Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 08.06.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, фарҳангнигорӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


 

Алимӣ Ҷумъахон. Ономастика (назария ва амалия). Муҳаррир Шаҳбози Рустамшо. ДДК ба номи А. Рӯдакӣ. ‒ Д.: Адабиёти бачагона, 2017. ‒ 552 с.

alimi_onomastika.pdf,
113.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Древние и средневековые географические названия в памятниках культуры /А. Р. Аюбов; Научный редактор: Бодрая О. Р. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2011. – 46 с.

ayubov_geo_nazv.pdf,
856,89 kb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Топонимы Уструшаны как источник по истории и культуры. — Худжанд: Нури маърифат, 2013. — 198 с.

ayubov_toponimy_ustrushany.pdf,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Маънои ҳазору як ном. – Д.: Маориф, 1987. ‒ 176 с.

ma-noi_hazoru_yak_nom.pdf,
12.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Шарҳи исму лақабҳо. – Д.: Ирфон, 1981.

ismu_laqabho.pdf,
7.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Шамсулло. Таҳлили лингвистии топонимҳо: дар асоси топонимияи водии Қаротегин. Курси махсус барои донишҷӯёни шуъбаи забону адабиёти тоҷики донишгоҳҳои омӯзгории ҷумҳурӣ. ‒ Д., ДДОТ, 1994. ‒ 66 с.

ismoilov_toponimho.pdf,
3.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Офаридаев Назрулло. Микротопонимия Ванджа и Дарваза (Лингвистический анализ) / АН Таджикской ССР; Памирская база; Отв. ред. д.ф.н., проф. Р. Додыхудоев. ‒ Д.: Дониш, 1991. ‒ 176 с.

ofaridaev_mt_vanj_i_darvoz.pdf,
40.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Очерки топонимии и микротопонимии Таджикистана. Вып. 1 /А. Л. Хромов; Под ред. академика АН Тадж. ССР, проф. З. Ш. Раджабова. – Д.: Ирфон, 1975. – 87 с.

khromov_ocherki_toponimii_1.pdf,
4.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: