Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ


kitob

Китобҳо
Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

Таҳрири охирин 27.02.2020

Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ведаҳо ва даҳҳо осори дигар — ин намунаи камест аз он ганҷи бузург, ки то рӯзгори мо нарасидааст… Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи фалсафаву ҳикмату тасаввуф, ахлоқу ҷомеашиносӣ (сотсиология)-ю сиёсатшиносӣ ва диншиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони тоҷику ғайритоҷик буда, ба гузашта ва имрӯзи ҷомеаи тоҷик бахшида шудаанд.

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои диншиносӣ. Зери таҳрири академики АУ ҶТ Мӯсо Диноршоев. Нашри 2. – Д.: 2014. – 515 с.

asoshoi_dinshinosi.pdf,
4.06 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдуллозода (Абдуллоев) Шерзот. Асосҳои исломшиносӣ. – Д.: 2014. – 497 с.

asoshoi_islomshinosi.pdf,
2.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Абдулфайзов С. Маҷмӯи матнҳо ва машқҳо марбут ба равобити байналмилалӣ. The collections of the texts and exercises which belong to the issues of international relations. — Д., 2012. – 148 с.

abdulfayzov_majmui_mashqho.pdf,
4.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 1. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашӯров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа.[Рисолаи саргузашт, Донишномаи Алоӣ, Ишорот ва танбеҳот, Азҳавия, Мабдаъ ва маод] – Д.: Ирфон, 1980. ‒ 477 с.

ibni_sino_osor_1.pdf,
25.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 2. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашӯров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа. [28 рисола: Алвоҳия, Урҷуза фи-т-тибб, Рагшиносӣ ё рисола дар набз, Давоҳои дарди дил ва ғ.] ‒ Д.: Ирфон,1980. ‒ 560 с.

ibni_sino_osor_2.pdf,
30.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Пирӯзинома: Маҷмӯа барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ / Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, Х. Шарифов. – Д.: Маориф, 1980. – 104 с.

piruzinoma.pdf,
5.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Арабзода Нозирҷон (Қулматов). Носири Хусрав: Тадқиқи назариёти фалсафӣ /ба истиқболи 990-умин солгарди зодрӯзаш; Муҳаррири масъул – академики АУ ҶТ М. Диноршоев. – Д.: Маориф, 1994. – 176 с.

arabzoda_nosiri_xusrav.pdf,
6.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Бекзода Комил. Фалсафаи марг ва зиндагӣ. Зери назари академик Мӯсо Диноршоев ва доктори илми фалсафа(PhD) Ҳафиз Бобоёров. — Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ. – Д.: Дониш, 2015. — 639 с.

bekzoda_falsafai_marg.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Богоутдинов А. М. Очерки истории таджикской философии. – Сталинобод: Таджикгосиздат, 1961.

bogoutdinov_ocherki.pdf,
85.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Болтаев Муҳаммад. Мантиқ. Китоби дарсӣ барои студентони факултетҳои таъриху филология ва ҳуқуқшиносии мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Ирфон, 1965. ‒ 196 с.

boltaev_mantiq.pdf,
14.84 Mb
Ройгон фаро кашед

Бочаров В. А., Маркин В. И. Асосҳои мантиқ. Тарҷима аз русӣ. – Д., 2010.

asoshoi_mantiq.pdf,
108.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорова М. Қ. Асосҳои фалсафа. Нашри 2-юм, пурра ва саҳеҳшуда. – Д.: 2012. — 184 с.

ghafforova_asoshoi_falsafa.pdf,
7,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғоибов Ғолиб. Таърихи динҳо. Васоити таълимӣ барои донишҷӯёни факултетҳои гуманитарӣ. Муҳаррири масъул н.и.т., дотсент Шарифов Раҳмоналӣ. – Д.: 2009. – 163 с.

ghoibov_ta-rixi_dinho.pdf,
834.83 kb
Ройгон фаро кашед

Давлатов Маҳмадулло. Психология: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ / Давлатов М., Юнусова М. Н., Расулов С. Х., Алиев М. Т., Амонов Н. Қ., Каримов Қ. М., Абдураҳмонов Г. Н., Раҷабов Н. М.; Зери таҳрири Давлатов М. ‒ Д.: Собириён, 2010. ‒ 336 с.

davlatov_psixologiya.pdf,
8.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Г. Н. Геополитика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. — Д.: Эҷод, 2009. – 324 с.

zokirov_geopolitika.pdf,
8,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Зокиров Г. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Нашри сеюми такмилёфта. – Д.: «ЭР-граф», 2010. — 520 с.

zokirov_siyosatshinosi.djvu,
7,97 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том I. Второе издание. Ответственный редактор: К. Олимов. Редактор: В. Д. Привознова. – Д.: «Дониш», 2014. – 504 с.

istoriya_taj_filosofii_1.pdf,
12.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Истории таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том II. Под общей редакцией А. А. Шамолова. Ответственные редакторы: А. Мухаммадходжаев, К. Олимов; Научный редактор: Абдугафор Шарипов. Редакторы: В. Д. Привознова, У. Н. Комолов – Д.: «Дониш», 2011. – 788 с.

istoriya_taj_filosofii_2.pdf,
8.53 Mb
Ройгон фаро кашед

История таджикской философии (с древнейших времён до XV в.). В трёх томах. Том III. Под общей редакцией А. А. Шамолова и А. Мухаммадходжаева. Ответственные редакторы: К. Олимов, С. Джонбобоев, А. Шарипов. Редактор: В. Д. Привознова – Д.: «Дониш», 2013. — 968 с.

istoriya_taj_filosofii_3.pdf,
13.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Кимиёи саодат. Аз Имом Ҳуҷҷатулислом Зайнуддин Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Ҷилдҳои I ва II. Зери назари Муҳаммади Борӣ. / Баргардонанда ба хати сирилик Баҳриддин Алавӣ; Масъули тасҳеҳ ва имлои ҷилди I Муҳаммадҷон Умаров; Масъули тасҳеҳ ва имлои ҷилди II Мирзо Муллоаҳмадов. ‒ Теҳрон: Интишороти «Сурӯш», 1999. ‒ 827 с.
Сипосгузорам аз дӯсте, ки лутфан ин файлро 25.02.2020 ба сомона бор кардааст, вале худро нашиносондааст.

kimiyoi_saodat.pdf,
4.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Кимиёи саодат. Аз Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Ҷилди аввал. Таҳияи Дӯстмуҳаммади Дӯст ва Қудратбек Элчибеков; АУ ҶТ. Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттӣ. – Д.: ЭР-граф, 2008. ‒ Силсилаи осори исломӣ.

kimiyoi_saodat_1.pdf,
55.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Комилов Р. С., Назаров М. А. Таърих ва фалсафаи илм (барои аспирантхо ва унвонҷӯён). – Д.: Ирфон, 2009. — 542 с.

komilov_falsafai_ilm.zip,
489,03 kb
Ройгон фаро кашед

Курси лексияҳо аз фанни фалсафа. ‒ 65 с.

falsafa_leksiyaho.pdf,
778,54 kb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми аввал / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 256 с.

mirzoev_falsafa_1.pdf,
9.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми дувум / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: «Промэкспо», 2013. – 304 с.

mirzoev_falsafa_2.pdf,
10.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия. – Д.: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2012. — 267 с.

mirzoev_asoshoi_diplomatiya.djvu,
10,57 Mb
Ройгон фаро кашед

Муродова Г., Шоҳрухи С. Равандҳои глобализатсионӣ ва ояндаи давлатхои миллӣ. Дастури таълимӣ. – Д.: 2016. — 31 с.

murodova_globalizatsiya.pdf,
1,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма. – Д.: Дониш, 1990. – 112 с.

gnoseologiya_sufizma.pdf,
4.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммад Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих (дар 7 ҷилд). Ҷилдҳои 3 ва 4, китоби дуюм / Таҳияи Саидбеги Маҳмадуллоҳ ва Саидиён Исматуллоҳ; Муҳаррир Алиев Маҳмадназар. ‒ Д.: Ирфон, 2002. ‒ 404 с.

m_rashod_falsafa.pdf,
114.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. – Д.: Ирфон, 2006. – 224 с.

nazarov_diplomatiyai_muosir.pdf,
7,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Ё. Қ. Одоби муоширати муосир. ‒ Д., 2010. ‒ 312 с.

odinaev_odobi_muoshirat.pdf,
10.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Осимӣ Муҳаммад. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ. ‒ Д.: Дониш, 1970. ‒ 138 с.

osimi_p_tafakk_falsafi.pdf,
7.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Саид Нуриддин Саид, Назаров Муъмин Абдуҷалолович. Фалсафа ва методологияи илм. Китоби дарсӣ. Муҳаррири масъул д.и.фс., проф. С. Н. Наврӯзов. – Д.: Маориф, 2016. – 304 с.

falsafa_va_metod_ilm.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Сайфуллоев Н. М., Ивлев Ю. В. Мантиқ (китоби дарсӣ). – Д.: «Дониш», 2013. — 317 с.

sayfulloev_mantiq.pdf,
105,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Самиев А. Х. История и философия науки. – Д.: Дониш, 2014. – 223 с.

samiev_filosofiya_nauki.pdf,
27.81 Mb
Ройгон фаро кашед

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ. — Д.: 2010. — 175 с.

samiev_ravobiti_baynalmila.zip,
202,44 kb
Ройгон фаро кашед

Сиёсатшиносӣ. Курси лексияҳо. – Д.: 2004. — 320 с.

siyosatshinosi.zip,
797,78 kb
Ройгон фаро кашед

Таърихи динҳо. Муаллифон: Абдуллозода Ш., Мирзоев Ғ., Зокиров Н., Виркан М., Шоев З. Муҳаррири масъул д.и.фс., проф. Шамолов А. А. – Д.: Дониш, 2014. – 363 с.

ta-rixi_dinho.pdf,
2.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Ҳайати муаллифон / Н. С. Саидов – д.и.фс., проф. (роҳбари ҳайати муаллифон), Комилов Р. С., Содиқов А. У., Қурбонов А. Ш., Аҳмадов С. А., Муҳаммадалӣ Музаффарӣ, Аминов Ф., Идиев Х. У. ‒ Д.: «Собириён», 2011. ‒ 528 с.

saidov_ta-rikhi_falsafa.pdf,
13.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Таърихи фалсафаи тоҷик (аз даврони қадим то ибтидои а. XX). Дар панҷ ҷилд. Ҷ. 1. Зери назари Узви вобастаи АИ ҶТ, д.и.фс., проф. Аҳмадҷон Муҳаммадхоҷаев. Муҳаррирони масъул К. Олимов, А. Шамолов. – Д.: «Дониш», 2011. – 542 с.

ta-rikhi_falsafa_1.pdf,
2.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Терроризм ва экстремизм — зуҳуроти номатлуби замони муосир. – Д.: 2016. — 26 с.

terrorizm_va_ekstremizm.pdf,
354,55 kb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Иборат аз ду қисм). Қисми аввал. Таҳти роҳбарии д.и.фс., академик, проф. М. Диноршоев ва д.и.фс., проф. Шарифов И. / Диноршоев М., Шарифов И., Ғаффорова М., Салимов Н., Шокиров Р., Идибеков Н., Шамсиддинов Ҷ., Хуморов Д., Элбоев Х., Султонзода У., Мирзоев Ҳ.; Муҳаррирон: проф. Нуриддин Салимов ва дотс. Умарбек Султонзода. ‒ Д.: Маориф, 1997. ‒ 356 с.

falsafa_1997.pdf,
20.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Бобҳои XVI-XXVIII. Ҳайати муаллифон / Саидов Н. С., Назаров М. А., Наврӯзов С. Н., Идиев Х. У., Самиев А. Х., Сотиволдиев Р. Ш., Комилов Р. С. ‒ Д.: «Собириён», 2011. ‒ 528 с.

falsafa.pdf,
13.25 Mb
Ройгон фаро кашед

«Ҷаҳонбинии оянда» ва бархӯрди андешаҳо. – Д.: Дониш, 2015 / Д.: Матбаа, 2014. – 701 с.

jahonbinii_oyanda_barxurd.pdf,
3.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир. — Хуҷанд: Ношир, 2015. – 95 с.

usuli_tahqiqot.rar,
22,89 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарипов Исомиддин Умарович. Фалсафа. Дастури таълимӣ-методӣ дар низоми кредитии таълим. – Д.: «Ирфон», 2010. – 260 с.

sharipov_falsafa.pdf,
6.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

1 гузориш

  1. Аватар

    Беҳтарин барнома

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.