Китобҳо. Адабиётшиносӣ

adab

Китобҳо
Нақди адабӣ ва назарияи адабиёт

Таҳрири охирин 10.12.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ бо заҳмати устодон С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, Н. Бектош, Ш. Ҳусейнзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумӣ, С. Табаров, В. Асрорӣ, М. Шакурӣ, И. Брагинский, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Х. Шарифов, А. Сатторов, Р. Мусулмонқулов ва дигарон осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.


 

Абдуманнони Насриддин. Фарҳанги мушкилоти адабиёт. Номаи мухтасар. Муҳаррири масъул Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: 1992. – 133 с.

farhangi_mushkilot.zip,
476 kb
Ройгон фаро кашед

Абдураҳмони Абдуманнон. Пиндорҳо ва ингорҳо /Муҳаррир Низом Қосим. ‒ Д.: Адиб, 2006. ‒ 216 с. ‒ Ба ёди бародари бузург ва муаллими ғамхорам Абдуқодир.

a_abdumannon_pindorho.pdf,
956.29 kb
Ройгон фаро кашед

Абдушукури Абдусаттор. Асрори шеъри марғуб: Мақолаҳо /Абдушукури А.; Муҳаррир Ю. Аҳмадзода. ‒ Д.: Адиб, 2004. ‒ 112 с.

a_abdusattor_asror.pdf,
490.32 kb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Назарияи адабиёт: Муқаддимаи адабиётшиносӣ. Қисми 1. Барои донишҷӯёни курси якум. Нашри дуюм бо ислоҳу иловаҳо. Муҳаррирон М. Исмоилова, С. Шоҳзоданасимов. – Д.: Маориф, 1987. – 320 с. (Нашри якум «Ирфон», 1974.)

boboev_naz_adabiyot.pdf,
19.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Назарияи адабиёт: Муқаддимаи адабиётшиносӣ. Қисми 1. Барои донишҷӯёни курси якум. – Д., 1992. – 374 с.

boboev_naz_adabiyot1.pdf,
22.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Эстетика ва қадамҳои насру назми тоҷик. ‒ Д.: Адиб, 1988. ‒ 591 с.

boboev_estetika_va.pdf,
35.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобокалонова Ҷонон. Назаре ба таърихи танқиди адабии тоҷик. ‒ Д.: Ирфон, 2003. ‒ 356 с.

bobokalonova_tanqidi_adabi.pdf,
12.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Вахид Табризи. Джам-и мухтасар. Трактат о поэтике. Критический текст, перевод и примеч. А. Е. Бертельса. ‒ М: Восточная литература, 1959 г. ‒ 159 с. (+119 стр. текста на фарси).

jam-i_muxtasar.pdf,
11.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Ваҳҳобзода Рустам. Шеър ва дониш: Рисолаи илмӣ-омӯзишӣ /Р.Ваҳҳобзода; Муҳаррир Низом Қосим. – Д.: Адиб, 2017. – 188 с.

r_vahhobzoda_she-r_va_don.pdf,
1.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳнӣ Тӯрақул. Санъати сухан. – Нашри сеюм. Муҳаррир Шаҳрияи Аҳтамзод. — Д.: Маориф, 1992. – 304 с.

zehni_1992.pdf,
16,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳнӣ Тӯрақул. Санъати сухан. – Нашри чорум. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2007. — 400 с.

zehniSS.pdf/rar,
39,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳорати эҷодии Мирзо Турсунзода / Маҷмуи мақолаҳои Факултети Филологияи тоҷик УДТ ба номи В. И. Ленин. – Д., 1981. – 99 с.

mahorati_tursunzoda.pdf,
5.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Мисбоҳиддини Нарзиқул. Муқаддимаи шеършиносӣ. ‒ Д., 2004. ‒ 82 с.

narziqul_m_she-r.pdf,
27.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусулмониён Раҳим. Назарияи адабиёт: Китоби дарсӣ барои солҳои охири факултаҳои филологияи мактабҳои олӣ / Муҳаррир Ҳ. Имодӣ. – Д.: «Маориф», 1990. ‒ 336 с.

