Китобҳо. Таъриху мардумшиносӣ

meros

Китобҳо
Таъриху мардумшиносӣ

Таҳрири охирин 16.05.2021


Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи таъриху мардумшиносӣ пешниҳод мешаванд. Онҳо маҳсули қалами муаллифони гуногунзабони ҷаҳон, аз он ҷумла донишмандони форси(тоҷик)забон мебошанд. Дар ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки ба таърихи сарзаминҳои ориёинишин ва зиндагонии мардуми ориёӣ, бавижа тоҷикон оиданд.


 

Аҳмадов Рӯзӣ. Маросимҳои мавсимии тоҷикони Осиёи Марказӣ /Муҳаррир: С. Фатҳуллоев; АИ ҶТ; Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакӣ. – Нашри 2 бо иловаҳо. – Д.: 2015. – 465 с.

ahmadov_marosimhoi_tojikon.rar,
5,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Ашрафи Мукаддима. Средневековый костюм таджиков XII-XVII веков (по данным миниатюры). – Д.: 2002. – 112 с.

ashrafi_kostyum_tajikov.pdf,
27.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Бабаева Н. С. Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности. – Д.: 1993.

babaeva_pomin.pdf,
6,79 Mb
Ройгон фаро кашед

Джурабаев Джамшед. Из истории жилищной культуры таджиков (по письменным, археологическим и этнографическим источникам). Отв. ред. д.и.н., проф. Турсунов Нозирджон Одилович. ‒ Худжанд: Ношир, 2009. ‒ 272 с.

zhilishn_kultura_taji.rar,
7,73 Mb
Ройгон фаро кашед
jilishn_kultura.pdf,
36,53 Mb
Ройгон фаро кашед

Каландаров Т. С. Шугнанцы. Историко-этнографическое исследование. – М.: ИЭиА РАН, 2004. – 478 с.

shughnoniyon.pdf,
11,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным) /АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, ГРВЛ, 1976. – 322 с.

karmysheva_1976.pdf,
34.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А. Очерки по истории Каратегина (К истории Таджикистана). — Сталинабад-Ленинград: Таджгосиздат, 1941. – 236 c.: ил., карт., табл.

kislyakov_ist_karategina.pdf,
24,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 1. Монография. — Д.: Дониш, 1966. — 380 с.

kislyakov_tadzhiky_1.pdf,
14.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А. К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 2. Монография. — Д.: Ирфон, 1970. — 314 с.

kislyakov_tadzhiky_2.pdf,
7.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Кисляков Н. А., Писарчик А .К. (ред.) Таджики Каратегина и Дарваза. Выпуск 3. Монография. — Д.: Дониш, 1976. — 237 с.

kislyakov_tadzhiky_3.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Майтдинова Г. М. История таджикского костюма. Том 1. Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье /Гузель Майтдинова; Отв. редактор академик АН РТ Негматов Н. Н; АН РТ. Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша; РТСУ. – Д.: 2003. – 280 с.: ил.

istoriya_taj_kostyuma_1.pdf,
21.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Майтдинова Г. М. История таджикского костюма. Том II. Средневековый и традиционный костюм /Гузель Майтдинова; Отв. редактор академик АН РТ Негматов Н. Н; АН РТ. Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша; РТСУ. – Д.: 2004. – 254 с.: ил.

istoriya_taj_kostyuma_2.pdf,
19.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 1. Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Н. А. Кислякова. — М.: 1962. — 768 с.: ил.

narodi_sr_az_1.djvu,
40.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Народы Средней Азии и Казахстана. Этнографические очерки. Т. 2. Под общ. ред. члена-корр. АН СССР С. П. Толстова. — М.: 1963. — 780 с.: ил.

narodi_sr_az_2.djvu,
39.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов Дилшод. Шугун ва боварҳои мардуми тоҷик. ‒ Д.: Озар-2000, 2004. ‒ 136 с.

rahimov_shugun.pdf,
954.20 kb
Ройгон фаро кашед

Таърих ва этнографияи тоҷикон: Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 70-солагии У. Ҷаҳонов /Муҳаррири масъул М. Мирбобоев. ‒ Хуҷанд, 2011. ‒ 298 с.

ta-rikh_va_etnografiya.pdf,
7.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (Ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX — начале XX вв.). – Д.: Дониш, 1974.

tursunov_istor_remesla.djvu,
25,02 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Н. О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX — начало XX вв. – Д.: Ирфон, 1976. — 304 с. + 4 карты. — Историко-этнографические очерки.

tursunov_naselenie_sev_tj.djvu,
38,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Холов М. Ш., Каюмова Х. А. Метрология и хронология Восточной Бухары и Западного Памира. – Д.: Дониш, 2013. – 212 с.

metrologiya_vost_bukhary.pdf,
7.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷаҳонов У., Ҷумъаев С. Очерки этнографии тоҷикони Фалғар. ‒ Хуҷанд, 2009. ‒ 60 с.

jahonov_etn_falghar.pdf,
1.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷаҳонов Усто. Этнография. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Хуҷанд, 2010. ‒ 166 с.

jahonov_etnografiya.pdf,
5.83 Mb
Ройгон фаро кашед

Шишов Александр. Таджики. Этнографическое исследование (Ташкент, 1910). Подгот. текста и комментарий Кадира Рустама. Ред. Саломуддин Мирзорахматов /Книга издана по содействию алматинского кружка по изучению таджикской культуры. — Алматы: 2006. — 392 с.

shishov_tajiki.pdf/rar,
13,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Шишов Александр Поликарпович. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование. Часть1: Этнография. – Ташкент: 1910.

shishov_tadjiki1.pdf,
3,15 Mb
Ройгон фаро кашед

Шишов Александр. Тоҷикон (Тадқиқоти этнографӣ). Тарҷумон: Ислом Юсуфӣ; Муҳаррир: Алишери Муҳаммадӣ; Зери назари д.и.ф., проф. Сайфиддин Назарзода. – Д.: «Андалеб-Р», 2015, — 464 с. – Китобхонаи миллии Тоҷикистон. Тоҷнома: Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби XV.

15_tojnoma_shishov_tojikon.pdf,
30.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев: Конец XIX — начало XX века. – Д.: Шарқи озод, 2001. – 184 с.

semya_shughnantsa.pdf,
132,46 kb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.