Китобҳо. Мероси адабӣ

tafsiri

Китобҳо
Осори ҳамзабонон

Таҳрири охирин 20.04.2024


Дар ин саҳифа ба Шумо намунаҳои осори шоирону нависандагони форсигӯйи саросари ҷаҳонро пешниҳод мекунем.


 

Аминии Деҳақӣ. Оча. Муҳаррир: Мубашшир Акбарзод; Баргардон аз ҳуруфи форсӣ: Дилафрӯз Қурбонӣ. ‒ Д.: Бухоро, 2015. ‒ 128 с.

aminii_dehaqi_ocha.pdf, 630.96 kb

Девони комили Раҳии Муайирӣ (Сояи умр, Озода, Таронаҳо). Бо эҳтимоми Каюмарси Кайвон. ‒ Теҳрон, 1378. ‒ 534 с. (форсӣ)

devoni_komili_rahi.pdf, 7.48 Mb

Девони Шаҳриёр. ‒ Теҳрон, 1337. ‒ 1402 с. (форсӣ)

devoni_shahriyor.pdf, 25.03 Mb

Жола. Киштии кабуд. ‒ Д.: Ирфон, 1978. ‒ 112 с. (форсӣ ва бо кириллик) ‒ матни кириллик уфтода.

zhola_kishtii_kabud.pdf, 2.89 Mb

Козимӣ, Муртазо Мушфиқ. Теҳрони махуф. Қисмҳои 1 ва 2. Тоҷикикунандагон Р. Ҳошим ва Ҷ. Икромӣ (с. 1941). Муҳаррир Ҳ. Шералиева. ‒ Д.: Адиб, 1992. ‒ 288 с.

tehroni_maxuf.pdf, 17.06 Mb

Маҳдии Баҳманӣ. Тарҷумони ишқ: Гузидаи ашъор. Бо пешгуфтори Фарзона. ‒ Д.: Адиб, 2010. ‒ 40 с.

m_bahmani_tarjumoni_ishq.pdf, 356.48 kb

Мирзо Абдурраҳим Раҳимӣ. Таълифи Абдуллоҳ Бахтонӣ. ‒ Кобул: Интишороти Анҷумани таърих, б/с. ‒ 66 с. (форсӣ)

rahimi.pdf, 6.38 Mb

Моили Ҳиравӣ. Амвоҷи Ҳарево. ‒ Кобул: асади 1342. ‒ 188 с. + 12 с. муқадд. (форсӣ)

moili_hiravi_1342.pdf, 3.07 Mb

Намунаҳои шеъри имрӯзи Афғонистон. Ба кӯшиши Чингиз Паҳлавон. ‒ Теҳрон: Бунёди Нишопур, 1371. ‒ 354 с. (форсӣ)

she-ri_imr_afghon.pdf, 2.66 Mb

Нодири Нодирпур. Куллиёти осор. Таҳия ва тадвини Исмоил Зарифӣ. ‒ Д., 2021. ‒ 446 с.

n_nodirpur_kulliyot.pdf, 1.61 Mb

Соя, Ҳушанг Ибтиҳоҷ. Гар ишқ бимирад… (Баргузидаи ашъор). Муҳаррири масъул: Абдулҳадов Ҷ. З. – Д.: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2022. – 240 с.

soya_gar_ishq.pdf, 3.12 Mb

Соя, Ҳушанг Ибтиҳоҷ. Девон. Таҳия ва тадвини Исмоил Зарифӣ. ‒ Китоби электронӣ, 2021. ‒ 184 с.

soya_devon.pdf, 1.01 Mb

Сулаймон Лоиқ. Диёри мардхез: Маҷмуаи шеърҳо. Тартибдиҳандагон Сайфулло Саидов ва Лоиқ Шералӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1981. ‒ 96 с.

s_loiq_diyori_mardkhez.pdf, 3.45 Mb

Фозили Назарӣ. Ақаллият: Маҷмуа аз 37 шеър. ‒ Сураи меҳр: Чопи электронӣ. ‒ 84 с. (форсӣ)

f_nazari_aqaliyat.pdf, 11.81 Mb

Фозили Назарӣ. Китоб: Маҷмуа аз 40 шеър. ‒ Сураи меҳр: Чопи электронӣ. ‒ 42 с. (форсӣ)

f_nazari_kitob.pdf, 2.51 Mb

Фурӯғи Фаррухзод. Куллиёти ашъор. Баргардони матн: Исмоили Зарифӣ; Муҳаррир: Равшани Ҳамроҳ. – Д., 2020. – 248 с.

furugh_kulliyot.pdf, 792.60 kb

Халилуллоҳи Халилӣ. Рубоиёти Халилуллоҳи Халилӣ. – Бағдод: Матбаат-ул-ориф, 1975. ‒ 82 с. (форсӣ-арабӣ-англисӣ)

kh_khalily_ruboiyot.pdf, 4.51 Mb

Ҳаким Қоонӣ. Парешон. Таҳия ва тавзеҳи Иззатбек Шехимов. Муҳаррири масъул: Фахриддин Насриддинов, д. и. ф.; Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ». – Хуҷанд: Меъроҷ, 2016. – 160 с.

qooni_pareshon_tg.pdf, 792.27 kb

Шаҳриёр: Баргузидаи ашъор. Гирдоварандагон: Ғиёсиддин Қодиров, Мирзо Муллоаҳмадов. Муҳаррири масъул: К. Айнӣ. ‒ Д.: Дониш, 1983. ‒ 212 с.

shahriyor_barguzida.pdf, 8.26 Mb

Шаҳриёр. Ғазалиёт. Қитаот. Рубоиёт. 1 / Саид Муҳаммад Ҳусайни Шаҳриёр. ‒ Теҳрон, 1342. ‒ 184 с. (форсӣ)

shahriyor_1.pdf, 5.34 Mb

Шаҳриёр. Маснавиҳо. Қасидаҳо. Ва ашъори мутафарриқа. 2 / Саид Муҳаммад Ҳусайни Шаҳриёр. ‒ Теҳрон, 1342. ‒ 174 с. (форсӣ)

shahriyor_2.pdf, 4.90 Mb

Шаҳриёр. Мактаби Шаҳриёр. 3 / Саид Муҳаммад Ҳусайни Шаҳриёр. ‒ Теҳрон, 1339. ‒ 159 с. (форсӣ)

shahriyor_3.pdf, 4.17 Mb

Эраҷ Мирзо. Осори мунтахаб [Мураттиб ва муаллифи сарсухан Нодир Шанбезода]. Муҳаррир М. Фарҳат. ‒ Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. ‒ 360 с.

e_mirzo_osori_muntax.pdf, 4.03 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: