Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ

geografiya-i-geologiya

Китобҳо
Ҷуғрофиё (География)

Таҳрири охирин 15.10.2022


Дар ин саҳифа асарҳои илмӣ ва дарсномаҳои донишмандон доир ба илми ҷуғрофиё (география) ва шохаҳои гуногуни он бароятон пешниҳод мегардад.


 

Абдуллаев К. Н. От Синьцзяня до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции XX века. ‒ Д.: Ирфон, 2009. ‒ 571 с.

abdullaev_ot_sinjana.pdf,
4.72 Mb
Ройгон фаро кашед

Аброров Ҳ., Акмалов М., Аҳмадов А., Сафаров Х. Музофоти географии Кӯлоб. – Д.: ПРОМЭКСПО, 2015. — 132 с.

abrorov_geogr_kulob.pdf,
1000,26 kb
Ройгон фаро кашед

«Аҷоибнома» (Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот)-и Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Тӯсӣ. – Д.: ЭP-граф, 2016. — 604 с.

ajoibnoma.pdf,
18.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Бржезицкий И. А. Самаркандский уезд. Статистический обзор. Главы 1-я и 16-я. Со схемой Зеравшанского ледника и двумя планами. ‒ Самарканд, 1911. ‒ 153 с.

sam_uezd_1911.pdf,
7.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа Л. Н. Соболева (Из IV т. Записок Отделения Статистики Императорского Русского Географического Общества). – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1874. – 561 с.
Ин файл аз устод А. Ниёзӣ ба мо расид ва мо онро каме сабуктар кардем.

sobolev_zeravshan.pdf,
22.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Географияи хок бо асосҳои хокшиносӣ (Раҳнамои таълим). Таҳияи М. Д. Ҳайдаров. ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. ‒ 101 с.

geografiyai_xok.pdf,
1.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, историческом и бытовом значении, под общей редакцией П. П. Семёнова, вице-председателя ИРГО. Том десятый. Русская Средняя Азия. С 239 рисунками в тексте, 52 отдельными картинами, резанными на дереве, и 14 схемами. ‒ СПб-М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1885. ‒ 448 с.

zhivopisnaia_ross_10.pdf,
28.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Имомов Абдулло Асадуллоевич. Географияи табиии материкҳо ва уқёнусҳо. Ҷилди якум. Муҳаррир: Гуруков Т. М. ‒ Д.: Ирфон, 2014. ‒ 378 с.

imomov_geog_tabii_1.pdf,
10.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Имомов Абдулло Асадуллоевич. Географияи хок бо асосҳои хокшиносӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2018. ‒ 248 с.

imomov_geog_khok.pdf,
10.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Кабутов М. К. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон (китоби дарсӣ барои мактабҳои олии ихтисосҳои иқтисодӣ). Дар зери таҳрири д. и. гг., проф., Муҳаббатов X. М. ‒ Д., 2005. ‒ 208 с.

kabutov_geogr_iqt_jt.pdf,
4.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Казаков М. Х., Яблоков A. A. Лавины Таджикистана. Под ред. Б. У. Махмадалиева. — Д.: 1999. — 130 с. : ил.
Бахше аз ин китоби пурарзиш дар намуди бойгонии аксҳои фотографӣ аз олими ҷавон А. Убайдуллоев ба мо расид. Азбаски вазни ин бойгонӣ хеле бузург (бештар аз 340 мегабайт) буд, барои истифодаи ҳамагон мо онро бе каму кост ба файли сабуке гардонидем.

yablokov.pdf,
7.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Каландаров Ахрор Ахмадович. Особенности социально-демографического развития городов Республики Таджикистан (на примере Согдийской области). Ответственный редактор : Джураев А. Дж., к. э. н. проф. ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 156 с.

kalandarov_razv_gorod.pdf,
3.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Минаев И. Сведения о странах по верховьям Аму-дарьи (по 1878 год). Составил И. Минаев. С приложением карты. Издание ИРГО. ‒ СПб, 1879. ‒ 270 с.

minaev_verxovya_amu.pdf,
13.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 2013. Муҳаммадиева Б. З. ‒ раиси ҳайати таҳририя. ‒ Д.: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2013. ‒ 222 с.

mintaqahoi_jt.pdf,
32.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Диловаров Р. Д., Раҳимов М. Р. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои иқтисодӣ). Дар зери таҳрири д. и. гг., проф., Кабутов М. К. ‒ Д.: ДМТ, 2011. ‒ 165 с.

muhabbatov_geogr_iqt_ijt.zip,
219,92 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2011. – 320 с.

muhabbatov_geografiyai_toj.pdf,
14.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон. – Д., 2017. – 29 с.

muhabbatov_geog_toj.pdf,
4.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳмонов Ш. Т. Географияи аҳолӣ. Барои донишҷӯёни ихтисоси география, география-демография, ҳифзи табиат ва дигар шуъбаҳои факултети географияи донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Муҳаррири масъул н. и. и., дотс. Акобиров Ш. ‒ Д., 2013. ‒ 169 с.

muhabbatov_geog_aholi.pdf,
6.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов Абдуфаттоҳ, Хоҷаев Mунир. Евроосиё: тавсифи табиӣ-географӣ. Дастури таълимӣ. Муҳаррири масъул: Хоҷаев М. Ҳ. ‒ Хуҷанд: Меъроҷ, 2010. ‒ 256 с.

rahimov_evroosiyo_geog.pdf,
12.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Советский Союз. Географическое описание в 22 томах. Таджикистан (Авторы: Мамаджанова М. Ю., Промтов А. Н., Рахимов М. Р., Селиванов Р. И., Станюкович К. В., Чумичев Д. А. Отв. ред. Чумичева Д. А.). — М.: Мысль, 1968. — 240 с.: ил.

sov_soyuz.djvu,
12.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Список населенных пунктов Тадж. ССР. Управление народно-хозяйственного учета ТаджССР. Сектор учета населения и культуры. ‒ Сталинабад: Издание УНХУ ТаджССР, 1932. ‒ 138 с., табл.

spisok_nas_punktov.pdf,
5.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Тақсимоти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Мураттиб Ҳаитов С. М.; Ҳайати таҳрир: Убайдуллоев М. (раис), Қулов А. Н., Муҳаббатов Х., Фарҳод Раҳимӣ, Ҳусанов Ҳ. Ш., Ҳасанзода Г. К., Шарофзода Г., Шокирзода Ш. Ш. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 48 с.

taqsimoti_ma-muri.pdf,
16.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Тошматов М. Н., Муминова Ф. М., Пулатов Дж. Х. Экономическая география Республики Таджикистан: Краткий курс лекций. ‒ Д.: Ирфон, 2005. ‒ 132 с.

toshmatov_ek_geogr.pdf,
5.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Утаганов А. А. Ғаффоров Ш. Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои системаи кредитӣ. ‒ Д., 2007. ‒ 138 с.

geogr_iqt_jt_JT_DTM.pdf,
1.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Федоровский Н. М. По горам и пустыням Средней Азии. ‒ М.-Л.: ОНТИ; Главная редакция научно-популярной и юношеской литературы, 1937. ‒ 183 с., 1 вкл. л. карт. : ил., карт.

po_goram_i_pust_sa.rar,
12.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Ходжаева Наргис Джомиевна. Историческая география Центральной Азии в доисламский период /Ответственный редактор Х. Пирумшоев – член-корр. АН РТ, д. и. н., проф. ‒ Д.: Дониш, 2017. ‒ 380 с.

khojaeva_istor_geo_sa.pdf,
6.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Хоҷаев Ғуломҷон, Амонатова Маҳбуба. Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демография. Маҷмуаи таълимӣ-методӣ. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Ҳабибов С. Д.; Муҳаррири масъул: н. и. и., проф. Исоматов Б. И. Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. ‒ Д.: Озар, 2012. ‒ 184 с.

khojaev_geog_iqt.pdf,
3.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳудуд-ул-олам (Ҳудуд-ул-олам мина-л-Машриқ ила-л-Мағриб). Таҳиякунандаи матн ва муаллифи пешгуфтор Абдуҷамол Ҳасанов. Зери назари Носирҷон Салимов; Муҳаррир Қодири Рустам – Д.: Бухоро, 2014. – 588 с. ‒ Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби ХI.

hudud_ul_olam.pdf,
9.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев А. Ҷ., Шарифов З. Р., Аброров Ҳ. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои хориҷӣ. Барои факултетҳои географияи мактабҳои олии ҶТ. Қисми якум. Ба ифтихори 20-солагии ҶТ ва 80-солагии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. Дар зери таҳрири д. и. гг., проф. Муҳаббатов Х. М. Муҳаррир: Хоркашев С. – Д.: Ирфон, 2011. – 232 с.

geog_iqt_ijt_1.pdf,
14.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев А. Ҷ., Шарифов З. Р., Аброров Ҳ. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои хориҷӣ. Барои факултетҳои географияи мактабҳои олии ҶТ. Қисми дуввум. Ба ифтихори 80-солагии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. Дар зери таҳрири д. и. гг., проф. Муҳаббатов Х. М. Муҳаррирон: Хоркашев С. ва Ахмедов Т. – Д.: Ирфон, 2012. – 385 с.

geog_iqt_ijt_2.pdf,
6.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Швер Ц. А., Владимирова В. Н. (ред.). Климат Душанбе. ‒ Л.: Гидрометеоиздат, 1986. ‒ 126 с.

klimat_dushanbe.pdf,
2.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров О. Ш. Географияи растаниҳо. ‒ Д.: Ирфон, 1965. ‒ 82 с.

shukurov_rastaniho_geog.pdf,
3.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Юль Генри. Очерк географии и истории верховьев Аму-дарьи. Перевод с английского О. А. Федченко. С дополнениями и примечаниями А. П. Федченко, Н. В. Ханыкова и Г. Юля. ‒ СПб, 1873. ‒ 82 с.

yul_verx_amu.pdf,
4.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: