Китобхона — МАХ


МАХ

Махабхарата. Рамаяна

Махадов М. Припянджские говоры таджиков Дарвоза: АКД

Махадов М. Припянджские говоры таджиков Дарвоза: КД

Махди Аламдори. Дамованский говор персидского языка: АКД

Махдиев, С. Истоки и развитие малых жанров прозы в персидско-таджикской литературе X-XIV вв.: АДД

Махкамов С. Б. Концепция личности женщины в … поэмах «Лайли и Маджнун»

Махкамова Г. Сценическое искусство Таджикистана в 20-е – 60-е годы ХХ века: гендерный аспект

Махкамова Ш. Современная таджикская повесть

Махмадаминов А. С. Образцы таджикской литературы С. Айни и литературный процесс 20-х годов: КД

Махмадбеков М. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их особенности в современном обществе (опыт Таджикистана)

Махмадёров У. М. Сравнительная продуктивность зерновых культур в пожнивных посевах при внесении расчётных норм удобрений на орошаемых землях Гиссарской долины: АКД

Махмаджонов О. и др. Курс лекций по лексикологии таджикского языка

Махмаджонов О. Исследования в таджикской ономастике (историко–лингвистический анализ)

Махмаджонов О. Топонимия и микротопонимия северной части Гиссарской долины

Махмаджонова М. Т. Философия Джалалуддина Руми

Махмаджонова М. Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми

Махмадов А. Политическое поведение: социальные факторы и формы проявления

Махмадов А. Согласия конфликта

Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Турк

Махмудов Н. Земельные и аграрные отношения в Средней Азии в XIV — XV вв.

Махонина С. В. Военно–политическое сотрудничество Таджикистана и России (1994-1997 гг.)

Махрамов А. Возделывание цитрусовых культур в Дарвазской субтропической зоне

Махсумзод Р. Кафан киса надорад (Ҳикояҳо, повест ва андешаҳо

Махсумзод Р. Пули Сирот: Ҳикояҳо, повестҳо, андешаҳо

Махсумзод Р. Сояи ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Махсумов А. Н. Дуруст истифода кардани фонди замин — асоси афзойиши истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ

Махсумов А. Н. Основные проблемы богарного земледелия Таджикистана

Махсумов А. Н. Шудгори замин: ба кор бурдани пору

Махсумов А. Н. Юнучқаи лалмӣ

Махсумов А. Н. Юнучқакорӣ

Махшулов М. Асосҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. Китоби дарсӣ

Махшулов М. Панорамаи Тоҷикистон: экспорт, инвеститсия ва туризм

Маҳбуби ҳар хонадон: Ёднома, шеъру мақолаҳо бахшида ба ҳофизи мардуми Тоҷикистон А. Ҷӯраев

Маҳмудов Ш. К. Психологияи омӯзгорӣ

Маҳкамов С. Офариниши симои инсон дар достонҳои ҳамноми «Лайлӣ ва Маҷнун» (асрҳои XVI-XIX)

Маҳкамова Б. Сад тарзи ифодаи як мафҳум дар ашъори Лоиқ

Маҳастии Ганҷавӣ. Рубоиёт (форсӣ)

Маҳдиев С. Проблемаи жанри латифа

Маҳдӣ Муҳиддин, доктор. Заминаҳои рушди забони форсии дарӣ то асри сомонӣ

Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ. Ин пишак чӣ мегӯяд? — Шеърҳо

Маҳмадаминов А. Адабиётшиносӣ ва худогоҳии миллӣ

Маҳмадаминов А. Айнишиносӣ ва замони ҳозира

Маҳмадаминов А. Садриддини Айнӣ — олим

Маҳмадаминов А. Сухан аз корномаи устод Лоҳутӣ

Маҳмадбеков М. Муҳоҷират. Монографияи илмӣ

Маҳмадов А. Дунёи театр

Маҳмадов А. Н. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ

Маҳмадов А. Н. Муқаддимаи идеяи миллӣ. Китоби дарсӣ

Маҳмадов А. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Маҳмадов А. Н. Тоҷикистон дар масири истиқлолият

Маҳмадов А. Н. Ҳокимияти сиёсӣ ва баъзе хусусиятҳои хоси он (дастури илмию назариявӣ барои донишҷӯён). Воситаи таълимӣ

Маҳмадулло Л. Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ

Маҳмадхонов Т. Насими Наврӯз: Шеъру сурудҳо барои бачагон

Маҳмадҷонов О., Шоев Р. Забони адабии муосири тоҷик (бахши лексикология)

Маҳмадҷонов О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Маҳмудзода М. Н. Таърих ва назарияи номанигорӣ (Аз қадим то давраи Амир Хусрави Деҳлавӣ)

Маҳмуди сухангӯй: Дар бораи М. Воҳидов

Маҳмудов М. Лаҳҷаҳои тоҷикони райони Китоб

Маҳмудов М. Тафсири кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҳмудов М. Тафсири кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Маҳмудов М., Бердиев Б. Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро

Маҳмудов М., Ҷӯраев, Ғ. Луғати шеваҳои забони тоҷикӣ

Маҳмудов М., Ҷӯраев Ғ. Луғати шеваҳои ҷанубӣ (макети ҳарфи Д)

Маҳмудов М., Ҷӯраев Ғ., Бердиев Б. Фарҳанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ

Маҳмудов Шокир Камолович. Психологияи омӯзгорӣ

Маҳорати эҷодии Мирзо Турсунзода

Маҳрамов Амиршо. Парвариши зироатҳои ситрусӣ дар минтақаи субтропикии Дарвоз

Маҳфили мубоҳисоти сиёсӣ

Маҷидов Ҳ. Воҳидҳои фразеологӣ тафаккури бадеӣ

Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик: Ҷ. I. Луғатшиносӣ

Маҷидов Ҳ. Инъикоси воқеият дар воҳидҳои фразеологии забони адабии тоҷикӣ

Маҷидов Ҳ. Истиқлол ва забони давлатӣ

Маҷидов Ҳ., Ҳакимов Ф. Консепсияҳои табиатшиносии муосир

Маҷидов Ҳ. Консепсияҳои табиатшиносии муосир 1-2

Маҷидов Ҳ. Меъёрҳои истеъмолии забони адабии муосири тоҷикӣ

Маҷидов Ҳ. Мулоҳизае чанд роҷеъ ба масъалаҳои грамматикаи забони тоҷик

Маҷидов Ҳ. Сеҳри сухани форсӣ-тоҷикӣ: Мақолаҳои мунтахаб

Маҷидов Ҳ. Системаи фразеологии забони адабии муосири тоҷик

Маҷидов Ҳ. Фасоҳати сухан ва интихоби маънои дақиқ

Маҷидов Ҳ. Фонемаи Ъ (сакта) ва имлои он

Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик

Маҷидов Ҳ. Ҳилол Каримов — муаллими нахустини мо

Маҷидов Ҳ. Ҳусни калом дар маънии он аст

Маҷлисов О. Материалҳои кишваршиносӣ оид ба таърихи Тоҷикистон

Маҷмӯаи илмии ИДП-и ш. Кӯлоб. Ҷ. 1-4

Маҷмӯаи имло (диктант), нақли хаттӣ ва иншо барои синфҳои ибтидоӣ

Маҷмӯаи Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ (солҳои 1992-2011). Нашри илмӣ-амалии Суди Олии ҶТ

Маҷмӯаи мақолаҳо: Эссе ва хотираҳо дар бораи эҷодиёти Мирзо Шукурзода

Маҷмӯаи мақолаҳо оид ба таҳсилоти журналистӣ

Маҷмӯаи мақолаҳои илмию методӣ оид ба таълими забон ва адабиёти тоҷик

Маҷмӯаи мақолоти ҳамойиши байналмилалии «Ҷойгоҳи Рӯдакӣ ва забони тоҷикӣ…

Маҷмӯаи санадҳои меъёриву ҳуқуқии Тоҷикистон дар соҳаи воситаҳои ахбори омма

Маҷмӯи диктант ва нақлҳои хаттӣ. Қ. 2.

Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф

Машковский М. Д. Лекарственные средства 1-2

Маъдан. Девон

Маъмур С. Оташи меросӣ: Ашъори барчида

Маъмурзода Н. Журналистикаи Хатлон: вазъият, тамоюлҳо ва дурнамойи рушд. Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ

Маънавиёт ва мушкилоти омӯзишу парвариш: маҷмӯаи мақолоти илмӣ

Маъруф Бобоҷон. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз 5 ҷилд. ҶҶ. 1-5

Маъсумӣ Н., Бобоев Ю. Ҳаёт ва адабиёт. Маҷмӯаи мақолаҳои танқидӣ-адабиётшиносӣ

Маъсумӣ Н. Адабиёти тоҷик дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1. Адабиётшиносӣ ва танқид

Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 2. Забоншиносӣ

Маъсумӣ Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш

Маъсумӣ Н. Маҷмӯаи ашъор

Маъсумӣ Н. Нишондодҳои методӣ ва супоришҳо аз забони модарӣ

Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик

Маъсумӣ Н. Фолклори тоҷик. Қисми 1. (Курси конспективӣ оид ба фолклори тоҷик)

Маъсумӣ Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат

Маяковский В. В. Асарҳои мунтахаб. Тарҷ.

Межелайтис Э. Андешаҳои роҳ. Тарҷ.

Межчастичные взаимодействия в растворах (Материалы выездной научной сессии по химии неводных растворов)

Мейе А. Ведение в сравнительное изучение индоевропейских языков

Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару

Мелех Н. Гиждуванский говор таджикского языка: АКД

Менгниязов Ғ. Корҳои контролӣ аз практикуми ҳалли масъалаҳои математикӣ

Менгниязов Ғ. Методҳои ҳалли баъзе муодилаҳо

Менгниязов Ғ. Ҳалли муодилаҳо ва нобаробариҳои тригонометрӣ

Мериме П. Ҳикоёт. Тарҷ.

Мероси адабии шоирони Ҳисор

Мероси Оли Сомон / Таҳияи Н. Салимов

Мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон

Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. Тоҷнома. Силс. «Тоҷикон дар масири тамаддун», кит. 2

Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.