Китобҳо. Адабиётшиносӣ

adab

Китобҳо
Адабиётшиносӣ

Таҳрири охирин 12.09.2022


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи адабиётшиносӣ (нақди адабӣ, назарияи адабиёт, таърихи адабиёт) пешниҳод мешаванд. Адабиёти ҳазорсолаи форсу тоҷик маҳз тавассути назарияи мукаммали адабиёт ва нақди адабии беғаразона пойдор буду мебошад. Замони Тоҷикистони Шӯравӣ бо заҳмати устодон С. Айнӣ, Т. Зеҳнӣ, Н. Бектош, Ш. Ҳусейнзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумӣ, С. Табаров, В. Асрорӣ, М. Шакурӣ, И. Брагинский, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Х. Шарифов, А. Сатторов, Р. Мусулмонқулов ва дигарон осори шойистаи риштаи адабиётшиносӣ эҷод мешуданд ва имрӯз ҳам адабиётшиносии тоҷик дар пояи сазовор қарор дорад.

20 файли нав

Шоире аз Сармаддеҳ: Гуфтор дар бораи Баҳманёр
Шаҷараи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ
Ҷашнномаи Ҳофиз
Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ
Ойини ойина (Назри Яздонӣ. Аҳвол ва осор)
Набиев А. Нарзуллои Бектош ва илму адаби тоҷики солҳои 20-30 садаи XX
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Равшангари бузург
Мухторов А. Нусхаҳои тозаи осори Зуфархон Ҷавҳарӣ
Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ
Марсияи Хуршед: Сӯгномаи устод Лоиқ
Кӯчаров А. Муҳаққиқи соҳибмактаб
Кристенсен А. Баррасии интиқодии рубоиёти Хайём
Давронов А. Равобити адабии халқҳои тоҷику арман
Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе
Ба дида нақши рӯйи ту
Афсаҳзод А. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ – адиб ва мутафаккири номӣ
Айнӣ Холида. Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ
Таърихи адабиёти тоҷикӣ. Ҷ. 1
Улуғзода С. Аҳмади Дониш
Тоҷибоев Ш. Ғ. Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик


 

Саҳифа дар саҳифа

♥ Таърихи адабиёти тоҷик ♥ Нақди адабӣ ва назарияи адабиёт

Илми адабиётшиносӣ

Аброри Сабоҳзод. Носиралии Сарҳиндӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти форсӣ. Бо пешгуфтори Фотеҳи Абдуллоҳ. – Д., 2009. – 119 с. (фақат 75 саҳифа)

nosiralii_sarhindi.pdf,
21.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 340 с.

ayni_bedil.pdf,
20.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Холида. Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ. Тарҷумаи Юнус Юсуфӣ. Муҳаррир Қодири Рустам. ‒ Д.: ҶДММ «Балоғат», 2017. ‒ 106 с.

zindaginomai_ayni.pdf,
10.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Акобиров Ю., Харисов Ш. Садриддин Айни. ‒ М.: Молодая гвардия, 1968. ‒ 144 с.: ил. ‒ (Жизнь замечательных людей, вып. 454).

zhzl_ayni.pdf,
8.09 Mb
Ройгон фаро кашед

Амирқулов С. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо». – Д.: Ирфон, 1967. – 95 с.

amirqulov_hoziq.pdf,
42.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аббоси Аълохон. Манбаъ ва густариши ҷаҳонии ривоятҳои форсӣ ва арабии Калила ва Димна. Нащри дувуми таҳрирёфта / Муҳаррири масъул проф. Х. Шарифов; Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон. ‒ Д., 2007. ‒ 120 с.

afsahzod_kalila_va_d.pdf,
1.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Абдураҳмони Ҷомӣ: Ҳаёт ва эҷодиёти шоири машҳури асри XV / Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ. ‒ Д.: Маориф, 1978. ‒ 192 с.

afsahzod_a_jomi.rar,
3.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Дар сафи бузургон [Рӯдакӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Амир Хусрав, Ҳофиз, Камол]. Муҳаррир Ю. Аҳмадов. ‒ Д.: Ирфон, 1976. ‒ 336 с.

afsahzod_dar_safi_buz.pdf,
20.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ – адиб ва мутафаккири номӣ (рисолаи илмӣ тадқиқотӣ). Нашри дувуми тасҳеҳу такмилёфта. Таҳия ва тавзеҳи Асрори Раҳмонфар ва Аббоси Аълохон; Муҳаррири масъул Фарҳоди Каримзод. ‒ Д.: Адиб, 2014. ‒ 464 с.

afsahzod_mavlono_jomi.pdf,
2.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ (Масъалаҳои рӯзгору осор). Рисолаи тадқиқотӣ. Нашри дувум. Муҳаррирони масъул Асрори Сомонӣ ва Умриддин Юсуфӣ. Муҳаррир Сайидалӣ Маъмур. Таҳияи Аббоси Афсаҳзод. – Д.: Адиб, 2008. – 249 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

afsahzod_rudaki.pdf,
1,56 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ. ‒ Д.: Дониш, 1981. ‒ 159 с.

afsahzod_tahavv_jomi.rar,
9.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Афсаҳзод Аълохон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро. – Д.: Маориф, 1989. — 256 с.

afsahzod_jomi.djvu
43,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. из собраний СССР. ‒ Д.: Ирфон, 1974. ‒ 127 с.

ashrafi_poeziya_v_miniatyur.pdf,
35.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Ба дида нақши рӯйи ту. Мураттибон Беҳрӯз Забеҳулло, Раҳматкарими Давлат; Муҳаррир: Баҳриддин Мирзоев; Масъули чоп Ҳайдаршоҳи Акбар. – Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 120 с. (Ёдномаи Муъмин Қаноат)

ba_dida_naqsh.pdf,
794.77 kb
Ройгон фаро кашед

Бадеуззамони Фурӯзонфар. Шарҳи аҳвол ва осори Мавлоно / Баргардон ба хатти кириллик ва ҳуруфчинӣ Иззатулло Мирзоев, Баҳриддин Мирзоев; Муҳаррирон: Аскар Ҳаким, Мубашшир Акбарзод. ‒ Д.: Бунёди Довар Ибтиҳоҷ, Институти шарқшиносӣ, Анҷумани Рӯдакӣ, 2007. ‒ 276 с.

furuzonfar_mavlono.pdf,
9.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Баҳор Муҳаммадтақӣ. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ. Талхиси Сайидабутолиби Миробидинӣ; зери назари Н. Ю. Салимов; баргардони Ш. Р. Исрофилниё, Н. Саркоров. – Д.: Бухоро, 2012. – 570 с.

bahor_sabkshinosi.pdf,
15.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Мирзо Турсунзода. ‒ Сталинобод, 1961. ‒ 305 с.

boboev_tursunzoda.pdf,
14.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Садриддин Айнӣ. – Бахшида ба муносибати 90-солагии устод С. Айнӣ. – Д.: 1968. – 122 с.

boboev_ayni.rar,
3,81 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Юрий. Сипаҳсолори назм. – Д.: Ирфон, 1971. – 281 с. — дар бораи М. Турсунзода.

sipahsolori_nazm.pdf,
14.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Брагинский Иосиф Самуилович. Абу Абдаллах Джафар Рудаки. ‒ М.: Наука, 1989. ‒ 141 с.

braginskiy_rudaki.pdf,
3.63 Mb
Ройгон фаро кашед

Ганҷинаи мулки сухан / Зери назари акад. АИ ҶТ, проф. Имомзода М. С.; Муаллифи пешгуфтор н. и. ф., дот. Сироҷиддини Эмомалӣ; Мураттибон: Сироҷиддини Эмомалӣ, Бобомуродов Шуҳрат; Муҳаррири масъул: узви вобастаи АИ ҶТ, проф. А. Кӯчаров; Муҳаррирон: проф. Ҳ. Маҷидов, дот. М. Зайниддинов. ‒ Д.: ДМТ, 2018. ‒ 192 с. ‒ Китоб ба истиқболи 70 — умин солгарди таъсисёбии факултети филологияи ДМТ бахшида шудааст.

ganjinai_mulki_syxan.pdf,
4.42 Mb
Ройгон фаро кашед

Гулназар. Лоиқе чун Лоиқе (нашри сеюм). Муҳаррир Фарҳоди Карим. – Д.: Адиб, 2013. ‒ 104 с.

