Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

history

Китобҳо
Таърихи халқи тоҷик (осори асосӣ)

Таҳрири охирин 17.03.2023


Дар ин саҳифа осори бунёдии таърихнигорони тоҷику хориҷӣ гирд оварда шудаанд, ки ба тарзи мукаммал ба таърихи халқи тоҷик бахшида шудаанд. Китобҳое низ пешниҳод мешаванд, ки таърихи Эрони бостонро дар бар мегиранд. Зеро таърихи Эрони бостон низ як ҷузъи таърихи халқи тоҷик аст.


 

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди аввал, 582 с. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد اول، ۵۸۲ صفحه

irantarikh1.pdf,
20,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин аз дуртарин даврон то поёни даврони сосонӣ. Нусхаи панҷум бо бархе афзудаҳо. Хурдодмоҳи соли 1392. Ҷилди дувум, 666 с. (форсӣ)
تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از دورترین دوران تا پایان دوران ساسانی
متنِ کامل کتاب، نسخۀ پنجم با برخی افزوده‌ها، خردادماه ۱۳۹۲
جلد دوم، ۶۶۶ صفحه

irantarikh2.pdf,
23,46 Mb
Ройгон фаро кашед

Бабаханов Мансур. История таджиков мира. Учебник для вузов. Редактор член-корр. АПСН И. Л. Тупайло. – Д.: Деваштич, 2004. — 573 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

babaxanov_istoriya_tadzhikov.pdf,
6.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей. Монография. — Д.: Истеъдод, 2013. — 280 с.

tajiki_v_istochn.pdf,
22,67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуллоев С. Таджики в источниках и трудах исследователей (материалы по истории таджиков) /Бобомуллоев С., Убайдуллоев Н. (сост.). ‒ Д.: Дониш, 2018. ‒ 536 с.

tajiki_v_istochn_2.pdf,
6.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобохонов Мансур. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. ‒ Д.: Маориф, 1999. ‒ 341 с.

ta-rikhi_tojikoni_jahon_1999.pdf,
25.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобохонов Мансур. Таърихи тоҷикони ҷаҳон. Нашри дуюм. Муҳаррир Абдураҳмон Абдуманнонов. – Д.: Ирфон, 2002. ‒ 368 с.

ta-rikhi_tojikoni_jahon_2002.pdf,
16.44 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. Издание второе, исправленное и дополненное / Под редакцией члена-корр. АН Таджикской ССР И. С. Брагинского. – М.: Госполитиздат, 1952. – 504 с.

gafurov_itnki_1952.pdf,
8.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга первая. Издание второе. – Д.: Ирфон, 1989. – 381 с.: ил.

tojikon_1rus89.pdf,
6,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Гафуров Б. Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Книга вторая. Издание второе. – Д.: Ирфон, 1989. – 480 с.: ил.

tojikon_2rus89.pdf,
7,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Таърихи мухтасари халқи тоҷик. Ҷилди I / Б. Ғафуров; Муҳаррир А. Мирзоев; Институти таърих ва адабиёти филиали тоҷикистонии АФ СССР ва Редактсияи таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1947. – 384 с.

ghafurov_tmxt_1_1947.pdf,
9.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. – Д.: Дониш, 2008. ‒ 870 с. (DOCX)

tojikon.docx/zip,
3,16 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. – Д.: Дониш, 2008. ‒ 870 с. (PDF)

tojikon_2008.pdf,
5.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби 1: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. — Д.: Ирфон, 1983. – 704 с.

tojikon_1tj1983.pdf,
22.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Б. Ғ. Тоҷикон: (Иборат аз ду китоб). Китоби 2: Охирҳои асри миёна ва давраи нав / Мутарҷимон: А. Маниёзов, Н. Холмуҳаммадов; Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ Тоҷикистон А. Мухторов. — Д.: Ирфон, 1985. – 416 с.

tojikon_2tj1983.pdf,
16.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Бобоҷон. Тоҷикон ва талошҳои таърихии онҳо барои озодии ватан: Очеркҳо аз таърихи тоҷикон ва Тоҷикистон / Бобоҷон Ғафуров, Николай Прохоров; Муҳаррири масъул Фарҳоди Карим; Тарҷума, тавзеҳ ва таҳрири Зиё Абдулло ва Истад Қосимзода. ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 256 с.

ghafurov_prokhorov_tojikon.pdf,
5.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Ниёзбек, Каримов Мӯсо. Таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). – Д.: КВД «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе», 2017. ‒ 296 с.

ta-rikhi_afkor.pdf,
1.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). Муҳаррир: Ғуломшоев Сулаймоншо – н. и. т. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008. ‒ 273 с.

davlatbekov_ta-rikhi_siyosi.zip,
270,96 kb
Ройгон фаро кашед

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ). – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2008, 2011. – 273 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_siyosi.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.). Ответственный редактор академик В. В. Струве. – М.: ИВЛ, 1963. – 292 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

dandamaev_iran_1963.pdf,
13.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Дьяконов М. М. Очерк истории древнего Ирана / АН СССР. Институт народов Азии; Под редакцией И. М. Дьяконова и А. Г. Периханян. ‒ М.: ИВЛ, 1961. ‒ 452 с.

dyakonov_och_ist_dr_irana.pdf,
26.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилова Б. И. Таърихи халқи тоҷик. Дастури таълимӣ. Муҳаррир А. Самеев. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2005. ‒ 114 с.

ismoilova_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
1.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Исоматдинов Ҷ. Б., Исоматдинов Ҷ. Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу нақшаҳо. — Хуҷанд: Ношир, 2014. – 140 с.

isomatdinov_ta-rikhi_kh_tojik.djvu,
24,27 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Т. 1. С древнейших времен до V в. н. э. / Под редакцией члена-корр. АН СССР Б. Г. Гафурова и к. и. н. Б. А. Литвинского. – М.: ИВЛ, 1963. ‒ 596 с.

itn_1_1963.djvu,
25.48 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа. Т. 2. Книга вторая. Поздний феодализм (XVII в. ‒ 1917 г.). Под редакцией д. и. н. Б. И. Искандарова и к. и. н. А. М. Мухтарова. – М.: Наука, 1964. ‒ 356 с.+вкл. карта

itn_2_2_1964.pdf,
19.85 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа [В шести томах]. Том 1. Древнейшая и древняя история / Под ред. академика АН РТ Б. А. Литвинского и члена-кор. АН РТ В. А. Ранова; Отв ред. академик АН РТ Р. М. Масов. – Д.-Тегеран: Суруш (ИРИ), 1998. ‒ 752 с.

itn1.pdf,
44.32 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа [В шести томах]. Том III. Период развития феодального общества (XI—XV вв.) / Под общей ред. академика АН РТ Р. М. Масова; Отв. редактор д. и. н., проф. Х. Пирумшоев. — Д.: Дониш, 2013. ‒ 580 с.

itn3.pdf,
10,25 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа [В шести томах]. Т. IV. Позднее средневековье и новое время (XVI в. – 1917 г.) / Под общей ред. академика АН РТ Р. М. Масова; Отв. редактор д. и. н., проф. Х. Пирумшоев. – Д.: Дониш, 2010. – 1124 с.

itn4.pdf,
76.76 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа [В шести томах]. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. – Д.: 2001. – 786 с.

itn5.doc,
2,68 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикского народа [В шести томах]. Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.). Под ред. академика АН РТ Р. М. Масова. – Д.: 2011. – 742 с.

itn6.pdf,
4,87 Mb
Ройгон фаро кашед

Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик. Аз ҷамоаи ибтидоӣ то замони кушониён. – 157 с.

leksiya_az_ta-rikh.zip,
161,96 kb
Ройгон фаро кашед

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – Д.: Дониш, 2000. – 360 с.

mamadazimov_polit_istoriya.pdf,
13,08 Mb
Ройгон фаро кашед

Материалы по истории таджиков и Таджикистана. Сборник 1-й / Институт истории, литературы и языка ТФАН СССР. – Сталинабад: Госиздат при СНК Таджикской ССР, 1945. ‒ 142 с.

mat_po_ist_taj_i_tj_1.pdf,
4.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Материалы по истории узбеков и таджиков Средней Азии. АН Таджикской ССР. Институт истории, археологии и этнографии. Труды, том XII. Вып. I. Авторы: Семёнов А. А., Давидович Е. А. Ответственный редактор В. А. Козачковский. ‒ Сталинабад: Издательство АН Таджикской ССР, 1954. ‒ 151 с.

