Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 15.06.2020

Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I. A-K’ – М.-Л.: 1958. – 656 с.

abaev_etim_1.djvu,
13,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II. L-R – Л.: 1973. – 449 с.

abaev_etim_2.djvu,
6,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. III. S-T’ – Л.: Наука, 1979. – 359 с.

abaev_etim_3.djvu,
7,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. IV. U-Z . Отв. редактор М. И. Исаев. – Л.: Наука, 1989. – 326 с.

abaev_etim_4.djvu,
8,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель. Составители: Е. Н. Сченснович, А. В. Лушникова, Л. Р. Додыхудоева. – М.: 1995. – 448 с.

abaev_ukaz.djvu,
4,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Андреев М. С. и Пещерева Е. М. Ягнобские тексты.
Ягнобско-русский словарь, составленный М. С. Андреевым, В. А. Лившицем и А. К. Писарчик. – М.-Л.: 1957. — 394 с.

andreev_yagnob.rar,
72,65 Mb
Ройгон фаро кашед

Арзуманов Степан Ҷаводович, Сангинов Аҳмадҷон. Забони тоҷикӣ. Под общ. ред. д.ф.н. Ш. Рустамова. Для студентов русских вузов республики. ‒ Д.: Маориф, 1988. ‒ 416 с.

arzumanov_zab_toj_1988.pdf,
23.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳов А., Қаҳҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он. Дастуруламали методӣ. Муҳаррир Ҷ. Ҳамдамов. – Д.: Маориф, 1979. ‒ 56 с.

khat_va_paydoishi_on.pdf,
25.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳадов Ҳомид. «Фарҳанги Рашидӣ» ҳамчун асари лексикографӣ. Муҳаррир Х. Рауфов. ‒ Д.: Дониш, 1981. ‒ 122 с.

ahadov_farhangi_rashidi.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Топонимы Уструшаны как источник по истории и культуры. — Худжанд: Нури маърифат, 2013. — 198 с.

ayubov_toponimy_ustrushany.pdf,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Бахтибеков Т. Грамматикаи забони шуғнонӣ. — Д.: Дониш, 1979. — 146 с.

bahtibekov.pdf,
13.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозидов Назаршоҳ. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Д.: Маориф, 1985.

payvandakho_dar_zat.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Болотов В. Н. Арабский язык. Самоучитель. — М.: Живой язык, 2011. — 224 с.

arab_yaz_samouch.pdf,
56.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Болотов В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике. — М.: Живой язык, 2009. — 224 с.

arab_yaz_sprav.pdf,
46.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. С предисловием Р. О. Якобсона. Книга первая. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. – 432 с.: ил.

indoevr_yazyk_1.pdf,
32.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. С предисловием Р. О. Якобсона. Книга вторая. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. – стр. 433 – 1330. с.: ил.

indoevr_yazyk_2.pdf,
54.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 1: Фонетика ва морфология. / Муаллифон: Ш. Рустамов, Т. Хаскашев, А. Мирзоев, К. Шукурова, Ҳ. Каримов, Б. Сиёев, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, С. Абдураҳимов, Р. Л. Неменова, Н. Бозидов, А. Халилов, Р. Ғаффоров; Муҳаррирони масъул Ш. Рустамов ва Р. Ғаффоров; Акад. фанҳои РСС Тоҷикистон. Ин-ти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1985. – 355 с.

gramm_tojik.pdf/rar,
15,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 3: Ҷумлаҳои мураккаб / Муаллифон: Ф. Зикриёев, Б. Камолиддинов, Ш. Рустамов, Д. Тоҷиев; Муҳаррирони масъул Ш. Рустамов ва Б. Камолиддинов; Акад. фанҳои РСС Тоҷикистон. Ин-ти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1989. – 224 с.

gzaht_3_1989.pdf,
14.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қисми 1: Фонетика ва морфология. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ / Муаллифон: Арзуманов С. Д., Каримов Ҳ., Неменова Р. Л., Ниёзӣ Ш. Н., Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Розенфельд А. З., Тоҷиев Д. Т., Фозилов М., Ҷ. Эдельман. Ҳайати таҳририя: Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Ниёзӣ Ш. Н. ва Тоҷиев Д. Т. — Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1956. — 232 с.

gzt_1_1956.pdf,
10,62 Mb
Ройгон фаро кашед

Грюнберг А.Л. Язык североазербайджанских татов. – Л.: Издательство Академии Наук СССР, Ленинградское отделение, 1963. – 212 с.

gryunberg.djvu,
3,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Маънои ҳазору як ном. – Д.: Маориф, 1987. ‒ 176 с.

ma-noi_hazoru_yak_nom.pdf,
12.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Шарҳи исму лақабҳо. – Д.: Ирфон, 1981.

ismu_laqabho.pdf,
7.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорӣ Воҳид. Дастури алифбои форсӣ (худомӯз). – Д.: Бунёди забони форсии тоҷикӣ, 1991. – 64 с.

ghaffori_alifboi_forsi.pdf,
2,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Дорофеева Л. Н. Язык фарси-кабули / Под общ. ред. проф. Г. П. Сердюченко; АН СССР; Институт востоковедения. ‒ М.: ИВЛ, 1960. ‒ Серия «Языки зарубежного Востока и Африки».

farsi_kabuli.rar,
4.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика, морфология. Иборат аз ду қисм. Қисми 1. Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологии мактабҳои олӣ. / Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Ҷ. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, В. А. Капранов, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Н. Бозидов, С. Ҳалимов, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Р. Л. Неменова, Қ. Саидова, А. Мирзоев; Муҳаррири махсус Ш. Рустамов. – Д.: Маориф, 1982. – 462 с.

zaht_1_1982.pdf,
25,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Иборат аз ду қисм. Қисми 2. Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологии мактабҳои олӣ. Нашри дуюми такмилёфта / Муаллифон: Н. Бозидов, Ф. Зикриёев, М. Исматуллоев, Ҳ. Каримов, Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Абдураҳимов, Р. Ғаффоров, Ш. Ниёзӣ, Ш. Рустамов; Дар зери таҳрири д. и. ф. Ш. Рустамов. – Д.: Маориф, 1984. – 327 с.

zaht_2_1984.pdf,
15,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика ва морфология. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ / Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Ҷ. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, В. А. Капранов, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Н. Бозидов, С. Ҳалимов, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Р. Л. Неменова, Қ. Саидова, А. Мирзоев; Дар зери таҳрири проф. Б. Ниёзмуҳаммадов. – Д.: Ирфон, 1973. – 463 с.

zaht_lfm_1973.pdf,
29.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Барои студентони факультетҳои филологияи мактабҳои олӣ / Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, М. Исматуллоев, Н. Бозидов, Ш. Ниёзӣ, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров; Дар зери таҳрири проф. Б. Ниёзмуҳаммадов. – Д.: Ирфон, 1970. – 267 с.

zaht_sin_1970.pdf,
2,16 Mb
Ройгон фаро кашед
zaht_sint_1970.pdf (pdf-a),
91,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандаров Ҳ. Коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ. Дастури методӣ / Вазорати маорифи ҶТ; Маркази идораи лоиҳаи ислоҳоти системаи маорифи Тоҷикистон. ‒ Д., 2007. ‒ 190 с.

isk_korguzori.pdf,
11.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Исроил. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Муҳаррир И. Ҳасанов; Институти давлатии педагогии ш. Кӯлоб. – Д.: Ирфон, 1971. – 87 с.

ismoilov_i_zarf.pdf,
3.36 Mb
Ройгон фаро кашед
ismoilov_i_zarf1.pdf,
37.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Категория рода в памирских языках (шугнано-рушанская группа). — Д.: Дониш, 1978.

categ_roda.pdf,
18,01 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Том 1. — М.: Наука, 1988. — 576 с.

karamshoev_1.djvu,
12,90 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Том 2. — М.: Наука, 1991. — 615 с.

karamshoev_2.djvu,
19,82 Mb
Ройгон фаро кашед

Карамшоев Додхудо. Шугнанско-русский словарь. Том 3. — М.: Наука, 1999. — 568 с.

karamshoev_3.djvu,
17,68 Mb
Ройгон фаро кашед

Маликов Н. Х. Худомӯзи забони англисӣ (Англисӣ бидуни муаллим). – Д.: 2016. — 192 с.

malikov_khudomuzi_anglisi.pdf,
4,97 Mb
Ройгон фаро кашед

Масъалаҳои забони тоҷикӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо. – Д.: Ирфон, 1967. ‒ 133 с.

mas-alahoi_zaboni_tojiki.pdf,
7.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Пер. Д. Кудрявского. Под ред. и с примечаниями Р. Шор. – М.-Л.: 1938. — 512 с.

meie_a.pdf,
14,70 Mb
Ройгон фаро кашед

Миллер Б. В. Талышский язык. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1953. — 267 с.

miller_talysh.pdf,
13,75 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусофиров К., Эмомов А. Таълими забони арабӣ бе муаллим. – Д.: 2009. — 169 с.

musofirov_zaboni_arabi_bm.pdf,
5,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Ниёзӣ Шавкат Н. Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ. Ҷузъи 7: Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёт. – Сталинобод: АФ РСС Тоҷикистон, 1954. ‒ 40 с.

ocherk_gramm_7.pdf,
12.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Н., Олимова П., Турсунова М., Нурова К. Ҳуҷҷатнигорӣ (Дастури таълимӣ оид ба омӯзиши ҳуҷҷатҳои расмӣ). – Д.: Ирфон, 2007. – 144 с.

hujjatnigori.pdf,
2.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Н. С., Умарова Б. Х., Иномова Ф. В., Хусанова Т. К. Деловая переписка (Дастури ҳуҷҷатнигорӣ). Пособие по развитию навыков делового письма (В помощь студентам для самостоятельной работы) / Редактор Бободжанова Б. Ш. ‒ Д.: Ирфон, 2011. ‒ 186 с.

delovaya_perepiska.pdf,
66.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. В двух томах. Том 1. Фонология. Эволюция морфологического типа / В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман; Отв. ред. д.ф.н. В. С. Расторгуева. ‒ М.: Наука, 1975. ‒ 240 с.

rastorgueva_opyt_ir_1.pdf,
121.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. В двух томах. Том 2. Эволюция грамматических категорий / В. А. Ефимов, А. А. Керимова, Е. К. Молчанова, Л. А. Пирейко, В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман; Отв. ред. д.ф.н. В. С. Расторгуева. ‒ М.: Наука, 1975. ‒ 476 с.

rastorgueva_opyt_ir_2.pdf,
21.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 1. Древнеиранские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Введение. [Иранские языки] (И. М. Оранский). Язык Авесты (С. Н. Соколов). Древнеперсидский язык (С. Н. Соколов). Скифо-сарматские наречия (В. И. Абаев). – М.: Наука, 1979. — 380 с.

osnovy_ir_yaz_1.pdf/rar,
11,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 2. Среднеиранские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Среднеперсидский язык (В. С. Расторгуева, Е. К. Молчанова). Парфянский язык (В. С. Расторгуева, Е. К. Молчанова). Хотаносакский язык (Л. Г. Герценберг). Бактрийский язык (И. М. Стеблин-Каменский). Согдийский язык (В. А. Лившиц, А. Л Хромов) – М.: Наука, 1981. – 544 с.

osnovy_ir_yaz_2.pdf/rar,
17,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 3. Новоиранские языки, западная группа, прикаспийские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Персидский, таджикский, дари (В. А. Ефимов, В. С. Расторгуева, Е. Н. Шарова). Татский язык (А. Л. Грюнберг, Л. Х. Давыдова). Лурские и бахтиярские диалекты (А. А. Керимова). Диалекты Фарса (А. А. Керимова). Ларский язык (Е. R. Молчанова). Гилянский, мазендаранский (В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман) – М.: Наука, 1982. — 571 с.

osnovy_ir_yaz_3.pdf/rar,
18,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 7. Среднеиранские и новоиранские языки/редкол.: М. Н. Боголюбов, В. А. Ефимов (отв. ред.), Д. И. Эдельман; Ин-т языкознания РАН. Хорезмийский язык (Д. И. Эдельман). Старованджский язык (Б. Б. Лашкарбеков). Сангличский язык (Ш. П. Юсуфбеков, Л. Р. Додыхудоева). Йезди (зороастрийский дари) (Е.К. Молчанова). Хазара (В. А. Ефимов). – М.: Вост. лит. РАН, 2008. — 446 с.

osnovy_ir_yaz_7.pdf/rar,
39,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Отахонова А. «Фарҳангнома»-и Ҳусайни Вафоӣ/ Муҳаррир Ҳ. Рауфов. – Д.: Дониш, 1986. – 124 с.

a_otaxonova_farhangnomai_hus.zip,
20.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Офаридаев Назрулло. Микротопонимия Ванджа и Дарваза (Лингвистический анализ) / АН Таджикской ССР; Памирская база; Отв. ред. д.ф.н., проф. Р. Додыхудоев. ‒ Д.: Дониш, 1991. ‒ 176 с.

ofaridaev_mt_vanj_i_darvoz.pdf,
40.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Ваханский язык. — M.: Наука, 1975. — 344 с.

vahan_yaz.pdf/rar,
16,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Памирские языки. Отв. ред. В. И. Абаев. – Серия «Языки народов Азии и Африки». – М.: Наука, ГРВЛ, 1969. – 164 с.

pamir_yaz.pdf/rar,
7,34 Mb
Ройгон фаро кашед

Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь. Отв. ред. В. И. Абаев. – М.: Наука, ГРВЛ, 1971. – 313 с.

sarikol.djvu,
7,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том первый. Гласные. Часть 1. – С.-П.: 1898. – 968 с.

radlov_1_1.pdf,
26,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том первый Гласные. Часть 2. – С.-П.: 1898. – с. 969 -1914 + 67 с. (арабский ключ)

radlov_1_2.pdf,
26,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том второй. Согласные. Часть 1. – С.-П.: 1899. – 1052 с.

radlov_2_1.pdf,
24,93 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том второй. Согласные. Часть 2. – С.-П.: 1899. – с. 1053-1814 + 64 с. (арабский ключ)

radlov_2_2.pdf,
19,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том третий. Часть 1. – С.-П.: 1905.

radlov_3_1.pdf,
291,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том третий. Часть 2. – С.-П.: 1905.

radlov_3_2.pdf,
256,31 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том четвертый. Часть 1. – С.-П.: 1911.

radlov_4_1.pdf,
257,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Том четвертый. Часть 2. – С.-П.: 1911.

radlov_4_2.pdf,
240.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева В. С. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 1. Варзобский говор таджикского языка /В. С. Расторгуева; АН СССР; Институт языкознания. – М.: Издательство АН СССР, 1952. – 207 с.
Ин китоб лутфан аз ҷониби ҳаммеҳани собиқамон Сергей (аз шаҳри Ангарски Русия), дӯстдори забону адабиёти тоҷик ба сомона фиристода шудааст.

rastorgueva_varzobskiy_govor.pdf,
69.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 1. a – ā. – М.: Вост. литература, 2000. — 327 с.

Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 2. b – d. – М.: Вост. литература, 2003. — 502 с.

Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 3, f – h. – М.: Вост. литература, 2007. – 493 с.

etim_sl_1,2,3.pdf,
27,62 Mb
Ройгон фаро кашед
etim_sl_2,3.zip,
43 Mb
Ройгон фаро кашед

Рустамов Шарофиддин. Исм: Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаи нутқ / Ш. Рустамов; Таҳти назари акад. Ниёзмуҳаммадов Б.; Муҳаррири масъул Мирзоев Абдусаттор. – Д.: Дониш, 1981. ‒ 220 с.

rustamov_ism.pdf,
70.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Сиёев Бегмурод. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик / Муҳаррири масъул М. Ф. Фозилов; АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1968. – 173 с.

siyoev_fe-l.pdf,
138.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков: название культурных растений. Отв. ред. А. Л. Грюнберг. – М.: Наука, ГРВЛ, 1982. – 167 с.

nazv_rast.djvu,
3,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. – СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. – 480 с.

etym_vahon.pdf/rar,
25,80 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Грамматикаи забони англисӣ. – Д.: 2013. — 184 с.

tuyghunov_grammatikai_zab_ang.pdf,
4,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н., Сангинов Ф. Мухтасари грамматикаи забони англисӣ. – Д.: 2005. — 159 с.

tuyghunov_mgrammatikai_zab_ang.pdf,
4,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Туйғунов Н. Ҳ. ва диг. Муҳовараи тоҷикӣ-англисӣ-русӣ. Tajik-English-Russian phrasebook. Таджикско-англо-русский разговорник. — Д.: 2013. — 140 с.

tuyghunov_muhovarai_tjenru.pdf,
4,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов З. Ҷ., Одинаев Н. С., Исмоилов М. А., Умаров М. А., Олимова П. Н., Ҷаъфарова Д. Ф. Забоншиносии иттилоотӣ / Муҳаррир н.и.тх., дотс. Қосимова М. М.; Вазорати маорифи ҶТ; ДТТ; Маркази забоншиносии иттилоотӣ ва таҳлили экспертии нашрияҳои даврӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2010. ‒ 163 с.

usmonov_zi.pdf,
4.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯктами Холиқназар. Ғалат менависем. — Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии Тоҷикистон, 2000. — 257 с.

uktami_kh_ghalat.djvu,
24,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Файзов Махрам. Язык рушанцев советского Памира. — Д.: ТГУ им. В. И. Ленина, 1966. — 228 с.

yaz_rushan.pdf,
11,74 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 1 (А-Д). – М.: Прогресс, 1986. – 576 с.

fasmer_1.pdf,
8,58 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 2. – М.: Прогресс, 1986. – 672 с.

fasmer_2.pdf,
12,33 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 3. – М.: Прогресс, 1986. – 832 с.

fasmer_3.pdf,
13,74 Mb
Ройгон фаро кашед

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Изд. второе, стереотип. В четырех томах. Том 4. – М.: Прогресс, 1986. – 864 с.

fasmer_4.pdf,
11,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Халилов Абдусалом. Ҳиссачаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик / Муҳаррири масъул Ҳ. Рауфов; АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ. ‒ Д.: Дониш, 1977. ‒ 117 с.

khalilov_hissachaho.pdf,
90.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаскашев Толиб. Фонетикаи забони адабии тоҷик. Қисми 1. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо. Дастури таълимӣ барои донишҷуёни факультетҳои филологияи мактабҳои олӣ. Таҳрири умумии проф. Д. Т. Тоҷиев. Муҳаррири масъул дотс. С. Ҳалимов. – Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1983. – 103 с.

xaskashev_1.pdf,
3.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Очерки топонимии и микротопонимии Таджикистана. Вып. 1 / А. Л. Хромов; Под ред. академика АН Тадж. ССР, проф. З. Ш. Раджабова. – Д.: Ирфон, 1975. – 87 с.

khromov_ocherki_toponimii_1.pdf,
4.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Ягнобский язык / А. Л. Хромов; Отв. редакторы Д. Т. Таджиев и Р. Х. Додыхудоев; АН СССР; Институт востоковедения; ТГУ им. В. И. Ленина. — М.: Наука, ГРВЛ, 1972. — 208 с.

khromov_yaghn.rar,
13,62 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ). Васоити таълим. Муҳаррири масъул проф. Қосимова М. Н. – Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1988. — 100 с.

zaht_halimov.pdf,
19,28 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев Ғаффор. Лаҳҷаҳои арабҳои тоҷикзабон / Ғ. Ҷӯраев; Дар зери таҳрири аъзо-корр. АФ РСС Тоҷикистон Н. Маъсумӣ. – Д.: Дониш, 1975. – 228 с.

lahjai_arabho.pdf,
10.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения. М.: Вост. литература, 2002. — 230 с.

iran_slavyan.pdf/rar,
5,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 4, i – k. Ин-т языкознания РАН. – М.: Вост. лит. РАН, 2011. — 415 с.

etym_sl_4.djvu,
2,96 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 5, l – n. Ин-т языкознания РАН. – М.: Наука, Вост. лит., 2015. — 566 с.

etym_sl_5.djvu,
4,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Язгулямско-русский словарь. — М.: Наука, 1971. — 354 с.

yazg_rus.djvu,
10,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 19

 1. Аватар

  Ташаккури зиёд, барои дастрас намудани чунин маводи оливу, ҳатто тиллоӣ!

 2. Аватар

  Салом алайкум, Абдуҳамид-ака, аввал барои хуб китобҳо хеле сипосгузорам, баъд савол додан мехоҳам, шумо фарҳанги ӯзбекӣ-тоҷикӣ дорид? Бисёр муташаккирам.

  • Абдуҳамид Тағоев

   Хуш омадед, бародар Маҳдӣ, ба сомонаи камина. Шумо барои электронӣ кардани китобҳои тоҷикӣ хидмати беандоза кардаед ва мекунед. Мутаассифона, чунин фарҳангро (ба шакли мухтасар) солҳои 70-80-ум доштам. Вале ҳоло чизе надорам ва дар бораи фарҳанги мукаммали ӯзбекӣ-тоҷикӣ низ чизе хабар надорам. Агар дастрас шавад, дар сомона мегузорам. Ба Шумо дар кори шарафмандатон комёбӣ мехоҳам!

   • Аватар

    Барои алфози самимона ба Шумо таъзиму тавозӯъ мекунам. Агар ба Шумо чизе лозим бошад, фақир ҳамеша ба сару чашмаст. Бо эҳтиром Маҳдӣ.

   • Аватар

    Салому алейкум устоди азиз. Устод барои мо як китоб лозим аст. Метавонед онро дастрас намоед?. Китоб дар бораи «забони яғноби» (шакли луғат)-и бошад. Агар дастрас менамудед хело минатдор мешудем.

    • Абдуҳамид Тағоев

     Салом, Холмуродов Раҷабалӣ!
     Дар «Китобҳо. Забоншиносӣ» луғати Андреев ҳаст, хеле комил.

 3. Аватар

  ХУБ мешуд агар китобҳо саҳифаҳояшон пайдар пай ҷрйгир мешуданд.

 4. Аватар

  Ташаккур,хеле заҳмат кашидаед.

 5. Аватар

  Аввалан салом баъд мехохем хар чи зудтар ҷавоб гардонед, чи гуна скачат карда мешавад?

  • Абдуҳамид Тағоев

   Muhammadyusuf, ба иконкаи китоб ангушт занед ва фармойишоти минбаъдаро иҷро кунед.

 6. Аватар

  Ман бисёр сипосгузорам, ки чунин китобхонаи хуб доред, аз он дар навиштани мақолаҳои илмӣ хеле васеъ истифода бурдам, хусусан аз фарҳангҳои этимологӣ ва китобҳои ниҳоят нодирие, ки дастрас намудаад. Шумо бо ин амали худ ба пешрафти илм ва васеъ намудани доираи дониши ҳар толибилми аз ин хазинатистифодакунанда хизмати шоёне кардаед.Мехоҳам боз ҳам китобу матнҳои таърихӣ ва луғатҳои этимологии дигарро орид карда бошед.

 7. Аватар

  Здравстуйте! Было бы очень полезно найити:

  Основы иранского языкознания : Новоиранские языки : Северо-западная группа. Часть 1
  (В. В. Мошкало, Л. А. Пирейко, Т. Х. Пахалина) М. Наука. 1991

  • Абдуҳамид Тағоев

   Здравствуйте, Алекс! Спасибо за интерес к нашему проекту. К сожалению не могу помочь. Потому что сам давно ищу эту работу (части I и II). Если найдете, буду признателен, если ставите наш сайт в известность.

 8. Аватар

  Раҳмати калон китобҳои нодирро бисёр партофтед, вале агар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик»ро 3 қисм мепартофтед хуб мешуд ва «Забони адабии ҳозираи тоҷик» иборат аз 2 қисмро хуб мешуд.

  • Абдуҳамид Тағоев

   Сипосгузорам, бародар! Мутаассифона танҳо он чиро ки дастрас аст, пешниҳод мекунам. Аз корвандони сомона хоҳиш мекунам, ки агар нусхаи электронии китобҳои нодир дошта бошанд, барои дастрасии ҳамагон ба нишонии zarowadk@gmail.com бифиристанд.

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.