Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

falsafa

Китобҳо
Диншиносӣ. Тасаввуф

Таҳрири охирин 04.01.2024


Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ведаҳо ва даҳҳо осори дигар — ин намунаи камест аз он ганҷи бузург, ки то рӯзгори мо нарасидааст… Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи фалсафаву ҳикмату тасаввуф, ахлоқу ҷомеашиносӣ (сотсиология)-ю сиёсатшиносӣ ва диншиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони тоҷику ғайритоҷик буда, ба гузашта ва имрӯзи ҷомеаи тоҷик бахшида шудаанд.


 

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои диншиносӣ. Зери таҳрири академики АУ ҶТ Мӯсо Диноршоев. Нашри 2. – Д.: 2014. – 515 с.

asoshoi_dinshinosi.pdf,
4.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои исломшиносӣ. – Д.: 2014. – 497 с.

asoshoi_islomshinosi.pdf,
2.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 3. Суфизм и суфийская литература. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Сост. М.-Н. О. Османов. ‒ М.: Наука, 1965. — 526 с.

bertels_3.pdf,
64.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Боқизода Абдушариф. Закот ва ҷойгоҳи он дар низоми ислом. ‒ Д.: Ошно, 2006. ‒ 174 с.

boqizoda_zakot.pdf,
673.77 kb
Ройгон фаро кашед

Шарифи Боқизода. Ошноӣ бо Қуръон. ‒ Д., 2004. ‒ 100 с.

boqizoda_qur-on.pdf,
5.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Боқизода Абдушариф. Фиқҳи исломӣ бар асоси мазҳаби ҳанафӣ (ибодот ва аҳволи шахсӣ). ‒ Чопи дуввум. ‒ Д.: СИЭМТ, 2018. ‒ 752 с.

boqizoda_fiqh.pdf,
21.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Боқизода Абдушариф. Ҳаҷ: таърих, моҳият, маносик ва аҳкоми он. ‒ Д.: 2008. ‒ 198 с.

boqizoda_haj.pdf,
1.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Ганҷинаи гуфтаҳои Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ. Аз тафсири «Кашф-ул-асрор» ва «Уддат-ул-аброр». Гирдоваранда Бону Маҳсус Шофеъ (Фатҳӣ). ‒ Теҳрон: Чопхонаи Фирдавсӣ, 1354. ‒ 113 с.

guftahoi_ansori.pdf,
1.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғоибов Ғолиб. Таърихи динҳо. Васоити таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои гуманитарӣ. Муҳаррири масъул н. и. т., дотс. Шарифов Раҳмонатӣ. Факултети таърихи ДМТ. – Д.: ДМТ, 2009. – 160 с.

ghoibov_ta-rixi_dinho.pdf,
834.83 kb
Ройгон фаро кашед

Динамика развития национальных и религиозных проектов в Центральной Азии. Материалы докладов и дискуссий участников семинара, проведённого Фондом им. Фридриха Эберта (Германия) 21-22 ноября 2005 года в Душанбе / Составили: Шозимов П. Д., Хайдаров Р. Дж. ‒ Д.: Ирфон, 2006. ‒ 240 с.

dinamika_razvitiya.pdf,
951.00 kb
Ройгон фаро кашед

Кимиёи саодат. Аз Имом Ҳуҷҷатулислом Зайнуддин Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Ҷилдҳои I ва II / Зери назари Муҳаммади Борӣ; Баргардонанда ба хати сирилик Баҳриддин Алавӣ; Масъули тасҳеҳ ва имлои ҷилди I Муҳаммадҷон Умаров; Масъули тасҳеҳ ва имлои ҷилди II Мирзо Муллоаҳмадов. ‒ Теҳрон: Интишороти «Сурӯш», 1999. ‒ 827 с.
Сипосгузорам аз дӯсте, ки лутфан ин файлро 25.02.2020 ба сомона бор кардааст, вале худро нашиносондааст.

kimiyoi_saodat.pdf,
4.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Кимиёи саодат. Аз Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Ҷилди аввал. Таҳияи Дӯстмуҳаммади Дӯст ва Қудратбек Элчибеков; АУ ҶТ. Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттӣ. – Д.: ЭР-граф, 2008. ‒ 670 с. ‒ Силсилаи осори исломӣ.

kimiyoi_saodat_1.pdf,
55.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммад Ибн ‘Абд ал-Карӣм аш-Шахрастāнӣ. Книга о религиях и сектах (Китāб ал-милал ва-н-нихал). Часть I. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарий С. М. Прозорова. ‒ Памятники письменности Востока, LXXV. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1984. ‒ 271 с.

shaxrastani_kniga_islam.pdf,
15.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммадходжаев Ахмадджон. Гносеология суфизма. – Д.: Дониш, 1990. – 112 с.

gnoseologiya_sufizma.pdf,
4.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммадходжаев Ахмадджон. Идеология накшбандизма. Отв. редактор Раджабов М. Р., д. фс. н., проф. – Д.: Дониш, 1991. ‒ 232 с.

ideol_naqshbandizma.pdf,
57.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Ғазолӣ, Имом Абуҳомид. Насиҳат-ул-мулук. Таҳия ва тавзеҳи Нарзуллои Назар. Муҳаррир Х. Рауфзода. – Д.: Ирфон, 1993. ‒ 144 с.

nasihat_ul_muluk.pdf,
9.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳмонов Эмомалӣ. Дар бораи дин /Мураттибон ва муаллифони мақола д. и. флс. Саид Аҳмадов, н. и. сш. Саидмурод Фаттоев; Муҳаррири масъул С. Фаттоев; Масъули чоп М. Додохонов. ‒ Д., 2006. ‒ 553 с.

dar_borai_din.pdf,
9.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Саид Нуриддин Саид, Аҳмадов Саид, Нурулҳақов Қамар, Назаров Рустам. Диншиносӣ: Китоби дарсӣ. Муҳаррири масъул д. и. фс., проф. Зиёӣ Хуршед Махшулзода. ‒ Д.: Маориф, 2019. ‒ 484 с.

s_nuriddin_dinshinosi.pdf,
17.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи динҳо. Муаллифон: Абдуллозода Ш., Мирзоев Ғ., Зокиров Н., Виркан М., Шоев З. Муҳаррири масъул д. и. фс., проф. Шамолов А. А. – Д.: Дониш, 2014. – 363 с.

ta-rixi_dinho.pdf,
2.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳакимов Н., Ҳомидова Қ. Мухтасари таърихи динҳо: Таърихи пайдоиш ва таҳаввулот. Маводи таълимӣ. Муҳаррири масъул н. и. т., дотс. Х. Сатторов. – Д.: КВ «Интишорӣ», 2005. ‒ 208 с.

hakimov_muxtasari_td.pdf,
7.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Тасаввуф дар адабиёти форс-тоҷик. ‒ Д.: Адиб, 1999. ‒ 188 с.

hodizoda_tasavvuf.pdf,
9.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.