Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 07.03.2024


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, фарҳангнигорӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


Саҳифа дар саҳифа

Илми забоншиносӣ

Nasrullo Khojayori and Mikael Thompson. Tajiki reference grammar for beginners. Насрулло Хоҷаёрӣ ва Михаил Томпсон. Дастури забони тоҷикӣ барои навомӯз. ‒ Georgetown University Press, 2009. ‒ 168 p.

khojayori_2009.pdf,
19.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Арзуманов Степан Ҷаводович, Сангинов Аҳмадҷон. Забони тоҷикӣ. Под общ. ред. д. ф. н. Ш. Рустамова. Для студентов русских вузов республики. ‒ Д.: Маориф, 1988. ‒ 416 с.

arzumanov_zab_toj_1988.pdf,
23.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Асозода Худойназар, Кабиров Шаҳбозбек, Анварӣ Сулаймон. Забон ва адабиёти тоҷик. Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултаҳои ғайрифилологӣ. Муҳаррирон: Муаззам Диловаров, Шаҳринисо Раҳимова. ‒ Д.: Деваштич, 2005. ‒ 230 с.

asozoda_zab_ad_tj.pdf,
15.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳов А., Қаҳҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он. Дастуруламали методӣ. Муҳаррир Ҷ. Ҳамдамов. – Д.: Маориф, 1979. ‒ 56 с.

khat_va_paydoishi_on.pdf,
25.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозидов Назаршоҳ. Муқаддимаи забоншиносӣ. Васоити таълим. Муҳаррири масъул Х. Ҳусейнов. Муҳаррири нашриёт Ҷ. Каримзода. – Д.: Маориф, 1977. – 151 с.

bozidov_muq_zab.pdf,
5.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Бузургон дар васфи забони тоҷикӣ / Мураттибон: С. Аминов ва Д Нуриддинова; Зери назари академики Академиям таҳсилоти Тоҷикистон Маҳмадулло Лутфуллоев; Муҳаррири масъул: Сайфиддин Камолзода; Академиям таҳсилоти Тоҷикистон. ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 36 с.

dar_vasfi_zabon.pdf,
1.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Воҳидов Амон. Материалҳо аз таърихи забоншиносии тоҷик (Дастуруламали услубӣ). ‒ Самарқанд: ДДС, 2003. ‒ 76 с.

vohidov_materialho.pdf,
5.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Воҳидов Амон, Ҳомидов Дилмурод. Забоншиносии тоҷик дар асрҳои Х-ХVI. Муҳаррири масъул: М. Истамова. ‒ Самарқанд, 2007. ‒ 54 c.

vohidov_zab-sh_tj.pdf,
293.00 kb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров Раззоқ. Нависанда ва забон. Муҳаррир О. Ҳамроев. ‒ Д.: Ирфон, 1977. ‒ 206 с.

navisanda_va_zabon.pdf,
6.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Забоншиносии тоҷик: Маҷмуаи мақолаҳо. Муҳаррири масъул Раззоқ Ғаффоров. Тартибдиҳанда Ҷамолхон Мурватов. ‒ Д.: Дониш, 1980. ‒ 280 с.

zt_1980.pdf,
7.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Зоҳидов А. Муқаддимаи забоншиносӣ. Нашри 2-юм, бо иловаю тасҳеҳот. КТМ барои донишҷӯёни ихтисоси филологияи тоҷики мактаби олӣ. Муҳаррир А. Ҳасанов. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2013. ‒ 212 с.

zohidov_muq_zab.pdf,
5.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Имомзода Муҳаммадюсуф, Саъдӣ Маҳдӣ, Бахтиёри Қутбиддин. Усули таҳқиқ. Муҳаррир: Саъдуллоҳ Ҳайдарӣ – н. и. ф., дотс. – Д.: Матбааи ДМТ, 2019. – 200 с.

usuli_tahqiq.pdf,
2.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Иранское языкознание. Ежегодник, 1982. Редколлегия: М. Н. Боголюбов (главный редактор), А. Л. Грюнберг, В. А. Ефимов (ученый секретарь), В. С. Расторгуева (зам. главного редактора). ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1987. ‒ 170 с.

iy_1982.djvu,
7.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Искандаров Ҳ. Коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ: Дастури методӣ барои кормандони маориф. Нашри 2-юм бо такмилу иловаҳо /Мураттибон: Ҳ. Искандаров, А. Қаландаров; Муҳаррир Д. Латипов; Вазорати маорифи ҶТ; Маркази идораи лоиҳаи ислоҳоти системаи маорифи Тоҷикистон. ‒ Д.: ҶДММ «АРУН», 2007. ‒ 190 с.

isk_korguzori.pdf,
11.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Исматзода Саъдӣ Маҳдӣ. Вожаҳои сарулибос ва оинҳои тоҷикӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (рисолаи илмӣ). Зери назари: д. и. ф., проф. Муҳаммаддовуд Саломиён. ‒ Д., 2022. ‒ 160 с.

s_mahdi_vozhahoi_libos.docx,
404.00 kb
Ройгон фаро кашед

Исматов Саъдӣ Маҳдиевич. Тоҷ андар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (рисолаи илмӣ). Зери назари: н. и. ф., дотс. С. Ҳошимов. Муҳаррир: Содиқ Қурбонов. ‒ Д.: Деваштич, 2009. ‒ 166 с.

s_mahdi_toj_dar_shohnoma.pdf,
2.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Исматов Саъдӣ, Қурбонов Содиқ. Сирри рақамҳо. Зери назари н. и. ф.. дотс. Шаҳбоз Кабиров. ‒ Д.: Сино, 2012. ‒ 40 с.

s_mahdi_sirri_raqamho.pdf,
2.47 Mb
Ройгон фаро кашед

(Исматов) Саъдӣ Маҳдӣ. 33 мақола (маҷмуаи мақолоти илмӣ- оммавӣ). ‒ Д.: Баҳманрӯд, 2011. ‒ 173 с.

s_mahdi_33_maqola.pdf,
2.00 Mb
Ройгон фаро кашед

(Исматов) Саъдӣ Маҳдӣ. Ормонҳои миллии ман. Муҳаррир: Қурбонзода Содиқи Ҳамро. ‒ Д.: Баҳманрӯд, 2015. ‒ 203 с.

s_mahdi_ormonho.pdf,
2.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Камолов Хуршед Маҳмадисоқович. Омӯзиши хат ва имлои форсии классикӣ (бо машқи хат). Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни донишкадаҳои ғайрифилологӣ. Муҳаррир: д. и. ф. З. Мухторов ‒ Д.: Андалеб, 2015. ‒ 178 с.

kamolov_xatti_forsi.pdf,
1.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов Усмон. Таълими хат, имло ва матни классикии тоҷик. Нашри II. Хаттот Ҷалил Орзумуродов. Муҳаррир Ҳабибулло Абдуназар. ‒ Д.: Маориф, 1994. ‒ 192 с.

karimov_ta-l_xat.pdf,
7.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Мукаррама Набиевна. Забон ва муъҷизаи он. Муҳаррир: д. и. ф. Д. М. Искандарова. – Д.: Деваштич, 2004. ‒ 145 с.

zabon_va_mujiza.pdf,
13.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Мукаррама Набиевна. Практикум аз забони адабии ҳозираи тоҷик. Морфология ва синтаксис: Васоити таълим барои донишҷӯёни факултети филологияи мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Маориф, 1976. ‒ 336 с.

qosimova_praktikum.pdf,
13.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадназаров А., Хамидова М. Н. Библиографический указатель работ по сопоставительно-типологическому исследованию языков в Республике Таджикистан. – Д.: ЭР-граф, 2022. – 496 с.

mamadnazarov_bibl_uk.pdf,
5.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Масъалаҳои забони тоҷикӣ: Маҷмуаи мақолаҳо. Муҳаррир Д. Тоҷиев /Д. Тоҷиев, М. Қосимова, С. Ҳалимов, Б. Камолиддинов, Ҳ. Ҳусейнов, Ҷ. Мурватов, Р. Ҷӯраев ва диг. – Д.: Ирфон, 1967. ‒ 133 с.

mas-alahoi_zaboni_tojiki.pdf,
7.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муқаддимаи забоншиносӣ (роҳнамои таълим барои донишҷӯёни соли аввал). Мураттибон: Ёраҳмадова Н., Усмонова М. ‒ Д., 2011. ‒ 100 с.

muq_zabonshinosi.pdf,
7.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Норматов М. Забоншиносии умумӣ: Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Маориф, 1991. ‒ 160 с.

normatov_zab_umumi.pdf,
11.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Н., Олимова П., Турсунова М., Нурова К. Ҳуҷҷатнигорӣ (Дастури таълимӣ оид ба омӯзиши ҳуҷҷатҳои расмӣ). – Д.: Ирфон, 2007. – 144 с.

hujjatnigori.pdf,
2.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Н. С., Умарова Б. Х., Иномова Ф. В., Хусанова Т. К. Деловая переписка (Дастури ҳуҷҷатнигорӣ). Пособие по развитию навыков делового письма (В помощь студентам для самостоятельной работы) / Редактор Бободжанова Б. Ш. ; Технологический университет Таджикистана. ‒ Д.: Ирфон, 2011. ‒ 186 с.

delovaya_perepiska.pdf,
66.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Оймаҳмадов С., Комилов А. Ш. Худомӯзи алифбои форсӣ. ‒ Д.: Матбуот, 1991. ‒ 29 с.

khudomuzi_af.pdf,
8.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Тойчиев М. Т. Забони тоҷикӣ (ба забони қирғизӣ). Зери назари д. ф. ф., проф. Н. Офаридаев. ‒ Хоруғ: Логос, 2015. ‒ 243 с.

toychiev_zab_tojiki.pdf,
2.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов З. Ҷ., Одинаев Н. С., Исмоилов М. А., Умаров М. А., Олимова П. Н., Ҷаъфарова Д. Ф. Забоншиносии иттилоотӣ /Муҳаррир н. и. тх., дотс. Қосимова М. М.; Вазорати маорифи ҶТ; ДТТ; Маркази забоншиносии иттилоотӣ ва таҳлили экспертии нашрияҳои даврӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2010. ‒ 163 с.

usmonov_zi.pdf,
4.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Фозилов М. ва Ҳусейнов Х. Пайдоиши забон ва инкишофи он. ‒ Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. ‒ 28 с.

paydoishi_zabon.pdf,
6.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳоҷиев Саидмурод. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. Муҳаррирон: А. Абдуқодиров, М. Олимҷонов. МДТ «ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров». ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. ‒ 400 с.

hojiev_mt_zab_toj.pdf,
4.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Юнусов Абдуллоҷон. Таърихи забоншиносии тоҷик. Нишондиҳандаи адабиёт (солҳои 1861-1971). Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди I. Қисми умумӣ. Хат ва имло. Таълими забони тоҷикӣ / Муҳаррири масъул д. и. ф., проф. Д. Т. Тоҷиев; Муҳаррири библиография И. С. Норкаллаев; Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ. Шуъбаи дастнависҳои шарқӣ; УДТ ба номи В. И. Ленин. Кафедраи забони тоҷикӣ. ‒ Д.: УДТ, 1981. ‒ 262 с.

yunusov_tarikhi_zabonsh_1.pdf,
27.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Юнусов Абдуллоҷон. Таърихи забоншиносии тоҷик. Нишондиҳандаи адабиёт (солҳои 1861-1971). Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди II. Китобҳои дарсӣ. Программаҳо. Проблемаҳои услубшиносӣ. Таърихи забони тоҷикӣ. Муносибати забони тоҷикӣ бо забонҳои дигар / Муҳаррири масъул д. и. ф., проф. Д. Т. Тоҷиев; Муҳаррири библиография И. С. Норкаллаев; Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ. Шуъбаи дастнависҳои шарқӣ; УДТ ба номи В. И. Ленин. Кафедраи забони тоҷикӣ. ‒ Д.: УДТ, 1986. ‒ 256 с.

yunusov_tarikhi_zabonsh_2.pdf,
25.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Языки народов СССР. В пяти томах. Том 1. Индоевропейские языки. Ответственный редактор акад. В. В. Виноградов. ‒ М.: Наука, 1966. ‒ 660 с.

yazyki_sssr_1.pdf,
28.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 19

 1. Ташаккури зиёд, барои дастрас намудани чунин маводи оливу, ҳатто тиллоӣ!

 2. Салом алайкум, Абдуҳамид-ака, аввал барои хуб китобҳо хеле сипосгузорам, баъд савол додан мехоҳам, шумо фарҳанги ӯзбекӣ-тоҷикӣ дорид? Бисёр муташаккирам.

  • Хуш омадед, бародар Маҳдӣ, ба сомонаи камина. Шумо барои электронӣ кардани китобҳои тоҷикӣ хидмати беандоза кардаед ва мекунед. Мутаассифона, чунин фарҳангро (ба шакли мухтасар) солҳои 70-80-ум доштам. Вале ҳоло чизе надорам ва дар бораи фарҳанги мукаммали ӯзбекӣ-тоҷикӣ низ чизе хабар надорам. Агар дастрас шавад, дар сомона мегузорам. Ба Шумо дар кори шарафмандатон комёбӣ мехоҳам!

   • Барои алфози самимона ба Шумо таъзиму тавозӯъ мекунам. Агар ба Шумо чизе лозим бошад, фақир ҳамеша ба сару чашмаст. Бо эҳтиром Маҳдӣ.

   • Салому алейкум устоди азиз. Устод барои мо як китоб лозим аст. Метавонед онро дастрас намоед?. Китоб дар бораи «забони яғноби» (шакли луғат)-и бошад. Агар дастрас менамудед хело минатдор мешудем.

    • Салом, Холмуродов Раҷабалӣ!
     Дар «Китобҳо. Забоншиносӣ» луғати Андреев ҳаст, хеле комил.

 3. ХУБ мешуд агар китобҳо саҳифаҳояшон пайдар пай ҷрйгир мешуданд.

 4. Ташаккур,хеле заҳмат кашидаед.

 5. Аввалан салом баъд мехохем хар чи зудтар ҷавоб гардонед, чи гуна скачат карда мешавад?

 6. Ман бисёр сипосгузорам, ки чунин китобхонаи хуб доред, аз он дар навиштани мақолаҳои илмӣ хеле васеъ истифода бурдам, хусусан аз фарҳангҳои этимологӣ ва китобҳои ниҳоят нодирие, ки дастрас намудаад. Шумо бо ин амали худ ба пешрафти илм ва васеъ намудани доираи дониши ҳар толибилми аз ин хазинатистифодакунанда хизмати шоёне кардаед.Мехоҳам боз ҳам китобу матнҳои таърихӣ ва луғатҳои этимологии дигарро орид карда бошед.

 7. Здравстуйте! Было бы очень полезно найити:

  Основы иранского языкознания : Новоиранские языки : Северо-западная группа. Часть 1
  (В. В. Мошкало, Л. А. Пирейко, Т. Х. Пахалина) М. Наука. 1991

  • Здравствуйте, Алекс! Спасибо за интерес к нашему проекту. К сожалению не могу помочь. Потому что сам давно ищу эту работу (части I и II). Если найдете, буду признателен, если ставите наш сайт в известность.

 8. Раҳмати калон китобҳои нодирро бисёр партофтед, вале агар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик»ро 3 қисм мепартофтед хуб мешуд ва «Забони адабии ҳозираи тоҷик» иборат аз 2 қисмро хуб мешуд.

  • Сипосгузорам, бародар! Мутаассифона танҳо он чиро ки дастрас аст, пешниҳод мекунам. Аз корвандони сомона хоҳиш мекунам, ки агар нусхаи электронии китобҳои нодир дошта бошанд, барои дастрасии ҳамагон ба нишонии zarowadk@gmail.com бифиристанд.

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.