Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

history

Китобҳо
Осори муаррихони бостон

Таҳрири охирин 27.11.2022


Китобҳоеро, ки дар ин саҳифа вомехӯред, ба муаллифони садаҳои гузашта тааллуқ доранд. Инҳо донишмандон ва муаррихони номдори сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд аз қабили Ҳеродот, Табарӣ, Ибни Хурдодбеҳ, Яъқубӣ, Ибн Фақеҳ, Истахрӣ, Ибни Ҳавқал, Балъамӣ, Берунӣ, Байҳақӣ, Низомулмулк, Хайём, Ҷувайнӣ, Рашидуддин, Мирхонд, Хондамир, Бобур, Дониш, Вамбери, Хаников ва ғ. Ҳар кадоме аз онҳо порае аз гузаштаи меҳанамон ва мардумонамонро равшан кардааст.


 

Абдуррахман-и Тали’. История Абулфейз-хана / Перевод с таджикского, предисловие, примечание и указатель профессора А. А. Семёнова. Ответственный редактор чл.-корр. АН УзССР Р. Н. Набиев. ‒ Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1959. ‒ 176 с.

istoriya_abulfayzxana_1959.pdf,
6.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуррахмани Тали’. История Абулфейз-хана / Пер. с тадж., предисл., примеч. и указ. А. А. Семёнова. ‒ Ташкент, 2009. ‒ (Библиотека редких книг Хайдарбека).

istoriya_abulfayzxana.rar,
2.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Абурайҳон Берунӣ. Осор-ул-боқия / Ба чоп тайёркунандагон А. Девонақулов, Муҳаммадраҳими Исо, Одина Ҳамид, Меҳримоҳ Бақо; Муҳаррирони масъул: д. и. фс. М. Диноршоев, н. и. ф. А. Девонақулов; Муҳаррир Одина Ҳамид. – Д.: Ирфон, 1990. – 432 с.

osor_ul_boqiya.pdf,
10.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития. Таҳияи Далер. ‒ Д.: Сарват, 1992. ‒ 100 с.

donish_risola.pdf,
2.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобурнома, мавсум ба «Тузуки Бобурӣ» ва «Футуҳоти Бобурӣ» дар вақоеи ҳолот ва воридоти аҳволи Заҳируддин Муҳаммад Бобури подшоҳ, ки аз бадви тулуи лавлаби салтанат то охири умр рӯз ба рӯз ҳолоти инфоқияи худро бидуни касру нуқсон ба туркӣ ба дастхати худ нигошта. Дар замони салтанати Акбари подшоҳ Хонихонони Байрамхон холиян ан-таҳриф вал-тағйир аз забони туркӣ ба форсӣ тарҷума намуда ва ба «Таҷоруб-ул-мулук» мавсум дошта. Чун калом-ул-мулук мулук-ул-калом аст ва истилзоз ба калимоти маниа дар ҷамеи авқот мамдуҳ аст, лиҳозо ин ақалли аҳбоб Мирзо Муҳаммад «Малик-ул-китоб» ба зевари табъ даровард. ‒ Чопи сангӣ, 1308 ҳ. м. (1889 и.). Ҳиндустон. Тарҷумаи Мирзо Абдураҳим Хонихонон (964 ҳқ. ‒ ?) писари Байрамхон Баҳорлуи Бадахшӣ

boburnoma.pdf,
21.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Вамбери Герман. История Бохары или Трансоксании с древнейших времен до настоящего. По восточным обнародованным и необнародованным рукописным историческим источникам. Пер. А. И. Павловского, тт. 1-2. – СПб., 1873. ‒ 274 с. (т.1) + 228 с. (т.2)

vambery_ist_boxary_1-2.pdf,
16.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Геродот. История (в девяти книгах). Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Под общ. ред. С. Л. Утченко. Ред. перевода Н. А. Мещерский. — Л.: Наука, 1972. — 600 с.: ил. — Книга 1. Клио; Книга 2. Евтерпа; Книга 3. Талия; Книга 4. Мельпомена; Книга 5. Терпсихора; Книга 6. Эрато; Книга 7. Полигимния; Книга 8. Урания; Книга 9. Каллиопа.

herodot_hist.pdf,
11.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулшанӣ, Муҳаммад Содиқхоҷа. Таърихи Ҳумоюн /Бачоптайёркунанда, мураттиб ва муаллифи сарсухан Ҷӯрабек Назриев. Муҳаррирони масъул: Амрияздон Алимардонов, Муҳаммадҷон Умаров. – Д.: Пайванд, 2006. – 172 с.+15 фотонусха.

ta-rixi_humoyun.pdf,
4.75 Mb
Ройгон фаро кашед

Зайн-ул-ахбор. Абусаид Абдулҳайи Гардезӣ. Ба хати кириллӣ баргардони Қодири Рустам дар асоси матни «Зайн-ул-ахбор» ба эҳтимоми дуктур Раҳим Ризозода Малик, чопи Анҷумани осор ва мафохири фарҳангӣ, Теҳрон, 1387. ‒ Д.: Бухоро, 2014. — 416 с. – Тоҷнома: Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби XIII.

tojnoma_zayn_ul_akhbor.pdf,
3.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Зафар-наме. Шараф ал-Дин Али Йазди. Перев. со староузб., предисловие, комментарии, указатели и карта А. Ахмедова. ‒ Ташкент: Издательство журнала «San’at», 2008. – 486 c. («Зафар-наме» в 1424 г. был написан на таджикском языке. Данная книга ‒ русский перевод с перевода книги на тюрки-чагатаи, осуществлённый в 1519 г.)

zafarnoma_uz-ru.pdf,
11.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Зафарномаи Хусравӣ, шарҳи ҳукмравоии саид амир Насруллоҳ баҳодур султон бинни Ҳадар (1242-1277 ҳ. қ.) дар Бухоро ва Самарқанд. Аз муаллифи ношинохта. Ба тасҳеҳ ва таҳшияи доктор Манучеҳри Сутуда, бо муқаддимаи Исмоил Раҳматов. ‒ Теҳрон: Оинаи мерос, 1377 ш. / 1999 м. ‒ 270 с.

zafarnomai_khusravi.pdf,
5.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Ибн Хурдадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Наили Велихановой. Редактор акад. 3. М. Буниятов; Редактор перевода: проф. В. М. Бейлис. ‒ Баку: Элм, 1986. ‒ 428 с.

ibn_xurdadbeh_kps.pdf,
36.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоб Ал-Булдон. Аҳмад ибн Абӣ Яъқуб ал-Яъқубӣ. Kitāb al-Buldān. Ahmad ibn Abī Ya’qūb al-Ya’qūbī. auspice viro clarissimo T. G. J. Juynboll, Lugduni-Batavorum, MDCCCLXI (Лейден, 1861). ‒ 151 с. матн + 21 шарҳ. (араб)

kitab_al_buldan.pdf,
8.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтасар Китоб Ал-Булдон. Таълиф Абибакр Аҳмад бин Муҳаммад Ал_Ҳамазонӣ маъруф б-Ибн Фақеҳ. ‒ Лайдан, 1304/1885. ‒ 365 с. + 67 с. шарҳ. (араб)

kitab_al_buldan_m.pdf,
9.48 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоб Ал-Масолик ва-л-Мамолик, таълиф Абилқосим Убайдуллоҳ бин Абдуллоҳ ибн Хурдозбаҳ мавло амиралмуъминин. ‒ Лайдан, 1889. ‒ 308 с. матн. + 8 с. шарҳ. (араб)

kitab_al_masolik.pdf,
8.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоб Масолик Ал-Мамолик. Абуисҳоқ Иброҳим бин Муҳаммад Ал-Форсӣ Ал-Истахрӣ ал-маъруф би-л-Кархӣ. ‒ Лайдан, 1870. ‒ 348 с. матн. + 12 с. шарҳ. (араб)

masolik_al_mamolik.pdf,
12.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Китоб Сурат Ал-Арз. Л-Ибн Ҳавқал, Абилқосим бин Ҳавқал Ал-Насийӣ. ‒ Бейрут, 1992. ‒ 432 с. (араб.)

surat_al_arz.pdf,
12.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Таҳиягарон: Бобо-Назар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам, Муаззами Диловар. Муҳаррирони масъул: Назри Яздонӣ, Ҳуринисо Ализода. [Адабиёти паҳлавӣ. Сангнавиштаҳои шоҳони ҳахоманишӣ ва сосонӣ] ‒ Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун», китоби 2. – Д.: Бухоро, 2014. – 478 с.

merosi_khattii_boston.pdf,
22.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом / Таҳиягарон: н. и. т. Ғолиб Ғоибов ва н. и. физ.-мат. Маҳмудҷон Холов; Муҳаррири масъул: н. и. ф. Маҳмадёр Шарифов. – Д.: Дониш, 2015. ‒ 416 с.

majma_ul_arqom.pdf,
24.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунтахаб-ут-таворих. Ҷилди аввал. Таълифи Муҳаммад Ҳакимхон. Тасҳеҳи Е. Каваҳара ва К. Ҳонеда. ‒ Токио: Муассисаи мутолиоти фарҳангҳо ва забонҳои Осиё ва Африқо, 2009. ‒ 666 с. + 25 с. (яп., анг.) (Muntakhab al-tawarikh. Selected history. Vol. I. Muhammad Khakim khan. Edited by Yayoi Kawahara & Koichi Haneda. ‒ Tokio: Research institute for languages and cultures of Asia and Africa ILCAA, 2009.)

m_hakimxan_muntakhab_ut_tawarikh_1.pdf,
95.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунтахаб-ут-таворих. Ҷилди дувум. Таълифи Муҳаммад Ҳакимхон. Тасҳеҳи Е. Каваҳара ва К. Ҳонеда. ‒ Токио: Муассисаи мутолиоти фарҳангҳо ва забонҳои Осиё ва Африқо, 2006. ‒ 1‒385 с. (Muntakhab al-tawarikh. Selected history. Vol. I. Muhammad Khakim khan. Edited by Yayoi Kawahara & Koichi Haneda. ‒ Tokio: Research institute for languages and cultures of Asia and Africa ILCAA, 2009.)

m_hakimxan_muntakhab_ut_tawarikh_2.1.pdf,
5.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Мунтахаб-ут-таворих. Ҷилди дувум. Таълифи Муҳаммад Ҳакимхон. Тасҳеҳи Е. Каваҳара ва К. Ҳонеда. ‒ Токио: Муассисаи мутолиоти фарҳангҳо ва забонҳои Осиё ва Африқо, 2006. ‒ 386‒716 с.+ 2 хар. + 37 с. (яп., анг.) (Muntakhab al-tawarikh. Selected history. Vol. I. Muhammad Khakim khan. Edited by Yayoi Kawahara & Koichi Haneda. ‒ Tokio: Research institute for languages and cultures of Asia and Africa ILCAA, 2009.)

m_hakimxan_muntakhab_ut_tawarikh_2.2.pdf,
5.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история / Пер. с тадж., предисл., примеч. и указ. А. А. Семенова. ‒ Ташкент, 2010. — (Библиотека редких книг Хайдарбека). ‒ «Муким-ханская история» (Таърихи Муқимхонӣ), которая посвящена балхскому правителю Мухаммеду Муким-хану (1702-1707), излагает историю бухарских ханов из династии Аштарханидов.

muqimxanskaya_istoriya.rar,
11.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб ат-таворих. Ба чоп ҳозиркунанда, муаллифи муқаддима ва таълиқот Аҳрор Мухторов. Муҳаррири масъул Муҳаммад Осимӣ. Дар 2 китоб. Китоби якум / Муҳаммад Ҳакимхон. – Д.: Ирфон, 1982. – 368 с. + 36 с. (муқаддима)

muntakhab_at_tawarix_1.pdf,
14.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб ат-таворих. Ба чоп ҳозиркунанда, муаллифи муқаддима ва таълиқоту феҳристҳо Аҳрор Мухторов. Муҳаррири масъул Муҳаммад Осимӣ. Дар 2 китоб. Китоби дуюм / Муҳаммад Ҳакимхон. – Д.: Ирфон, 1985. – 375-906 с.

muntakhab_at_tawarix_2.pdf,
21.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадвафои Карминаӣ. Туҳфат-ул-хонӣ. [Таърихи Раҳимхонӣ] Муқаддима, таҳияи матн, нусхабадал, таълиқот ва феҳристҳои Ҷамшед Ҷӯразода ва Нурулло Ғиёсов. Муҳаррирони масъул: Ислом Раҳимов ва Баҳодур Ашрапов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2017. ‒ 419 с.

tuhfat_ul_khoni.pdf,
5.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. Составил В. Наливкин. ‒ Казань, 1886. ‒ 215 с.

nalivkin_kr_ist_kokanda.pdf,
51.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Низомулмулк. Сиёсатнома (Ба чоп тайёркунанда А. Девонақулов). Муҳаррир А. Султонова. – Д.: Адиб, 1989 — 200 с.

nizomulmulk_siyosatnoma.pdf,
1,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Описание Бухарского ханства, составленное Н. Ханыковым. Санкт-Петербурга, в типографии Императорской Академии наук, 1843. ‒ 280 с.

khanykov_opisanie_bukhary.pdf,
6.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Рашид-ад-Дин Фазлаллах. Джами ат-таварих. Сборник летописей. Тома 1-4. ‒ М.-Л.: АН СССР, 1952. Полная версия в 4-х томах.

rashidaddin_jome_at_tavorikh_1-4_txt.zip,
980.06 kb
Ройгон фаро кашед

Рашидуддин Фазлуллоҳ. Ҷомеъ-ут-таворих. Ҷилди аввал. Таърихи Султон Яминуддавла Маҳмуд бинни Сабуктегин ва аслофу ахлофи ӯ ва он чӣ бад-он мутааллиқ аст аз таворихи Даёлима ва Оли Буя ва Оли Сомон. Ба саъй ва эҳтимоми Аҳмади Оташ. ‒ Теҳрон: Дунёи китоб, 1362 ҳ.х. ‒ С. 1-240 с.
Рашидуддин Фазлуллоҳ. Ҷомеъ-ут-таворих. Ҷилди дувум. Зикри таърихи Оли Салҷуқ. Ба саъй ва эҳтимоми Аҳмади Оташ. ‒ Теҳрон: Дунёи китоб, 1362 ҳ.х. ‒ С. 241-463.

rashiduddin_jome_ut_tavorikh_1-2.pdf,
6.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайф ад-Дин Ахсикенди. Собрание историй. Маджму ат-таварих. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1960. — 205 с.

majmu_at_tavarikh.djvu,
3,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди якум (Мутуни форсии тоҷикӣ) / Фароҳамоварандагони матн, муаллифони сарсухан, таълиқот, ҳавошӣ ва луғатнома С. Абдуллоев, Н. Салимов, Н. Зоҳидов, Н. Ғиёсов, А. Ҳасанов; Муҳаррири нашриёт А. Самеев. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. ‒ 552 с.

somoniyon_dar_oyinai_ta-rikh_1.pdf,
19.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди дувум (Мутуни арабиасл) / Фароҳамоварандагони матн, муаллифони сарсухан, таълиқот, ҳавошӣ ва луғатнома С. Абдуллоев, Н. Салимов, Н. Зоҳидов, Н. Ғиёсов, А. Ҳасанов. ‒ Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1998. ‒ 615 с.

somoniyon_dar_oyinai_ta-rikh_2.pdf,
34.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ аз Абушшараф Носеҳ ибни Зафари Ҷурфодиқонӣ. Муқаддима, таҳия, таҳшия, таълиқот, луғот ва феҳристи Н. И. Ғиёсов. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2013. ‒ 420 c.

t_ta-rikhi_yamini.pdf,
6.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Та’рӣх-и салāтӣн-и мангӣтӣя (История мангытских государей). Мӣрзā ’Абдал’азӣм Сāмӣ. Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой. ‒ М.: ИВЛ, 1962. ‒ 179 с. + 151 с. факс. ‒ Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия. XIV.

ta-rixi_sal_manghit.pdf,
10.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Та’рӣх-и Сӣстāн («История Сӣстāна»). Перевод, введение и комментарий Л. П. Смирновой. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1974. ‒ 577 с. ‒ Памятники письменности Востока. XLII.

tarikhi_sistan_1974.pdf,
21.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бадахшон. Мирзо Сангмуҳаммади Бадахшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Муаллифони пешгуфтор, баргардони матн, қисме аз тавзеҳот, мураттибони феҳристҳои номҳои хос ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ Ғолиб Ғоибов ва Маҳмудҷон Холов. Муҳаррири масъул д. и. т. Имомов Ш. З. – Д.: Дониш, 2007. – 213 с.

ta-rikhi_badakhshon.pdf,
3.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бадахшон, навиштаҷоти Қурбонмуҳаммадзода Охон Салмон ва Сайид Шоҳфутур. Таҳияи (ё баргардони) Қосум Охонниёзов; Муҳаррири масъул: д. и. ф. В. Д. Охонниёзов; Зери назари д. и. ф. Қаландариён Ҳоким Сафар – Д.: ҶДММ «Сифат – Офсет», 2020. – 177 с.

ta-rikhi_badaxshon.pdf,
1.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ маъруф ба Таърихи Байҳақӣ аз Абулфазл Муҳаммад Ҳусайни Котиби Байҳақӣ. Бо муқобила ва тасҳеҳ ва ҳавошӣ ва таълиқоти Саид Нафисӣ. Муҷаллади нахуст. Шомили матни китоб то поёни ҳаводиси соли 426. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Саноӣ, 1319. ‒ С. 1-600.

ta-rikhi_bayhaqi_1.pdf,
13.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ маъруф ба Таърихи Байҳақӣ аз Абулфазл Муҳаммад Ҳусайни Котиби Байҳақӣ. Бо муқобила ва тасҳеҳ ва ҳавошӣ ва таълиқоти Саид Нафисӣ. Муҷаллади дувум. Шомили бозмондаҳои матни китоб ва қисмате аз ҳавошӣ ва таълиқот. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Саноӣ, 1326. ‒ С. 601-1112.

ta-rikhi_bayhaqi_2.pdf,
12.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ маъруф ба Таърихи Байҳақӣ аз Абулфазл Муҳаммад Ҳусайни Котиби Байҳақӣ. Бо муқобила ва тасҳеҳ ва ҳавошӣ ва таълиқоти Саид Нафисӣ. Муҷаллади нахуст. Шомили қисмате дигар аз ҳавошӣ ва таълиқот. ‒ Теҳрон: Интишороти китобхонаи Саноӣ, 1333. ‒ С. 1113-1596.

ta-rikhi_bayhaqi_3.pdf,
10.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро. Абубакр Муҳаммад бинни Ҷаъфар Наршахӣ. Ҳозиркунандаи чоп, муқаддима, тартибдиҳандаи тавзеҳот, луғат, рӯйхатти исмҳои хос, номҳои ҷуғрофӣ Нуъмон Қосимов; Муҳаррири масъул Аҳрор Мухторов ‒ Д.: Дониш, 1979. ‒ 120 с.

ta-rikhi_bukhoro_1979.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро. Таълифи Абубакри Наршахӣ, аз www.irantarikh.com. – 116 с. (фoрсӣ)

ta-rikhi_bukhoro.pdf,
728,42 kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Бухоро, Хӯқанд ва Кошғар (Дар шарҳи ҳукмронии амир Мир Ҳайдар дар Бухоро, Муҳаммадалихон дар Хӯқанд ва Ҷаҳонгирхоҷа дар Кошғар). Таълифи Мирзо Шамси Бухороӣ. Муқаддима, тасҳеҳ ва тадқиқи Муҳаммад Акбари Ашиқ. – Теҳрон: Оинаи Мерос, 1377/1998. – 348 с. (форсӣ)

bukhoro_khuqand_koshghar.pdf,
7,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Систон / Таҳияи матн, муқаддима, тавзеҳот ва феҳристҳо аз Муҳаммадюсуф Имомов ва Абдушукури Абдусаттор; Муҳаррир Шамсиддин Солеҳов. – Д.: «Бухоро», 2014. – 352 с. – Тоҷнома: Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби XII.

