Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Номшиноcӣ (ономастика)

Таҳрири охирин 08.06.2021


Номшиноcӣ (ономастика) як соҳаи забоншиносӣ аст, ки исмҳои хосро меомӯзад. Ин илм ба шохаҳои зиёде ҷудо мешавад: ҷойномшиносӣ (топонимика), номвожашиносӣ (антропонимика), омӯзиши номи дарёҳо (гидронимика), номи сукунатгоҳҳо (ойконимика), номи кӯҳҳо (оронимика) ва ғ.


 

Алимӣ Ҷумъахон. Ономастика (назария ва амалия). Муҳаррир Шаҳбози Рустамшо. ДДК ба номи А. Рӯдакӣ. ‒ Д.: Адабиёти бачагона, 2017. ‒ 552 с.

alimi_onomastika.pdf,
113.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Древние и средневековые географические названия в памятниках культуры /А. Р. Аюбов; Научный редактор: Бодрая О. Р. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2011. – 46 с.

ayubov_geo_nazv.pdf,
856,89 kb
Ройгон фаро кашед

Аюбов А. Р. Топонимы Уструшаны как источник по истории и культуры. — Худжанд: Нури маърифат, 2013. — 198 с.

ayubov_toponimy_ustrushany.pdf,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Маънои ҳазору як ном. – Д.: Маориф, 1987. ‒ 176 с.

ma-noi_hazoru_yak_nom.pdf,
12.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Олим. Шарҳи исму лақабҳо. – Д.: Ирфон, 1981.

ismu_laqabho.pdf,
7.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Исмоилов Шамсулло. Таҳлили лингвистии топонимҳо: дар асоси топонимияи водии Қаротегин. Курси махсус барои донишҷӯёни шуъбаи забону адабиёти тоҷики донишгоҳҳои омӯзгории ҷумҳурӣ. ‒ Д., ДДОТ, 1994. ‒ 66 с.

ismoilov_toponimho.pdf,
3.45 Mb
Ройгон фаро кашед

Кувватова Мухаббат Абдулхамидовна. Историко-лингвистическое исследование топонимии Нурека и его окрестностей: КД. ‒ Д., 2019. ‒ 204 с.

diss_kuvvatova.pdf,
2.55 Mb
Ройгон фаро кашед

Номнома. Мураттиб Ашраф Акрам. Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати ҶТ. ‒ Д., 2015. ‒ 60 с.

nomnoma.pdf,
633 kb
Ройгон фаро кашед

Одинаев Абдуманнон Ибрагимович. Топонимия и микротопонимия центральной сады Горной Масчи (лингвистический аспект): КД. ‒ Д., 2018. ‒ 147 с.

diss_odinaev.pdf,
5.61 Mb
Ройгон фаро кашед

Офаридаев Назрулло. Микротопонимия Ванджа и Дарваза (Лингвистический анализ) /АН Таджикской ССР; Памирская база; Отв. ред. д.ф.н., проф. Р. Додыхудоев. ‒ Д.: Дониш, 1991. ‒ 176 с.

ofaridaev_mt_vanj_i_darvoz.pdf,
40.51 Mb
Ройгон фаро кашед

Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ. Таҳти назари акад. А. Раҳмонзода; Муҳаррирони масъул: Шарофзода Г., Матробиён С.; Муҳаррирон: Давлатшоева М., Сатторов А.; Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ. ‒ Д.: Истеъдод, 2016. ‒ 128 с.

fehristi_nomhoi_milli.pdf,
27.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Очерки топонимии и микротопонимии Таджикистана. Вып. 1 /А. Л. Хромов; Под ред. академика АН Тадж. ССР, проф. З. Ш. Раджабова. – Д.: Ирфон, 1975. – 87 с.

khromov_ocherki_toponimii_1.pdf,
4.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳайдарӣ Шоҳмуҳаммад. Пажӯҳиши лақабҳои мардуми ноҳияи Ашт (Исследование прозвищ жителей Ашта). Taҳти назари умумии узви вобастаи АУ ҶТ P. Ғаффоров ва проф. А. Л. Хромов. ‒ Пермь: ООО «Форвард-С», 2001. ‒ 52 с.

laqabhoi_asht.pdf,
2.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: