Китобҳо. Истеҳсолот ва иқтисод

iqtisod

Китобҳо
Истеҳсолот ва иқтисод

Таҳрири охирин 25.07.2023


Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи истеҳсолоту иқтисодро гирд овардаем. Мутаассифона, чунин китобҳо ба забони тоҷикӣ ҳанӯз каманд. Вале китобҳои зеринро асосан донишмандони тоҷик навиштаанд, ки онҳо дар пояи фановарии нави ҷаҳонӣ барои пешрафти саноату энергетика, сохтмону нақлиёт, сайёҳию бозаргонӣ, кишоварзию чорводорӣ, низоми молиявию бонкӣ ва умуман иқтисодиёти ҷумҳурӣ хидмат мекунанд.


 

Саҳифа дар саҳифа

Назарияи иқтисод. Иқтисоди корхона

Азизов Фаттоҳ Ҳалимович, Бобокалонова Дилбар Каримовна, Муҳадбердиев Ҳақбердӣ, Эргашев Ашраф Эргашевич. Курси назарияи иқтисод (Дастури методӣ барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ). ‒ Хуҷанд: 2009. ‒ 160 с.

azizov_nazar_iqtisod.pdf, 1.10 Mb

Бобоев Олимҷон. Афсонаҳои иқтисодӣ ва ҳақиқати зиндагӣ. Таҳрири н. и. ф. Ғозиев М. ‒ Д.: Нодир, 2012. ‒ 170 с.

boboev_afsonahoi_iqtisodi.pdf, 4.61 Mb

Бобокалони Исомат. Асосҳои назарияи иқтисод. Китоби дарси барои тахассусҳои иқтисодӣ. Қисми якум. Нашри чоруми такмилёфта. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Фақеров Ҳ. Н. ‒ Д.: Бухоро, 2014. ‒ 585 с.

bobokaloni_i_asoshoi_NI_1_2014.pdf, 16.82 Mb

Бобокалони Исомат. Асосҳои назарияи иқтисод. Васоити таълимӣ. Қисми дуюм. Чопи сеюми такмилёфта. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Фақеров Ҳ. Н. ‒ Д.: 2007. ‒ 556 с.

bobokaloni_i_asoshoi_NI_2_2007.pdf, 32.31 Mb

Бобокалони Исомат, Маҳбубаи Маҳмурод, Облоназари Каримзода, Ҳақбердии Муҳадбердӣ. Назарияи иқтисод. Китоби дарсӣ баром низоми кредитии таҳсилот. Зери таҳрири умумии н. и. и., дотс. Шарипов М. М. Муҳаррири масъул: н. и. ф., дотс. Акрамов Ф. М. ‒ Д.: Офсет, 2011. ‒ 520 с.

bobokaloni_i_NI.pdf, 21.57 Mb

Воҳидов Умар Маҳмадиевич, Соҳибов Фирдавс Ҳасанович, Нурализода Амрулло Назрулло. Технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт. Китоби дарсӣ барои гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ-лабораторӣ. Муҳаррир Саидашраф С., д. и. ф., проф. ‒ Д.: ДДМИТ, 2019. ‒ 380 с.

ti_dar_iqtisodiyot.pdf, 13.87 Mb

Зарипов Э. Ш., Муродова М. И. Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ / Муаллифон: Зарипов Э. Ш. (бобҳои 2-13), Муродова М. И. (боби 1). Муҳаррир н. и. ф. Насридиниён Б. ‒ Д.: ҶДММ «Комрон+П», 2009. ‒ 256 с.

zaripov_omori_ijt-iqt.pdf, 14.33 Mb

Иқтисодиёти ҷаҳон. Дастури таълимӣ-методӣ / Мураттиб: д. и. и., проф. Дӯстбоев Шодимурод. Муҳаррир д. и. и., проф. Ҳабибов С. Ҳ. – Д.: Эр-граф, 2012. – 288 с.

