Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ


kitob

Китобҳо
Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

Таҳрири охирин 17.12.2018

Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ведаҳо ва даҳҳо осори дигар — ин намунаи камест аз он ганҷи бузург, ки то мо нарасидааст… Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи фалсафаву ҳикмату тасаввуф, ахлоқу ҷомеашиносӣ (сотсиология)-ю сиёсатшиносӣ ва диншиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони тоҷику ғайритоҷик буда, ба гузашта ва имрӯзи ҷомеаи тоҷик бахшида шудаанд.

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои диншиносӣ. Зери таҳрири академики АУ ҶТ Мӯсо Диноршоев. Нашри 2. – Д.: 2014. – 515 с.

asoshoi_dinshinosi.pdf,
4.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои исломшиносӣ. – Д.: 2014. – 497 с.

asoshoi_islomshinosi.pdf,
2.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдулфайзов С. Маҷмӯи матнҳо ва машқҳо марбут ба равобити байналмилалӣ. The collections of the texts and exercises which belong to the issues of international relations. — Д., 2012. – 148 с.

abdulfayzov_majmui_mashqho.pdf,
4.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Арабзода Нозирҷон (Қулматов). Носири Хусрав: Тадқиқи назариёти фалсафӣ /ба истиқболи 990-умин солгарди зодрӯзаш; Муҳаррири масъул – академики АУ ҶТ М. Диноршоев. – Д.: Маориф, 1994. – 176 с.

arabzoda_nosiri_xusrav.pdf,
6.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Бекзода Комил. Фалсафаи марг ва зиндагӣ. Зери назари академик Мӯсо Диноршоев ва доктори илми фалсафа(PhD) Ҳафиз Бобоёров. — Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ. – Д.: Дониш, 2015. — 639 с.

bekzoda_falsafai_marg.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Богоутдинов А. М. Очерки истории таджикской философии. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1961.

bogoutdinov_ocherki.pdf,
85.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Бочаров В. А., Маркин В. И. Асосҳои мантиқ. Тарҷима аз русӣ. – Д., 2010.

asoshoi_mantiq.pdf,
108.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорова М. Қ. Асосҳои фалсафа. Нашри 2-юм, пурра ва саҳеҳшуда. – Д.: 2012. — 184 с.

ghafforova_asoshoi_falsafa.pdf,
7,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғоибов Ғолиб. Таърихи динҳо. Васоити таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои гуманитарӣ. Муҳаррири масъул н.и.т., дотсент Шарифов Раҳмоналӣ. – Д.: 2009. – 163 с.

ghoibov_ta-rixi_dinho.pdf,
834.83 kb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Г. Н. Геополитика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. — Д.: Эҷод, 2009. – 324 с.

zokirov_geopolitika.pdf,
8,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Г. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Нашри сеюми такмилёфта. – Д.: «ЭР-граф», 2010. — 520 с.

zokirov_siyosatshinosi.djvu,
7,97 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том I. Второе издание. Ответственный редактор: К. Олимов. Редактор: В. Д. Привознова. – Д.: «Дониш», 2014. – 504 с.

istoriya_taj_filosofii_1.pdf,
12.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Истории таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том II. Под общей редакцией А. А. Шамолова. Ответственные редакторы: А. Мухаммадходжаев, К. Олимов; Научный редактор: Абдугафор Шарипов. Редакторы: В. Д. Привознова, У. Н. Комолов – Д.: «Дониш», 2011. – 788 с.

istoriya_taj_filosofii_2.pdf,
8.53 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том III. Под общей редакцией А. А. Шамолова и А. Мухаммадходжаева. Ответственные редакторы: К. Олимов, С. Джонбобоев, А. Шарипов. Редактор: В. Д. Привознова – Д.: «Дониш», 2013. — 968 с.

istoriya_taj_filosofii_3.pdf,
13.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Комилов Р. С., Назаров М. А. Таърих ва фалсафаи илм (барои аспирантхо ва унвонҷӯён). – Д.: Ирфон, 2009. — 542 с.

komilov_falsafai_ilm.zip,
489,03 kb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми аввал/ Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.ф., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 256 с.

mirzoev_falsafa_1.pdf,
9.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми дувум/ Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.ф., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 304 с.

mirzoev_falsafa_2.pdf,
10.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия. – Д.: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2012. — 267 с.

mirzoev_asoshoi_diplomatiya.djvu,
10,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатхои миллӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: 2016. — 31 с.

murodova_globalizatsiya.pdf,
1,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма. – Д.: Дониш, 1990. – 112 с.

gnoseologiya_sufizma.pdf,
4.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. – Д.: Ирфон, 2006. – 224 с.

nazarov_diplomatiyai_muosir.pdf,
7,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Саид Нуриддин Саид, Назаров Муъмин Абдуҷалолович. Фалсафа ва методологияи илм. Китоби дарсӣ. Муҳаррири масъул д.и.ф., проф. С. Н. Наврӯзов. – Д.: Маориф, 2016. – 304 с.

falsafa_va_metod_ilm.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ). – Д.: «Дониш»,2013. — 317 с.

sayfulloev_mantiq.pdf,
105,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Самиев А. Х. История и философия науки. – Д.: Дониш, 2014. – 223 с.

samiev_filosofiya_nauki.pdf,
27.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ. — Д.: 2010. — 175 с.

samiev_ravobiti_baynalmila.zip,
202,44 kb
Ройгон фаро кашед

Сиёсатшиносӣ. Курси лексияҳо. – Д.: 2004. — 320 с.

siyosatshinosi.zip,
797,78 kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи динҳо. Муаллифон: Абдуллозода Ш., Мирзоев Ғ., Зокиров Н., Виркан М., Шоев З. Муҳаррири масъул д.и.ф. проф. Шамолов А. А. – Д.: Дониш, 2014. – 363 с.

ta-rixi_dinho.pdf,
2.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир. – Д.: 2016. — 26 с.

terrorizm_va_ekstremizm.pdf,
354,55 kb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа (ҳайати муаллифон). Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти олии касбӣ. – Д.: Собириён, 2011. — 528 с.

falsafa.pdf,
13,25 Mb
Ройгон фаро кашед

«Ҷаҳонбинии оянда» ва бархӯрди андешаҳо. – Д.: Дониш, 2015 / Д.: Матбаа, 2014. – 701 с.

jahonbinii_oyanda_barxurd.pdf,
3.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир. — Хуҷанд: Ношир, 2015. – 95 с.

usuli_tahqiqot.rar,
22,89 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарипов Исомиддин Умарович. Фалсафа. Дастури таълимӣ-методӣ дар низоми кредитии таълим. – Д.: «Ирфон», 2010. – 260 с.

sharipov_falsafa.pdf,
6.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.