Китобҳо. Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

falsafa

Китобҳо
Фалсафа, ҷомеашиносӣ ва диншиносӣ

Таҳрири охирин 01.01.2024


Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии мардуми ориёинажод таърихи куҳан дорад. Авасто, Ведаҳо ва даҳҳо осори дигар — ин намунаи камест аз он ганҷи бузург, ки то рӯзгори мо нарасидааст… Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи фалсафаву ҳикмату тасаввуф, ахлоқу ҷомеашиносӣ (сотсиология)-ю сиёсатшиносӣ ва диншиносӣ пешниҳод мешаванд. Ин нигоштаҳо маҳсули қалами донишмандони тоҷику ғайритоҷик буда, ба гузашта ва имрӯзи ҷомеаи тоҷик бахшида шудаанд.


Саҳифа дар саҳифа

Илми фалсафа

Абуалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 3. Китоб ан-наҷот / Пешгуфтори д. и. ф. Сайидраҳмон Сулаймонов; Тарҷумаи Сироҷов Ф., Шаҳобиддинов С., Назаров Н., Сулаймонов С., Комилов А.; Муҳаррири масъул: Диноршоев М.; Муҳаррирони махсус: Ф. Бобоев, А. Комилов. – Д.: Дониш, 2007. ‒ 528 с.

ibni_sino_osor_3_2007.pdf,
27.36 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 1. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашуров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа.[Рисолаи саргузашт, Донишномаи Алоӣ, Ишорот ва танбеҳот, Азҳавия, Мабдаъ ва маод] – Д.: Ирфон, 1980. ‒ 477 с.

ibni_sino_osor_1.pdf,
25.11 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Иборат аз даҳ ҷилд. Ҷ. 2. Муҳаррирони масъул: Ғаффор Ашуров, Мӯсо Диноршоев; АФ РСС Тоҷикистон, Шуъбаи фалсафа. [28 рисола: Алвоҳия, Урҷуза фи-т-тибб, Рагшиносӣ ё рисола дар набз, Давоҳои дарди дил ва ғ.] ‒ Д.: Ирфон,1980. ‒ 560 с.

ibni_sino_osor_2.pdf,
30.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Абуалӣ ибни Сино. Пирӯзинома: Маҷмуа барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ / Таҳияи Ш. Ҳусейнзода, Х. Шарифов. – Д.: Маориф, 1980. – 104 с.

piruzinoma.pdf,
5.21 Mb
Ройгон фаро кашед

Азимпур (Азимов) Ҷамшед. Сафири Хуршед: Ҳусайни Мансури Ҳаллоҷ / Ҷамшеди Азимпур; Муҳаррири масъул: Ардамеҳр (Фотеҳи Абдуллоҳ); Зери назари д. и. ф.
Кароматулло Олимов ва раиси анҷумани «Пайванд» Исомиддин Салоҳиддинов. ‒ Д.: Кайҳон, 2008. ‒ 320 с.

azimpur_safiri_xurshed.pdf,
2.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Камолиддин Садриддинзода. Бист гуфтор аз маънавият / Муҳаррири илмӣ Муҳаммадҷон Умаров; Бунёди адабии Айнӣ. Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ. ‒ Д.: Адиб, 2004. ‒ 240 с.

ayni_k_20_guftor.pdf,
2.74 Mb
Ройгон фаро кашед

Арабзода Нозирҷон (Қулматов). Носири Хусрав: Тадқиқи назариёти фалсафӣ / Ба истиқболи 990-умин солгарди зодрӯзаш; Муҳаррири масъул – академики АУ ҶТ М. Диноршоев. – Д.: Маориф, 1994. – 176 с.

arabzoda_nosiri_xusrav.pdf,
6.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Бекзода Комил. Фалсафаи марг ва зиндагӣ. Зери назари академик Мӯсо Диноршоев ва доктори илми фалсафа(PhD) Ҳафиз Бобоёров. — Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ. – Д.: Дониш, 2015. — 639 с.

bekzoda_falsafai_marg.pdf,
7,91 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорова Мунзифа Қаҳҳоровна. Асосҳои фалсафа. Нашри 2-юм, пурра ва саҳеҳшуда. – Д.: 2012. ‒ 184 с.

ghafforova_asoshoi_falsafa.pdf,
7,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффорова У. А., Файзуллоева М. Ш. Этика илм дар бораи ахлоқ. Муҳаррир: д. и. ф., проф. Зоҳидов О. Ҳ. Нашри сеюм. ‒ Хуҷанд: Ношир, 2020. ‒ 124 с.

ghafforova_etika.pdf,
2.99 Mb
Ройгон фаро кашед

Ибн Сина. Избранные философские произведения. Жизнеописание. Книга знания. Указания и наставления. Книга о душе. Ответственный редактор М. С. Асимов. – М.: Наука, 1980. – 552 с.

ibn_sina_izb_fil.proizv.pdf,
31.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Курси лексияҳо аз фанни фалсафа. ‒ 65 с.

falsafa_leksiyaho.pdf,
778,54 kb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми аввал / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: Промэкспо, 2013. – 256 с.

mirzoev_falsafa_1.pdf,
9.46 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирзоев Ғуломҷон. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қисми дувум / Ғ. Мирзоев; Муҳаррир: н.и.фс., дотсент М. Мирзоева. – Д.: Промэкспо, 2013. – 304 с.

mirzoev_falsafa_2.pdf,
10.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Ё. Қ. Одоби муоширати муосир. ‒ Д., 2010. ‒ 312 с.

odinaev_odobi_muoshirat.pdf,
10.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Пиров Сироҷиддин. Фахруддини Розӣ ва андешаҳои ахлоқиву тарбиявии ӯ / Муҳаррир Ш. Комилзода. – Д.: Аржанг, 2015. – 196 с.

pirov_faxruddini_rozi.pdf,
2.15 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов Абдулло, Расулов Қурбон. Асосҳои фалсафа. Китоби дарсӣ. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2003. ‒ 352 с.

rahimov_as_falsafa.pdf,
10.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Сагадеев А. В. Ибн-Сина (Авиценна). ‒ М.: Мысль, 1980. – 239 с. ‒ (Мыслители прошлого).

sagadeev_ibn-sina.pdf,
6.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Саид Нуриддин Саид, Назаров Муъмин Абдуҷалолович. Фалсафа ва методологияи илм. Китоби дарсӣ. Муҳаррири масъул д. и. фс., проф. С. Н. Наврӯзов. – Д.: Маориф, 2016. – 304 с.

falsafa_va_metod_ilm.pdf,
4.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Салимов Ф. «Кашф-ул-маҳҷуб» ‒ аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ: РН. ‒ Хуҷанд, 2008. ‒ 148 с.

salimov_kashf-ul-mahjub.rar,
674.90 kb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Акбар. Коинот ва ҷараёни дониши инсон. Муҳаррири масъул н. и. фс., дотс. Нодир Одилов. ‒ Д.: Ирфон, 1973. ‒ 120 с.

a-tursun_koinot.pdf,
3.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Турсунов Акбар. Эҳёи Аҷам: Руҷуи таърихию публитсистӣ. Муҳаррир М Алиев. ‒ Д.: Ирфон, 1984. ‒ 207 с. ‒ Ба ёди шодравон Абдулаҳади Туробӣ ‒ марди фозил ва инсони шариф.

a-tursun_ehyoi_ajam.pdf,
3.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Умаров Абдуҷаббор. Ҷойгоҳи Ибни Сино дар таърихи тамаддуни ҷаҳон (Рисола). Муҳаррири масъул: Ҷаъфар Холмуъминов, д. ф. (PhD). – Тошканд: Yangi nashr, 2019. – 48 с.

umarov_ibni_sino.pdf,
520.81 kb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Иборат аз ду қисм). Қисми аввал /Диноршоев М., Шарифов И., Ғаффорова М., Салимов Н., Шокиров Р., Идибеков Н., Шамсиддинов Ҷ., Хуморов Д., Элбоев Х., Султонзода У., Мирзоев Ҳ.; Таҳти роҳбарии д. и. фс., академик, проф. М. Диноршоев ва д. и. фс., проф. Шарифов И.; Муҳаррирон: проф. Нуриддин Салимов ва дотс. Умарбек Султонзода. ‒ Д.: Маориф, 1997. ‒ 356 с. ‒ Бобҳои I-VII.

falsafa_1997.pdf,
20.91 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа: Китоби дарсӣ барои мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Иборат аз ду қисм). Қисми дуюм /Мирзоев Ҳомид, Наврӯзов С., Ғаффорова М. К., Салимов Н., Арабзода Нозирҷон, Идибеков Н. И., Хуморов Д. М., Шамсуддинов Н., Маҳмадалии Музаффар, Солеҳҷонов Р., Шарипов Иброн, Расулов Қурбон; Таҳти роҳбарии д. и. фс., академик, проф. М. Диноршоев ва д. и. фс., проф. Шарифов И.; Муҳаррири масъул проф. Нуриддин Салимов. ‒ Д.: Маориф, 1997. ‒ 321 с. ‒ Бобҳои VIII-XVII.

falsafa_2_1997.pdf,
20.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Фалсафа. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣ. Ҳайати муаллифон / Саидов Н. С., Назаров М. А., Наврӯзов С. Н., Идиев Х. У., Самиев А. Х., Сотиволдиев Р. Ш., Комилов Р. С. ‒ Д.: «Собириён», 2011. ‒ 528 с. — Бобҳои XVI-XXVIII.

falsafa.pdf,
13.25 Mb
Ройгон фаро кашед

«Ҷаҳонбинии оянда» ва бархӯрди андешаҳо. – Д.: Дониш, 2015 / Д.: Матбаа, 2014. – 701 с.

jahonbinii_oyanda_barxurd.pdf,
3.89 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир. — Хуҷанд: Ношир, 2015. – 95 с.

usuli_tahqiqot.rar,
22,89 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарипов Исомиддин Умарович. Фалсафа. Дастури таълимӣ-методӣ дар низоми кредитии таълим. – Д.: Ирфон, 2010. – 260 с.

sharipov_falsafa.pdf,
6.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Шиҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ. Сафири Симурғ. Вероиши матн: Ҷаъфар Мударриси Содиқӣ; Хатгардони Қодири Рустам; Муҳаррир Рӯзибойи Ҳусайн. – Д.: Донишварон, 2021. – 144 с.

suhravardi_safiri_simurgh.pdf,
745.30 kb
Ройгон фаро кашед

Шоихтиёров Худоёр. Ахлоқи муносибатҳои расмӣ (корӣ): Дастури илмӣ-методӣ. Муҳаррир: н. и. фс., дотс. Хуморов Д. М. Донишгоҳи Давлатии Тиҷорати Тоҷикистон. ‒ Д.: Ирфон, 2006. ‒ 163 с.

shoixtiyorov_axloq.pdf,
4.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Этика ва эстетика (матни лексияҳо). ‒ Д.: ДМТ, 2018. ‒ 88 с.

etika_va_estetika.pdf,
893.39 kb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 6

  1. Салом, як идда китобхоятон фарокаш нашуд, М.Рашод ва Таърихи фалсафаи точик ч.1. Сабабашро нафахмидам. Барои китобҳои пештар фарокашшуда ташаккури зиёди моро кабул намоед.

    • Ташаккур, хоҳари азиз, ки хабардор кардед. Дар ҳақиқат, бо иллати техникӣ хеле вақт боз қисме аз китобҳои ин саҳифа фарокаш намешудаанд ва мо аз ин бехабар будем. Камбудӣ ислоҳ гардид. Бори дигар сипосгузории моро бипазиред.

  2. Мехоҳам китоб дастрас намоям

  3. Пешниход-рисола ва диссертатсияхои точикиро низ дастрас намоед, холо корхои нав ва хуб хеле зиёд дифоъ шуда истодаанд.

  4. Бехтарин, ташаккури зиёд, аммо китоби хазинаатонро фавран пурра намоед, китоб ба забони точики хеле ва хеле зарур аст.

  5. Беҳтарин барнома

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.