mat_po_ist_tj_i_uz_1.pdf,
10.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳкамов С. Аҷдодони мо. Бахшида ба соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ / Маҳкамов Сайфуллоҳ, Темирова Хайринисо, Давлатов Аюб; Муҳаррири масъул: д. и. ф., проф. Ш. А. Раҳмонов. ‒ Д.: Деваштич, 2005. ‒ 48 с.

mahkamov_ajdodon.pdf,
1.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоҷонов С., Муллоҷонов А. Таърихи халқи тоҷик: Китоби дарсӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҶТ. ‒ Д., 2012. ‒ 432 с.

mullojonov_txt.pdf,
14.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Абдусаттор, Раҳматуллоев Асламшоҳ. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Таърихи қадимтарин, қадима ва асрҳои миёна. Муҳаррир Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. – М.: ООО «Интрансдонаука», 2002. – 384 с. — Китоб таҳти сарпарастии фарзанди фарзонаи миллат, доктори илмҳои техникӣ, профессор, академики Академияи Нақлиёти
Федератсияи Русия ва Академияи Байналхалқии Нақлиёт Бӯрӣ Бачабекович Каримов ба табъ расидааст.

ab_mukhtorov_txt_1.djvu,
14.20 Mb
Ройгон фаро кашед
ab_muxtorov_txt_1.pdf,
11.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиева Р. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии ҷумҳурӣ / Набиева Р. А., Зикриёев Ф. Б., Зикриёева М. Ф. ‒ Д.: Собириён, 2010. ‒ 328 с.

nabieva_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
12,37 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н. Н., Носирова Ф. Ю., Бобомуллоев С., Довутов Д., Исоматов М. М. Таърихи халқи тоҷик. Китоби якум. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар зери таҳрири акад. Нуъмон Неъматов. – Д.: Сарпараст, 2003. ‒ 368 с.

ne-matov_ta-rikhi_kh_tojik1.rar,
6.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Н. Н., Амиршоҳӣ Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. Китоби дуввум. Муъҷизаи классикии тоҷикон. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар зери таҳрири акад. Нуъмон Неъматов. ‒ Д.: Сарпараст; Хуҷанд: Ношир, 2008. ‒ 815 с.

ne-matov_txt.pdf,
36.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ. — Хуҷанд-Д.: 2014. – 370 с.

pirumshoev_ta-rikhi_kh_tojik.rar,
10,71 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳматуллоев А., Мухторов А. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони Советӣ: Китоби дарсӣ. ‒ Д.: Маориф, 1989. ‒ 320 с.

rahmatulloev_ocherkho.pdf,
12.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳматуллоев А., Сатторов Х., Тоҷов Н. Таърихи халқи тоҷик (иборат аз ду ҷилд). Ҷилди 1. ‒ Д.: Деваштич, 2009. ‒ 271 с.

rahmatulloev_txt_1.pdf,
22.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Иборат аз чаҳор китоб [Китобҳои 1, 2, 3, 4] / Муҳаррирон Фаттоев С. Абдураҳмонов Б. – Д.: «Ирфон», 2009. ‒ 704 с.
Ин файлро аз Торкада дарёфт кардам, ки ба формати docx тариқи мошинӣ баргардон шудаасту пур аз иштибоҳоти техникӣ ва хатоҳои имлоист. Ҳарчанд хондану фаҳмидани он барои хонандаи забондон душворие надошта бошад ҳам, агар имкону саломатӣ даст диҳад, пас аз виросторӣ, файли дурустро ин ҷо хоҳам гузошт.

rahmon_oinai_ta-rikh_1.zip,
1,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ. — Д.: Ирфон, 2006. ‒ 372 с.

rahmonov_e_nigohe.pdf,
2,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ. Мураттиб ва масъули чоп Исомиддин Салоҳиддинов; Муҳаррир Камол Абдураҳимов. – Д.: Шарқи озод, 2007. ‒ 144 с.

rahmonov_oriyoiho.pdf,
18.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих (Дастури таълим барои мактабҳои миёна, миёнаи махсус ва олӣ). ‒ Д.: Ирфон, 1997. ‒ 136 с.

rahmonov_oinai_ta-.pdf,
36.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби сеюм / Муҳаррир Фаттоев С. ‒ Д.: Ирфон, 2006. ‒ 228 с.

rahmonov_oinai_ta-rikh_3.zip,
2,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Айюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум. – 1999. — 279 с.: ил.

sad_rangi_sad_sol.pdf/rar,
2,32 Mb
Ройгон фаро кашед

Салими Аюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум. ‒ Нимо (Олмон): 2006/1385. ‒ 181 с. (фoрсӣ)

قرن بيستم.pdf/rar,
1,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Тағоев Ҷамолиддин. Давлати тоҷикон (давраи Сомониён, Шӯравӣ, ҳозира ва оянда). Масъули чоп н. и. ф. А. Абдуманнонов. Муҳаррири нашриёт А. Олимов. – Д.: Ирфон, 2000. – 376 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

davlati_tojikon.pdf,
6.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Таджики: история, культура, общество: Сборник / Составитель д. и. н. Р. Р. Рахимов; Отв. ред. к. и. н. М. Е. Резван; Авторы: Акбар Турсон, С. В. Дмитриев, В. Г. Соболев, С. В. Дмитриев, Д. Н. Худоназаров, А. К. Алексеев, П. В. Башарин, Ю. А. Аверьянов, К. С. Васильцов, Н. С. Терлецкий, Р. Р. Рахимов, В. А. Прищепова, Т. Г. Емельяненко, О. В. Старостина, Е. Л. Кубель, В. М. Федоров, А. А. Андреев, В. А. Шорохов. ‒ СПб.: МАЭ РАН, 2014. — 542 с.: ил.

tajiki_istoriya.pdf,
5.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи муносиботи байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистон (с. 1917-2008) /Таҳиякунанда М. Гулҷонов. – Д.: 2009.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ta-rikhi_munosibot.doc,
1.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Назирҷон Очилович. Таърихи тоҷикон. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳо ва донишкадаҳои олӣ. Муҳаррири масъул Ш. М. Султонов, д. и. т., проф. ‒ Хуҷанд: ҶММ «Солитон», 2001. ‒ 788 с.

tursunov_tojikon.pdf,
35.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2003. – 178 с.

usmonov_ta-rikhi_siyosii_tj.rar
4,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Фрай Ричард. Наследие Ирана. — М.: Вост. литература, 2002. — 463 с.: ил.

nasledie_irana.djvu/rar,
21,33 Mb
Ройгон фаро кашед

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон. Зери таҳрири д. и. т. Ш. Султонов. – Хуҷанд: 2005. — 150 с.

fuzaylov_ta-rikhi_navin.rar,
2,95 Mb
Ройгон фаро кашед

Хайдаров Г. Х. История таджикского народа: XX век. — Худжанд: Ношир, 2001. — 508 с.

khaydarov_istoriya_taj_naroda.zip,
589,18 kb
Ройгон фаро кашед

Хрестоматия по истории Таджикской ССР для 7-8 классов / Составитель член-корр. АН Таджикской ССР, д. и. н., проф. А. Мухтаров. ‒ Д.: Маориф, 1987. ‒ 160 с.

mukhtorov_xrestomat.zip,
1.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Н. Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. – Д.: «Ирфон», 2008. – 492 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

hakimov_txt.doc,
2.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик (аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924). — Д.: 2007. — 395 с.

hotamov_n_ta-rikhi_kh_tojik.pdf,
2,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳотамов Намоз ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Иборат аз ду қисм. Қ. 1-2 /Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Китоби дарсӣ барои ихтисосҳои ғайритаърихи мактабҳои олии ҶТ. – Д.: «ЭР-граф», 2011. – 568 с.

hotamov_va_ta-rikh_1-2.zip
810,05 kb
Ройгон фаро кашед
txt_1-2_dmt.pdf
4.69 Mb
Ройгон фаро кашед
hot_txt_1-2.pdf
32.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷамшедов Парвона. Фарҳанги ориёии бостон аз дирӯз то имрӯз. Муҳаррир: проф., узви воб. АМИТ Мирзо Муллоаҳмад. ‒ Д., 2021. ‒ 552 с.

jamshedov_farh_oriyoi.pdf,
2.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ҳасанбой. Тоҷикони бурунмарзӣ. Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира /Нашри дуюм бо иловаю ислоҳҳо. Муҳ. масъул Д. Эгамзод. – Хуҷанд: 1999. – 514 с.

sharifov_tojikoni_burunmarzi.rar,
12,23 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.