Китобҳо. Фарҳанг ва вожаномаҳо

istiloh

Китобҳо
Фарҳангҳои истилоҳоти соҳавӣ

Таҳрири охирин 18.02.2024


Дар ин саҳифа намунаҳое дастрас аз фарҳангҳои истилоҳоти тоҷикӣ, ки ба соҳаҳои гуногуни дониш, истеҳсолот ва зиндагиву рӯзгор марбутанд, бароятон пешкаш мегарданд.


 

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозaргонӣ. – Хуҷанд: 2012. — 188 с.

azizov_lugh_iqt_boz.pdf,
6.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ. Муҳаррир: д. и. ф., проф. Сабзаев С. – Д., 2016. ‒ 428 с.

farh_ist_zabonshin.pdf,
3.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Вожаномаи тиббӣ. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 60 000 вожа ва ибора. Ҷилди I. А-О / Тартибдиҳандагон Убайдулло Қурбон, Абдушукур Раҷабзод. ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино. ‒ Д.: СИЭМТ, 2014 ‒ 808 с.

vozhanomai_tibbi_1.pdf,
3.96 Mb
Ройгон фаро кашед

Вожаномаи тиббӣ. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 60 000 вожа ва ибора. Ҷилди II. П-Я / Тартибдиҳандагон Убайдулло Қурбон, Абдушукур Раҷабзод. ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино. ‒ Д.: СИЭМТ, 2014 ‒ 816 с.

vozhanomai_tibbi_2.pdf,
3.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Исҳоқӣ Ю. Б., Расулӣ М. Я., Умаров У. У. Луғати гӯш-бинӣ-гулӯшиносӣ: Русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ. Словарь оториноларингологии: Русско-таджикско-латинский. ‒ Д.: Матбуот, 2002. ‒ 395 с.

lughati_gush-bini-gulu.pdf,
22.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Ишматов А. Б., Иброхимов М. Ф. Русско-таджикский полутолковый словарь текстильных терминов. Составители: Ишматов А. Б., Иброхимов М. Ф. Ответственный редактор: Каримов С. А. – Д.: ЭР-граф, 2020. – 240 с.

ishmatov_rutj_tekst.pdf,
5.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримзода Саид. Фарҳанги мухтасари русӣ ба тоҷикии истилоҳоти коршиносии судӣ ва криминалистӣ. – Д.: Шуҷоиён, 2009. – 80 с.

karimzoda_farh_istiloh_sudi.pdf,
2.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Х. Н. Луғати тафсирӣ оид ба фанҳои ҳуҷайрашиносӣ, ҷаниншиносӣ ва бофташиносӣ. ‒ Д.: Матбуот, 2006. ‒ нимкора то саҳ. 137.

qosimova_lugh_biologi.pdf,
5.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати русӣ-тоҷикии терминҳои геологӣ. Тартибдиҳандагон С. М. Бобохоҷаев ва М. О. Охунов. Муҳаррири масъул ‒ н. и. г. ва мин. М. Ҷанобилов. ‒ Д.: Дониш, 1980. ‒ 159 с.

lughati_geol_1980.pdf,
4.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика / Мураттибон Нуриддинов Ғ. Н., Обидов И. О., Раҳимов Х., Акрамов А., Раҳимов Б. Р., Раҳмонов М. Р., Носиров Т. Ҳ., Каримова О. Б. Муҳаррири масъул д. и. ф. Ш. Рустамов. – Д.: Маориф, 1988. ‒ 304 с.

lughati_istilohoti_pedag.pdf,
14.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати тоҷикӣ-инглисӣ-русӣ, инглисӣ-тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ-инглисии истилоҳоти моликияти зеҳнӣ. Мураттибон: Инъом Ғ. Тоҳиров, Муллоҳасан М. Тӯраев. ‒ Д.: Vizaprint, 2011. ‒ 500 с.

lughati_molikiyati_zehni.pdf,
25.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарзода Сайфиддин (муҳ). Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (тоҷикӣ-русӣ-англисӣ) / Менглиев А. Х., Шобеков М. Ш., Мирзоалиев А. А. Таҳти муҳаририи д. и. ф., проф. С. Назарзода. Мутарҷим Ҳамроқулова Г. А. Сармуҳаррир Атобек Г. Муҳаррирон: Сафаров Т., Муродова М. И. – Д.: Кумитаи забон ва истилоҳоти АИ ҶТ, 2011. ‒ 176 с.

nazarzoda_lugh_tafs_moliya.pdf,
1,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров Пирмухаммад. Краткий русско-таджикский словарь по точным, естественным и техническим наукам. – Д., 2013. ‒ 615 с.

nurov_rus-tj_texslovar.rar,
2.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров Пирмухаммад Гулович. Русско-англо-таджикский политехнический словарь. – Д.: Дониш, 2016. ‒ 475 с.

nurov_rus-eng-tj_slovar.pdf,
6.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Пиров Т., Хонҷонов А., Султон М. Фарҳанги молия ва бонкдорӣ. Финансово-банковский словарь. – Д.: ЭР-граф, 2008. – 572 с.

farhangi_moliya_va.pdf,
21.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Рахимов О. С. Русско-таджикский электротехнический словарь. Луғати русӣ-тоҷикии электротехникӣ. ‒ Худжанд, 2008. ‒ 223 с.

el_ru-tj_rahimov.pdf,
1.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимзода Маҳмад Забир (Раҳимов М. З.). Фарҳанги русӣ ба тоҷикии истилоҳоти ҳуқуқ. Русско-таджикский словарь юридических терминов. ‒ Д.: Бухоро, 2015. ‒ 328 с.

rahimzoda_ru-tj_huquq.pdf,
27.72 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимӣ И. К. Луғати тафсирии калимаҳои хориҷӣ. Зиёда аз 15 ҳазор калимаю истилоҳоти хориҷӣ. ‒ Д., 2023. ‒ 972 с.

rahimi_lugh_khoriji.pdf,
7.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов О. Н., Зиёев С. С., Соҳибназаров Г. Х. Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир). – Д.: 2014. — 272 с.

rahimov_farh_iqt.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Тиллобоев Ҳ. И., Бобоҷонова З. Ҳ. Луғати русӣ, тоҷикӣ ва англисии истилоҳҳои химия (луғати касбӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои химия ва биология) – Хучанд: Нури маърифат, 2020 – 330 с.

lugh_tj-ru-en_ximiya.pdf,
6.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҳиров И. ва диг. Луғати инглисӣ-тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ-инглисӣ, тоҷикӣ-инглисӣ-русии геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ. – Д.: Ирфон, 2006. ‒ 446 с.

lugh_eng-tj-rus_muhandisi.pdf,
18.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги истилоҳоти фалсафа ва улуми иҷтимоии англисӣ-форсӣ. Гирдоварӣ ва тадвини Мори Бириҷониён (Mary Bridjanian). Виростаи Баҳоуддин Хуррамшоҳӣ. ‒ Теҳрон, 1373. ‒ 970 c.

farhangi_flsf_en-fa.pdf,
8.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири академики АИ ҶТ, д. и. ҳ., проф. Маҳмудов М. А. ‒ Д.: ЭР-граф, 2008. ‒ 620 с.

farhangi_huquq.pdf,
4.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов Сафиувло, Фақеров Ҳамидуллохон, Ҷамшедов Муҳаммадназар. Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ). Нашри 2-м бо баъзе тағйиру иловаҳо. Зери назари д. и. ф. Мирзо Ҳасани Султон. – Д.: Ирфон, 2010. – 323 с.

habibov_lugh_iqtis.pdf,
8.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ. – Д.: ЭР-граф, 2012. – 384 с.

sharifov_lugh_bonkdori.pdf,
8.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Шобеков М. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (русӣ-англисӣ-тоҷикӣ). Нашри якум. Зери назари д. и. ф., проф. Сайфиддини Назарзода. ‒ Д.: Империал-Групп, 2010. ‒ 144 с.

shobekov_lughati_moliyavi.pdf,
4.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукрхоҳ Юнус. Вожаномаи иртибот. ‒ Теҳрон: Сурӯш (Интишороти садову симо), 1381. ‒ 216 с.

vozhanomai_irtibot.pdf,
2.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Юсуфов А. К., Азизов Ф. Ҳ., Каримов Ҳ. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ). – Хуҷанд: 2011. – 103 с.

yusufov_lugh_iqtis.pdf,
2.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.