Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

meros

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 16.05.2021


Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.


 

Абдуллоев Р. Меҳнаткашони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. ‒ Д., 1994. ‒ 96 с.

abdulloev_mehnatkashon.pdf,
781.11 kb
Ройгон фаро кашед

Абдуллоев Сайдулло. Амир Исмоили Сомонӣ. Нашри дуюм (бо такмилу иловаҳо) /Сайдулло Абдуллоев. – Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. – 432 с.

abdulloev_ismoili_somoni.pdf,
8.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдурашитов Фозил Маматович. Земельно-водная реформа в Таджикистане в конце ХХ — начале ХХI вв. (историко-правовые аспекты). Научное издание. ‒ Д.: Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, 2016. ‒ 107 с.

zemelno-vodnaya.pdf,
846.11 kb
Ройгон фаро кашед

Абдурашитов Фозил Маматович. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924 — 1990 гг.). Научное издание. ‒ Д.: Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, 2016. ‒ 433 с.

pereselenskaya_politika.pdf,
2.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Абулҳаев Рақиб. Субҳи Зарафшон. – Д.: Ирфон, 1981. – 56 с.

subhi_zarafshon.pdf,
3.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда аз ӯзбекӣ ба тоҷикӣ ва мураттиб Р. Ҳошим. Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ РСС Тоҷикистон М. Ш. Шукуров. – Д.: Адиб, 1987. – 240 с.

ayni_ti_buxoro.pdf,
40.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Акрамӣ Зикриё Иномзод. Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: мантиқи таърих. – Д.: 2017.

akrami_ijlosiya.pdf,
3,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин.(форсӣ)
Аз бозхонии гузаштаҳои деринаи мардуми Суғду Бохтар аст, ки ҳамхун ва ҳамзот будани «порсӣ» ва «тоҷик» исбот мегардад. Аз ин рӯст, ки мо мегӯем: Тоҷикистон ба ҳамон андоза пораи тани меҳани мост, ки Озарбойҷон ва Сиистон ва Порс ва Кирмон ва Макрон (Балуҷистон) ва Курдистон. Ва тоҷикон ба ҳамон андоза бародарон ва хоҳарони мостанд, ки порсиён ва балуҷон ва курдон ва гелакон. Ва як тоҷик ба ҳамон андоза эронӣ аст, ки як кирмонӣ ё ҳамадонӣ ё маккаронӣ. Гӯйише, ки тоҷикон бо он сухан мегӯянд, ба ҳамон андоза забони эронист, ки гӯйиши мардуми Порс ё Испаҳон.
تاجیکستان، پارۀ تن ایران‌زمین
از بازخوانیِ گذشته‌های دیرینۀ مردمِ سغد و باختر است که همخون و هم‌ذات بودنِ «پارسی» و «تاجیک» اثبات می‌گردد. از این‌رو است که ما می‌گوئیم تاجیکستان به‌همان اندازه پارۀ تنِ میهنِ ما است که آذربایجان و سیستان و پارس و کرمان و مَک‌کُران (بلوچستان) و کردستان. و تاجیکان به‌همان اندازه برادران و خواهران ما استند که پارسیان و بلوچان و کُردان و گیلَکان. و یک تاجیک به‌همان اندازه ایرانی است که یک کرمانی یا همدانی یا مَک‌کُرانی. گویشی که تاجیکان با آن سخن می‌گویند به‌همان اندازه زبان ایرانی است که گویش مردم پارس یا اسپهان.

tajikestan.pdf,
346,23 kb
Ройгон фаро кашед

Бабаев А. Д. Авеста: по следам древнейшей цивилизации таджиков /А. Д. Бабаев, Т. Д. Каримов. – Худжанд, 2001. – 192 с.

babaev_avesta.pdf,
42.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Древнейшая и древняя история Гиссара. — Д.: Дониш, 2015. — 206 с.

istoriya_gissara.pdf,
2,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Гоибов Голиб. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644-704 гг.). ‒ Д.: Дониш, 1989. ‒ 120 с.

goibov_poxody_arabov.djvu,
12.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Громбчевский Б. Л. Современное политическое положение памирских ханств и пограничной линии с Кашмиром. ‒ Новый Маргелан: Типогр. Ферган. областн. правления, 1891. ‒ 60 с. ‒ Описание путешествия через Памир в момент борьбы памирских княжеств с Афганистаном.

grombchevskiy_pamir.pdf,
12.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Муллошо. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию (1219-1221 г.г., по средневековым восточным и западным письменным памятникам). — Д.: Деваштич, 2007. — 395 с.

davlatov_soprot_mongolskomu.djvu,
57,66 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилова Б. Аморати Бухоро дар давраи вассалӣ (1868-1917). – Хуҷанд: Ношир, 2012. – 120 с.

ismoilova_amorati_bukhoro.rar,
1,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов О. Политическое состояние Таджикистана в 90-е годы ХХ в. – Худжанд: 2007. — 264 с.

karimov_polit_sostoyanie.rar,
56,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р., Пирумшоев Ҳ. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон» /Муҳаррирон: Ҳамза Камол, Абдуқаҳҳор Саидов. – Д.: «Дониш», 2011. — 412 с.: рд.

r_masov_h_pirumshoev_fi.pdf,
4.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. История «топорного» разделения. – Д.: Ирфон, 1991. – 208 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

masov_istoriya_topornogo.pdf,
3.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция. – Д.: 2003. — 175 с.

masov_tajiki_vytesnenie.pdf,
9,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Масов Р. Таджики: история с грифом «Совершенно секретно». – Д.: 2014. — 212 с.

masov_tajiki_sekretno.rar,
9,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов XVII — XIX веков. Составление, перевод и предисловие А. Мухтарова. Под редакцией А. А. Семенова и О. Л. Чехович. — М.: ИВЛ, 1963. — 136 с.

mukhtarov_materialy_uratyube.djvu,
24,24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирбабаев А. К. Историческое наследие Худжанда. – Д.: Ирфон, 1995. — 160 с.

mirbabaev_nasledie_khujand.djvu,
2,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирбобо Абдулло. Муқаддимаи таърихи Хуҷанд. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2013. ‒ 448 с.

mirbobo_ta-rixi_khujand.pdf,
13.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухидинов С. Р. От Согда до Судака. Научное издание. ‒ Д.: Эр-Граф, 2016. ‒ 228 с.

ot_sogda_do_sudaka.pdf,
2.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Абдусаттор. Сомониён: замон ва макон. Зери таҳрири д.и.ф., проф. Асадуллоҳ Саъдуллоев.– Д.: Сурушан, 1999. – 290 с.

ab_mukhtorov_somoniyon.pdf,
15.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Авроқи рангини таърих. [Маҷмӯаи мақолаҳо] Муҳаррир Мирзо Шакурзода. – Д.: Деваштич, 2007. – 398 с. ‒ Ин китобро ба поси хотири писари ягонаам Аброрҷони марҳум (19.03.1951-10.08.2005) мебахшам. ‒ Муаллиф.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_avroqi_rangin.pdf,
27.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Аз пайи таърихи куҳан. Қайдҳои сафари Афғонистон. — Д.: Ирфон, 1975. — 31 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_az_payi_ta-rikh.pdf,
12.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Амирон ва вазирони сомонӣ. – Д.: Нашриёти Оли Сомон, 1997. – 77 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

amiron_va_vaziron.pdf,
5.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Асрори номаҳо. — Д.: Афсона, 1998.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

asrori_nomaho.pdf,
12.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Афшин Ҳайдари Уструшанӣ — бузургтарин лашкаркаши араб (асри IX). ‒ Истаравшан: Раҳим Ҷалил, 2005.

mukhtorov_afshin.pdf,
23.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Мақоми ҷаҳонии уструшаниҳо (Асрҳои IX- X). — Д.: Сурушан, 2002. ‒ 164 с.

mukhtorov_maqom.pdf,
13.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Мероси ниёгон. – Д.: Шарқи озод, 1999. ‒ 140 с.

mukhtorov_meros.pdf,
16.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Мукотиба. Хотира. Аснод. — Д.: Деваштич, 2003. — 190 с.

mukhtorov_mukotiba.pdf,
29.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Санг ҳам диле дорад. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ, 1999. — 209 с.

mukhtorov_sang_ham.rar,
11,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов А. Ҳокимони Ӯротеппа: Асрҳои XV-XIX. Муҳаррири масъул проф. Рустам Муқимов. – Д.: Дониш, 1996. – 180 с.+7 илл. ‒ Ба хотираи падарам Мирмухтор Мираҳмадзода бахшида мешавад.

mukhtorov_hokimoni_ur.pdf,
68.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев Рашид Набиевич. Из истории Кокандского ханства: Феодальное хозяйство Худояр-хана /Ответственный редактор акад. АН УзССР М. Ю. Юлдашев; АН УзССР. Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни. ‒ Ташкент : Фан, 1973. ‒ 388 с.

nabiev_istoriya_kokanda.pdf,
95.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев Рашид Набиевич. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. Отв. ред. д-р. ист. наук М. В. Вахабов. ‒ Ташкент : Фан, 1966. ‒ 80 с.

nabiev_tashkentsk_vosst.rar,
28.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Назаров Ҳақназар. Мақоми тоҷикон дар таърихи Афғонистон. – Д.: Дониш, 1998. – 65 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

maqomi_tojikon.pdf,
45.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н. Н. Асрори Истаравшан. – Д.: Ирфон, 1972.

asrori_istaravshan.pdf,
9.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Нуъмон. Давлати Сомониён. Тоҷикон дар асрҳои IX-X. Тарҷумаи А. Валиев. Муҳаррир А. Азизқулов. ‒ Д.: Ирфон, 1989. – 304 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид. Нусхаи электронӣ дар коргоҳи сомона бозсозӣ гардид. Дар ин файл саҳифаҳои 31, 92, 93 нестанд, саҳифаҳои 71, 103, 195, 253, 278 бошанд, нохоно. Барои дуруст кардан акси пурраи китоб ё нусхаи солими коғазӣ даркор аст.

davl_somoniyon_tj.pdf,
23.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Орифҷон Яҳёзоди Хуҷандӣ. Хуҷанднома ё қиссаҳо аз таърихи Хуҷанд ва хуҷандиён. – Хуҷанд: 1994. — 72 c.

khujandnoma.pdf,
3,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Ҳ. Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир)/Муҳаррири масъул: д.и.ф., проф. Худоӣ Шарифов. – Д.: Ирфон, 2008. – 704 с.

h_pirumshoev_tarixi_darvoz.pdf,
9.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Смирнова Ольга Ивановна. Очерки из истории Согда /О. И. Смирнова; Отв. редакторы: М. Н. Боголюбов, И. П. Петрушевский; АН СССР; Институт востоковедения. – М.: Наука, ГРВЛ, 1970. – 288 с.

ocherki_iz_istorii_sogda.pdf,
39.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. Шаҳри офтобӣ. – Д.: Ирфон, 1989. — 160 с.

tursunov_shahri_oftobi.djvu,
23,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Убайдуллоев Н. К., Сайнаков С. П. Муборизаи халқи тоҷик ба муқобили истилогарони муғул (Маводи таълимӣ). – Д.: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2011. — 72 с.

ubaydulloev_muborizai_kh_tojik.zip,
127,02 kb
Ройгон фаро кашед

Фитрат Абдурауф. Давраи ҳукмронии амир Олимхон. ‒ Д., 1991. ‒ 64 с.

fitrat_amir_olimxon.pdf,
1.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Хваканта-Хуҷанд. Муқаддимаи хуҷандшиносӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо /Муҳаррири масъул Ҷӯразода Ҷ. Ҳ. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2016. ‒ 408 с.

xvakanta_xujand.pdf,
1.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳазратқулов Муҳаммадқул. Ориёиҳо ва тамаддуни ориёӣ /М. Ҳазратқулов; АИ ҶТ. Институти фалсафа. ‒ Д.: Дониш, 2006. ‒ 578 с.

hazratqulov_oryoiho.pdf,
44.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ҳ. Манзили аҷдоди мо: Хуҷанд тайи сесад сол. – Хуҷанд: 2007. — 754 с.

sharifov_manzili_ajdod.rar,
13,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Шохуморов А. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма. Отв. ред. Н. М. Емельянова. — М.: ИВ РАН; Душанбе: ИВ АНТ, 2008. — 128 с.

shokhumorov_sudba_ismailizma.pdf,
280,71 kb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.