Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

falsafa

Китобҳо
Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

Таҳрири охирин 22.12.2020

Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ведаҳо ва даҳҳо осори дигар — ин намунаи камест аз он ганҷи бузург, ки то рӯзгори мо нарасидааст… Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи фалсафаву ҳикмату тасаввуф, ахлоқу ҷомеашиносӣ (сотсиология)-ю сиёсатшиносӣ ва диншиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони тоҷику ғайритоҷик буда, ба гузашта ва имрӯзи ҷомеаи тоҷик бахшида шудаанд.

♥ Диншиносӣ. Тасаввуф ♥ Сиёсатшиносӣ. Ҷомеашиносӣ

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 1. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашӯров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа.[Рисолаи саргузашт, Донишномаи Алоӣ, Ишорот ва танбеҳот, Азҳавия, Мабдаъ ва маод] – Д.: Ирфон, 1980. ‒ 477 с.

ibni_sino_osor_1.pdf,
25.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 2. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашӯров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа. [28 рисола: Алвоҳия, Урҷуза фи-т-тибб, Рагшиносӣ ё рисола дар набз, Давоҳои дарди дил ва ғ.] ‒ Д.: Ирфон,1980. ‒ 560 с.

ibni_sino_osor_2.pdf,
30.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Пирӯзинома: Маҷмӯа барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ / Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, Х. Шарифов. – Д.: Маориф, 1980. – 104 с.

piruzinoma.pdf,
5.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Арабзода Нозирҷон (Қулматов). Носири Хусрав: Тадқиқи назариёти фалсафӣ /ба истиқболи 990-умин солгарди зодрӯзаш; Муҳаррири масъул – академики АУ ҶТ М. Диноршоев. – Д.: Маориф, 1994. – 176 с.

arabzoda_nosiri_xusrav.pdf,
6.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Камолиддин Садриддинзода. Бист гуфтор аз маънавият / Муҳаррири илмӣ Муҳаммадҷон Умаров; Бунёди адабии Айнӣ. Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ. ‒ Д.: Адиб, 2004. ‒ 240 с.

ayni_k_20_guftor.pdf,
2.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Бекзода Комил. Таърихи равшанфикрӣ аз даврони Ҷамшед то замони Фирдавсӣ: Нақши шуубия дар таърихи худшиносии халқи тоҷик / Зери таҳрири д. и. флс., проф. Муҳаммадқул Ҳазратқулов; АИ ҶТ. Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи акад. А. М. Баҳоуддинов. ‒ Д., 2012. ‒ 296 с.

bekzoda_ravshanfikri.pdf,
1.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Бекзода Комил. Фалсафаи марг ва зиндагӣ. Зери назари академик Мӯсо Диноршоев ва доктори илми фалсафа(PhD) Ҳафиз Бобоёров. — Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ. – Д.: Дониш, 2015. — 639 с.

bekzoda_falsafai_marg.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Богоутдинов Алаутдин Махмудович. Очерки истории таджикской философии. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1961. ‒ 332 с.

bogoutdinov_ocherki.pdf,
85.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Болтаев Муҳаммад. Мантиқ. Китоби дарсӣ барои студентони факултетҳои таъриху филология ва ҳуқуқшиносии мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1965. ‒ 196 с.

boltaev_mantiq.pdf,
14.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Бочаров В. А., Маркин В. И. Асосҳои мантиқ. Тарҷима аз русӣ. – Д., 2010.

asoshoi_mantiq.pdf,
108.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорова Мунзифа Қаҳҳоровна. Асосҳои фалсафа. Нашри 2-юм, пурра ва саҳеҳшуда. – Д.: 2012. — 184 с.

ghafforova_asoshoi_falsafa.pdf,
7,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Маҳмадулло. Психология: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ / Давлатов М., Юнусова М. Н., Расулов С. Х., Алиев М. Т., Амонов Н. Қ., Каримов Қ. М., Абдураҳмонов Г. Н., Раҷабов Н. М.; Зери таҳрири Давлатов М. ‒ Д.: Собириён, 2010. ‒ 336 с.

davlatov_psixologiya.pdf,
8.00 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том I. Второе издание. Ответственный редактор: К. Олимов. Редактор: В. Д. Привознова. – Д.: «Дониш», 2014. – 504 с.

istoriya_taj_filosofii_1.pdf,
12.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Истории таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том II. Под общей редакцией А. А. Шамолова. Ответственные редакторы: А. Мухаммадходжаев, К. Олимов; Научный редактор: Абдугафор Шарипов. Редакторы: В. Д. Привознова, У. Н. Комолов – Д.: «Дониш», 2011. – 788 с.

istoriya_taj_filosofii_2.pdf,
8.53 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том III. Под общей редакцией А. А. Шамолова и А. Мухаммадходжаева. Ответственные редакторы: К. Олимов, С. Джонбобоев, А. Шарипов. Редактор: В. Д. Привознова – Д.: «Дониш», 2013. — 968 с.

istoriya_taj_filosofii_3.pdf,
13.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Комилов Р. С., Назаров М. А. Таърих ва фалсафаи илм (барои аспирантхо ва унвонҷӯён). – Д.: Ирфон, 2009. — 542 с.

komilov_falsafai_ilm.zip,
489,03 kb
Ройгон фаро кашед

Курси лексияҳо аз фанни фалсафа. ‒ 65 с.

falsafa_leksiyaho.pdf,
778,54 kb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми аввал / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 256 с.

mirzoev_falsafa_1.pdf,
9.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми дувум / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 304 с.

mirzoev_falsafa_2.pdf,
10.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих (дар 7 ҷилд). Ҷилдҳои 3 ва 4, китоби дуюм / Таҳияи Саидбеги Маҳмадуллоҳ ва Саидиён Исматуллоҳ; Муҳаррир Алиев Маҳмадназар. ‒ Д.: Ирфон, 2002. ‒ 404 с.

m_rashod_falsafa.pdf,
114.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Ё. Қ. Одоби муоширати муосир. ‒ Д., 2010. ‒ 312 с.

odinaev_odobi_muoshirat.pdf,
10.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Осимӣ Муҳаммад. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ. ‒ Д.: Дониш, 1970. ‒ 138 с.

osimi_p_tafakk_falsafi.pdf,
7.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Пудинаев Аъзам. Равоншиносӣ: Маҷмӯаи таълимӣ-методӣ барои низоми кредитии таҳсилот. ‒ Д.: Офсет-Империя, 2011. ‒ 317 с.

pudinaev_ravonshinosi.pdf,
16.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Саид Нуриддин Саид, Назаров Муъмин Абдуҷалолович. Фалсафа ва методологияи илм. Китоби дарсӣ. Муҳаррири масъул д.и.фс., проф. С. Н. Наврӯзов. – Д.: Маориф, 2016. – 304 с.

falsafa_va_metod_ilm.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ). – Д.: «Дониш», 2013. — 317 с.

sayfulloev_mantiq.pdf,
105,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Салимов Ф. Кашф-ул-маҳҷуб — аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ. ‒ Худжанд: Нури маърифат, 2008. ‒ 148 с.

salimov_kashf-ul-mahjub.rar,
674.90 kb
Ройгон фаро кашед

Самиев А. Х. История и философия науки. – Д.: Дониш, 2014. – 223 с.

samiev_filosofiya_nauki.pdf,
27.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Ҳайати муаллифон / Н. С. Саидов – д.и.фс., проф. (роҳбари ҳайати муаллифон), Комилов Р. С., Содиқов А. У., Қурбонов А. Ш., Аҳмадов С. А., Муҳаммадалӣ Музаффарӣ, Аминов Ф., Идиев Х. У. ‒ Д.: «Собириён», 2011. ‒ 528 с.

saidov_ta-rikhi_falsafa.pdf,
13.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафаи тоҷик (аз даврони қадим то ибтидои а. XX). Дар панҷ ҷилд. Ҷ. 1. Зери назари Узви вобастаи АИ ҶТ, д.и.фс., проф. Аҳмадҷон Муҳаммадхоҷаев. Муҳаррирони масъул К. Олимов, А. Шамолов. – Д.: «Дониш», 2011. – 542 с.

ta-rikhi_falsafa_1.pdf,
2.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Иборат аз ду қисм). Қисми аввал /Диноршоев М., Шарифов И., Ғаффорова М., Салимов Н., Шокиров Р., Идибеков Н., Шамсиддинов Ҷ., Хуморов Д., Элбоев Х., Султонзода У., Мирзоев Ҳ.; Таҳти роҳбарии д. и. фс., академик, проф. М. Диноршоев ва д. и. фс., проф. Шарифов И.; Муҳаррирон: проф. Нуриддин Салимов ва дотс. Умарбек Султонзода. ‒ Д.: Маориф, 1997. ‒ 356 с. ‒ Бобҳои I-VII.

falsafa_1997.pdf,
20.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Иборат аз ду қисм). Қисми дуюм /Мирзоев Ҳомид, Наврӯзов С., Ғаффорова М. К., Салимов Н., Арабзода Нозирҷон, Идибеков Н. И., Хуморов Д. М., Шамсуддинов Н., Маҳмадалии Музаффар, Солеҳҷонов Р., Шарипов Иброн, Расулов Қурбон; Таҳти роҳбарии д. и. фс., академик, проф. М. Диноршоев ва д. и. фс., проф. Шарифов И.; Муҳаррири масъул проф. Нуриддин Салимов. ‒ Д.: Маориф, 1997. ‒ 321 с. ‒ Бобҳои VIII-XVII.

falsafa_2_1997.pdf,
20.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Ҳайати муаллифон / Саидов Н. С., Назаров М. А., Наврӯзов С. Н., Идиев Х. У., Самиев А. Х., Сотиволдиев Р. Ш., Комилов Р. С. ‒ Д.: «Собириён», 2011. ‒ 528 с. — Бобҳои XVI-XXVIII.

falsafa.pdf,
13.25 Mb
Ройгон фаро кашед

«Ҷаҳонбинии оянда» ва бархӯрди андешаҳо. – Д.: Дониш, 2015 / Д.: Матбаа, 2014. – 701 с.

jahonbinii_oyanda_barxurd.pdf,
3.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир. — Хуҷанд: Ношир, 2015. – 95 с.

usuli_tahqiqot.rar,
22,89 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарипов Исомиддин Умарович. Фалсафа. Дастури таълимӣ-методӣ дар низоми кредитии таълим. – Д.: «Ирфон», 2010. – 260 с.

sharipov_falsafa.pdf,
6.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 4

  1. Мехоҳам китоб дастрас намоям

  2. Пешниход-рисола ва диссертатсияхои точикиро низ дастрас намоед, холо корхои нав ва хуб хеле зиёд дифоъ шуда истодаанд.

  3. Бехтарин, ташаккури зиёд, аммо китоби хазинаатонро фавран пурра намоед, китоб ба забони точики хеле ва хеле зарур аст.

  4. Беҳтарин барнома

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.