iqtisodiyoti_jahon_d.pdf, 9.64 Mb

Иқтисодиёти ҷаҳон: Курси лексия / Утаганов А., Қурбонмуродов М. Б., Ғаффоров Ш., Хоҷаев Р., Қурбонов Б.; Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Фақеров Ҳ. Н. ‒ Д.: Империал-Групп, 2005. ‒ 244 с.

iqtisodiyoti_jahon_k.pdf, 12.75 Mb

Исайнов Ҳисайн Раҳимович. Иқтисоди миллӣ. Китоби дарсӣ. Муҳаррир Дӯстов Ҳ. Ҷ., н. и. и., дотс. ‒ Д.: Ирфон, 2018. ‒ 648 с.

isaynov_iqt_milli.pdf, 26.03 Mb

Исмоилова С. А., Ҷабборова М. Ҷ. Микроиқтисодиёт: Васоити таълимӣ. Зери таҳрири умумии д. и. и., проф. Қандёрова Д. О. ‒ Д., 2018. ‒ 195 с.

ismoilova_mikroiqtisodiyot.pdf, 5.61 Mb

Каримзода Облоназар. Таърихи афкори иқтисодӣ (Қисми аввал). ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 188 с.

karimzoda_tarixi_afk_iqtisodi.pdf, 4.44 Mb

Каримов Баҳодур Ҳасанович. Таҳлили иқтисодӣ. Дастури таълимӣ барои мактабҳои олӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2005. ‒ 240 с.

tahlili_iqtisodi.pdf, 9.0 Mb

Комилов С. Ҷ., Давлатзод У. Иқтисоди корхона. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ. – Д.: Собириён, 2012. – 448 с.

iqtisodi_korkhona.pdf, 9.06 Mb

Қурбонов Кенҷа Юлчиевич, Бадалова Башорат Ашуровна. Курси лексияҳо аз фанни Моделсозии равандҳои иқтисодӣ (барои 50 соат). ‒ Д.: ДАТ, 2007. ‒ 119 с.

qurbonov_KL_modelsozi.pdf, 989.91 kb

Мирзоев С. С., Холов Р. Ш. Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Васоити таълимӣ. Муҳаррири масъул Солиев Н. Н. ‒ Д.: ДМТ, 2016. ‒ 320 с.

mirzoev_omori_ijt-iqt.pdf, 33.94 Mb

Назарияи иқтисод. Маҷмааи методӣ оид ба низоми кредитии таълимот барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ / Азизов Ф. Ҳ., Абдуғаффоров А. А., Исмоилова М. М., Азимов А. Ҷ., Муҳадбердиев Ҳ., Бобокалонова Д. К. ‒ Д.: Ирфон, 2012. ‒ 252 с.

nazariyai_iqtisod_MM.pdf, 12.07 Mb

Назарияи иқтисод ва пешрафти ҷомеа: Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ. Муҳаррирон ва мураттибон Азизов Ш. С., н. и. и., дотс., Расулов Ғ., н. и. и., дотс. ‒ Д.: Ирфон, 2018. ‒ 256 с.

naz_iqt_va_peshr_jomea.pdf, 11.30 Mb

Назарияи иқтисодӣ (конспекти лексияҳо). Дастури таълимӣ. Тартибдиҳанда профессор Раҳимов Р. К. – бе с/н. ‒ 604 с

rahimov_naz_iqt_konspekt.pdf, 4.17 Mb

Низомова Туҳфамо Давлатовна. Иқтисоди хурд. Китоби дарсӣ. Муҳаррир Ҳоҷиев А. – Д.: Диловар-ДДМТ, 2001. – 244 с.

iqtisodi_khurd.pdf, 7.23 Mb

Нуреев Р. М. Микроиқтисод: Китоби дарсӣ. Тарҷ. аз русӣ. ‒ Д., 2012. ‒ 624 с.

