Китобҳо. Донишномаҳо

donishnomaho

Китобҳо
Донишномаҳо

Таҳрири охирин 26.03.2024


Дар ин саҳифа донишномаҳо, маълумотномаҳо, фарҳанг-маълумотномаҳо ҷой дода шудаанд.

Асарҳои донишномавӣ ҳанӯз дар осори Ибни Сино ва Берунӣ ба миён омада буданд. Дар замони шуравӣ нахустин донишнома (энсиклопедия)-и якҷилдаи тоҷик ба забони русӣ ба муносибати 50-солагии РСС Тоҷикистон соли 1974 дар Душанбе нашр шуда буд. Пас аз он солҳои 1978-1988 донишномаи умумии 8-ҷилдаи тоҷик бо номи «Энсиклопедияи Советии Тоҷик», солҳои 1989-1990 донишномаи дуҷилдаи кишоварзӣ бо номи «Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқ», солҳои 1988-2003 донишномаи сеҷилдаи адабиёту ҳунар бо номи «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик», соли 1988 «Энсиклопедияи мухтасари рӯзгордорӣ» ва ғ. чоп шуданд. Аз соли 2008 кори бозбинӣ ва бозсозии Донишномаи умумии миллии тоҷик оғоз гардид ва соли 2011 ҷилди якуми он бо номи «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» нашр шуд.


Адибони Тоҷикистон (маълумотномаи мухтасари тарҷумаиҳолӣ) / Таҳия ва танзими Асрори Сомонӣ ва Маҷид Салим; Муҳаррирони масъул Сайидалӣ Маъмур ва Нуқраи Суннатниё; Муҳаррирони нашриёт Фарҳоди Карим ва Гурези Сафар. – Д.: Адиб, 2014. – 320 с.

adiboni_tojikiston.pdf, 21.58 Mb

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Гелеос, Рипол Классик. — М.: 2007. — 157 с.
Ин файл аз устод Ниёзов А. С. ба мо расид.

verber_enciklopedia.pdf, 945 kb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди аввал: Аз Абумансури Муаммарӣ то Абулфазли Байҳақӣ бо муқаддима дар таърихи таҳаввули насри форсӣ. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи панҷум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1370. ‒ 318 с.

ganjinai_sukhan_1.pdf, 6.50 Mb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди дуввум: Аз Носири Хусрав то Мунтаҷибуддини Ҷувайнӣ. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи чаҳорум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1363. ‒ 250 с. ‒ (Чопи аввал 1348).

ganjinai_sukhan_2.pdf, 5.05 Mb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди саввум: Аз Низомии Арузӣ то Муборакшоҳ. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи чаҳорум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1363. ‒ 290 с. ‒ (Чопи аввал 1348).

ganjinai_sukhan_3.pdf, 5.72 Mb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди чаҳорум: Аз Минҳоҷи Сироҷ то Шарафуддини Ромӣ. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи панҷум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1370. ‒ 340 с. ‒ (Чопи аввал 1348).

ganjinai_sukhan_4.pdf, 6.85 Mb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди панҷум: Аз Сироҷи Урмавӣ то Имодудини Маҳмуд. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи чаҳорум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1363. ‒ 273 с. ‒ (Чопи аввал 1348).

ganjinai_sukhan_5.pdf, 4.30 Mb

Ганҷинаи сухан. Порсинависони бузург ва мунтахаби осори онон. Ҷилди шашум: Аз Фасеҳи Хонӣ то Кошифии Сабзаворӣ. Таълифи доктор Забеҳулло Сафо. [Чопи дуввум] ‒ Теҳрон: Амири кабир, 1370. ‒ 158 с. ‒ (Чопи аввал 1348).

ganjinai_sukhan_6.pdf, 3.27 Mb

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои IX-XIII. Ҷилди 1. Тартибдиҳандагон Камол Айнӣ, Баҳром Сирус, Аълохон Афсаҳзод, Ҷобул Додалишоев. Муҳаррир Қутбӣ Киром, Зоҳир Аҳрорӣ. Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон. – Д.: Ирфон, 1974. ‒ 432 с.

gulshani_adab_1.pdf, 15.05 Mb

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои XIII-XIV. Ҷилди 2. Тартибдиҳандагон Камол Айнӣ, Аълохон Афсаҳзод, Ҷобулқо Додалишоҳ. Муҳаррир Қутбӣ Киром. Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон. – Д.: Ирфон, 1975. ‒ 497 с.

gulshani_adab_2.pdf, 25.21 Mb

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои XIV-XV. Ҷилди 3. Тартибдиҳандагон Аълохон Афсаҳзод ва Ҷобулқо Додалишоев. Муҳаррир Қутбӣ Киром. Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон. – Д.: Ирфон, 1976. ‒ 384 с.

gulshani_adab_3.pdf, 11.67 Mb

Гулшани адаб: Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои XVI-XVIII. Ҷилди 4. Тартибдиҳандагон Аълохон Афсаҳзод, Ҷобулқо Додалишоев, Лола Сулаймонова, Шамсиддин Нуриддинов. Муҳаррир Қутбӣ Киром. Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон. – Д.: Ирфон, 1977. ‒ 386 с.

gulshani_adab_4.pdf, 13.11 Mb

Гулшани адаб: Намунаҳои назми тоҷик. Асрҳои XVIII ‒ ибтидои асри XX. Ҷилди 5. Тартибдиҳандагон А. Афсаҳзод (роҳбари гурӯҳ), Лола Сулаймонова, Ҷобулқо Додалишоев, Алиқул Девонақулов, Алӣ Муҳаммадӣ. Муҳаррир Қутбӣ Киром. Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон. – Д.: Ирфон, 1980. ‒ 464 с.

gulshani_adab_5.pdf, 12.37 Mb

Дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои занону духтарон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазорати фарҳанги ҶТ. ‒ Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 368 с.

liboshoi_zanona.pdf, 27.15 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди аввал. ОБ ‒ ОЛИ ДОВУД. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи дуввум. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1374 (1996). ‒ 715 с.

dmbi_1.pdf, 14.56 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди дуввум. ОЛИ РАШИД ‒ ИБНИ АЗРАҚ. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи дуввум. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1374 (1995). ‒ 739 с.

dmbi_2.pdf, 15.00 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди севвум. ИБНИ АЗРАҚ ‒ ИБНИ СИРИН. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи дуввум. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1374 (1996). ‒ 745 с.

dmbi_3.pdf, 14.64 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди чаҳорум. ИБНИ СИНО ‒ ИБНИ МУЯССАР. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи аввал. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1370. ‒ 728 с.

dmbi_4.pdf, 14.79 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди панҷум. ИБНИ МАЙМУН ‒ АБУЛИЗЗИ ҚАЛОНЕСӢ. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи дуввум. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1378. ‒ 745 с.

dmbi_5.pdf, 15.32 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди шашум. АБУАЗЗА ‒ АҲМАД ИБНИ АБДУЛМАЛИК. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи аввал. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1373 (1994). ‒ 753 с.

dmbi_6.pdf, 15.54 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди ҳафтум. АҲМАД БИННИ АЛАВИЙЯ ‒ УЗБАКХОН. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи дуввум. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1377 (1998). ‒ 761 с.

dmbi_7.pdf, 16.10 Mb

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди ҳаштум. УЗБАКИСТОН ‒ ЭШБИЛЛИЯ. Зери назари Козим Мусавӣ Буҷнурдӣ. Чопи аввал. ‒ Теҳрон: Маркази Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ, 1377 (1998). ‒ 765 с.

dmbi_8.pdf, 16.16 Mb

Донишномаи адаби форсӣ: Адаби форсӣ дар Осиёи Миёна. Ҷилди аввал. Ба сарпарастии Ҳасани Анӯша. [Вирости дувум] ‒ Теҳрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ: Созмони чоп ва интишорот, 1380. ‒ 1043 с. ‒ (Чопи аввал 1375).

donishn_adabi_forsi_1.pdf, 47.57 Mb

Донишномаи адаби форсӣ: Адаби форсӣ дар Афғонистон. Ҷилди севум. Ба сарпарастии Ҳасани Анӯша. [Чопи дувум] ‒ Теҳрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ: Созмони чоп ва интишорот, 1381. ‒ 1210 с. ‒ (Чопи аввал 1378).

donishn_adabi_forsi_3.pdf, 57.59 Mb

Донишномаи адаби форсӣ: Адаби форсӣ дар шибҳи қора (Ҳинд, Покистон, Бангладеш). Ҷилди чаҳорум. Ба сарпарастии Ҳасани Анӯша. Бахши якум: Алиф-Чим [Чопи аввал] ‒ Теҳрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ: Созмони чоп ва интишорот, 1375. ‒ 909 с.

donishn_adabi_forsi_4-1.pdf, 42.55 Mb

Донишномаи адаби форсӣ: Адаби форсӣ дар Қафқоз (Озарбойҷон, Арманистон, Гурҷистон, Ҷумҳурии худмухтори Доғистон). Ҷилди панҷум. Ба сарпарастии Ҳасани Анӯша. [Чопи аввал] ‒ Теҳрон: Вазорати фарҳанг ва иршоди исломӣ: Созмони чоп ва интишорот, 1382. ‒ 671 с.

donishn_adabi_forsi_5.pdf, 29.94 Mb

Донишномаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. Мураттибон Саидмуроди Хоҷазод, Шарифмурод Исрофилниё ва Сахидод Раҳматуллозода. ‒ Д., 2021. ‒ 860 с.

ddot.pdf, 4.19 Mb

Донишномаи донишмандони Тоҷикистон дар ибтидои қарни XXI. Ҷилди 1 (A) / Сармуҳаррир Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ; МД Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 768 с.: бо тасв.

ddt_1.pdf, 17.50 Mb

Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон / Нашри дувуми такмилшуда. Сармуҳаррир Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. Муҳаррири масъул Б. Абдураҳмонов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Ганҷ нашриёт, 2016. ‒ 656 с.; сд.

donishnomai_kudakon.pdf, 29.06 Mb

Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик. Муаллифи сарсухан ва бахши таҳлили илмӣ д. и. ф., проф. Д. Хоҷаев. Фароҳамовардагон, баргардон аз хатти арабӣ ва таҳияи матнҳо проф. Д. Хоҷаев, н. и. ф. Н. Ф. Қурбонов, н. и. ф. О. М. Додаров. Муҳаррири масъул: н. и. ф., дотс. Х. Камолов. ‒ Д.: МТНМ ВМИҶТ, 2017. ‒ 304 с.

donishnomai_zabonsh.pdf, 21.86 Mb

Донишномаи Рӯдакӣ. Иборат аз 4 ҷилд. Ҷилди 1. А ‒ К / Сардабир Мирзо Муллоаҳмад; Муҳаррир Ҷумъабой Азизқулов. Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ. – Д.: ҶММ «КСЕРОКС ЛАНД», 2008. – 592 с.

donishnomai_rudaki_1.pdf, 17.67 Mb

Донишномаи Рӯдакӣ. Иборат аз 4 ҷилд. Ҷилди 2. Қ ‒ С / Сардабир Мирзо Муллоаҳмад; Муҳаррир Ҷумъабой Азизқулов. Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ. – Д.: ҶММ «КСЕРОКС ЛАНД», 2008. – 544 с.

donishnomai_rudaki_2.pdf, 17.75 Mb

Донишномаи Сомониён. Дар ду муҷаллад. Ҷилди дувум. Н-Я. Зери назари акад. АИҶТ Н. Ю. Салимов. Муҳаррир: А. Самеев. ‒ Хуҷанд: Нури маърифат, 2009. ‒ 528 с.

donishnomai_somoniyon_2.pdf, 7.44 Mb

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 1. А – М. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2015. ‒ 776 с.

donishnomai_farhang_1.pdf, 16.03 Mb

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 2. Н – Я. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2017. ‒ 760 с.

donishnomai_farhang_2.pdf, 17.06 Mb

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 3. Наврӯз ва ҷашнҳои дигар. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Котиби масъул Н. Шарипов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2018. ‒ 804 с.

donishnomai_farhang_3.pdf, 26.10 Mb

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 4. Ғизоҳо. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Муҳаррири масъул Б. Раҳматов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2020. ‒ 772 с.; сд.

donishnomai_farhang_4.pdf, 29.78 Mb

Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. Ҷилди 5. Ғизоҳо. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Муҳаррири масъул Б. Раҳматов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2020. ‒ 764 с.; сд.

donishnomai_farhang_5.pdf, 30.06 Mb

Донишномаи химия / Мураттиб Лутфулло Солиев; Зери назари акад. Н. Салимов; ДДОТ. ‒ Д.: Эр-Граф, 2016. ‒ 416 с.

donishnomai_ximiya.pdf, 21.30 Mb

Донишномаи Шашмақом. Муҳаррири масъул: Аскаралӣ Раҷабов. Муҳаррири мусиқӣ: Абдувалӣ Абдурашидов, Фароғат Азизӣ. Зери назари Кароматулло Олимов, Раиси Комиссияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО. – Д.: Контраст, 2009. ‒ 423 с.

donishnomai_shashmaqom.pdf, 14.61 Mb

Дурдонаҳои наср: Намунаҳои насри форсу тоҷик. Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилди II. Намунаҳои насри форсу тоҷик. Асрҳои XIII ‒ XV / Тартибдиҳандагон ва муҳаррирони масъул: Аълохон Афсаҳзод, Амрияздон Алимардонов, Ҷобулқо Додалишоев; Муҳаррир А. Султонова; АФ РСС Тоҷикистон. Институти шарқшиносӣ. ‒ Д.: Адиб, 1989. ‒ 432 с.

durdonahoi_nasr_2.pdf, 16.68 Mb

Душанбе. Донишнома. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2016. ‒ ?150 с.

dushanbe_donishnoma.pdf, 13.92 Mb

Залесский Константин Александрович. Великая Отечественная война, 1941-1945: большая биографическая энциклопедия. ‒ М.: ACT, 2013. ‒ 829, [2] с. : ил., портр., табл.

zalesskiy_vov_bbe.pdf, 14.41 Mb

Кайҳон. Донишнома барои кӯдакон ва наврасон / Сармуҳаррир: Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ; Мураттиб Некрӯз Сафаров; Муҳаррирон: Абдураҳмонов Б., Сафаров А., Акбаров Н. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2020. ‒ 80 с.

kayhon.pdf, 12.24 Mb

Кори иҷтимоӣ: Фарҳанги мухтасари энсиклопедии тоҷикӣ-русӣ / Баҳромбеков В. A., Безпалко О. В., Бекназарова Г. Э., Маҳмадов А. Н., Цюман. Т. П., Шоисматуллоев Ш. Ш. ва диг. Зери таҳрири д. и. п., проф. Зверева И. Д. Тарҷума ва таҳрири Миров Ф. С. ва Мухторов З. М. Социальная работа: краткий таджикско-русский энциклопедический словарь / Бахромбеков В. А., Безпалько О. В., Бекнаназарова Г. Э., Махмадов А. Н., Цюман Т. П., Шоисматулоев Ш. и др. Под общей редакцией д. п. н., проф. Зверевой И. Д. Перевод и литературная редакция: Миров Ф. С., Мухторов З. М. ‒ Д.: ТНУ, ЮНИСЕФ, 2009. ‒ 525 с.

fme_tr_kori_ijtimoi.pdf, 1.71 Mb

Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-ул-фунун. Таълифи Воҷидалии Муҷмалӣ. Дар матбаъи Мустафоӣ Муҳаммадхон Мустафо табъ намуд. ‒ 1263 ҳ. (1846 исавӣ).
Чопи сангии номбурда нопурра аст. Аз сиву ҳафт боби дафтари аввал (Матлаъ-ул-улум) ҳашт боб чоп шуда, дафтари дуввум (Маҷмаъ-ул-фунун) нест.

matla-ul-ulum.pdf, 14.44 Mb

Муродов Мурод. Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ / М. Б. Муродов; Муҳаррир Шариф Комилзода; Вазорати фарҳанги ҶТ; ПИТФИ. – Д.: Аржанг, 2016. – 480 с.