musulmoniyon_naz_ad.rar,
7.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Мусульманкулов Рахим. Персидско-таджикская классическая поэтика (X-XV вв.). ‒ М.: Наука, 1989. ‒ 240 с.

musulmonkulov_poetika.pdf,
7.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ғуломризоӣ. Сабкшиносии шеъри форсӣ: аз Рӯдакӣ то Шомлу. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 252 с.

ghulomrizoi_sabk.pdf,
1.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадалии Аҷамӣ. Дар қаламрави шеъри Мавлоно / Муҳаррир М. Акбарзод. – Д.: Маориф, 2016. ‒ 288 с. ‒ Ба поси падарам, ки зиндагиаш дарси маърифат буд.

ajami_dar_qalamravi.pdf,
1.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Османов Мухаммад-Нури Османович. Стиль персидско-таджикской поэзии IX-X вв. ‒ М.: Наука, 1974. ‒ 269 с. (рус.) + ۲۹۳ с (фарси).

osmanov_stil_poezii.pdf,
14.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Рашид ад-Дин Ватват. Ҳада’иқ ас-сиҳр фи дақа’иқ аш-ши’р (Сады волшебства в тонкостях поэзии). ‒ М.: Наука, 1985. ‒ 324 с. — Серия: Памятники письменности Востока, LXXIV.

vatvot_sady_volsh.pdf,
11.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Адабиёт ‒ махзани маърифат: Мақолаҳо. — Д.: Деваштич, 2015. ‒ 282 с.

s_saidrahmon_adabiyot.pdf,
11.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Назарияи адабиёт. Дастури таълимӣ. ‒ Д., 2011. ‒ 200 с.

saidov_naz_adabiyot.pdf,
7.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Сируси Шамисо. Куллиёти сабкшиносӣ. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 259 с.

kull_sabkshinosi.pdf,
1.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҷибоев Шарифҷон Ғайбуллоевич. Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик. Муҳаррир: Ҳ. Зоиров. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2020. – 164 с.

tojiboev_tavsif.pdf,
1.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳамроев Ҷ. Асрори нақди адабӣ. ‒ Д.: Деваштич, 2005. ‒ 128 с.

hamroev_asror.pdf,
3.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнзода Шарифҷон, Шарифов Худоӣ. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик. – Д.: Маориф, 1985. – 116 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

maqomi_ibni_sino.pdf,
6.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Шамси Қайси Розӣ. Ал-муъҷам. Муаллифи сарсухану тавзеҳот ва ҳозиркунандаи чоп Урбатулло Тоҳиров. Муҳаррир Баҳринисо Мавлонова [Шамсуддин Муҳаммад ибни Қайси Розӣ «Ал-мӯъҷам фӣ маъойири ашъор-ил-аҷам» (Фарҳанги андозаҳои ашъори аҷам)]. – Д.: Адиб, 1991. – 464 с.

al_mu-jam.pdf,
17.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифзода Боймурод. Хоқонӣ ва нақди шеър /Муҳаррир Рустами Ваҳҳоб; Таҳти назари проф. Худойназар Асозода. ‒ Д.: Шарқи озод, 2010. ‒ 186 с.

sharifzoda_khoqoni.pdf,
1.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Маҳмадёр. Шамси Қайси Розӣ ‒ ноқиди шеър. ‒ Д.: ЭРграф, 2010. ‒ 156 с.

sharifov_shamsi_qays.pdf,
3.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Худоӣ. Каломи бадеъ. ‒ Д.: Маориф, 1991. ‒ 159 с.

sharifov_kalomi_bad.pdf,
4.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Худоӣ. Услуб ва камолоти сухан: Маҷмӯаи мақолот. – Д.: Ирфон, 1985. – 144 с.

sharifov_uslub.pdf,
8.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 2

  1. Бисёр сайти хуб. Мехостам ки китобҳои ашъор ё девони мунтахаби Искандари Хатлонӣ , Салими Хатлонӣ ,Шоҳмузаффар Ёдгорӣ ,Ғоиб Сафарзода ,Ғаффор Мирзо ,Ҳабиб Юсуфӣ ,Меҳринисо , Қутбӣ Киром , Рустами Ваҳҳоб — ро мегузоштед

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.