Китобхона — МАХ

МАХ

Махабхарата. Рамаяна

Махадов М. Припянджские говоры таджиков Дарвоза: АКД

Махадов М. Припянджские говоры таджиков Дарвоза: КД

Махди Аламдори. Дамованский говор персидского языка: АКД

Махдиев С. Из истории прозы таджикско-персидской литературы

Махдиев С. Истоки и развитие малых жанров прозы в персидско-таджикской литературе X-XIV вв.: АДД

Махкамов С. Б. Концепция личности женщины в … поэмах «Лайли и Маджнун»

Махкамова Г. Сценическое искусство Таджикистана в 20-е – 60-е годы ХХ века: гендерный аспект

Махкамова Ш. Современная таджикская повесть

Махмадаминов А. С. Образцы таджикской литературы С. Айни и литературный процесс 20-х годов: КД

Махмадбеков М. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их особенности в современном обществе (опыт Таджикистана)

Махмадёров У. М. Сравнительная продуктивность зерновых культур в пожнивных посевах при внесении расчётных норм удобрений на орошаемых землях Гиссарской долины: АКД

Махмаджонов О. и др. Курс лекций по лексикологии таджикского языка

Махмаджонов О. Исследования в таджикской ономастике (историко–лингвистический анализ)

Махмаджонов О. Топонимия и микротопонимия северной части Гиссарской долины

Махмаджонова М. Т. Философия Джалалуддина Руми

Махмаджонова М. Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми

Махмадов А. Политическое поведение: социальные факторы и формы проявления

Махмадов А. Согласия конфликта

Махмадшоев Р. Таджики Афганистана в новое время

Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Турк

Махмудов М. Говоры таджиков Китабского района: АКД

Махмудов Н. Земельные и аграрные отношения в Средней Азии в XIV — XV вв.

Махонина С. В. Военно–политическое сотрудничество Таджикистана и России (1994-1997 гг.)

Махрамов А. Возделывание цитрусовых культур в Дарвазской субтропической зоне

Махсумзод Р. Дили модар: Қисса ва ҳикояҳо

Махсумзод Р. Ишқи зистан: Қисса ва ҳикояҳо

Махсумзод Р. Кафан киса надорад (Ҳикояҳо, повест ва андешаҳо

Махсумзод Р. Пули Сирот: Ҳикояҳо, повестҳо, андешаҳо

Махсумзод Р. Сояи ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Махсумов А. Н. Дуруст истифода кардани фонди замин — асоси афзойиши истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ

Махсумов А. Н. Основные проблемы богарного земледелия Таджикистана

Махсумов А. Н. Шудгори замин: ба кор бурдани пору

Махсумов А. Н. Юнучқаи лалмӣ

Махсумов А. Н. Юнучқакорӣ

Махшулов М. Асосҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. Китоби дарсӣ

Махшулов М. Панорамаи Тоҷикистон: экспорт, инвеститсия ва туризм

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт (форсӣ)

Маҳбуби ҳар хонадон: Ёднома, шеъру мақолаҳо бахшида ба ҳофизи мардуми Тоҷикистон А. Ҷӯраев

Маҳдавӣ А. Д. Дар боғи рӯшноӣ. Баргузидаи «Ҳадиқа»

Маҳдиев С. Проблемаи жанри латифа

Маҳдӣ Муҳиддин, доктор. Заминаҳои рушди забони форсии дарӣ то асри сомонӣ

Маҳкамов М. ва диг. Математика

Маҳкамов М. Математика: Ҳалли масъалаҳои синфи 6

Маҳкамов С. Аҷдодони мо

Маҳкамов С. Офариниши симои инсон дар достонҳои ҳамноми «Лайлӣ ва Маҷнун» (асрҳои XVI-XIX)

Маҳкамова Б. Сад тарзи ифодаи як мафҳум дар ашъори Лоиқ

Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ. Ин пишак чӣ мегӯяд? — Шеърҳо

Маҳмадаминов А. Адабиётшиносӣ ва худогоҳии миллӣ

Маҳмадаминов А. Айнишиносӣ ва замони ҳозира

Маҳмадаминов А. Ислом — нурбахши адабиёт ва фарҳанг. Ҷ. 1

Маҳмадаминов А. Садриддини Айнӣ — олим

Маҳмадаминов А. Сухан аз корномаи устод Лоҳутӣ

Маҳмадбеков М. Муҳоҷират. Монографияи илмӣ

Маҳмадзиёев А. Зоология (Ҳайвоноти бесутунмуҳра)

Маҳмадзиёев А. М., Шукронаев С. Ш. Зоологияи бесутунмуҳра. Қ. 1

Маҳмадзиёев А. М., Шукронаев С. Ш., Наҷмуддинов Т. А. Зоологияи бесутунмуҳра. Қ. 2

Маҳмадов А. Дунёи театр

Маҳмадов А. Н. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ

Маҳмадов А. Н. Муқаддимаи идеяи миллӣ. Китоби дарсӣ

Маҳмадов А. Н. Сиёсатшиносӣ

Маҳмадов А. Н. Тоҷикистон дар масири истиқлолият

Маҳмадов А. Н. Ҳокимияти сиёсӣ ва баъзе хусусиятҳои хоси он (дастури илмию назариявӣ барои донишҷӯён). Воситаи таълимӣ

Маҳмадов Б. Чилдухтарон

Маҳмадулло Л. Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ

Маҳмадхонов Т. Насими Наврӯз: Шеъру сурудҳо барои бачагон

Маҳмадҷонов О., Шоев Р. Забони адабии муосири тоҷик (бахши лексикология)

Маҳмадҷонов О. ва диг. Курси лексионии лексикология

Маҳмадҷонов О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик

Маҳмадҷонов О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор

Маҳмадшоев М. Тазкираи шоирони Зарафшон

Маҳмадшоев М. Ҳавзаи адабии Зарафшон аз асри XVIII то ибтидои асри XX

Маҳмудзода М. Конститутсия ‒ заминаи ташаккули низоми ҳуқуқи миллӣ

Маҳмудзода М. Сиёсати ҳуқуқӣ ва давлати демократӣ

Маҳмудзода М. Н. Таърих ва назарияи номанигорӣ (Аз қадим то давраи Амир Хусрави Деҳлавӣ)

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Тафсири кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Маҳмуди сухангӯй: Дар бораи М. Воҳидов

Маҳмудназаров М. И. Оториноларингология

Маҳмудов М. А. Қонун кафолати осойиши ҷомеа

Маҳмудов М. А. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1

Маҳмудов М. А. Ҳуқуқи хусусии римӣ

Маҳмудов М. А., Бобоҷонов И. Х. Ҳуқуқи оилавӣ

Маҳмудов М. Лаҳҷаҳои тоҷикони райони Китоб

Маҳмудов М. Тафсири кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҳмудов М., Бердиев Б. Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро

Маҳмудов М., Худоёров Б. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон

МаҳмудзодаМаҳмудов М., Худоёров Б. Тафсири кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҳмудов М., Шонасурдинов Н. Давлат, қонун ва шахс

Маҳмудов М., Ҷӯраев Ғ. Луғати шеваҳои ҷанубӣ (макети ҳарфи Д)

Маҳмудов М., Ҷӯраев, Ғ. Луғати шеваҳои забони тоҷикӣ

Маҳмудов Ш. К. Психологияи омӯзгорӣ

Маҳорати эҷодии Мирзо Турсунзода

Маҳрамов Амиршо. Парвариши зироатҳои ситрусӣ дар минтақаи субтропикии Дарвоз

Маҳфили мубоҳисоти сиёсӣ

Маҷид Салим. Аз пайи паланг

Маҷид Салим. Хирс

Маҷидов А. Қ. Таълими асосҳои бемориҳои кӯдакона

Маҷидов Ҳамид. Асосҳои физикаи гармо

Маҷидов Ҳамид. Асосҳои электродинамика, оптика ва физикаи квантӣ

Маҷидов Ҳамид. Консепсияҳои табиатшиносии муосир

Маҷидов Ҳамид. Консепсияҳои табиатшиносии муосир 1-2

Маҷидов Ҳамид. Корҳои мустақилона аз физикаи молекулӣ ва асосҳои термодинамика

Маҷидов Ҳамид. Корҳои мустақилонаи донишҷӯён аз физикаи квантӣ

Маҷидов Ҳамид. Корҳои мустақилонаи донишҷӯён аз электродинамика

Маҷидов Ҳамид. Механика ва физикаи молекулӣ

Маҷидов Ҳомид. Воҳидҳои фразеологӣ тафаккури бадеӣ

Маҷидов Ҳомид. Забони адабии муосири тоҷик: Ҷ. I. Луғатшиносӣ

Маҷидов Ҳомид. Инъикоси воқеият дар воҳидҳои фразеологии забони адабии тоҷикӣ

Маҷидов Ҳомид. Истиқлол ва забони давлатӣ

Маҷидов Ҳомид. Меъёрҳои истеъмолии забони адабии муосири тоҷикӣ

Маҷидов Ҳомид. Мулоҳизае чанд роҷеъ ба масъалаҳои грамматикаи забони тоҷик

Маҷидов Ҳомид. Сеҳри сухани форсӣ-тоҷикӣ: Мақолаҳои мунтахаб

Маҷидов Ҳомид. Системаи фразеологии забони адабии муосири тоҷик

Маҷидов Ҳомид. Фасоҳати сухан ва интихоби маънои дақиқ

Маҷидов Ҳомид. Фонемаи Ъ (сакта) ва имлои он

Маҷидов Ҳомид. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик

Маҷидов Ҳомид. Ҳилол Каримов — муаллими нахустини мо

Маҷидов Ҳомид. Ҳусни калом дар маънии он аст

Маҷлисов О. Материалҳои кишваршиносӣ оид ба таърихи Тоҷикистон

Маҷмуаи илмии ИДП-и ш. Кӯлоб. Ҷ. 1-4

Маҷмуаи имло (диктант), нақли хаттӣ ва иншо барои синфҳои ибтидоӣ

Маҷмуаи Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ (солҳои 1992-2011). Нашри илмӣ-амалии Суди Олии ҶТ

Маҷмуаи мақолаҳо: Эссе ва хотираҳо дар бораи эҷодиёти Мирзо Шукурзода

Маҷмуаи мақолаҳо ба ифтихори 100-солагии М. Турсунзода

Маҷмуаи мақолаҳо оид ба таҳсилоти журналистӣ

Маҷмуаи мақолаҳои илмию методӣ оид ба таълими забон ва адабиёти тоҷик

Маҷмуаи мақолаҳои ҳамоиши байналмилалӣ «Саҳми Амир Хусрави Деҳлавӣ …»

Маҷмуаи мақолоти ҳамоиши байналмилалии «Ҷойгоҳи Рӯдакӣ ва забони тоҷикӣ…»

Маҷмуаи мақолоти ҳамоиши байналмилалии илмӣ-амалии «Ҷомӣ ва Навоӣ…»

Маҷмуи масъалаҳо аз физикаи молекулавӣ ва асосҳои термодинамика

Маҷмуаи санадҳои меъёриву ҳуқуқии Тоҷикистон дар соҳаи воситаҳои ахбори омма

Маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (қисми I ва II)

Маҷмуи диктант ва нақлҳои хаттӣ. Қ. 2.

Маҷмуи лексияҳо аз фанни Иқтисодиёти корхона ва фаъолияти соҳибкорӣ

Маҷмуи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф

Машковский М. Д. Лекарственные средства 1-2

Маъдан. Девон

Маъмур С. Оташи меросӣ: Ашъори барчида

Маъмурзода Н. Журналистикаи Хатлон: вазъият, тамоюлҳо ва дурнамойи рушд. Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ

Маънавиёт ва мушкилоти омӯзишу парвариш: маҷмуаи мақолоти илмӣ

Маъруф Бобоҷон. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 5 ҷилд. ҶҶ. 1-5

Маъсумаи Маъданкан. Шарҳи даҳ қасида аз девони Хоқонӣ

Маъсумӣ Н., Бобоев Ю. Ҳаёт ва адабиёт. Маҷмуаи мақолаҳои танқидӣ-адабиётшиносӣ

Маъсумӣ Н. Адабиёти тоҷик дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1. Адабиётшиносӣ ва танқид

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2. Забоншиносӣ

Маъсумӣ Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш

Маъсумӣ Н. Маҷмуаи ашъор

Маъсумӣ Н. Нишондодҳои методӣ ва супоришҳо аз забони модарӣ

Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик

Маъсумӣ Н. Фолклори тоҷик. Қисми 1. (Курси конспективӣ оид ба фолклори тоҷик)

Маъсумӣ Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат

Маяковский В. В. Асарҳои мунтахаб. Тарҷ.

Межелайтис Э. Андешаҳои роҳ. Тарҷ.

Межчастичные взаимодействия в растворах (Материалы выездной научной сессии по химии неводных растворов)

Мейе А. Ведение в сравнительное изучение индоевропейских языков

Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару

Мелех Н. Гиждуванский говор таджикского языка: АКД

Меликов Қ. Ҳ. ва диг. Қулфинай (клубника), парвариш ва истифодаи маҳсулоти он

Менглиев Ш. М. Международное частное право

Менглиев Ш. М. Ҳуқуқи байналхалқӣ

Менгниязов Ғ. Корҳои контролӣ аз практикуми ҳалли масъалаҳои математикӣ

Менгниязов Ғ. Методҳои ҳалли баъзе муодилаҳо

Менгниязов Ғ. Ҳалли муодилаҳо ва нобаробариҳои тригонометрӣ

Менеҷмент: Китоби дарсӣ

Менеҷмент. КТМ

Менеҷменти ташкилот. КТМ

Мериме П. Ҳикоёт. Тарҷ.

Мероси адабии шоирони Ҳисор

Мероси Оли Сомон / Таҳияи Н. Салимов

Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Тоҷнома. Силс. «Тоҷикон дар масири тамаддун», кит. 2

Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

1 гузориш

  1. Мачидов Ҳ Забони адабии муосири точик Ҷ1 Лугатшиноси

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.