murodov_donishnoma.pdf, 10.70 Mb

Мухтасари мероси маънавии тоҷикон (Варианти аввал). Мураттиб Фароғат Азизӣ; Муҳаррир Саъдулло Карим. ‒ Д.: Адиб, 2016. ‒ 272 с.

muxtasari_meros.pdf, 2.34 Mb

Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз (муаллиф ва мураттиб). Донишномаи мухтасари сиёсӣ / Муҳаррирони масъул: Ҳайдаров Р. Ҷ. – д. и. флс., проф., Саломов М. – н. и. ф., дотс.; Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ. ‒ Д.: Эр-граф, 2016. – 378 с.

donishnomai_siyosi.pdf, 15.01 Mb

Мусский С., Семашко И. 100 инсони бузургтарин. Тарҷумон Қ. Мадалиев. Муҳаррир Т. Нигорӣ / Китоб бо дастгирии молиявии С. Фатоев чоп шуд. – Д., 2010. – 440 c.
Ин файл аз устод Сайнаков С. П. ба мо расид.

100_inson.pdf, 9.04 Mb

Парандаҳо (Донишнома). Сармуҳаррир: Н. Амиршоҳӣ; Мураттибон: А. Тошев, М. Мирзоева; Муҳаррирон: Б. Абдураҳмонов, Н. Сафаров. ‒ Д.: СИЭМТ, 2020. ‒ 36 с.

parandaho_d-noma.pdf, 18.49 Mb

Раҳмон Эмомалӣ. Чеҳраҳои мондагор / Мушовирони илмӣ: акад. АИ ҶТ Абдуҷаббор Раҳмонзода, д. и. ф., проф. Нуриддин Саид. – Д.: Эр-Граф, 2016. – 364 с. – Эҳдо ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Хондани китоб

chehrahoi_mondagor.pdf, 15.81 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи России (600 кратких жизнеописаний). [Т. 1.] ‒ М.: Вече, 2003. ‒ 576 с.; ил.

ryzhov_vse_monarxi_1.pdf, 8.51 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 2. Греция. Рим. Византия: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 1999. ‒ 419 с.

ryzhov_vse_monarxi_2.pdf, 4.34 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 3. Западная Европа: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2001. ‒ 442 с.

ryzhov_vse_monarxi_3.pdf, 4.39 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 4. Древний Восток: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2001. ‒ 608 с.

ryzhov_vse_monarxi_4.pdf, 18.81 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 5. Мусульманский Восток VII-XV вв.: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2005. ‒ 544 с.: ил.

ryzhov_vse_monarxi_5.pdf, 19.65 Mb

Рыжов Константин Владиславович. Все монархи мира. Т. 6. Мусульманский Восток. XV-XX вв.: Энциклопедия. ‒ М.: Вече, 2004. ‒ 544 с.

ryzhov_vse_monarxi_6.pdf, 20.67 Mb

Салихов Нурали Назарович, Афсахзод Аббоси Аълохон. Журналистика в терминах и понятиях: Энциклопедический словарь системы СМИ / Под редакцией проф. Нуралиева А. Н., проф. Саъдуллаева А. С. – Д.: 2007. – 317 с.

jurnalistica_encikl.pdf, 2.77 Mb

Советский Таджикистан. Под общей редакцией Бруно Ясенского; Художественное оформление и верстка по макетам художника М. М. Милославского. ‒ М.-Л.: ИЗОГИЗ, 1936.

sov_tajikistan_1936.pdf, 30.93 Mb

Таджикистан: Сборник статей c картой. Под редакцией члена общества Н. Л. Корженевского. – Ташкент, 1925. ‒ Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. [Таджикская АССР. Справочник]

Содержание

tadzhikistan_1925.pdf, 11.33 Mb

Таджикская Советская Социалистическая Республика. Энциклопедический справочник. Гл. ред. М. С. Асимов. – Д.: Главная научная редакция Таджикской Советской энциклопедии АН Таджикской ССР, 1974. – 408 с.: ил.; 9 л., карт и 1 л. вкладка.

est_1974.pdf, 32.10 Mb

Тақсимоти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ. Мураттиб Ҳаитов С. М.; Харитасозон Шарипов Ш. Ю., Қурбонзода Ҷ. А.; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: Эр-Граф, 2017. ‒ 580 с. бо тасвирҳо.

tmjt_2017.pdf, 29.33 Mb

Фарҳанги мардум (Фолклори Эрон). Таълифи Сайид Алии Мирниё. ‒ Теҳрон: Порсо, чопи аввал, зимистони 1369. ‒ 510 с. (форсӣ)

farhangi_mardum.pdf, 9.21 Mb

Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ / Зери назари Шариф Комилзода; Муҳаррири масъул Д. Раҳимов; Мураттибон: Раҳимов Д., Қличева Н., Зубайдов А. Муҳаммадиев Ҳ., Муродов М., Обидпур Ҷ., Қодиров Ф., Аминов А., Холмуродов З., Бердиева Ш., Носирова Л. Вазорати фарҳанги ҶТ. Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот. ‒ Д., 2016. ‒ 139 с.

fehristi_merosi_gh_2016.pdf, 1.71 Mb

Феҳристи миллии мероси фарҳангии ғайримоддӣ. National inventory list of intangible cultural heritage / Зери назари Шариф Комилзода; Мураттиб Дилшод Раҳимӣ; Вазорати фарҳанги ҶТ. Пижуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот. ‒ Д.: Аржанг, 2018. ‒ 395 с. ‒ Ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.
Ин китоб лутфан аз устод Д. Раҳимӣ ба мо расид.

fehristi_merosi_gh_2018.pdf, 1.90 Mb

Феҳристи номи маҳалҳои Тоҷикистон. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Гирдоваранда Ш. Тошева. Муҳаррир Б. Раҳматов. ‒ Д.: СИЭМТ, 2013. ‒ 332 с.

fehristi_mahalhoi_jt.pdf, 31.63 Mb

Ҳайвоноти ширхӯр (Донишнома). Сармуҳаррир: Н. Амиршоҳӣ; Мураттибон: А. Тошев, М. Мирзоева; Муҳаррирон: Б. Абдураҳмонов, Н. Сафаров. ‒ Д.: СИЭМТ, 2020. ‒ 36 с.

shirxurho_d-noma.pdf, 17.84 Mb

Ҳамадон бош! Китоби калони саволҳо ва ҷавобҳо. Маҷмуаи саволу ҷавобҳо барои наврасон. Тарҷумон Абдуқодири Абдуқаҳҳор; Муҳаррир Убайдулло Хӯҷаёров. ‒ Д.: Баҳманрӯд, 2012. ‒ 248 с.

hamadon_bosh.pdf, 6.13 Mb

Чӣ? Кай? Дар куҷо? Мутарҷим Абдуқодири Абдуқаҳҳор; Муҳаррирон Убайдулло Хӯҷаёров ва Бароти Абдураҳмон; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2016. ‒ 248 с.; сд.

chi_kay_dar_kujo.pdf, 20.45 Mb

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 1. Абай ‒ Калим. ИВ сармуҳаррир Азизқулов Ҷ. А. Котиби масъул Қурбонов А. – Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Советии Тоҷик, 1988. – 544 с. бо тасвирот, 2 варақ тасвирот.

east_1_1988.pdf, 39.96 Mb

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 2. Калим – Работ. Сармуҳаррир Азизқулов Ҷ. А. Котиби масъул Қурбонов А. – Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Советии Тоҷик, 1989. – 560 с. бо тасвирот, 2 варақ тасвирот.

east_2_1989.pdf, 82.93 Mb

Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 3. Равзана – Ҷӯраев. Сармуҳаррир Қурбонов А. Қ. Ҷонишини сармуҳаррир Раҳматов Б. – Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2004. – 524 с. бо тасвирот, 2 варақ тасвир.

east_3_2004.pdf, 199.5 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1. А ‒ Асос. Сармуҳаррир А. Қурбонов. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2011. ‒ 608 с.

emt_1.pdf, 20.72 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 2. Асос ‒ Боз. Сармуҳаррир Н. Амиршоев. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2013. ‒ 663 с.

emt_2.pdf, 17.47 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 3. Боз ‒ Вичкут. Сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2014. ‒ 676 с.

emt_3.pdf, 32.44 Mb

Энсиклопедияи Миллии тоҷик. Ҷилди 4. Вичлас – Гӯянда. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2015. ‒ 660 с.

emt_4.pdf, 12.05 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 5. Ғ – Дироя. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 664 с.

emt_5.pdf, 28.37 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 6. Дирҳам – Замин. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2017. ‒ 664 с.

emt_6.pdf, 32.02 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 7. Замин – Илля. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2018. ‒ 648 с.; сд.

emt_7.pdf, 14.77 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 8. Илм – Исҳоқ. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2019. ‒ 677 с.; сд.

emt_8.pdf, 15.77 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 9. Исҳоқ – Кашиш. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул М. Холов; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2020. ‒ 676 с.; сд.

emt_9.pdf, 16.29 Mb

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 10. Кашиш – Косон. Сармуҳаррир Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷонишини сармуҳаррир-котиби масъул Н. Акбаров; Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. ‒ Д.: ЭР-граф, 2022. ‒ 664 с.; сд.

emt_10.pdf, 15.38 Mb

Энсиклопедияи насри муосири тоҷик. Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб / Таҳти назорати К. Айнӣ; Масъули нашр А. Қурбонов; Муҳаррири масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 680 с.

yoddostho_1-4.pdf, 7.32 Mb

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Саргузашти Ҳотам», «Тӯтинома». Иборат аз як китоб / Масъули нашр Алиҷон Қурбонов; Муҳаррири масъул Баҳодур Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 404 с.

entf_2009.pdf, 29.41 Mb

Энcиклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 1. А – Гавҳар. Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. ‒ Д.: Сарредакцияи илмии Энcиклопедияи Советии Тоҷик, 1978. ‒ 763 с.

est_1.pdf, 77.66 Mb

Энcиклопедияи Советии Тоҷик. Ҷилди 2. Гавҳарак – Ирланд. Сармуҳаррири илмӣ М. С. Осимӣ. ‒ Д.: Сарредакцияи илмии Энcиклопедияи Советии Тоҷик, 1980. ‒ 670 с.

est_2.pdf, 71.37 Mb

Энциклопедия кино Таджикистана. Научно-справочное издание / Авторы–составители Эльбаум Г. Б. и Рахимов С. Х. ‒ Д.: ЭР-граф, 2012. ‒ 396 с. + 48 л. ил.

ekt.pdf, 12.85 Mb

Энциклопедия персидско-таджикской прозы: Кабуснаме (пер. Е. Э. Бертельса). Синдбаднаме (пер. М.-Н. Османова). Сказки (пер. Ю. Салимова и А. З. Дуна). Зав. редакцией изданий на русском языке Т. М. Гольц; Старший научный редактор С. Р. Акрамов; Редактор X. И. Ибодов. ‒ Д.: Главная научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии, 1990. ‒ 512 с.

eptp_1990.pdf, 18.44 Mb

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 10

  1. Якчанд китобхо даркор шуданд,чи тавр дастрас кардан мумкин?

  2. чаро китобхои гушаи адабиёти илми аксар китобхояш скачать намешаванд?

  3. Дуруди фаровону сипоси бепоён!!!
    Ин камин аз ганҷинаи Шумо баҳравар гардид.

  4. Салом ба созандаи сайт хушбахтем ки шумо ва шумобаринҳо ҳастед ва дар хизмати халқу ватан мебошед ҳамеша сарбаланд обод ва дар ҷодаи илм ва ҳунар пешрав бошед ватан бо авбошон ё бесаводон обод намегардад ватан бо донишмандон хирадмандон ва кордонҳо обод ва пешрав мегардад бигзор сафи ҳамин хел одамони соҳибирода ва донишдуст зиёд бошад дар ватани азизи ман ташаккур

  5. Ташаккури зиёд! Сомонаи мазкур воқеан махзани илму маърифат аст!

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.