Китобҳо. Адабиётшиносӣ


kitob

Китобҳо
Адабиётшиносӣ

Таҳрири охирин 25.02.2020

Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.

Аброри Сабоҳзод. Носиралии Сарҳиндӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти форсӣ. – Д., 2009. – 119 с.

nosiralii_sarhindi.pdf,
21.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 340 с.

ayni_bedil.pdf,
20.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Дар сафи бузургон. ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 336 с.

afsahzod_dar_safi_buz.pdf,
20.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ (Масъалаҳои рӯзгору осор). Рисолаи тадқиқотӣ. Нашри дувум. Муҳаррирони масъул Асрори Сомонӣ ва Умриддин Юсуфӣ. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. Таҳияи Аббоси Афсаҳзод. – Д.: Адиб, 2008. – 249 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

afsahzod_rudaki.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро. – Д.: Маориф, 1989. — 256 с.

afsahzod_jomi.djvu
43,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуманнони Насриддин. Фарҳанги мушкилоти адабиёт. Номаи мухтасар. Муҳаррири масъул Аҳмадҷони Раҳматзод. – Хуҷанд: 1992. – 133 с.

farhangi_mushkilot.zip,
476 kb
Ройгон фаро кашед

Амирқулов Субҳон. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо». – Д.: УДТ, 1967. – 91 с.

amirqulov_hoziq.pdf,
42.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Асозода Худойназар. Адабиёти тоҷик дар садаи XX. Ҷ. 3 / Х. Асозода. – Д.: Маориф, 1999. – 448 с.

ta-rixi_ad_asozoda.pdf,
20.43 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳор Муҳаммадтақӣ. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ / М. Баҳор. — Д.: Бухоро, 2012. — 570 с.

bahor_sabkshinosi.pdf,
80.9 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 1. История персидско-таджикской литературы. Отв. ред. И. С. Брагинский. ‒ М.: 1960. — 556 с.

bertels_1.pdf,
69.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 2. Низами и Фузули. Отв. ред. Г. Араслы. ‒ М.: 1962. — 556 с.

bertels_2.pdf,
68.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 3. Суфизм и суфийская литература. Отв. ред. А. Н. Болдырев. Сост. М.-Н. О. Османов. ‒ М.: Наука, 1965. — 526 с.

bertels_3.pdf,
64.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 4. Навои и Джами. Сост. и ред. Э. Р. Рустамов. ‒ М.: Наука, 1965. — 499 с.

bertels_4.pdf,
58.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Бертельс Е. Э. Избранные труды. Том 5. История литературы и культуры Ирана. Отв. ред. В. А. Лившиц. Сост. Г. Ю. Алиев и Н. И. Пригарина. ‒ М.: Наука, 1988. — 560 с.

bertels_5.pdf,
53.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Назарияи адабиёт: Муқаддимаи адабиётшиносӣ. Қисми 1. Барои донишҷӯёни курси якум. – Д.: Маориф, 1987. – 320 с.

boboev_naz_adabiyot.pdf,
19.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Садриддин Айнӣ. – Бахшида ба муносибати 90-солагии устод С. Айнӣ. – Д.: 1969.

boboev_ayni.rar,
3,81 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Сипаҳсолори назм. – Д.: Ирфон, 1971. – 281 с. — дар бораи М. Турсунзода.

sipahsolori_nazm.pdf,
14.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Эстетика ва қадамҳои насру назми тоҷик. ‒ Д.: Адиб, 1988. ‒ 591 с.

boboev_estetika_va.pdf,
35.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский И. С.. Из истории персидской и таджикской литератур. Избранные работы. Отв. ред. академик Б. Г. Гафуров. – М.: Наука, ГРВЛ, 1972. – 524 с.

braginskiy_iz_ist.pdf
9,26 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров Абдуллоҷон. Муҳаммад Иқбол. Муҳаррири масъул З. Аҳрорӣ. — Д.: Дониш, 1977.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ghafforov_iqbol.pdf
9.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Ёҳаққӣ М. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тоҷикии сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2013. – 987 с.

farhangi_asotir.pdf,
4.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳнӣ Тӯрақул. Санъати сухан. – Нашри сеюм. Муҳаррир Шаҳрияи Аҳтамзод. — Д.: Маориф, 1992. – 304 с.

