Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 08.06.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, фарҳангнигорӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


 

Асозода Раҷаб. Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа дар забони тоҷикӣ. Дастур барои донишҷӯёни факултаҳои забон ва адабиёти тоҷики мактабҳои олии ҶТ. Зери назари проф. Д. Саймиддинов. Мусаҳҳеҳ ва ҳозиркунанда ба чоп н. и. ф. Ҳотам Раҷаби Асозода. ‒ Д.: ҶДММ «Ямини Содиқ», 2010. ‒ 168 с.

asozoda_jpmd.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Бозидов Назаршоҳ. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Д.: Маориф, 1985.

payvandakho_dar_zat.pdf,
6.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 1: Фонетика ва морфология /Муаллифон: Ш. Рустамов, Т. Хаскашев, А. Мирзоев, К. Шукурова, Ҳ. Каримов, Б. Сиёев, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, С. Абдураҳимов, Р. Л. Неменова, Н. Бозидов, А. Халилов, Р. Ғаффоров; Муҳаррирони масъул Ш. Рустамов ва Р. Ғаффоров; Акад. фанҳои РСС Тоҷикистон. Ин-ти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1985. – 355 с.

gramm_tojik.pdf/rar,
15,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 3: Ҷумлаҳои мураккаб /Муаллифон: Ф. Зикриёев, Б. Камолиддинов, Ш. Рустамов, Д. Тоҷиев; Муҳаррирони масъул Ш. Рустамов ва Б. Камолиддинов; Акад. фанҳои РСС Тоҷикистон. Ин-ти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1989. – 224 с.

gzaht_3_1989.pdf,
14.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қисми 1: Фонетика ва морфология. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ /Муаллифон: Арзуманов С. Д., Каримов Ҳ., Неменова Р. Л., Ниёзӣ Ш. Н., Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Розенфельд А. З., Тоҷиев Д. Т., Фозилов М., Ҷ. Эдельман. Ҳайати таҳририя: Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Ниёзӣ Ш. Н. ва Тоҷиев Д. Т. — Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1956. — 232 с.

gzt_1_1956.pdf,
10,62 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика, морфология. Иборат аз ду қисм. Қисми 1. Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологии мактабҳои олӣ /Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Ҷ. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, В. А. Капранов, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Н. Бозидов, С. Ҳалимов, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Р. Л. Неменова, Қ. Саидова, А. Мирзоев; Муҳаррири махсус Ш. Рустамов. – Д.: Маориф, 1982. – 462 с.

zaht_1_1982.pdf,
25,92 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Иборат аз ду қисм. Қисми 2. Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологии мактабҳои олӣ. Нашри дуюми такмилёфта /Муаллифон: Н. Бозидов, Ф. Зикриёев, М. Исматуллоев, Ҳ. Каримов, Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Абдураҳимов, Р. Ғаффоров, Ш. Ниёзӣ, Ш. Рустамов; Дар зери таҳрири д. и. ф. Ш. Рустамов. – Д.: Маориф, 1984. – 327 с.

zaht_2_1984.pdf,
15,61 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика ва морфология. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ /Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, С. Ҷ. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, В. А. Капранов, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Н. Бозидов, С. Ҳалимов, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Р. Л. Неменова, Қ. Саидова, А. Мирзоев; Дар зери таҳрири проф. Б. Ниёзмуҳаммадов. – Д.: Ирфон, 1973. – 463 с.

zaht_lfm_1973.pdf,
29.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Барои студентони факультетҳои филологияи мактабҳои олӣ /Муаллифон: Б. Ниёзмуҳаммадов, М. Исматуллоев, Н. Бозидов, Ш. Ниёзӣ, Ҳ. Каримов, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров; Дар зери таҳрири проф. Б. Ниёзмуҳаммадов. – Д.: Ирфон, 1970. – 267 с.

zaht_sin_1970.pdf,
2,16 Mb
Ройгон фаро кашед
zaht_sint_1970.pdf (pdf-a),
14,42 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Исроил. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Муҳаррир И. Ҳасанов; Институти давлатии педагогии ш. Кӯлоб. – Д.: Ирфон, 1971. – 87 с.

ismoilov_i_zarf.pdf,
3.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Мақсудов Т., Зикриёев Ф., Ҷалилов Ҳ. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои синтаксисии онҳо (Ба ёрии студентони мактабҳои олӣ). Дар зери таҳрири д. и. ф. Ш. Рустамов. ‒ Д., 1976. ‒ 88 с.

maqsudov_voh_fraz.pdf,
4.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Ниёзӣ Шавкат Н. Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ. Ҷузъи 7: Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёт. – Сталинобод: АФ РСС Тоҷикистон, 1954. ‒ 40 с.

ocherk_gramm_7.pdf,
12.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Ниёзмуҳаммадов Бобоҷон. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик: Ба ёрии муаллимони мактабҳои миёна ва студентони мактабҳои олӣ. Муҳаррир А. Каримов. ‒ Сталинобод: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1960. ‒ 112 с.

niyozmuh_juml_sod.pdf,
8.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Ниёзмуҳаммадов Бобоҷон, Бузургзода Лутфулло. Морфологияи забони тоҷикӣ /Муҳаррири масъул Ғафуров М.; Филиали тоҷикии АФ СССР; Институти таърих, забон ва адабиёт. ‒ Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, шуъбаи таълимӣ-педагогӣ, 1941. ‒ 68 с.

niyozmuh_morfol.pdf,
6.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Рустамов Шарофиддин. Исм: Категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаи нутқ /Ш. Рустамов; Таҳти назари акад. Ниёзмуҳаммадов Б.; Муҳаррири масъул Мирзоев Абдусаттор; АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1981. ‒ 220 с.

rustamov_ism.pdf,
19.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Халилов Абдусалом. Ҳиссачаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик /Муҳаррири масъул Ҳафиз Рауфов; АФ РСС Тоҷикистон; Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ. ‒ Д.: Дониш, 1977. ‒ 120 с.

khalilov_hissachaho.pdf,
2.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаскашев Талбак Наботович (Толиб). Фонетикаи забони адабии тоҷик. Китоби дарсии донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Муҳаррир Ҷабборова Ш. ‒ Д.: Маориф, 1989. ‒ 200 с.

xaskashev_fonetika.pdf,
6.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаскашев Талбак Наботович (Толиб). Фонетикаи забони адабии тоҷик. Қисми 1. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо. Дастури таълимӣ барои донишҷуёни факультетҳои филологияи мактабҳои олӣ. Таҳрири умумии проф. Д. Т. Тоҷиев. Муҳаррири масъул дотс. С. Ҳалимов. – Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1983. – 103 с.

xaskashev_1.pdf,
3.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Хаскашев Талбак Наботович. Фонетикаи забони адабии тоҷик. Қисми 2. Просодика. ‒ Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ. Таҳрири умумии проф. Д. Т. Тоҷиев. Муҳаррири масъул дотс. С. Ҳалимов. ‒ Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1984. ‒ 102 с.

xaskashev_2.pdf,
3.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳалимиён Саид. Феъл (куниш): Дастури таълимӣ. Муҳаррир: проф. Ш. Кабиров. ‒ Д.: ДМТ, 2013. ‒ 126 с.

halimiyon_fel.pdf,
4.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳалимов С., Шукурова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ). Васоити таълим. Муҳаррири масъул проф. Қосимова М. Н. – Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1988. — 100 с.

zaht_halimov.pdf,
19,28 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: