Китобҳо. Адабиётшиносӣ

adab

Китобҳо
Таърихи адабиёти тоҷик

Таҳрири охирин 10.12.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ бо заҳмати устодон С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, Н. Бектош, Ш. Ҳусейнзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумӣ, С. Табаров, В. Асрорӣ, М. Шакурӣ, И. Брагинский, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Х. Шарифов, А. Сатторов, Р. Мусулмонқулов ва дигарон осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.


 

Абдуманнон Насриддини Хуҷандӣ. Тазкираи шуарои Хуҷанд. Ба кӯшиши Фахриддин Насриддинов. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2015. ‒ 512 с.

shuaroi_khujand.pdf,
21.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қисми якум; зери назари Расул Ҳодизода. – Д.: Дониш, 1975. – 348 с. – Силсилаи «Очеркҳо аз таърихи адабиёти тоҷик» № 3.1.

ad_forsu_tojik_3.1_xii-xiv.pdf,
14.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Асозода Худойназар. Адабиёти тоҷик дар садаи XX. Ҷ. 3 /Х. Асозода. – Д.: Маориф, 1999. – 448 с.

ta-rixi_ad_asozoda.pdf,
20.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Асозода Худойназар. Адабиёти форсӣ ва се шохаи он. ‒ Д.: Маориф, 1991. ‒ 128 с.

asozoda_ad_forsi.pdf,
4.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобокалонова Ҷонон. Таърихи адабиёти атфол. Ҷилди 1. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2006. ‒ 580 с.

bobokalonova_ta-rikhi_ad.pdf,
25.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 1. История персидско-таджикской литературы. Отв. ред. И. С. Брагинский. ‒ М.: 1960. — 556 с.

bertels_1.pdf,
69.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 2. Низами и Фузули. Отв. ред. Г. Араслы. ‒ М.: 1962. — 556 с.

bertels_2.pdf,
68.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 3. Суфизм и суфийская литература. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Сост. М.-Н. О. Османов. ‒ М.: Наука, 1965. — 526 с.

bertels_3.pdf,
64.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 4. Навои и Джами. Сост. и ред. Э. Р. Рустамов. ‒ М.: Наука, 1965. — 499 с.

bertels_4.pdf,
58.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 5. История литературы и культуры Ирана. Отв. ред. В. А. Лившиц. Сост. Г. Ю. Алиев и Н. И. Пригарина. ‒ М.: Наука, 1988. — 560 с.

bertels_5.pdf,
53.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский И. С. Из истории персидской и таджикской литератур. Избранные работы. Отв. ред. академик Б. Г. Гафуров. – М.: Наука, ГРВЛ, 1972. – 524 с.

braginskiy_iz_ist.pdf,
9,26 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский И. С. Иранское литературное наследие. ‒ М.: Наука, ГРВЛ, 1984. ‒ 296 с.

braginskiy_iranskoe.djvu,
3.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский И. С. Очерки из истории таджикской литературы. ‒ Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. ‒ 452 с.

braginskiy_ocherki.pdf,
14.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро. Нашри Э. Браун. ‒ The Tadhkiratush-shu‘ara («Memoirs of the poets») of Dawlatshah bin ‘Ala‘ud-dawla Bakhtishah al-Ghazi of Samarqand», ed. by Edward G. Browne, London — Leide, 1901.

tazkirat-ush-shuaro.pdf,
6.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ. Ҷилди аввал. Бахши аввал. Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва илмиву адабии Эрон аз оғози аҳди исломӣ то поёни қарни саввуми ҳиҷрӣ (Тахлис) /Таҳия, муқаддима ва тавзеҳоти Худоӣ Шарифов ва Абдушукури Абдусаттор. – Д.: Интишороти байналмилалии «Алҳудо» ‒ Тоҷикистон, 2001. ‒ 160 с.

z_safo_t_ad_eron_1.pdf,
12.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов Усмон. Адабиёти тоҷик дар асри XVI (Сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва инкишофи равияҳои асосӣ). Дар зери таҳрири Расул Ҳодизода. – Д.: Дониш, 1985. – 228 с. – Силсилаи «Очеркҳо аз таърихи адабиёти тоҷик» № 5

karimov_ad_asri_16.pdf,
14.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII): Кит. I (I). [Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри X)] /Х. Мирзозода; Муҳаррир Ҷ. Ҳамдамов. – Д.: Маориф, 1987. – 488 с.
Ин файл аз устод Шарифҷон Тоҷибоев ба мо расид.

mirzozoda_at1-1.pdf,
12.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII): Китоби I (II). Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI–XII) /Х. Мирзозода; Муҳаррир Ҳ. Имодӣ. – Д.: Маориф, 1989. ‒ 422 с.
Ин файл аз устод Шарифҷон Тоҷибоев ба мо расид.

mirzozoda_at1-2.pdf,
11.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми II /Бобоев Ю. И., Брагинский И. С., Занд М. И., Маъсумӣ Н., Мирзозода X., Рафаэлова Р. Г., Шукуров М., Эдельман А. С., Явич М. М., Ҳусейнзода Ш. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957. ‒ 522 с.

ocherki_ta-rikhi_ast.pdf,
3.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Рипка Ян. (ред.). История персидской и таджикской литературы /Под ред. Яна Рипки; пер. из чешск. и автор предисл. И. С. Брагинского. – М.: Прогресс, 1970. – 418 с.

y_ripka_iptl.pdf,
16.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Адабиёти қадим (аз замонҳои қадим то асри VIII) /Таҳти назар ва таҳрири умумии д. и. ф., проф. Н. Сайфиев. – Д., 2010. – 229 с.

adabiyoti_qadim.pdf,
11.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII) /Саидов С., Мирзоалиева А., Ҳабибуллоев Б. – Д., 2014. – 315 с.

ta-rixi_ad_saidov.pdf,
10.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Иборат аз 6 ҷ. Ҷ. II. Насри солҳои 30. – Д.: Дониш, 1978. — 316 с.

ta-rikhi_ast_2.pdf,
14.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Иборат аз 6 ҷ. Ҷ. IV. Насри солҳои 1945-1974 /Шукуров М. – Д.: Дониш, 1980. ‒ 409 с.

ta-rikhi_ast_4.pdf,
23.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти тоҷикӣ (аз давраи бостон то ибтидои асри ХХ). Иборат аз 6 ҷилд. Ҷилди 1. Адабиёти давраҳои бостон, арабизабон ва асрҳои VIII-IХ /Зери назари д. и. ф., проф. Абдунабӣ Сатторзода; Муҳаррирони масъул: н. и. ф. Анзурат Маликзод ва Мубашшир Акбарзод; АИ ҶТ. Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Шуъбаи таърихи адабиёт ‒ Д.: Дониш, 2019. ‒ 629 с.

TAT_1.pdf,
6.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳамроев Ҷ. Таърихи адабиёти навини тоҷик. ‒ Тошканд: Ӯзбекистон миллий энциклопедияси, 2014. ‒ 552 с.

hamroev_ta-rikhi_ad.pdf,
2.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX). Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Маориф, 1988. ‒ 416 с.

hodizoda_ad_tojik.pdf,
14.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифзода Худоӣ, Мисбоҳиддини Нарзиқул. Таърихи адабиёти тоҷик (аз аҳди қадим то оғози асри XIII) /Бо ҳидояти ректори ДМТ, акад. М. С. Имомзода; Муҳаррир: д. и. ф., проф. Б. Мақсудов; Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. ‒ Д.: ТоРус, 2017. – 416 с.

ta-rixi_ad_sharifzoda.pdf,
17.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Шодиев Э. Шоираҳои тоинқилобии Хуҷанд [Муниса Маҳастӣ, Қамбархони Хуҷандӣ, Муаззамахон, Муаттарахони Хуҷандӣ ва Бибифазилат].‒ Д.: Ирфон, 1986. ‒ 64 с.

shodiev_shoiraho.pdf,
2.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.