҳаррири масъул: Муҳаммад А. Н. – д. и. с., проф., узви воб. АИ ҶТ. ‒ Д.: Паёми ошно, 2018. ‒ 416 с.

muhammad_siyosatshinosi.pdf,
3.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Назаров Талбак, Сатторзода Абдунабӣ. Дипломатияи муосири тоҷик (Ба шарафи 15-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Муҳаррири масъул: Р. Ҷ. Ҳайдаров, н. и. фс.; Муҳаррир: Ҷ. Шарифов. – Д.: Ирфон, 2006. – 224 с.

nazarov_diplomatiyai_muosir.pdf,
7,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Оймахмадов М. Содружество Независимых Государств. ‒ Д., 2018. ‒ 320 с.

oymahmadov_sng.pdf,
5.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Оймахмадов М. Шанхайская организация сотрудничества. ‒ Д.: Ганҷ, 2019. ‒ 504 с.

oymahmadov_shos.pdf,
28.94 Mb
Ройгон фаро кашед

Пӯлотов А. Сиёсатшиносӣ. ‒ Хуҷанд, 1998. ‒ 115 с.

pulotov_siyosatshinosi.pdf,
3.93 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳнамо Абдулло. Афғонистон ва Осиёи Марказӣ: хусусиятҳо ва дурнамои
таъсирпазирӣ. (Чопи дувум). Муҳаррири масъул: Сайфулло Сафар, н. и. фс. ‒ Д.: Ирфон, 2014. ‒ 398 с.

rahnamo_afghoniston.pdf,
1.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳнамо Абдулло. Мавқеи Тоҷикистон ё чаро Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари таҷовузгар нест? Тоҷикӣ – Русӣ – Англисӣ. ‒ Д., 2022. ‒ 126 с.

rahnamo_mavqei_jt.pdf,
3.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳнамо Абдулло. Хатари гурӯҳҳои ифротгароии динӣ чист? Мавод барои истифода дар корҳои фаҳмондадиҳӣ дар масъалаи хатари гурӯҳҳои ифротгароии динӣ. ‒ Д., 2015. ‒ 128 с.

rahnamo_ifrotgaroi.pdf,
644.77 kb
Ройгон фаро кашед

Раҳнамо Абдулло. Хатари гурӯҳҳои ифротгароии динӣ чист? Мавод барои истифода дар корҳои фаҳмондадиҳӣ дар масъалаи хатари гурӯҳҳои ифротгароии динӣ. Чопи сеюм. Муҳаррир: Қиёмиддин Сатторӣ. ‒ Д.: Эр-Граф, 2021. ‒ 156 с.

rahnamo_ifrotgaroi-3.pdf,
992.67 kb
Ройгон фаро кашед

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ. — Д.: 2010. — 175 с.

samiev_ravobiti_baynalmila.zip,
202,44 kb
Ройгон фаро кашед

Сафарализода Х. Қ. Антропологияи сиёсӣ: Воситаи таълимӣ. ‒ Д.: Империал-Групп, 2018. ‒ 295 с.

antropologiyai_siyosi.pdf,
1.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Сиёсатшиносӣ. Курси лексияҳо. – Д.: 2004. — 320 с.

siyosatshinosi.zip,
797,78 kb
Ройгон фаро кашед

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир. – Д.: 2016. — 26 с.

terrorizm_va_ekstremizm.pdf,
354,55 kb
Ройгон фаро кашед

Хуморов Д. М. Сиёсатшиносӣ. ‒ Д,, 2004. ‒ 178 с.

khumorov_siyosatshinosi.pdf,
935.76 kb
Ройгон фаро кашед

Шанхайская Организация Сотрудничества сегодня: Взгляд из Душанбе. Под общей редакцией Сироджидина Аслова. Составители ‒ Н. Зохиди, В. Ниятбеков; Перевод на английский язык ‒ А. Саидмуродов. Корректировка китайского текста ‒ А. Носиров. ‒ Истанбул, 2014. ‒ 140 с.

shos_iz_dushanbe.pdf,
2.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.