tojnoma_ta-rikhi_siston.pdf,
2.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Табарӣ. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Дар се ҷилд. Ҷилди 1 / Таҳияи: Қаҳҳорова Наима, Умаров Муҳаммадҷон, Юлдошев Абдулло, Бобоев Файзулло, Нурова Мавҷуда, Қаноатов Далер, Ҷӯраева Замира; Муҳаррири масъул Аълохон Афсаҳзод. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 656 с. ‒ Халқҳои эронӣ дар маъхазҳои таърихӣ (Силсилаи осори илмӣ).
Ин файли бузургҳаҷм ба мақсади сабук ва матндор кардан дар коргоҳи сомона бозсозӣ гардид. Маълум шуд, ки саҳифаҳои 652-653 афтодаанд. Агар касе имкони аккосии ин саҳифаҳоро дораду аксҳоро ба сомона фиристад, мову хонандагонро сипосманд хоҳад кард.

ta-rikhi_bal-ami_1.pdf,
21.41 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Табарӣ. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Ҷилди 2 / Таҳияи матн: Муҳаммадҷон Умаров, Файзулло Бобоев, Далер Қаноатов; Зери назари Зоҳир Аҳрорӣ ва Ҷӯрабек Назрӣ; Чопи компютерӣ Ромиш Шералӣ. ‒ Теҳрон: Нашри замон, Интишороти байналмилалии «Алҳудо», 1380/2001. ‒ С. 818-1633.
Ин файли бузургҳаҷм ба мақсади сабук ва матндор кардан дар коргоҳи сомона бозсозӣ гардид. Маълум шуд, ки саҳифаҳои 885-898, 1116-1117, 1239, 1364-1365 ва чанд саҳифаи охир афтодаанд. Саҳифаҳои 1455, 1535, 1575 аз сабаби нохоно аккосӣ шудан бозсозӣ нагардиданд. Агар касе имкони аккосии ин саҳифаҳоро дораду аксҳоро ба сомона фиристад, мову хонандагонро сипосманд хоҳад кард.

ta-rikhi_bal-ami_2.pdf,
24.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афроди башар. Таълифи Ғиёсиддин бинни Ҳумомуддин Ҳусайнӣ алмадъу ба Хондамир. Бо муқаддимаи устод Ҷалолиддин Ҳумоӣ. Зери назари доктор Дабири Сиёқӣ. Ҷилди аввал. ‒ Теҳрон: Интишороти Хайём, 1333. Чопи дувум 1353. Чопи чаҳорум 1380. ‒ 673 с.

xondamir_habib_us-siyar_1.pdf,
8.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афроди башар. Таълифи Ғиёсиддин бинни Ҳумомуддин Ҳусайнӣ алмадъу ба Хондамир. Бо муқаддимаи устод Ҷалолиддин Ҳумоӣ. Зери назари доктор Дабири Сиёқӣ. Ҷилди дувум. ‒ Теҳрон: Интишороти Хайём, 1333. Чопи дувум 1353. Чопи чаҳорум 1380. ‒ 827 с.

xondamir_habib_us-siyar_2.pdf,
9.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афроди башар. Таълифи Ғиёсиддин бинни Ҳумомуддин Ҳусайнӣ алмадъу ба Хондамир. Бо муқаддимаи устод Ҷалолиддин Ҳумоӣ. Зери назари доктор Дабири Сиёқӣ. Ҷилди севум. ‒ Теҳрон: Интишороти Хайём, 1333. Чопи дувум 1353. Чопи чаҳорум 1380. ‒ 641 с.