zehni_1992.pdf,
16,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Зеҳнӣ Тӯрақул. Санъати сухан. – Нашри чорум. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. — Д.: Адиб, 2007. — 400 с.

zehniSS.pdf/rar,
39,5 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримов Усмон. Адабиёти тоҷик дар асри XVI (Сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва инкишофи равияҳои асосӣ). Дар зери таҳрири Расул Ҳодизода. – Д.: Дониш, 1985. – 228 с. – Силсилаи «Очеркҳо аз таърихи адабиёти тоҷик» № 5

karimov_ad_asri_16.pdf,
14.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмадаминов Абдулҳай. Айнишиносӣ ва замони ҳозира / А. Маҳмадаминов. – Д.: Эҷод, 2005. – 160 с.

mahmadaminov_aynishinosi.pdf,
7.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳорати эҷодии Мирзо Турсунзода / Маҷмӯи мақолаҳои Факултети Филологияи тоҷик УДТ ба номи В. И. Ленин. – Д., 1981. – 99 с.

mahorati_tursunzoda.pdf,
5.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Абӯисҳоқ. – Д.: Дониш, 1971. — 150 с. (бо хати арабиасоси тоҷикӣ-форсӣ)

a_mirzoev_abuishoq.djvu,
40.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV. – 1958.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
104.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII): Кит. I (I). – Д.: Маориф, 1987. – сс. 1-265.

adab_tojik1.pdf/rar,
34,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII): Кит. I (I). – Д.: Маориф, 1987. – сс. 265-487.
Мутассифона, ин китоб бо айби хазина нобуд гардидааст. Нусхаи дигар нест.

adab_tojik2.pdf/rar,
44,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзозода Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI–XII) / Х. Мирзозода. – Д.: Маориф, 1989. – 422 с.

ta-rixi_ad_mirzozoda.pdf,
24,19 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Инсон, адабиёт, фарҳанг: Маҷмӯаи мақолаҳо. – Д.: Адиб, 1998. — 336 с.

mulloahmad_inson_ad.pdf,
87.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров Ахрор. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начале XX в. – Д.: Дониш, 1969. — 372 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_dilshod.pdf,
Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Зуфархон Ҷавҳарӣ: Андешаҳои муаррих. – Д.: Деваштич, 2004. – 48 с.

mukhtorov_javhari.pdf,
16.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Рӯдакӣ ва мероси ӯ. Муҳаррир Шамсиддин Муҳаммадиев. – Д.: Дониш, 2008. – 126 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_rudaki.pdf,
21.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Набавӣ Абдухолиқ. Ҷанги ватанӣ ва афкори адабии тоҷикӣ. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2015. ‒ 254 с.

nabavi_jangi_vatani.pdf,
1.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев Абдухолиқ. Таърихи ташаккули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. — Д.: Адиб, 2004. – 80 с.

a_nabiev_tarixi_IN.pdf,
826.35 Kb
Ройгон фаро кашед

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми II / Бобоев Ю. И., Брагинский И. С., Занд М. И., Маъсумӣ Н., Мирзозода X., Рафаэлова Р. Г., Шукуров М., Эдельман А. С., Явич М. М., Ҳусейнзода Ш. ‒ Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957. ‒ 522 с.

ocherki_ta-rikhi_ast.pdf,
3.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҳошим. Сухан аз устодон ва дӯстон: Ёддоштҳо ва портретҳои адабӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 272 с.

sukhan_az_ustodon.djvu,
30.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҷабов З. Ш. Маорифпарвар Аҳмади Дониш. – Д., 1964.

rajabov_ahmadi_donish.pdf,
20.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Рӯдакӣ ва замони ӯ. АФ РСС Тоҷикистон. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958.

rudaki_va_zamoni_u.pdf,
27.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон. Муҳаммадҷон Осимӣ, Мирзо Турсунзода. – Д.: Ирфон, 1968.

ayni_dar_khotirot.pdf,
21.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Адабиёти қадим (аз замонҳои қадим то асри VIII) / Таҳти назар ва таҳрири умумии д. и. ф., проф. Н. Сайфиев. – Д., 2010. – 229 с.

adabiyoti_qadim.pdf,
11.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Саидраҳмон. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII)/ Саидов С., Мирзоалиева А., Ҳабибуллоев Б. – Д., 2014. – 315 с.

ta-rixi_ad_saidov.pdf,
10.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Саймиддинов Додихудо. Адабиёти паҳлавӣ: Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ / Д. Саймиддинов. – Д.: Пайванд, 2003. — 238 с.

adabiyoti_pahlavi.pdf,
96.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Султони Ҳамад. Рӯдакӣ чанг бигирифту бинавохт. – Д., 2009. – 100 с.

sultoni_hamad_rudaki.pdf,
29,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Иборат аз 6 ҷ. Ҷ. II. Насри солҳои 30. – Д.: Дониш, 1978. — 316 с.

ta-rikhi_ast_2.pdf,
14.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи адабиёти советии тоҷик (инкишофи жанрҳо). Иборат аз 6 ҷ. Ҷ. IV. Насри солҳои 1945-1974/Шукуров М. – Д.: Дониш, 1980. — 409 с.

ta-rikhi_ast_4.pdf,
23.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов Амирбек. Ганҷи парешон./ Доир ба 63 нафар шоирони асрҳои XVII — XX минтақаи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб. – Д.: Ирфон, 1984.

habibov_ganji_pareshon.rar,
14,72 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик. – Д.: Ирфон, 1974. – 142 с.

hodizoda_az_guz_ad.pdf,
9,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён. – Д.: Ирфон, 1986. – 272 с.

hodizoda_buyi.rar,
17,10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳусейнзода Шарифҷон, Шарифов Худоӣ. Мақоми ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик. – Д.: Маориф, 1985. – 116 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

maqomi_ibni_sino.pdf,
6.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Шамси Қайси Розӣ. Ал-муъҷам. ‒ Д.: Адиб, 1991. ‒ 464 с.

al_mu-jam.pdf,
17.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Маҳмадёр. Шамси Қайси Розӣ ‒ ноқиди шеър. ‒ Д., 2010.

sharifov_shamsi_qays.pdf,
3.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифзода Худоӣ, Мисбоҳиддини Нарзиқул. Таърихи адабиёти тоҷик. – Д.: ТоРус, 2017. – 418 с.

ta-rixi_ad_sharifzoda.pdf,
17.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 6

 1. Аватар

  Флаг Родины моей

  Солнце красное, красный рассвет.
  Небо ясное и войны нет!
  Крови цвет лишь на полосе
  Миром дорожить должны мы все!
  Красный цвет не с кровью схож
  Он горячий, на любовь похож!

  Та любовь чиста, как первый снег
  Реет белой полосой она.
  И стихи слагают, и о ней поют
  Ту любовь, любовью к родине зовут!

  А Родины моей сады,
  В зелёной полосе живя,
  Здесь плодоносят и цветут,
  Своею красотой маня!

  Три цвета, словно три певца,
  Но песнь у них одна.
  О том, что наш Таджикистан
  Великая страна!

 2. Аватар

  Я ученик 11 класса школы №1 города Гулистон Согдийской области, пишу стихи на русском языке. Хочу чтобы мои соотечественники прочитали их и оценили:

  Родине

  Я расскажу историю свою,
  Я расскажу о тех, кого люблю.
  Люблю родителей и школу и друзей,
  Люблю я Родину,
  Она мне всех милей!

  Такой весны нет ни в одной стране.
  Родимый край, ты радость даришь мне!
  Нет ярче солнца, неба голубей
  И нет нигде отзывчивей людей!

  Радушие и доброта в крови
  Глаза, улыбки—все полны любви!
  Как падишаха гостя здесь встречают
  И достархан богатый накрывают.

  Земля Джами, Хаяма и Сино,
  Я пред тобою лишь не по таюсь
  И если мне поэтом стать не суждено
  Я в верности к тебе клянусь!

 3. Аватар

  Бале. Шодам, ки Шумо маро дуруст донистед.

  • zarowadk

   Саломат бошед.

 4. Аватар

  На барои чоп.(…)

  • zarowadk

   Ман ҳам ҳамин фикрро доштам, Ансор. Фақат лаҳзаеро мепойидам, ки як дӯст ин суханонро ба ман рӯёрӯ гӯяд. Он файл дигар нест. Миллатдӯстӣ ва меҳанпарастӣ он нест, ки моли дигаронро ба миллати худ мансуб донистанӣ шавӣ. Сипос мар Худовандро, ки миллати ману Шумо ончунон ганҷинаҳо дорад, ки ӯро ниёзе ба ғасби таъриху фарҳанги дигарон нест.

Гузоришҳо пӯшида.

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.