Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Фарҳанги сухан ва имло

Таҳрири охирин 21.12.2021


Истилоҳи «фарҳанги сухан» дар осори донишмандони забоншинос бештар бо номҳои «маданияти сухан», «ҳусни баён», «ҳусни калом», «ҳусни сухан», «маданияти нутқ» корбурд мешавад. Фарҳанги сухан бахши вижаи забоншиносӣ аст. Талаботи он ҳам дар навиштор ва ҳам дар гуфтор ба кор бурдани сухани дурусту беғалат, риоя кардани меъёрҳои забон, қоидаҳои имло ва талаботи услуб, зебо ва равон баён кардан, аз истифодаи бемавқеи вомвожаҳо ва вожаҳои шевагӣ парҳез кардан ва ғ. аст.


 

Ваҳҳобзода Рустам. (Рустами Ваҳҳоб). Дуруст бинависем (Нашри дуюм бо тасҳеҳу такмил). Муҳаррир – Мубашшири Акбарзод. – Д.: Садои Шарқ, 2016. ‒ 132 с.

r_vahhobzoda_durust_b.pdf,
2.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Гадоев Нурхон. Услубшиносӣ: Васоити таълим барои ихтисосҳои филологӣ /Нурхон Гадоев, Сафарбегим Муминова; Муҳаррир: н. и. ф., дотс. А. Мирбобоев. ‒ Д.: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2017. ‒ 136 с.

gadoev_uslubshinosi.pdf,
5.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Камолиддинов Баҳриддин. Забон ва услуби Ҳаким Карим /Дар зери таҳрири проф. Д. Тоҷиев. ‒ Д.: Ирфон, 1967. ‒ 188 с.
Дар ин нусхаи рақамӣ саҳифаҳои 5 ва 9 афтодаанд.

kamoliddinov_h_karim.pdf,
10.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Камолиддинов Баҳриддин. Услубшиносӣ (Маҷмӯаи машқҳо): Васоити дарсӣ /Дар зери таҳрири д. ф. ф., проф. Д. Т. Тоҷиев. ‒ Д.: Ирфон, 1973. ‒ 116 с.

k_b_uslubshinosi.pdf,
26.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Камолиддинов Баҳриддин. Хусусияти услубии сарфу наҳви забони тоҷикӣ. Муҳаррир М. Назриева. ‒ Д.: Маориф, 1992. ‒ 128 с.

k_b_xus_uslubi.pdf,
5.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Камолиддинов Баҳриддин. Ҳусни баён. Қисми 1. Хусусиятҳои услубии фонетика, лексика, фразеология. Дастури таълим барои донишҷӯёни факултетҳои филология ва шуъбаи журналистика. Муҳаррир Ш. Ҷабборова. ‒ Д.: Маориф, 1989. ‒ 120 с.

k_b_husni_bayon_1.pdf,
6.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Қосимова Мукаррама Набиевна. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан (Дар бораи баъзе ғалатҳои ахбори омма) /М. Н. Қосимова; Муҳаррири масъул: Шамсиддин Каримов. ‒ Д.: Ҳумо, 2005. ‒ 136 с.

qosimova_suxan_b.pdf,
6.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Маданияти сухан. Матолиби конференсияи илмии «Маданияти сухан» 24-25 ноябри соли 1988 дар АИ Тоҷикистон /А. Маниёзов, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров, М. Лутфуллоев, А. Мирзоев, М. Файзов, Ҳ. Рауфов ва диг.; Мураттиб Ғаффор Ҷӯраев; Муҳаррирон А. Шоҳмирзоев, С. Собирова ‒ Д.: Маориф, 1989. ‒ 350 с.

madaniyati_suxan.pdf,
12.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-90-уми садаи ХХ. Китоби III. Баҳси дар атрофи масоили мубрами ҳусни калом. Ҷилди 1 (солҳои 50-70); Таҳти назари узви вобастаи АУ ҶТ, д. и. ф., проф. Д. Саймиддинов; Таҳия, танзим ва андӯзиши д. и. ф., проф. Толиб Ваҳҳобов ва дотс. Д. Бобоҷонова. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2013. — 344 с.

masoili_s_zabon_3-1.pdf,
34.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-90-уми садаи ХХ. Китоби V. Баҳси атрофи имло дар забоншиносии тоҷик. Ҷилди 1 (солҳои 20-90-уми асри ХХ); Муҳаррир: Толиб Ваҳҳобов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2020. — 472 с.

masoili_s_zabon_5-1.pdf,
2.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Маъсумӣ Носирҷон. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик [Забон ва услуби «Марги судхӯр»]. Муҳаррир: Азиз Мирбобоев. ‒ Д.: Пайванд, 2011 (1390). ‒ 385 с. (кирил.)+ 7 с. (форсӣ)

ma-sumi_och_zabon.pdf,
10.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Рустамов Шарофиддин. Забон ва замон [Таълимоти ҷовидон. Асос ва аломатҳои забони адабӣ. Нависанда ва замон]. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 256 с.

rustamov_zab_va_zamon.pdf,
8.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнов Худойдод. Забон ва услуби «Одина»-и устод Айнӣ. Муҳаррири масъул Б. Камолиддинов; УДТ ба номи В. И. Ленин. ‒ Д.: Ирфон, 1973. ‒ 256 с.

huseynov_zu_odina.pdf,
4.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Ӯктами Холиқназар. Ғалат менависем. — Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии Тоҷикистон, 2000. — 257 с.

uktami_kh_ghalat.djvu,
24,76 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров Муҳаммадҷон (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Забони мо ҳастии мост. Муҳаррир Ӯктами Холиқназар. ‒ Д.: Маориф. 1991. ‒ 232 с.

shakuri_zaboni_mo.pdf,
7.79 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров Муҳаммадҷон (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. Чанде аз масъалаҳои фарҳанги сухан. Нашри севум. Муҳаррирон М. Алиев ва А. Олимов. ‒ Д.: Ирфон, 2005. ‒ 400 с.

shakuri_har_suxan.pdf,
15.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: