Китобхона — ФАС

ФАС

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 1

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 2

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 3

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Том 4

Фаттоев С. Имоми Аъзам ва гуфтугӯйи тамаддунҳо, Имоми Аъзам ва ҳувияти миллӣ

Фатхуллаев С. Идейно-эстетическое своеобразие эпоса «Гуругли»

Фатҳӣ, Нодир. Мудирияти омӯзиши волидайн дар ислоҳи рафтори кӯдакони давраи дабистонӣ дар Ирон

Фауна, экология и зоогеография Памира

Фауна и зоогеография насекомых Средней Азии

Фауна и экология животных Таджикистана

Фахриддин Али Сафи. Занимательные рассказы

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (1968)

Фахриддин Алии Сафӣ. Латоиф-ут-тавоиф (2011)

Фахриддин Алии Сафӣ. Одоб-ул-асҳоб

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин

Фахриддини Гургонӣ. Вис ва Ромин. Матни интиқодӣ

Фахриддини Ироқӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Фахрии Ҳиравӣ. Ҳафт кишвар

Фахрӣ М. Н. Эй зан, ки моро зиндагонӣ додаӣ

Фаъолияти созмонҳои талабагони муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои) ҶТ

Федин К. А. Шодиҳои нахустин. Тарҷ.

Федоровский Н. М. По горам и пустыням Средней Азии

Федченко А. П. В Кокандском ханстве

Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.1.– Ч. 1-2

Федченко А. П. Топографический очерк Зерафшанской долины…

Федченко О. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 1, 2

Федченко О. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 3, 4

Федченко О. А. Перечень растений, дико растущих в Русском Туркестане. Ч. 5, 6

Федченко О. А. Флора Памира

Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты

Фердовси. 934-1934

Феҳрасти асарҳои Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Феҳристи журнали «Садои Шарқ» (1927-1967)

Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ (2016)

Феҳристи миллии мероси фарҳангии ғайримоддӣ (2018)

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ

Феҳристи номи маҳалҳои Тоҷикистон

Феҳристи феълҳои форсӣ бо маънои онҳо

Фигерейдо Г. Эзоп. Тарҷ.

Фидоии миллат (Ба ифтихори 120-солагии зодрӯзи Нусратулло Махсум)

Физика жидкостей и растворов

Физиологияи растаниҳо

Фикр кунӣ, меёбӣ

Филимонова Т. Г. и др. Гиссарский историко-культурный заповедник

Фирдавси А. Поэмы из «Шахнамэ»

Фирдоуси. Шахнаме. Том первый

Фирдоуси. Шахнаме. Том второй

Фирдоуси. Шахнаме. Том третий

Фирдоуси. Шахнаме. Том четвертый

Фирдоуси. Шахнаме. Том пятый

Фирдоуси. Шахнаме. Том шестой

Фирӯзаи Абдуқодир. Ашки модар

Фирштейн Л. А. Земледельческие орудия таджиков и узбеков

Фитрат А. Давраи ҳукмронии амир Олимхон

Фитрат А. Баёноти сайёҳи ҳиндӣ

Фитрат А. Қоидаҳои забони тоҷикӣ (сарфу наҳв)

Фитрат А. Мунозара

Фитрат А. Мавлуди шариф ё худ миръоти Хайр-ул-башар

Фитрат А. Мухтасари таърихи ислом

Фитрат А. Тавофи ватан: Маҷмуаи ашъор

Фитрат А. Шӯриши Восеъ. Фирдавсӣ

Фихтенгольц Г. М. Асосҳои анализи математикӣ. Ҷ. 1. Тарҷ.

Фиш Р. Джалалиддин Руми

Фиш Р. Ҷалолуддини Румӣ. Рӯзгори одамони наҷиб

Фиш Р., Ҳошим Р. Бо чашми виҷдон (Китоби ҳаёт ва эҷодиёти устод С. Айнӣ)

Фиш Р., Хашим Р. Глазами совести

Флора и растительность ущелья р.Варзоб

Флора СССР тт.

Флора Таджикской ССР т.5 (1937)

Флора Таджикской ССР. Т. 1. Папоротникообразные – Злаки

Флора Таджикской ССР. Т. 2. Осоковые – Орхидные

Флора Таджикской ССР. Т. 3. Ореховые — Гвоздичные

Флора Таджикской ССР. Т. 4. Роголистниковые — Розоцветные

Флора Таджикской ССР. Т. 5. Крестоцветные — Бобовые

Флора Таджикской ССР. Т. 6. Бобовые (род Астрагал) — Циномориевые

Флора Таджикской ССР. Т. 7. Зонтичные — Вербеновые

Флора Таджикской ССР. Т. 8. Кермековые — Подорожниковые

Флора Таджикской ССР. Т. 9. Маревые — Сложноцветные

Флора Таджикской ССР. Т. 10. Сложноцветные

Фозилов Д. Ф. Хусусиятҳои лексикии «Сафарнома»-и Носири Хисрав

Фозилов М. Гулчини зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикию форсӣ

Фозилов М. Зарбулмасалу мақолҳо дар тамсилу ҳикояҳо

Фозилов М. Ф. Изобразительные слова в таджикском языке

Фозилов М. ва Ҳусейнов Х. Пайдоиши забон ва инкишофи он

Фозилов Н. Н. Тафсири кодекси мурофиаи граждании ҶТ

Фоли қисмат: Маҷмуаи ҳикояҳо

Фолклор, адабиёт, забон

Фолклори Бухоро

Фолклори водии Қаротегин

Фолклори Данғара

Фолклори диёри Восеъ

Фолклори Кӯлоб, қисми 1

Фолклори Норак

Фолклори Помир. ҶҶ. 1-2

Фолклори Роғун

Фолклори сокинони саргаҳи Зарафшон

Фолклори тоҷик (материалҳо ва мақолаҳо). Қ. 1.

Фолклори тоҷик (1954)

Фолклори тоҷикӣ (1937)

Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё, ҷҷ. 1-3

Фолкнер У. Деҳа. Шаҳр. Қаср (романҳои сегона). Тарҷ.

Фолнома

Фолномаи Бузургмеҳр. Дар баёни рӯзҳо ва соатҳо

Фома Мецопский. История Тимур-Ланка и его преемников

Фонӣ. Девони форсӣ: Мунтахаб (форсӣ)

Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных культур Таджикистана

Фрай Р. Мероси Осиёи Марказӣ. Аз замонҳои бостон то истилои туркҳо

Фрай Р. Н. Бухара в Средние века. На стыке персидских традиций и исламской культуры

Фрай Р. Наследие Ирана

Фрай Р. Наследие Центральной Азии

Франк Науманн. Санъати дипломатия. 20 қонуни ғолиби нармтабиат

Франко И. Борислав механдад. Тарҷ.

Франсуа Мориак. Маймунча. Тарҷ.

Франтс Кафка. Қаср. Муҳокима. Тарҷ.

Фрейман А. А. Датированные согдийские документы с горы Муг в Таджикистане.

Фрейман А. А. Хорезмийский язык. Ч. 1

Фредерик Старр. Маърифати гумшуда. Асри тиллоии Осиёи Миёна аз истилои араб то Темурланг. Тарҷ.

Френсис Скотт Фитсҷералд. Гэтсбии бузург. Тарҷ.

Фриш С. Э. Курси физикаи умумӣ. Ҷ. 2. Тарҷ.

Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии

Фузайлов А., Исомаддинов Ҷ. Таърихи навини Тоҷикистон

Фузайлов Э. А. и др. Русско-таджикский словарь по биологии

Фурманов Д., Поливанов С. Балво. Тарҷ.

Фурӯғи Фаррухзод. Таваллуди дигар

Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.