xondamir_habib_us-siyar_3.pdf,
8.72 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи Ҳабиб-ус-сияр фӣ ахбори афроди башар. Таълифи Ғиёсиддин бинни Ҳумомуддин Ҳусайнӣ алмадъу ба Хондамир. Бо муқаддимаи устод Ҷалолиддин Ҳумоӣ. Зери назари доктор Дабири Сиёқӣ. Ҷилди чаҳорум. ‒ Теҳрон: Интишороти Хайём, 1333. Чопи дувум 1353. Чопи чаҳорум 1380. ‒ 794 с.

xondamir_habib_us-siyar_4.pdf,
9.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи ҷаҳонкушой. Таълифи Алоуддин Атомалик Муҳаммади Ҷувайнӣ. Тасҳеҳи Муҳаммад Қазвинӣ. Дар як муҷаллад. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишороти «Нигоҳ», 1391. ‒ 1020 с.

ta-rixi_jahonkushoy_1391.pdf,
22.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Иборат аз 16 ҷилд дар 8 китоб. Китоби 1. Иборат аз ҷилдҳои 1, 2 ва аввали ҷилди 3 / Тарҷума аз арабӣ; Мутарҷим Абулқосим Поянда; Баргардони Исо Раҳматуллоҳ, Муҳаррам Содиқова, Маҳмуд Ғиёсов; Таҳти назари акад. Акбар Турсунов; Бо таҳрир, тасҳеҳ ва таҳқиқи умумии Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ; Муҳаррирон: Абдушариф Боқизода, Файзуллоҳ Бобоев, Муҳаммадҷон Умаров. ‒ Д.: МД СИЭМТ, Эр-граф, 2014. ‒ 756 с. ‒ Китоб бо дастгирии молии бародарон Одинаев Қаландар ва Каримов Ҳамид ба зевари табъ ороста шуд. ‒ Донишномаи бузурги таърихӣ.

ta-rikhi_tabari_1.pdf,
43.27 Mb
Ройгон фаро кашед

Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Иборат аз 16 ҷилд дар 8 китоб. Китоби 2. Иборат аз охири ҷилди 3 ва ҷилди 4 / Тарҷума аз арабӣ; Мутарҷим Абулқосим Поянда; Баргардони Маҳмуд Ғиёсов; Таҳти назари акад. Акбар Турсунов; Бо таҳрир, тасҳеҳ ва таҳқиқи умумии Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ; Муҳаррирон: Муҳаммадҷон Умаров, Абдушариф Боқизода. ‒ Д.: МД СИЭМТ, Эр-граф, 2014. ‒ 762 с. ‒ Китоб бо дастгирии молии бародарон Одинаев Қаландар ва Каримов Ҳамид ба зевари табъ ороста шуд. ‒ Донишномаи бузурги таърихӣ.

ta-rikhi_tabari_2.pdf,
42.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Умари Хайём. Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз. Бо хатҳои кириллику форсӣ, забонҳои русӣ ва англисӣ / Таҳияи Муаззам Диловаров. Муҳаррирон: Шамсия Мирзоева (рус.), Парвона Ҷамшед (анг.), Зиё Абдулло (форс.). ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 352 с.

navruznoma_2012.pdf,
15.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Умари Хайём. Наврӯзнома. Рисолае дар маншаъ ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз. Нигориши Умари Хайём, ҳаким ва риёзидон ва соҳиби рубоиёти машҳур. Мабно бар нусхаи мунҳасири муфради маҳфуз дар китобхонаи умумии Берлин. Бо муқаддима ва ҳавошӣ ва фарҳанг ба саъй ва тасҳеҳи Муҷтабо Минавӣ. — Теҳрон: Китобхонаи Кова, 1312/1933. — 186 с. (форсӣ)

navruznoma.pdf/rar,
4,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Ханыков Н. В. Андешаҳо роҷеъ ба таҳқиқи мардуми Эрон. Мутарҷим Қодири Рустам. Муҳаррир Шоҳҳайдар Ёдгорӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 160 с.

khanykov_andeshaho.pdf,
6.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.