Китобҳо. Математика. Физика. Химия

matem

Китобҳо
Математика

Таҳрири охирин 30.08.2023


Илми риёзиёт (математика) аз бахшҳои гуногуни назарӣ ва амалӣ иборат аст. Бахшҳои назарии он илми шумор ё ҳисоб (арифметика), алҷабр (алгебра), ҳандаса (геометрия) мебошанд, ки ҳар кадом боз ба намудҳои дигар (содда, олӣ, хаттӣ, таҳлилӣ, тасвирӣ ва ғ.) ҷудо мешаванд. Файлҳое, ки дар зер ба шумо барои фарокашии ройгон пешниҳод шудаанд, рисола, дарснома, лексияҳо ва дастурҳои донишмандони тоҷик ё худ тарҷумаи осори донишмандони берунаанд, ки аз риштаҳои гуногуни илми математика баҳс мекунанд.


 

Саҳифа дар саҳифа

Абдуллоев Ғ., Муъминов М. Математика (КТМ). Муҳаррир: н. и. ф.-м., дотс. Ғаффоров А. ‒ Хуҷанд: Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2012. ‒ 273 с.

ktm_matematika.pdf, 6.77 Mb
Фарокашӣ ↓

Акбаров Раҳмат. Математикаи олӣ (таҳлили математикӣ). Ҷилди 1. Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Муҳаррирон: Нусрат Раҷабов, узви воб. АИ ҶТ, д. ф. ф.-м., проф.; Саид Азизов, н. ф. ф.-м., проф. – Д., 1999. ‒ 414 с. Саҳифаҳои 380-381 мавҷуд нестанд.

akbarov_matemat_oli_1.pdf, 11.67 Mb
Фарокашӣ ↓

Бадалова М. А., Қаҳҳоров М. Ҳ. Асосҳои назарияи математикаи синфҳои ибтидоӣ (барои таҳсилоти низоми кредитӣ). Муҳаррирон: Раҳимов Х., Бадалова Г. А. ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 314 с.

naz_matem_s_ibtidoi.pdf, 5.35 Mb
Фарокашӣ ↓

Бобоев Мирзомурод Саидович. Асосҳои нақшакашӣ ва геометрияи тасвирӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии техникӣ. Муҳаррир Ҷӯраев Тӯхта Қодирович, н. и. тх., проф.‒ Д.: ИИД АИ ҶТ, 2013. ‒ 126 с.

boboev_asoshoi_naqsha.pdf, 4.73 Mb
Фарокашӣ ↓

Давлатов Р. Д., Чориев У. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қисми 1. Муҳаррири масъул н. и. ф.-м., дотс. Усмонов Н. У. ‒ Д.: ИДП ба номи Т. Г. Шевченко, 1976. ‒ 76 с.

davlatov_algebra_naz_adadho.pdf, 5.03 Mb
Фарокашӣ ↓

Изатуллоев Куган, Ибодов Назрулло, Ҳалимов Ғоиб, Пирназаров Алиназар. Математика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои омӯзгории мактабҳои олӣ. Дар зери таҳрири проф. С. А. Азизов. ‒ Д.: ЭР-граф, 2006. ‒ 360 с.

izatulloev_matem.pdf, 13.10 Mb
Фарокашӣ ↓

Ильин Владимир Александрович, Позняк Эдуард Генрихович. Асосҳои анализи математикӣ. Қисми 1. Тарҷума аз нашри чоруми русӣ. Мутарҷим Ғоиб Ҷӯразода. Мудири редакция К. Олимов; Муҳаррир Саодат Орифова. ‒ Д.: Маориф, 1987. ‒ 703 с. ‒ Китоби дарсӣ соли 1980 ба Мукофоти давлатии ИҶШС сазовор. Саҳифаҳои 352-353, 544-545, 684-685 мавҷуд нестанд.

il-in_analiz_1.pdf, 33.56 Mb
Фарокашӣ ↓

Карим-Заде Ҳалима, Эргашева Мавлудахон. Курси мухтасари математика. Барон донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва хонандагони синфҳои болоии мактабҳои миёнаи махсус. – Д.: ҶДММ «Суфра», 2011. ‒ 308 с.

karim-zade_kursi_muxt.pdf, 9.15 Mb
Фарокашӣ ↓

Карим-Заде Ҳалима, Эргашева Мавлудахон. Методҳои моделсозии математикӣ. Барои донишҷӯёни ихтисосҳои математика, информатика, иқтисодчӣ ва диг. Муҳаррир: Олимшоев Расул, н. и. ф.-м., дотс. ‒ Д.: ҶСШК «Матбуот», 2011. – 368 с.

karim-zade_modelsozi.pdf, 10.61 Mb
Фарокашӣ ↓

Курбанов И. К., Нурублоев М. Н. Решение экономических задач математическими методами: Учебное пособие для студентов экономических специальностей. – Изд. 2-е. перераб, и доп. – Д.: РТСУ, 2009. – 204 с.

reshenie_ekon_zadach.pdf, 5.13 Mb
Фарокашӣ ↓

Маҳкамов Мамадҷон, Камолиддинов Ҷамолиддин, Бойматов Комилҷон, Раззоқов Абдураззоқ Ашурович, Каримов Тоир Худойназарович. Математика: Дастури таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ. Муҳаррирон: Норов Қ., Нурматов М. – Д.: Маориф, 2016. – 332 с.

mahkamov_matematika.pdf, 22.96 Mb
Фарокашӣ ↓

Маҳкамов Мамадҷон, Қодиров Нодирҷон Нарзуллоевич, Раҳматов Хусрав Исматуллоевич, Норов Қурбонбой, Мадғозиев Лутфиддин Баҳриддинович. Математика: Ҳалли масъалаҳои синфи 6. Ёрӣ ба омӯзгор. Нашри сеюм бо тағйирот. – Д.: Сабрина-К, 2014. – 140 с.

halli_mas-alahoi_s_6.pdf, 32.27 Mb
Фарокашӣ ↓

Муродов К., Рӯзметов Э., Назаров Ф. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ. Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. ‒ Д.: ИДП ба номи Т. Г. Шевченко, 1990. ‒ 134 с.

naz_funksiyahoi_taghiryob.pdf, 5.12 Mb
Фарокашӣ ↓

Неъматова Г. Д., Шабозов О. Ш., Юсупов М. Ч. Дастури таълимӣ аз математика барои дохилшавандагон. ‒ Д.: Амри илм, 2001. ‒ 84 с.

matem_doxilsh.pdf, 23.76 Mb
Фарокашӣ ↓

Нуъмонов М., Норов Р., Саидов Қ., Хушов X. КТМ аз фанни «Тригонометрия». ‒ Д.: «Сифат», 2015. ‒ 157 с.

ktm_trigonometriya.pdf, 8.36 Mb
Фарокашӣ ↓

‘Омар Хаййāм. Трактаты. Перевод Б. А. Розенфельда. Вступительная статья и комментарии Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича. Редакция В. С. Сегаля и А. П. Юшкевича. ‒ Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия. III. ‒ М.: ИВЛ, 1961. ‒ 338 с.: ил.

khayyam_traktaty.pdf, 22.94 Mb
Фарокашӣ ↓

Пиров Р., Раҳимзода Ф. Ш. Муодилаҳои дифференсиалӣ (КТМ). ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 120 с.

ktm_muod_differen.pdf, 1.70 Mb
Фарокашӣ ↓

Раҳмонов Х. Б. Математикаи олӣ. ‒ Д., 2014. ‒ 114 с.

rahmonov_mat_oli.pdf, 2.35 Mb
Фарокашӣ ↓

Ризоев А. Б., Аҳмадов Б. Р., Муҳибуллоев Б. Х. Геометрияи тасвирӣ. Қисми якум. Муҳаррирони масъул Акрамов В. М., проф., Исоев У.А., дотс. ‒ Д.: ДАТ, 2013. – 175 с. Саҳифаҳои 20, 24 мавҷуд нестанд.

rizoev_geom_tasviri_1.pdf, 15.57 Mb
Фарокашӣ ↓

Розенфельд Борис Абрамович, Юшкевич Адольф Павлович. Омар Хайям. ‒ М.: Наука, 1965. ‒ 192 с.

rozenfeld_omar_xayyam.pdf, 3.46 Mb
Фарокашӣ ↓

Рӯзметов Э., Назаров Ф., Муродов Б. Назарияи функсияҳои тағйирёбандаи ҳақиқӣ (Васоити таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ). Муҳаррири масъул Муҳаммадиев Э. М., д. и. ф.-м., проф. ‒ Д., 1990. – 139 с.

ruzmetov_naz_funk_tagh.pdf, 5.13 Mb
Фарокашӣ ↓

Рӯзметов Эргаш, Хаимов Натан Борисович. Курси мухтасари анализи математикӣ: Васоити таълим барои студентони мактабҳои олӣ. Қисми 1. Муҳаррир М. Мирҷонова. ‒ Д.: Маориф, 1977. – 423 с.

ruzmetov_analiz_1.pdf, 24.32 Mb
Фарокашӣ ↓

Рӯзметов Эргаш, Хаимов Натан Борисович. Курси мухтасари анализи математикӣ: Васоити таълим барои студентони мактабҳои олӣ. Қисми 2. Муҳаррир Ғоиб Ҷӯразода. ‒ Д.: Маориф, 1980. – 384 с.

ruzmetov_analiz_2.pdf, 9.10 Mb
Фарокашӣ ↓

Сатторов А. С. Асосҳои математикаи олӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ: дар мисол ва масъалаҳо. Муҳаррир: д. и. ф.-м., проф. Қурбонов И. Қ. – Д.: ЭР-граф, 2011. — 464 с.

sattorov_matem_oli_iqt.pdf, 7.49 Mb
Фарокашӣ ↓

Сафаров Ҷ. Х. Асосҳои математикаи олӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Ҷилди 1. Таҳлили математикӣ ва муодилаҳои дифференсиалӣ. ‒ Д.: Олами китоб, 2010. ‒ 692 с.

asos_matemat_oli_1.pdf, 22.36 Mb
Фарокашӣ ↓

Садуллоев Р. И., Шукуров Ҳ. Р. Асосҳои назарияи эҳтимолият ва омори риёзӣ. Муҳаррир н. и. ф. ва м. Азизов Р. Э. ‒ Д.: Ирфон, 2009. ‒ 336 с.

sadulloev_naz_ehtimoliyat.pdf, 8.03 Mb
Фарокашӣ ↓

Собиров Гадойбой. Инкишофи математика дар Осиёи Миёна. Асрҳои XV-XVII. Муҳаррири ҷамъиятӣ М. Тоҷиев. ‒ Д.: Ирфон, 1966. ‒ 131 с. Саҳифаҳои 83-84 мавҷуд нестанд.

sobirov_inkishofi_matematika.pdf, 12.41 Mb
Фарокашӣ ↓

Султанов Ш. 3., Султанов К. З. Омар Хайям. – М.: Молодая гвардия, 1987. ‒ 212 с. ‒ (Жизнь замечательных людей, вып. 9 (679))

sultanov_omar_xayyam.pdf, 1.75 Mb
Фарокашӣ ↓

Фихтенгольц Григорий Михайлович. Асосҳои анализи математикӣ. Ҷилди 1. Тарҷума аз нашри чоруми русӣ. Мутарҷим Б. Самадов; Муҳаррирони махсус номзадҳои фанни физикаю математика Б. Алиев, М. Исматов ва н. ф. тх. С. Қодирӣ. ‒ Д.: Маориф, 1983. ‒ 432 с.

fixtengolts_analiz_1.pdf, 20.48 Mb
Фарокашӣ ↓

Хаимов Натан Борисович. Анализи математикӣ. Қисми 3. Назарияи қаторҳо. Китоби дарсӣ барои студентони мактабҳои олӣ. Муҳаррирон И. Ю. Абрамов ва Э. Р. Рӯзметов. ‒ Д.: Ирфон, 1966. ‒ 300 с.

xaimov_analiz_3.pdf, 11.01 Mb
Фарокашӣ ↓

Хаимов Натан Борисович. Анализи математикӣ. Қисмҳои 4 ва 5. Ҳисобкунии дифференсиалии функсияҳои бисёртағйирёбанда. Васоити таълим барои студентони мактабҳои олӣ. Муҳаррир Э. Р. Рӯзметов. ‒ Д., (1972) 1973. ‒ 396 с.

xaimov_analiz_4-5.pdf, 17.43 Mb
Фарокашӣ ↓

Чориев У., Олимов М. И. КТМ аз фанни «Алгебра ва назарияи ададҳо». ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 164 с.

ktm_alg_naz_adadho.pdf, 1.41 Mb
Фарокашӣ ↓

Ҷӯраев Тӯхта Қодирович. Геометрияи тасвирӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Нашри 2. Муҳаррир Саодат Орифова. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2006. ‒ 255 с.

juraev_geom_tasviri.pdf, 5.41 Mb
Фарокашӣ ↓

Шерматов М. Асосҳои назарияи махсуси нисбият. ДДОТ ба номи С. Айнӣ. ‒ Д.: Сабрина-К, 2014. ‒ 124 с.

shermatov_asos_naz_nisbiyat.pdf, 4.91 Mb
Фарокашӣ ↓

Шукурзод Тағойбобои Абдуалим, Кабиров Абубакр Тиллоевич, Шодиев Муҳаммад Султонович. Математикаи олӣ (намунаи супоришҳои тестӣ ва маҷмуаи мисолу масъалаҳо). Зери таҳрири д. и. ф.-м., проф. Нурулло Усмонов. ‒ Д.: Шарқи озод, 2013. ‒ 426 с.

shukurzod_mat_oli.pdf, 23.50 Mb
Фарокашӣ ↓

Шукуров Ҳ. Р., Табаров А. Ҳ. Асосҳои математикаи олӣ. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Ҷилди 2. Алгебраи хаттӣ, геометрияи аналитикӣ, назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ. Дар зери назари д. и. ф.-м., проф. Сафаров Ҷ. X. ‒ Д.: Олами китоб, 2010. ‒ 487 с.

asos_matemat_oli_2.pdf, 10.61 Mb
Фарокашӣ ↓

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.