Китобхона — И

И, Й

Ибн Сино и средневековая философия

Ибн Сина. Избранное

Ибн Сина. Математические главы "Книги знания" (Донишнома)

Ибн-ал-Балхӣ. Форснома

Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна

Ибни Ямин. Девони қитаот ва рубоиёт (форсӣ)

Ибрагимов Абдулгусейн. Тарихи Кызларкала //Дагестанские исторические сочинения

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 1

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 2

Ибрагимов А. Д. Интенсивный курс арабского языка. В 3-х ч. Ч. 3

Ибрагимов Н. Ибн-Баттута и его путешествия по Средней Азии

Ибрагимов Р. Г. Забони тоҷикӣ

Ибрахимов М. Плоды дружбы и сотрудничества

Иброхимов М. Ф. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX — начале XX в.

Иброхимов Н. Ш. Влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы при различной влагообеспеченности в условиях типичных серозёмов Северного Таджикистана

Иброхимов С. И. Основные направления и развитие института административной юстиции в государствах Средней Азии: сравнительно-правовое исследование

Иброхимов С. И., Урунова Ш. А. Судебно-правовые реформы в Республики Таджикистан и эффективность административно-правовых мер борьбы с коррупцией

Иброҳимов С. И. Адлияи маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: падидаи ҳифзи судии ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон

Иброҳим Усмон. Сарнавишти “тоҷик”

Иброҳимзода М. Мизони давр

Иброҳимзода М. Офтоби паси абрҳо ё Мавлавӣ Домуллои Сурхиён

Иброҳимов М. Назария ва методологияи манбаъшиносӣ

Иброҳимов М. Ф. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон: таърих, инкишоф, ояндабинӣ

Иброҳимова Г. Х. Хусусиятҳои луғавӣ-маъноии урбанонимҳо дар ҷанбаи муқоисавӣ: дар асоси маводи забонҳои тоҷикӣ ва русӣ

Иванов Д. Л. Путешествие на Памир

Иванов М. С. Очерк истории Ирана

Иванов П. П. К истории развития горного промысла в Средней Азии

Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина XIX века)

Иванов П. П. Хозяйство Джуйбарских шейхов

Ивлин Во. Бозгашт ба Брайдсхед. Тарҷ.

Идибеков Н. Этика Насириддина Туси в свете теории свободы воли

Идиев М. Т. и др. Стандартизатсия, метрология ва сертификатсия

Идиев Х. У. Традиция и новация в контексте общественных изменений в Таджикистане

Из истории депортаций. Казахстан. Сборник документов. Т. 1-3

Из истории жилищной культуры таджиков

Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Т. 1

Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1941-1960 гг. Т. 2

Изатуллоев К. Математика

Изатшоева О. А. Возникновение и деятельность массовых дехканских организаций в Таджикистане. 1918-1932 гг.: АКД

Иконников С. С. Определитель высших растений Бадахшана

Иконников С. С. Определитель растений Памира

Икромӣ Ҷ. Аз Маскав чӣ овардӣ?

Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтахаб ҷҷ. 1-3

Икромӣ Ҷ. Асарҳои мунтахаб ҷҷ. 1-4

Икромӣ Ҷ. Гули бодом

Икромӣ Ҷ. Дар домани офтоб

Икромӣ Ҷ. Духтари оташ

Икромӣ Ҷалол. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро (1969)

Икромӣ Ҷалол. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро (1984)

Икромӣ Ҷ. Зоғҳои бадмур

Икромӣ Ҷ. Ман гунаҳкорам

Икромӣ Ҷ. Муҳаббат: Ҳикоя ва очеркҳо

Икромӣ Ҷ. Он чӣ аз сар гузашт: Ёддоштҳо

Икромӣ Ҷ. Саргузашти Сафармахсум

Икромӣ Ҷ. Сафармахсум дар Бухоро

Икромӣ Ҷ. Тахти вожгун

Икромӣ Ҷ. Тири қасос: Драма

Икромӣ Ҷ. Тирмор

Икромӣ Ҷ. Тори анкабут

Икромӣ Ҷ. Устоди ман, мактаби ман, худи ман

Икромӣ Ҷ. Хатлон

Икромӣ Ҷ. Ҳикоя ва очеркҳо

Икромӣ Ҷ. Шодӣ

Икромӣ Ҷ., Одинцов А. Аҷоиботи сафар

Икромов И. Абулфараҷи Рунӣ ва баъзе масъалаҳои сабки ироқӣ…

Икромов И. Мақоми Анварӣ дар таърих ва инкишофи жанри қасида

Икромов И. Одинаи Ҳошим

Икромов И. Шоирони Роғ: охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX

Иқболов О. Зарбулмасал, мақол ва афоризмҳо (англисӣ-тоҷикӣ)

Иқтисодиёти ҷаҳон. Дастури таълимӣ-методӣ

Ильин В. А. Асосҳои анализи математикӣ. Қ. 1. Тарҷ.

Иматшоева М. Луғати мухтасари тафсирии англисӣ-тоҷикии истилоҳоти журналистика

Имлои Бухороӣ. Мунтахаби ашъор

Имлои забони тоҷикӣ (1999)

Имодӣ Ҳ. Мошон

Имомов А. А. Географияи табиии материкҳо ва уқёнусҳо

Имомов А. И. Конститутсияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва инкишоф

Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебник

Имомов А. и др. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебно-методологическое пособие

Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ

Имомов А. И. Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд

Имомов А. И. Шахсият: ҳуқуқ ва вазифаҳои ӯ

Имомов А. Ойев Х. Конституционно-правовой статус некоммерческих организации в Республике Таджикистан

Имомов А. Сафаров Д. С. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебное пособие

Имомов А. И., Сафаров Д. С. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Васоити таълимӣ

Имомов М. Сужет ва тасвир дар насри Садриддин Айнӣ

Имомов М. Тафаккури бадеӣ ва поэтикаи насри Садриддин Айнӣ

Имомов М. Хирмани андеша

Имомов М. Ҷаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ

Имронов С. Ибни Ямини Фарюмадӣ

Индийская и иранская филология. Вопросы грамматики

Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане тт. 1-2

Иностранцев К. А. Сасанидские этюды

Иноятхон. Тарбият. Рисолаи тарбиявӣ-ахлоқӣ

Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан

Инҷилҳо. Тарҷ.

Инъикоси масъалаҳои фарҳанг дар ВАО

Инъомов М. Шуҷоати Спитамен

Иоганн Тунманн. Крымское ханство

Ионова В. М. Коммунисты Северного Таджикистана в борьбе за власть Советов (1917-1923 гг.)

Иосиф Самуилович Брагинский

Иран и Афганистан

Ирано-афразийские языковые контакты

Иранская филология

Иранские языки

Иранские языки, 2

Иранский сборник

Иранское языкознание. Ежегодник

Иранское языкознание. История, этимология, типология

Иргашев Т. А. Влияние нитратов на организм человека и животных

Иркаев М., Николаев Ю. В боях за Советский Таджикистан

Иркаев М., Николаев Ю., Шарапов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.)

Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане

Исаева Ф. А. Грамматикаи мухтасари забони арабӣ

Исаева Ф. А. Краткая грамматика арабского языка. Морфология. ч. 1

Исаков А. И. Археологическая карта Таджикистана. Верховья долины Зарафшана, I-III

Исаков А. И. Археологическая карта Таджикистана. Верховья долины Зарафшана, IV

Исаков А. И. Древний Пенджикент

Исаков А. И. Саразм: К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины (раскопки 1977-1983 гг.)

Исаков А. И. Саразм: К вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины

Исаков А. И. Саразм новый памятник

Исаков А. И. Цитадель древнего Пенджикента

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.