nureev_mikroiqtisod.pdf, 22.37 Mb

Оймаҳмадов М., Муртазоев М. Иқтисодиёти ҷаҳон. Муҳаррири масъул Қосимов У. С. Муҳаррир Ҳайдаршоева Г. М. ‒ Теҳрон: Нашри замон, 2001. ‒ 802 с.

oymahmadov_iqt_jahon.pdf, 22.60 Mb

Орифов Абдуллоҷон, Орифов Равшан. Ислоҳоти фискалӣ ‒ омили устувории иқтисодиёт (Нашри дуюм). Муҳаррирони масъул: Умаров X . У., Раҳматов Н. ‒ Хуҷанд: Хуросон, 2009. ‒ 300 с.

orifov_islohoti_fiskali.pdf, 9.45 Mb

Пириев Ҷ. С., Исайнов Ҳ. Р., Давлатов Қ. Қ., Тағоев Ҷ. Ҳ. Иқтисоди кишоварзӣ. Воситаи таълимӣ. Қисми 1. Муҳаррирон н. и. ф. Қурбонов С., Абдусамадов А. ‒ Д.: Ирфон, 2005. ‒ 273 с.

piriev_iqt_kishovarzi.pdf, 13.43 Mb

Раҳматов Ҳ. Б. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Иқтисоди хурд» барои ихтисосҳои 1-25 01 04 10. ‒ Д.: ДТТ, 2016. ‒ 32 с.

rahmatov_DM_iqt_xurd.pdf, 7.46 Mb

Рушди инсонӣ. Китоби дарсӣ (нашри 2, иловагардида ва аз сари нав коркардашуда) / Ҳайати муаллифон; Таҳти таҳрири умумии Бобоҷонов Р. М. – Д.: Фарзин, 2014. ‒ 197 с.

bobojonov_rushdi_insoni.pdf, 3.24 Mb

Саидмуродов Л. Ҳ. Иқтисодиёти байналхалқӣ: назария, таърих, сиёсат. Китоби дарсӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2002. ‒ 383 с.

saidmurodov_iqt_baynalx.pdf, 31.47 Mb

Сатторов Абдуманон Сатторовнч. Асосҳои эконометрика. Муҳаррир: д. и. и., проф. Ҷӯрабоев Ғ. Ҷ.‒ Д.: Сино, 2015. ‒ 624 с.

sattorov_ekonometrika.pdf, 6.22 Mb

Ҳабибов Сафиувло, Ҷамшедов Маҳмадназар. Иқтисоди корхона (ташкилот)-ҳои истеҳсолӣ. Қисми 1. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. Зери таҳрири профессорон Ҳабибов С. Ҳ. ва Шарипов М. М. ‒ Д.: Ирфон, 2014. ‒ 352 с.

habibov_iqt_korxona.pdf, 7.24 Mb

Ҷабборова Мадина Ҷумъаевна. Таърихи иқтисодиёти мамлакатҳои хориҷӣ. Васоити таълимӣ. ‒ Д.: Ирфон, 2016. ‒ 127 с.

jabborova_tarixi_iqt_mx.pdf, 4.24 Mb

Ҷӯрабоев Ғафурҷон. Макроиқтисод. Васоити таълим. Муҳаррири масъул: д. и. и., проф. Д. Б. Қодиров ‒ Д.: Ирфон, 2015. ‒ 420 c.

juraboev_makroiqtisod.pdf, 15.06 Mb

Экономическая теория. Конспект лекций. Составитель Рахимов К. К. Второй переработанный и дополненный вариант. ‒ Д.: Ирфон, 2008. ‒ 492 с.

rahimov_ek_teoriya_KL.pdf, 28.65 Mb

Эргашев Ашраф, Муҳадбердиев Ҳақбердӣ, Эргашева Мукаррам. Курси назарияи иқтисодӣ (Китоби дарсӣ). Қисми 2. Макроиқтисод. Муҳаррири масъул: Зайниддинов X., н. и. и., проф. ‒ Д.: Эҷод, 2004. ‒ 344 с.

ergashev_kursi_NI_2.pdf, 9.55 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.