Китобҳо. Адабиётшиносӣ

adab

Китобҳо
Адабиётшиносӣ

Таҳрири охирин 10.12.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ бо заҳмати устодон С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, Н. Бектош, Ш. Ҳусейнзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумӣ, С. Табаров, В. Асрорӣ, М. Шакурӣ, И. Брагинский, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Х. Шарифов, А. Сатторов, Р. Мусулмонқулов ва дигарон осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.

Файлҳои нав

Таърихи адабиёти тоҷикӣ. Ҷ. 1
Улуғзода С. Аҳмади Дониш
Тоҷибоев Ш. Ғ. Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик
Мактаби адабии устод Садриддин Айнӣ
Ваҳҳобзода Р. Шеър ва дониш
Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. Қ. 1
Абдуманнон Насриддини Хуҷандӣ. Тазкираи шуарои Хуҷанд
Кӯчаров Аламхон. Матншиносӣ
Абдушукури Абдусаттор. Асрори шеъри марғуб
Абдураҳмони Абдуманнон. Пиндорҳо ва ингорҳо


 

♥ Таърихи адабиёти тоҷик ♥ Нақди адабӣ ва назарияи адабиёт

Аброри Сабоҳзод. Носиралии Сарҳиндӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти форсӣ. – Д., 2009. – 119 с.

nosiralii_sarhindi.pdf,
21.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 340 с.

ayni_bedil.pdf,
20.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Акобиров Ю., Харисов Ш. Садриддин Айни. ‒ М.: Молодая гвардия, 1968. ‒ 144 с.: ил. ‒ (Жизнь замечательных людей, вып. 454).

zhzl_ayni.pdf,
8.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аббоси Аълохон. Манбаъ ва густариши ҷаҳонии ривоятҳои форсӣ ва арабии Калила ва Димна. Нащри дувуми таҳрирёфта / Муҳаррири масъул проф. Х. Шарифов; Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон. ‒ Д., 2007. ‒ 120 с.

afsahzod_kalila_va_d.pdf,
1.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Абдураҳмони Ҷомӣ: Ҳаёт ва эҷодиёти шоири машҳури асри XV / Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ. ‒ Д.: Маориф, 1978. ‒ 192 с.

afsahzod_a_jomi.rar,
3.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Дар сафи бузургон. ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 336 с.

afsahzod_dar_safi_buz.pdf,
20.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ (Масъалаҳои рӯзгору осор). Рисолаи тадқиқотӣ. Нашри дувум. Муҳаррирони масъул Асрори Сомонӣ ва Умриддин Юсуфӣ. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. Таҳияи Аббоси Афсаҳзод. – Д.: Адиб, 2008. – 249 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

afsahzod_rudaki.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ. ‒ Д.: Дониш, 1981. ‒ 159 с.

afsahzod_tahavv_jomi.rar,
9.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро. – Д.: Маориф, 1989. — 256 с.

afsahzod_jomi.djvu
43,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Амирқулов Субҳон. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо». – Д.: УДТ, 1967. – 91 с.

amirqulov_hoziq.pdf,
42.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. из собраний СССР. ‒ Д.: Ирфон, 1974. ‒ 127 с.

ashrafi_poeziya_v_miniatyur.pdf,
35.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадеуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно / Баргардон ба хатти кириллик ва ҳуруфчинӣ Иззатулло Мирзоев, Баҳриддин Мирзоев; Муҳаррирон: Аскар Ҳаким, Мубашшир Акбарзод. ‒ Д.: Бунёди Довар Ибтиҳоҷ, Институти шарқшиносӣ, Анҷумани Рӯдакӣ, 2007. ‒ 276 с.

furuzonfar_mavlono.pdf,
9.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳор Муҳаммадтақӣ. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ. Талхиси Сайидабӯтолиби Миробидинӣ; зери назари Носирҷон Салимов; Баргардони Шарифмуроди Исрофилниё, Наврӯз Саркоров; Муҳаррирон Қодири Рустам, Мубашшир Акбарзод. – Д.: Бухоро, 2012 (2011). – 570 с.

bahor_sabkshinosi.pdf,
15.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Мирзо Турсунзода. ‒ Сталинобод, 1961. ‒ 305 с.

boboev_tursunzoda.pdf,
14.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Ю. Садриддин Айнӣ. – Бахшида ба муносибати 90-солагии устод С. Айнӣ. – Д.: 1968. – 122 с.

boboev_ayni.rar,
3,81 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Сипаҳсолори назм. – Д.: Ирфон, 1971. – 281 с. — дар бораи М. Турсунзода.

sipahsolori_nazm.pdf,
14.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский Иосиф Самуилович. Абу Абдаллах Джафар Рудаки. ‒ М.: Наука, 1989. ‒ 141 с.

braginskiy_rudaki.pdf,
3.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Ганҷинаи мулки сухан / Зери назари акад. АИ ҶТ, проф. Имомзода М. С.; Муаллифи пешгуфтор н. и. ф., дот. Сироҷиддини Эмомалӣ; Мураттибон: Сироҷиддини Эмомалӣ, Бобомуродов Шуҳрат; Муҳаррири масъул: узви вобастаи АИ ҶТ, проф. А. Кӯчаров; Муҳаррирон: проф. Ҳ. Маҷидов, дот. М. Зайниддинов. ‒ Д.: ДМТ, 2018. ‒ 192 с. ‒ Китоб ба истиқболи 70 — умин солгарди таъсисёбии факултети филологияи ДМТ бахшида шудааст.

ganjinai_mulki_syxan.pdf,
4.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров Абдуллоҷон. Муҳаммад Иқбол. Муҳаррири масъул З. Аҳрорӣ. — Д.: Дониш, 1977.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ghafforov_iqbol.pdf
9.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Ёҳаққӣ. Доктор Муҳаммадҷаъфари Ёҳаққӣ. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ. Таҳияи Рустами Ваҳҳоб (бо шарҳу тавзеҳот ва таълиқот); Муҳаррир: Мубашшири Акбарзод. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тоҷикии сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, Паванд, 2013. – 987 с.

farhangi_asotir.pdf,
4.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Кӯчаров Аламхон. Матншиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Муҳаррир: н. и. ф., дотс. ДМТ С. Қурбонов. ‒ Д.: ТоРус, 2017. ‒ 224 с.

kucharov_matnshinosi.pdf,
9.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Қодиров Каримҷон. Фазилати «Авроди Фатҳия»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. ‒ Д.: Маориф, 2008. ‒ 18 с.

qodirov_fazilati.pdf,
6.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мактаби адабии устод Садриддин Айнӣ /Пажӯҳиш, тадвин ва таҳия аз Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ; Муҳаррир Б. Шарифова. – Д.: Ирфон, 2010. ‒ 202 с.

maktabi_adabii_ayni.pdf,
6.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмадаминов Абдулҳай. Айнишиносӣ ва замони ҳозира / А. Маҳмадаминов. – Д.: Эҷод, 2005. – 160 с.

mahmadaminov_aynishinosi.pdf,
7.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Маъсумаи Маъданкан. Шарҳи даҳ қасида аз девони Хоқонӣ. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 191 с.

sharhi_10_qasida.pdf,
1.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Абӯисҳоқ. – Д.: Дониш, 1971. — 150 с. (бо хати арабиасоси тоҷикӣ-форсӣ)

a_mirzoev_abuishoq.djvu,
40.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Камолиддин Биноӣ. ‒ Сталинобод, 1957. ‒ 492 с.

mirzoev_binoi.pdf,
15.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев А. М. Рудаки: Жизнь и творчество. Перевод с таджикского М.-Н. О. Османова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1967. – 319 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
11.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Сездаҳ мақола: Аз таърихи адабиёти асрҳои Х-XV форсу тоҷик. ‒ Д.: Ирфон, 1977. ‒ 290 с.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
104.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоахмадов Мирзо. Зерцало человечности. Научные изыскания по иранистике. ‒ Д.: Дониш, 2016. ‒ 304 с.

mulloahmad_zercalo.pdf,
1.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоахмедов Мирзо. Устойчивые грани гуманизма: Научные изыскания по истории иранской культуры / Ответственный редактор член-корр. АН РТ К. Олимов; Ин-т востоковедения РАН; АН Респ. Таджикистан; Культурное предст-во Посольства ИРИ в Москве. – М.: ИВ РАН, 2014. – 242 с.

mulloahmad_gumanizm.pdf,
4.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем / Муҳаррир Қ. Сатторӣ ‒ Д.: Шуҷоиён, 2011. ‒ 268 с. (Андешаҳои ахлоқии Абулқосим Фирдавсӣ)

mulloahmad_akhloqi_firdavsi.pdf,
4.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Инсон. Адабиёт. Фарҳанг: Маҷмӯаи мақолаҳо. Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 1998. ‒ 336 с.

mulloahmad_inson_ad.pdf,
8.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Рӯдакӣ ва рӯдакишиносон. ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 248 с.

mulloahmad_rudaki.pdf,
12.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров Ахрор. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начале XX в. – Д.: Дониш, 1969. — 372 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_dilshod.pdf,
Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Зуфархон Ҷавҳарӣ: Андешаҳои муаррих. – Д.: Деваштич, 2004. – 48 с.

mukhtorov_javhari.pdf,
16.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Рӯдакӣ ва мероси ӯ. Муҳаррир Шамсиддин Муҳаммадиев. – Д.: Дониш, 2008. – 126 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_rudaki.pdf,
21.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Набавӣ Абдухолиқ. Ҷанги ватанӣ ва афкори адабии тоҷикӣ. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2015. ‒ 254 с.

nabavi_jangi_vatani.pdf,
1.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев Абдухолиқ. Таърихи ташаккули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. — Д.: Адиб, 2004. – 80 с.

a_nabiev_tarixi_IN.pdf,
826.35 kb
Ройгон фаро кашед

Ошёни суханшиносон / Зери назари акад. АИ ҶТ Имомзода М. С.; Мураттибон: Сироҷиддини Эмомалӣ, Бобомуродов Шуҳрат. ‒ Д.: ДМТ, фак. филология, 2016. ‒ 127 с.

oshyoni_suxan.pdf,
6.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҳошим. Сухан аз устодон ва дӯстон: Ёддоштҳо ва портретҳои адабӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 272 с.

sukhan_az_ustodon.djvu,
30.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҷабов Зариф Шарифович. Маорифпарвар Аҳмади Дониш /Доктори фанҳои таърих, проф. З. Ш. Раҷабов ин китобро дар асосҳои ҷамъиятӣ навиштааст; Муҳаррир И. И. Мавашев. – Д.: Ирфон, 1964.

rajabov_ahmadi_donish.pdf,
20.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Рудаки и 1000 лет персидской поэзии. Материалы международной конференции, Алматы, 4-5 ноября 2008 г. Отв. ред. С. Абдулло. – Алматы: Библиотека Олжаса, 2017. ‒ 384 с.

rudaki_i_1000.pdf,
27.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Рустами Ваҳҳоб. Адабиёт ва фарҳанги миллӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 224 с.

r_vahhob_ad_va_f.pdf,
21.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Рӯдакӣ ва замони ӯ: Маҷмӯаи мақолаҳо /АФ РСС Тоҷикистон. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958.

rudaki_va_zamoni_u.pdf,
27.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Сабақи Рӯдакӣ. Муқаддима, таҳияи матн ва луғату тавзеҳот ба қалами Аҳмад Абдуллоев. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 318 с.

sabaqi_rudaki.pdf,
10.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ ‒ маорифпарвар: Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ ба ифтихори 140-солагии устод Садриддин Айнӣ / Мураттибон: Хуршед Зиёӣ, Обидҷон Маҳмудзода, Эҳсон Сафарзода; Зери назари д. и. флс., проф. Саид Нуриддин Саид; Муҳаррирон: М. Рустамзода, Н.Охунзода. ‒ Д., 2018. ‒ 254 с.

ayni_maorifparvar.pdf,
1.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ ва масъалаҳои рушди адабиёти навини тоҷик: Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 140-солагии Садриддин Айнӣ, Хуҷанд, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, 6-7-уми апрели соли 2018 / Зери назари д. и. т., проф. Ҷӯразода Ҷамшед Ҳабибуллоҳ; Мураттиб ва муҳаррири масъул Субҳони Аъзамзод. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. ‒ 520 с.

ayni_va_rushdi_ad.pdf,
4.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон. Муҳаммадҷон Осимӣ, Мирзо Турсунзода. – Д.: Ирфон, 1968.

ayni_dar_khotirot.pdf,
21.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайидалӣ Маъмур. Сухан аз дӯстон ва устодон. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. ‒ 176 с.

s_ma-mur_sukhan_az.pdf,
4.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Саймиддинов Додихудо. Адабиёти паҳлавӣ: Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ /Д. Саймиддинов; АИ ҶТ. Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ. Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ. – Д.: Пайванд, 2003. ‒ 232 с. + 7 с. дебочаи форсӣ

adabiyoti_pahlavi.pdf,
9.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Сатторзода Абдунабӣ. Аз Рӯдакӣ то Лоиқ /А. Сатторзода: Муҳаррир Мубашшир Акбарзод; Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакӣ АИ ҶТ; Бунёди Рӯдакӣ. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 176 с.

sattorzoda_az_rudaki.rar,
2.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Султони Ҳамад. Рӯдакӣ чанг бигирифту бинавохт. – Д., 2009. – 100 с.

sultoni_hamad_rudaki.pdf,
29,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Аҳмади Дониш. Дар зери таҳрири Б. Ғафуров. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1946. – 88 с. ‒ Силсилаи «Бузургони халқи тоҷик»

ulughzoda_donish.pdf,
9.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Худойдодов Бобо. Романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ». – Д.: Ирфон, 1967. – 110 с.

khudoydodov_dukht_otash.pdf,
5.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Хусейнов Н. Морально-этические поучения Джалалиддина Руми. ‒ Д.: Адиб, 2014. ‒ 32 с.

huseynov_rumi.pdf,
1.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов Амирбек. Ганҷи парешон. Доир ба 63 нафар шоирони асрҳои XVII-XX минтақаи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб /А. Ҳабибов. – Д.: Ирфон, 1984.

habibov_ganji_pareshon.rar,
14,72 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик. – Д.: Ирфон, 1974. – 142 с.

hodizoda_az_guz_ad.pdf,
9,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён. – Д.: Ирфон, 1986. – 272 с.

hodizoda_buyi.rar,
17,10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Тасаввуф дар адабиёти форс-тоҷик. ‒ Д.: Адиб, 1999. ‒ 188 с.

hodizoda_tasavvuf.pdf,
9.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров Муҳаммадҷон (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ. ‒ Д: Дониш, 1966. ‒ 244 с.

shukurov_yoddoshthoi_ayni.pdf,
6.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 6

 1. Флаг Родины моей

  Солнце красное, красный рассвет.
  Небо ясное и войны нет!
  Крови цвет лишь на полосе
  Миром дорожить должны мы все!
  Красный цвет не с кровью схож
  Он горячий, на любовь похож!

  Та любовь чиста, как первый снег
  Реет белой полосой она.
  И стихи слагают, и о ней поют
  Ту любовь, любовью к родине зовут!

  А Родины моей сады,
  В зелёной полосе живя,
  Здесь плодоносят и цветут,
  Своею красотой маня!

  Три цвета, словно три певца,
  Но песнь у них одна.
  О том, что наш Таджикистан
  Великая страна!

 2. Я ученик 11 класса школы №1 города Гулистон Согдийской области, пишу стихи на русском языке. Хочу чтобы мои соотечественники прочитали их и оценили:

  Родине

  Я расскажу историю свою,
  Я расскажу о тех, кого люблю.
  Люблю родителей и школу и друзей,
  Люблю я Родину,
  Она мне всех милей!

  Такой весны нет ни в одной стране.
  Родимый край, ты радость даришь мне!
  Нет ярче солнца, неба голубей
  И нет нигде отзывчивей людей!

  Радушие и доброта в крови
  Глаза, улыбки—все полны любви!
  Как падишаха гостя здесь встречают
  И достархан богатый накрывают.

  Земля Джами, Хаяма и Сино,
  Я пред тобою лишь не по таюсь
  И если мне поэтом стать не суждено
  Я в верности к тебе клянусь!

 3. Бале. Шодам, ки Шумо маро дуруст донистед.

  • Саломат бошед.

 4. На барои чоп.(…)

  • Ман ҳам ҳамин фикрро доштам, Ансор. Фақат лаҳзаеро мепойидам, ки як дӯст ин суханонро ба ман рӯёрӯ гӯяд. Он файл дигар нест. Миллатдӯстӣ ва меҳанпарастӣ он нест, ки моли дигаронро ба миллати худ мансуб донистанӣ шавӣ. Сипос мар Худовандро, ки миллати ману Шумо ончунон ганҷинаҳо дорад, ки ӯро ниёзе ба ғасби таъриху фарҳанги дигарон нест.

Гузоришҳо пӯшида.

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.