Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

kitob

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 12.01.2021
Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.

Абдуррахмани Тали’. История Абулфейз-хана /Пер. с тадж., предисл., примеч. и указ. А. А. Семёнова. ‒ Ташкент, 2009. ‒ (Библиотека редких книг Хайдарбека).

istoriya_abulfayzxana.rar,
2.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития. ‒ Д.: Сарват, 1992. ‒ 100 с.

donish_risola.pdf,
2.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобурнома, мавсум ба «Тузуки Бобурӣ» ва «Футуҳоти Бобурӣ» дар вақоеи ҳолот ва воридоти аҳволи Заҳируддин Муҳаммад Бобури подшоҳ, ки аз бадви тулӯи лавлаби салтанат то охири умр рӯз ба рӯз ҳолоти инфоқияи худро бидуни касру нуқсон ба туркӣ ба дастхати худ нигошта. Дар замони салтанати Акбари подшоҳ Хони хонон Байрамхон холиян ан-таҳриф вал-тағйир аз забони туркӣ ба форсӣ тарҷума намуда ва ба «Таҷоруб-ул-мулук» мавсум дошта. Чун калом-ул-мулук мулук-ул-калом аст ва истилзоз ба калимоти маниа дар ҷамеи авқот мамдӯҳ аст, лиҳозо ин ақалли аҳбоб Мирзо Муҳаммад «Малик-ул-китоб» ба зевари табъ даровард. ‒ Чопи сангӣ, Ҳиндустон.

boburnoma.pdf,
21.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Геродот. История (в девяти книгах). Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Под общ. ред. С. Л. Утченко. Ред. перевода Н. А. Мещерский. — Л.: Наука, 1972. — 600 с.: ил. — Книга 1. Клио; Книга 2. Евтерпа; Книга 3. Талия; Книга 4. Мельпомена; Книга 5. Терпсихора; Книга 6. Эрато; Книга 7. Полигимния; Книга 8. Урания; Книга 9. Каллиопа.

herodot_hist.pdf,
11,29 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулшанӣ, Муҳаммад Содиқхоҷа. Таърихи Ҳумоюн /Бачоптайёркунанда, мураттиб ва муаллифи сарсухан Ҷӯрабек Назриев. Муҳаррирони масъул: Амрияздон Алимардонов, Муҳаммадҷон Умаров. – Д.: Пайванд, 2006. – 172 с.+15 фотонусха.

ta-rixi_humoyun.pdf,
4.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Зайн-ул-ахбор. Абусаид Абдулҳайи Гардезӣ. Ба хати кириллӣ баргардони Қодири Рустам дар асоси матни «Зайн-ул-ахбор» ба эҳтимоми дуктур Раҳим Ризозода Малик, чопи Анҷумани осор ва мафохири фарҳангӣ, Теҳрон, 1387. ‒ Д.: Бухоро, 2014. — 416 с. – Тоҷнома: Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби XIII.

tojnoma_zayn_ul_akhbor.pdf,
3.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Таҳиягарон: Бобо-Назар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам, Муаззами Диловар. Муҳаррирони масъул: Назри Яздонӣ, Ҳуринисо Ализода. [Адабиёти паҳлавӣ. Сангнавиштаҳои шоҳони ҳахоманишӣ ва сосонӣ] — Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун», китоби 2. – Д.: «Бухоро», 2014. – 478 с.

merosi_khattii_boston.rar,
10,78 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история /Пер. с тадж., предисл., примеч. и указ. А. А. Семенова. ‒ Ташкент, 2010. — (Библиотека редких книг Хайдарбека). ‒ «Муким-ханская история» (Таърихи Муқимхонӣ), которая посвящена балхскому правителю Мухаммеду Муким-хану (1702-1707), излагает историю бухарских ханов из династии Аштарханидов.

muqimxanskaya_istoriya.rar,
11.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом. – Д.: 2015.

majma_ul_arqom.pdf,
24,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Умари Хайём. Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз. Бо хатҳои кириллику форсӣ, забонҳои русӣ ва англисӣ /Таҳияи Муаззам Диловаров. Муҳаррирон: Шамсия Мирзоева (рус.), Парвона Ҷамшед (анг.), Зиё Абдулло (форс.). ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 352 с.

navruznoma_2012.pdf,
15.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз. Нигориши Умари Хайём, ҳаким ва риёзидон ва соҳиби рубоиёти машҳур. Мабно бар нусхаи мунҳасири муфради маҳфуз дар китобхонаи умумии Берлин. Бо муқаддима ва ҳавошӣ ва фарҳанг ба саъй ва тасҳеҳи Муҷтабо Минавӣ. — Теҳрон: Китобхонаи Кова, 1312/1933. — 186 с. (форсӣ)

navruznoma.pdf/rar,
4,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомулмулк. Сиёсатнома (Ба чоп тайёркунанда А. Девонақулов). Муҳаррир А. Султонова. – Д.: Адиб, 1989 — 200 с.

nizomulmulk_siyosatnoma.pdf,
1,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Описание Бухарского ханства, составленное Н. Ханыковым. Санкт-Петербурга, в типографии Императорской Академии наук, 1843. ‒ 280 с.

khanykov_opisanie_bukhary.pdf,
6.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Рашид-ад-Дин Фазлаллах. Джами ат-таварих. Сборник летописей. Тома 1-4. ‒ М.-Л.: АН СССР, 1952. Полная версия в 4-х томах.

rashidaddin_jome_at_tavorikh_1-4_txt.zip,
980.06 kb
Ройгон фаро кашед

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1960. — 205 с.

majmu_at_tavarikh.djvu,
3,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди якум (Мутуни форсии тоҷикӣ) /Фароҳамоварандагони матн, муаллифони сарсухан, таълиқот, ҳавошӣ ва луғатнома С. Абдуллоев, Н. Салимов, Н. Зоҳидов, Н. Ғиёсов, А. Ҳасанов; Муҳаррири нашриёт А. Самеев. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998.

somoniyon_dar_oyinai_ta-rikh_1.pdf,
187.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди дувум (Мутуни арабиасл) /Фароҳамоварандагони матн, муаллифони сарсухан, таълиқот, ҳавошӣ ва луғатнома С. Абдуллоев, Н. Салимов, Н. Зоҳидов, Н. Ғиёсов, А. Ҳасанов. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. ‒ 615 с.

somoniyon_dar_oyinai_ta-rikh_2.pdf,
34.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ аз Ҷурфодиқонӣ Абушшараф. — Хуҷанд: Ношир, 2013. — 420 c.

t_ta-rikhi_yamini.pdf,
6,38 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бадахшон. Мирзо Сангмуҳаммади Бадахшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Муаллифони пешгуфтор, баргардони матн, қисме аз тавзеҳот, мураттибони феҳристҳои номҳои хос ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ Ғолиб Ғоибов ва Маҳмудҷон Холов. Муҳаррири масъул д.и.т. Имомов Ш. З. – Д.: Дониш, 2007. – 213 с.

ta-rikhi_badakhshon.pdf,
3,25 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро. Абӯбакр Муҳаммад бинни Ҷаъфар Наршахӣ. ‒ Д.: Дониш, 1979. ‒ 123 с.

ta-rikhi_bukhoro_1979.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро. Таълифи Абӯбакри Наршахӣ, аз www.irantarikh.com. – 116 с. (фoрсӣ)

ta-rikhi_bukhoro.pdf,
728,42 kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (Дар шарҳи ҳукмронии амир Мир Ҳайдар дар Бухоро, Муҳаммадалихон дар Хӯқанд ва Ҷаҳонгирхоҷа дар Кошғар). Таълифи Мирзо Шамси Бухороӣ. Муқаддима, тасҳеҳ ва тадқиқи Муҳаммад Акбари Ашиқ. – Теҳрон: Оинаи Мерос, 1377/1998. – 348 с. (форсӣ)

bukhoro_khuqand_koshghar.pdf,
7,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Систон /Таҳияи матн, муқаддима, тавзеҳот ва феҳристҳо аз Муҳаммадюсуф Имомов ва Абдушукури Абдусаттор; Муҳаррир Шамсиддин Солеҳов. – Д.: «Бухоро», 2014. – 352 с. – Тоҷнома: Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби XII.

tojnoma_ta-rikhi_siston.pdf,
2.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Табарӣ. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷилди 1. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 533 с.

ta-rikhi_bal-ami_1.pdf,
247.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Табарӣ. Абӯалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷилди 2. ‒ Д.: Нашри замон, 2002. ‒ 1631 с.

ta-rikhi_bal-ami_2.pdf,
318.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 1. ‒ Д., 2014. ‒ 758 с.

ta-rikhi_tabari_1.pdf,
43.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Китоби 2. ‒ Д., 2014. ‒ 762 с.

ta-rikhi_tabari_2.pdf,
42.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Ханыков Н. В. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон. Мутарҷим Қодири Рустам. Муҳаррир Шоҳҳайдар Ёдгорӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 160 с.

khanykov_andeshaho.pdf,
6.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.