gulnazar_loiqe.pdf,
754.12 kb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров Абдуллоҷон. Муҳаммад Иқбол. Муҳаррири масъул З. Аҳрорӣ. — Д.: Дониш, 1977.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

ghafforov_iqbol.pdf
9.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Давронов Абдувалӣ. Равобити адабии халқҳои тоҷику арман. Таҳти назари проф. Худоӣ Шарифов Муҳаррир: Абдушукури Абдусаттор. – Д.: Адиб, 2008. ‒ 328 с.

davronov_tj_arman.pdf,
1.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Ёҳаққӣ. Доктор Муҳаммадҷаъфари Ёҳаққӣ. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ. Таҳияи Рустами Ваҳҳоб (бо шарҳу тавзеҳот ва таълиқот); Муҳаррир: Мубашшири Акбарзод. – Д.: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форси-тоҷикии сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, Паванд, 2013. – 987 с.

farhangi_asotir.pdf,
4.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Кристенсен Артур. Баррасии интиқодии рубоиёти Хайём. Тарҷумаи доктор Фаридун Бадраӣ. ‒ Теҳрон: Тӯс, 1373. ‒ 228 с. (форсӣ)

kristensen_xayyom.pdf,
3.64 Mb
Ройгон фаро кашед

Кӯчаров Аламхон. Матншиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Муҳаррир: н. и. ф., дотс. ДМТ С. Қурбонов. ‒ Д.: ТоРус, 2017. ‒ 224 с.

kucharov_matnshinosi.pdf,
9.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Кӯчаров Аламхон. Муҳаққиқи соҳибмактаб (90 соли пуршарафи устод Соҳиб Табаров). Муҳаррир Зиё Абдулло. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 160 с.

kucharov_tabarov.pdf,
2.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Қодиров Каримҷон. Фазилати «Авроди Фатҳия»-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ. ‒ Д.: Маориф, 2008. ‒ 18 с.

qodirov_fazilati.pdf,
6.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Мактаби адабии устод Садриддин Айнӣ / Пажӯҳиш, тадвин ва таҳия аз Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ; Муҳаррир Б. Шарифова. – Д.: Ирфон, 2010. ‒ 202 с.

maktabi_adabii_ayni.pdf,
6.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Марсияи Хуршед: Сӯгномаи устод Лоиқ. Маҷмуа. Нашри дуввум. Тасҳеҳ ва такмилшуда ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ. Таҳия, танзим ва виростории Ориёнфар (Сафар Абдулло). – М.: 2001. ‒ 352 с.

marsiyai_khurshed.pdf,
11.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҳмадаминов Абдулҳай. Айнишиносӣ ва замони ҳозира / А. Маҳмадаминов. – Д.: Эҷод, 2005. – 160 с.

mahmadaminov_aynishinosi.pdf,
7.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Маъсумаи Маъданкан. Шарҳи даҳ қасида аз девони Хоқонӣ. ‒ Д.: ДДОТ, 2017. ‒ 191 с.

sharhi_10_qasida.pdf,
1.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Абӯисҳоқ. – Д.: Дониш, 1971. — 150 с. (бо хати арабиасоси тоҷикӣ-форсӣ)

a_mirzoev_abuishoq.djvu,
40.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Камолиддин Биноӣ. ‒ Сталинобод, 1957. ‒ 492 с.

mirzoev_binoi.pdf,
15.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев А. М. Рудаки: Жизнь и творчество. Перевод с таджикского М.-Н. О. Османова. – М.: Наука, ГРВЛ, 1967. – 319 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
11.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Сездаҳ мақола: Аз таърихи адабиёти асрҳои Х-XV форсу тоҷик. ‒ Д.: Ирфон, 1977. ‒ 290 с.

a_mirzoev_rudaki.pdf,
104.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Абдулғанӣ. Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ /А. Мирзоев; Муҳаррир А. Баҳоваддинов; АФ РСС Тоҷикистон. Институти забон ва адабиёт. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1953. – 144 с.

mirzoev_hikoyatho_sino.pdf,
37.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоахмадов Мирзо. Зерцало человечности. Научные изыскания по иранистике. ‒ Д.: Дониш, 2016. ‒ 304 с.

mulloahmad_zercalo.pdf,
1.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоахмедов Мирзо. Устойчивые грани гуманизма: Научные изыскания по истории иранской культуры / Ответственный редактор член-корр. АН РТ К. Олимов; Ин-т востоковедения РАН; АН Респ. Таджикистан; Культурное предст-во Посольства ИРИ в Москве. – М.: ИВ РАН, 2014. – 242 с.

mulloahmad_gumanizm.pdf,
4.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем / Муҳаррир Қ. Сатторӣ ‒ Д.: Шуҷоиён, 2011. ‒ 268 с. (Андешаҳои ахлоқии Абулқосим Фирдавсӣ)

mulloahmad_akhloqi_firdavsi.pdf,
4.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Инсон, адабиёт, фарҳанг: Маҷмуаи мақолаҳо. Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 1998. ‒ 336 с. ‒ Ба ҷашни бузурги 1100-солагии Сомониён бахшида мешавад.

mulloahmad_inson_ad.pdf,
9.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Муллоаҳмад Мирзо. Рӯдакӣ ва рӯдакишиносон. ‒ Д.: Адиб, 2012. ‒ 248 с.

mulloahmad_rudaki.pdf,
12.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухтаров Ахрор. Дильшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начале XX в. – Д.: Дониш, 1969. — 372 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

muxtorov_dilshod.pdf,
Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Зуфархон Ҷавҳарӣ: Андешаҳои муаррих. – Д.: Деваштич, 2004. – 48 с.

mukhtorov_javhari.pdf,
16.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Нусхаҳои тозаи осори Зуфархон Ҷавҳарӣ. Муҳаррир Шаҳобуддини Шуҷоъ. – Д.: Деваштич, 2005. – 52 с.

mukhtorov_nt_javhari.pdf,
2.78 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухторов Аҳрор. Рӯдакӣ ва мероси ӯ. Муҳаррир Шамсиддин Муҳаммадиев. – Д.: Дониш, 2008. – 126 с.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

mukhtorov_rudaki.pdf,
21.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Равшангари бузург / Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ; Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. ‒ Д.: Адиб, 2006. – 340 с.

shakuri_ravshangar.pdf,
835 kb
Ройгон фаро кашед

Набавӣ Абдухолиқ. Ҷанги ватанӣ ва афкори адабии тоҷикӣ. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2015. ‒ 254 с.

nabavi_jangi_vatani.pdf,
1.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев Абдухолиқ. Нарзуллои Бектош ва илму адаби тоҷики солҳои 20-30 садаи XX. Таҳрири умумии н. и. ф. Ҳ. Шодиқулов. ‒ Д.: Ирфон, 2003. ‒ 314 с.

nabiev_bektosh.pdf,
11.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Набиев (Набавӣ) Абдухолиқ. Таърихи ташаккули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. Таҳти назари н. у. ф. Абдураҳмон Абдуманнонов. ‒ Д.: Адиб, 2004. – 80 с.

a_nabiev_tarixi_IN.pdf,
826.35 kb
Ройгон фаро кашед

Ойини ойина (Назри Яздонӣ. Аҳвол ва осор). Муҳаррир Исматуллоҳ Саидиён. Таҳияи Гуландом Зуҳурзода. – Хуҷанд: Хуросон, 2018. – 420 с.

oini_oina.pdf,
1.49 Mb
Ройгон фаро кашед

Ошёни суханшиносон / Зери назари акад. АИ ҶТ Имомзода М. С.; Мураттибон: Сироҷиддини Эмомалӣ, Бобомуродов Шуҳрат. ‒ Д.: ДМТ, фак. филология, 2016. ‒ 127 с.

oshyoni_suxan.pdf,
6.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳим Ҳошим. Сухан аз устодон ва дӯстон: Ёддоштҳо ва портретҳои адабӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1983. ‒ 272 с.

sukhan_az_ustodon.djvu,
30.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҷабов Зариф Шарифович. Маорифпарвар Аҳмади Дониш /Доктори фанҳои таърих, проф. З. Ш. Раҷабов ин китобро дар асосҳои ҷамъиятӣ навиштааст; Муҳаррир И. И. Мавашев. – Д.: Ирфон, 1964.

rajabov_ahmadi_donish.pdf,
20.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Рудаки и 1000 лет персидской поэзии. Материалы международной конференции, Алматы, 4-5 ноября 2008 г. Отв. ред. С. Абдулло. – Алматы: Библиотека Олжаса, 2017. ‒ 384 с.

rudaki_i_1000.pdf,
27.19 Mb
Ройгон фаро кашед

Рустами Ваҳҳоб. Адабиёт ва фарҳанги миллӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо. ‒ Д.: Адиб, 2011. ‒ 224 с.

r_vahhob_ad_va_f.pdf,
21.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Рӯдакӣ ва замони ӯ: Маҷмуаи мақолаҳо /АФ РСС Тоҷикистон. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958.

rudaki_va_zamoni_u.pdf,
27.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Сабақи Рӯдакӣ. Муқаддима, таҳияи матн ва луғату тавзеҳот ба қалами Аҳмад Абдуллоев. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 318 с.

sabaqi_rudaki.pdf,
10.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ ‒ маорифпарвар: Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ ба ифтихори 140-солагии устод Садриддин Айнӣ / Мураттибон: Хуршед Зиёӣ, Обидҷон Маҳмудзода, Эҳсон Сафарзода; Зери назари д. и. флс., проф. Саид Нуриддин Саид; Муҳаррирон: М. Рустамзода, Н.Охунзода. ‒ Д., 2018. ‒ 254 с.

ayni_maorifparvar.pdf,
1.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ ва масъалаҳои рушди адабиёти навини тоҷик: Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 140-солагии Садриддин Айнӣ, Хуҷанд, ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, 6-7-уми апрели соли 2018 / Зери назари д. и. т., проф. Ҷӯразода Ҷамшед Ҳабибуллоҳ; Мураттиб ва муҳаррири масъул Субҳони Аъзамзод. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. ‒ 520 с.

ayni_va_rushdi_ad.pdf,
4.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон. Тартибдиҳанда Раҳим Ҳошим. Таҳрири адабии Ҳабиб Аҳрорӣ, Раҳим Ҳошим, Муҳаммадҷон Шукуров, Салоҳ Солеҳзода, Абдуқодир Маниёзов. – Д.: Ирфон, 1968. ‒ 288 с.

ayni_dar_khotirot.pdf,
21.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайидалӣ Маъмур. Сухан аз дӯстон ва устодон. ‒ Д.: Маориф ва фарҳанг, 2007. ‒ 176 с.

s_ma-mur_sukhan_az.pdf,
4.87 Mb
Ройгон фаро кашед

Саймиддинов Додихудо. Адабиёти паҳлавӣ: Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ / Д. Саймиддинов. – Д.: Пайванд, 2003. ‒ 232 + 7 (форсӣ) с.

adabiyoti_pahlavi.pdf,
10.31 Mb
Ройгон фаро кашед

Сатторзода Абдунабӣ. Аз Рӯдакӣ то Лоиқ /А. Сатторзода: Муҳаррир Мубашшир Акбарзод; Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба номи Рӯдакӣ АИ ҶТ; Бунёди Рӯдакӣ. ‒ Д.: Адиб, 2013. ‒ 176 с.

sattorzoda_az_rudaki.rar,
2.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Султони Ҳамад. Рӯдакӣ чанг бигирифту бинавохт. – Д., 2009. – 100 с.

sultoni_hamad_rudaki.pdf,
29,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Улуғзода Сотим. Аҳмади Дониш. Дар зери таҳрири Б. Ғафуров. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1946. – 88 с. ‒ Силсилаи «Бузургони халқи тоҷик»

ulughzoda_donish.pdf,
9.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Худойдодов Бобо. Романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ». – Д.: Ирфон, 1967. – 110 с.

khudoydodov_dukht_otash.pdf,
5.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Хусейнов Н. Морально-этические поучения Джалалиддина Руми. ‒ Д.: Адиб, 2014. ‒ 32 с.

huseynov_rumi.pdf,
1.18 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов Амирбек. Ганҷи парешон. Доир ба 63 нафар шоирони асрҳои XVII-XX минтақаи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб / А. Ҳабибов. – Д.: Ирфон, 1984.

habibov_ganji_pareshon.rar,
14,72 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Аз гузашта ва ҳозираи адабиёти тоҷик: Маҷмуаи мақолаҳо. Муҳаррир Ӯктам Холиқов. – Д.: Ирфон, 1974. – 142 с.

hodizoda_az_guz_ad.pdf,
9,06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён: Ҳикояҳо ва қиссаҳои таърихӣ [Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён; Қасидаи доғгоҳ; Парвози шоҳин; Сапедадам: киноповест; Ишқи духтари Рум]. – Д.: Ирфон, 1986. – 272 с.

hodizoda_buyi.rar,
17,10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Расул. Тасаввуф дар адабиёти форс-тоҷик. Муҳаррир Одина Мирак. ‒ Д.: Адиб, 1999. ‒ 188 с. Чанд саҳифа афтодааст.

hodizoda_tasavvuf.pdf,
9.65 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ. Нашри дуюм. Муҳаррир М. Ғуломова. – Д.: Ирфон, 1966. ‒ 188 с.

farhangi_ist_adab.pdf,
36.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷашнномаи Ҳофиз. Муҳаррири масъул А. Абдуллоев. ‒ Д.: Дониш, 1971. ‒ 162 с.

jashnnomai_hofiz.pdf,
35.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Шаҷараи Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ / Таҳияи матн, муқаддима ва тавзеҳоти Ф. Баротзода ва А. Шарифзода. Муҳаррири масъул: Р. Азизӣ. – Д.: Дониш, 2015. – 36 с.

shajarai_hamadoni.pdf,
1.33 Mb
Ройгон фаро кашед

Шоире аз Сармаддеҳ: Гуфтор дар бораи Баҳманёр. Мураттиб Абдурауф Муродӣ. Муҳаррир Бахтиёри Абдураҳим. ‒ Д.: Адиб, 2016. ‒ 346 с.

shoire_az_sarmaddeh.pdf,
17.34 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров Муҳаммадҷон (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Хусусиятҳои ғоявию бадеии «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ. ‒ Д: Дониш, 1966. ‒ 244 с.

shukurov_yoddoshthoi_ayni.pdf,
6.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

гузориш 6

 1. Флаг Родины моей

  Солнце красное, красный рассвет.
  Небо ясное и войны нет!
  Крови цвет лишь на полосе
  Миром дорожить должны мы все!
  Красный цвет не с кровью схож
  Он горячий, на любовь похож!

  Та любовь чиста, как первый снег
  Реет белой полосой она.
  И стихи слагают, и о ней поют
  Ту любовь, любовью к родине зовут!

  А Родины моей сады,
  В зелёной полосе живя,
  Здесь плодоносят и цветут,
  Своею красотой маня!

  Три цвета, словно три певца,
  Но песнь у них одна.
  О том, что наш Таджикистан
  Великая страна!

 2. Я ученик 11 класса школы №1 города Гулистон Согдийской области, пишу стихи на русском языке. Хочу чтобы мои соотечественники прочитали их и оценили:

  Родине

  Я расскажу историю свою,
  Я расскажу о тех, кого люблю.
  Люблю родителей и школу и друзей,
  Люблю я Родину,
  Она мне всех милей!

  Такой весны нет ни в одной стране.
  Родимый край, ты радость даришь мне!
  Нет ярче солнца, неба голубей
  И нет нигде отзывчивей людей!

  Радушие и доброта в крови
  Глаза, улыбки—все полны любви!
  Как падишаха гостя здесь встречают
  И достархан богатый накрывают.

  Земля Джами, Хаяма и Сино,
  Я пред тобою лишь не по таюсь
  И если мне поэтом стать не суждено
  Я в верности к тебе клянусь!

 3. Бале. Шодам, ки Шумо маро дуруст донистед.

  • Саломат бошед.

 4. На барои чоп.(…)

  • Ман ҳам ҳамин фикрро доштам, Ансор. Фақат лаҳзаеро мепойидам, ки як дӯст ин суханонро ба ман рӯёрӯ гӯяд. Он файл дигар нест. Миллатдӯстӣ ва меҳанпарастӣ он нест, ки моли дигаронро ба миллати худ мансуб донистанӣ шавӣ. Сипос мар Худовандро, ки миллати ману Шумо ончунон ганҷинаҳо дорад, ки ӯро ниёзе ба ғасби таъриху фарҳанги дигарон нест.

Гузоришҳо пӯшида.

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.