Китобҳо. Фарҳанг ва вожаномаҳо

lughat

Китобҳо
Фарҳанг ва вожаномаҳо

Таҳрири охирин 12.06.2020.
Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд.
Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа ба Шумо фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ (форсӣ), фарҳангҳои бостонии тоҷику форс (ба мисли «Луғати фурс» ва ғ.), фарҳангҳои вижаи истилоҳоти риштаҳои гуногуни истеҳсолот ва хизматрасонӣ, фарҳангҳои дузабонаи намуди русӣ-форсӣ (тоҷикӣ) ва форсӣ (тоҷикӣ)-русӣ, арабӣ-русӣ ва монанди онҳои забоншиносони саршинос М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ, М. Муҳаммадиев, С. Ҷ. Арзуманов, А. Деҳхудо, М. Муин, Х. К. Баранов, Ю. А. Рубинчик ва диг. ройгон пешниҳод мегарданд.

Абунасри Фароҳӣ. Нисоб-ус-сибён. Таҳияи Саидамир Аминов. Зери назари проф. Урватулло Тоиров. АТ Тоҷикистон. – Д.: Маориф, 2018. ‒ 40 с.

nisob-us-sibyon_2018.pdf,
6,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозaргонӣ. – Хуҷанд: 2012. — 188 с.

azizov_lugh_iqt_boz.pdf,
6,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Бадр ад-Дин Ибрахим. Фарханг-и зафангуйа ва джаханпуйа (Словарь говорящий и мир изучающий). Факсимиле рукописи. Изд. текста, введ.: список толкуемых слов, приложения С. И. Баевского. М.: Наука, 1974. — 311 с. факс. — 107 с.

farhang_i_zafanguya.pdf,
13.97 Mb
Ройгон фаро кашед
farhang_i_zafanguya1.pdf,
87.04 Mb
Ройгон фаро кашед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 1. — М.: Живой язык, 2006. – 456 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_1.pdf,
35,48 Mb
Ройгон фаро кашед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 2. — М.: Живой язык, 2006. – 480 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_2.pdf,
34,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ. Муҳаррир: д. и. ф., проф. Сабзаев С. – Д.: 2016. — 428 с.

farh_ist_zabonshin.pdf,
3,65 Mb
Ройгон фаро кашед

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Муқаддимаҳо ба қалами Алиаакбари Деҳхудо, Иброҳим Пури Довуд, Алиасғари Ҳикмат, Саид Нафисӣ ‒ устодони Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди аввал. АЛИФ ‒ СЕ. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 550 с.

burhoni_qote_1.pdf,
17.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди дуввум. ҶИМ ‒ АЙН. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 551-1216 с.

burhoni_qote_2.pdf,
10.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди севвум. ШИН ‒ ЛОМ. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 1217-1923 с.

burhoni_qote_3.pdf,
10.54 Mb
Ройгон фаро кашед

Бурҳони қотеъ. Таълифи Муҳаммадҳусайн бинни Халафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон, муаллаф ба соли 1062 ҳ. қ. Бо муқобалаи нусахи мутааддиди хаттӣ ва чопӣ ва тасҳеҳ ва тавзеҳи ваҷҳи иштиқоқ ва зикри шавоҳид ва афзудани луғоти бисёр ва тасовир ва нақшаҳо. Ба эҳтимоми доктор Муҳаммади Муин, устоди Донишгоҳи Теҳрон. Ҷилди чаҳорум. МИМ ‒ Ё. ‒ Теҳрон, Китобфурӯшии Ибни Сино, 1342 ҳ. ш. (1963). ‒ 1924-2469 с.

burhoni_qote_4.pdf,
8.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Бурҳони қотеъ. Ҷилди панҷум. Таълиқот. Ба қалами доктор Муҳаммади Муин, устоди фақиди Донишгоҳи Теҳрон. ‒ Теҳрон, Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1376 ҳ. ш. (1997). ‒ 287 с.

burhoni_qote_5.pdf,
4.26 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғиёс-ул-луғот. Таълифи Ғиёсуддин Муҳаммад Ҷалолуддин бинни Шарафуддини Ромпурӣ (соли 1242 ҳ. қ.). Ҷилди нахуст. АЛИФ-ШИН. Бо ҳавошӣ ва изофот. Ба кӯшиши Муҳаммад Дабири Сиёқӣ. ‒ Теҳрон, Чопхонаи Лолазор ‒ Конуни маърифат, 1338 ҳ. х. ‒ 643 с.

ghiyos_ul_lughot_tehron_J_1.pdf,
15.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғиёс-ул-луғот. Таълифи Ғиёсуддин Муҳаммад Ҷалолуддин бинни Шарафуддини Ромпурӣ (соли 1242 ҳ. қ.). Ҷилди дуввум. СОД-Ё. Бо ҳавошӣ ва изофот. Ба кӯшиши Муҳаммад Дабири Сиёқӣ. ‒ Теҳрон, Чопхонаи Лолазор ‒ Конуни маърифат, 1338 ҳ. х. ‒ 578 с.

ghiyos_ul_lughot_tehron_J_2.pdf,
22.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. I. АЛИФ-ШИН. / Ғиёсиддин Муҳаммад; Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Ҳ. Рауфов. – Д.: Адиб, 1987. – 480 с.
Ин китоб дар намуди pdf-и хом аз Торкада дастрас гардид. Саҳифабандии электронӣ ва баргардон ба djvu аз сӯйи zarowadk.ru

ghiyos_ul_lughot_1.djvu,
10.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғиёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ. Ғиёс-ул-луғот. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. II. Сод-Ё. / Ғиёсиддин Муҳаммад; Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Ҳ. Рауфов. – Д.: Адиб, 1988. – 416 с.
Ин китоб дар намуди pdf-и хом аз Торкада дастрас гардид. Бозсозии саҳифаҳои барандохтаи 206, 207, 272, 273 ва нохонои 322, 323, 326, 327, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 342, 343, 346, 347, 350, 351 ва саҳифабандии электронӣ ва баргардон ба djvu аз сӯйи zarowadk.ru

ghiyos_ul_lughot_2.djvu,
12.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Исҳоқӣ Юсуф Баширхонович. Луғати гӯш-бинӣ-гулӯшиносӣ. ‒ Д., 2002. ‒ 393 с.

lughati_gush_bini_va_gulushinosi.pdf,
26.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Калонтаров Я. И. Луғати имлои забони адабии тоҷик. – Д.: Ирфон, 1974. – 334 с.

lughati_imloi_zaboni_tojik.pdf,
11.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Калонтаров Я. И. Новый русско-таджикский словарь. Фарҳанги нави русӣ-тоҷикӣ. – Д., 2007. – 272 с.

ru-tj_kalont.rar,
15.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Калонтаров Я. И. Фарҳанги нави тоҷикӣ-русӣ. Новый таджикско-русский словарь. – Д., 2008. – 320 с.

tj-ru_kalont.rar,
19.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримзода С. Фарҳанги мухтасари русӣ ба тоҷикии истилоҳоти коршиносии судӣ ва криминалистӣ. – Д.: «Шуҷоиён», 2009. — 80 с.

karimzoda_farh_istiloh_sudi.pdf,
2,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Клевцова С. Д. Русско-персидский словарь. Учебный. Около 11 000 слов. Под ред. Г. А. Восканяна. С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка [на фарси]. — М.: 1975/1374. — 875 с.

klevcova_ruspers.rar,
djvu/pdf, 37,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика / Мураттибон Нуриддинов Г., Обидов И. – Д.: Маориф, 1988.

lughati_istilohoti_pedagogika.pdf,
14.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ бо мулҳақоте чанд. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми Аббос Иқбол, устоди донишгоҳ. Бо сармояи С. Абдураҳим Халхолӣ. – Теҳрон, Чопхонаи Маҷлис, 1319 ҳ.ш. – 548 с. + 20 с. муқаддима.

asadi_tusi_lughati_furs.pdf,
9,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Муқаддимаи Луғатномаи Деҳхудо /Ба қалами гурӯҳе аз нависандагон; Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо. ‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1379 (1999). ‒ 573 с.

lughatnoma_00.pdf,
16.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди аввал /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_01.pdf,
45.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дуввум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_02.pdf,
50.40 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди севвум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_03.pdf,
48.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳорум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_04.pdf,
50.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди панҷум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_05.pdf,
49.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди шашум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_06.pdf,
59.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳафтум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_07.pdf,
48.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ҳаштум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_08.pdf,
49.90 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди нуҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_09.pdf,
50.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди даҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_10.pdf,
50.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди ёздаҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_11.pdf,
51.20 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди дувоздаҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_12.pdf,
49.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди сездаҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_13.pdf,
49.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди чаҳордаҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_14.pdf,
49.10 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғатнома. Таълифи Алиакбар Деҳхудо. Ҷилди понздаҳум /Зери назари доктор Муҳаммад Муин ва доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ; Муассисаи Луғатномаи Деҳхудо.‒ Теҳрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Теҳрон, 1377 (1998).

lughatnoma_15.pdf,
50.80 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ (Standart English-Tajik Dictionary). – Д.: ЭР-граф, 2015. — 1016 с.

mamadnazarov_farhangi_ang_toj.pdf,
49,38 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ. – Д.: Маориф, 1975. – 256 с.

muhammadiev_lugh_sin.pdf,
11,37 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадҳусайни Бурҳон. Бурҳони қотеъ. Луғат. Ҷилди 3 /Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Муҳтарам Ҳотам. – Д.: Адиб, 2014. ‒ 400 с.

burhoni_qote_3tj.pdf,
3.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарзода С. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (тоҷикӣ — русӣ — англисӣ). – Д.: Кумитаи забон ва истилоҳоти АИ ҶТ, 2011. — 176 с.

nazarzoda_lugh_tafs_moliya.pdf,
1,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Г. Фарҳанги яғнобӣ ба тоҷикӣ (истилоҳоти чорводорӣ). – Д.: 2013. – 52 с.

nematov_farhangi_yaghnobi.pdf,
863.61 kb
Ройгон фаро кашед

Нуров П. Краткий русско-таджикский словарь по точным, естественным и техническим наукам. – Д.: 2013. — 615 с.

nurov_rus-tj_texslovar.rar,
2,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров П. Г. Русско-англо-таджикский политехнический словарь. – Д.: Дониш, 2016. — 475 с.

nurov_rus-eng-tj_slovar.pdf,
6,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 1. От “Алеф” до “Же”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 800 с.

persorus_1.djvu,
13,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 2. От “Син” до “Йа”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 864 с.

persorus_2.djvu,
12,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Пиров Т., Хонҷонов А., Султон М.. Фарҳанги молия ва бонкдорӣ. Финансово-банковский словарь. – Д.: ЭР-граф, 2008. – 572 с.

farhangi_moliya_va.pdf,
21,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Рахимов О. С. Русско-таджикский электротехнический словарь. Луғати русӣ-тоҷикии электротехникӣ. ‒ Худжанд, 2008. ‒ 223 с.

el_ru-tj_rahimov.pdf,
1,25 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов О. Н., Зиёев С. С., Соҳибназаров Г. Х. Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир). – Д.: 2014. — 272 с.

rahimov_farh_iqt.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С. – Д.: Гл. научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии, 1990. — 112 с.

salihov_rus-tj_razg.pdf,
5,25 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский словарь. Арзуманов С. Д., Ахрори Х. А., Бегбуди М. и другие. Свыше 72000 слов. Под ред. члена-кор. АН СССР М. С. Осими. – М.: Русский язык, 1985. – 1280 с. – Академия Наук Таджикской ССР. Институт Таджикского языка и литературы имени Рудаки.

ru-tj_1985.pdf,
104,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов. — М.: T&P Books Publishing, 2014. — 260 с.

rus-tj_tem_slovar.djvu,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К. — Тошкент: 1983. — 409 с.

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О. — Тошкент: 1983. — с. 409-807

russkouzb_1.rar,
95,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц. — Тошкент: 1984. — 543 с.

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я. — Тошкент: 1984. — с. 543-798

russkouzb_2.rar,
97,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Самарқандӣ Январ Шукрӣ. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ. – Д.: «ЭР-граф», 2012 с. – 392 с.

samarqandi_farhangi_nomvozhaho.pdf,
22.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Сироҷиддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят /Таҳияи матн бо пешгуфтор, тавзеҳот, феҳрист ва луғатномаи Амон Нуров. ‒ Д.: Ирфон, 1992. ‒ 282 с.

сharoghi_hidoyat.pdf,
14.86 Mb
Ройгон фаро кашед

Тагоев Абдухамид. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. – Версия 8.00. – Электронное издание / На правах рукописи. 12873 словарной статьи с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. – Зафаробод, 2018. – 383 с.

ru-tj.08.pdf,
4,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҳиров И. ва диг. Луғати инглисӣ-тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ-инглисӣ, тоҷикӣ-инглисӣ-русии геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ. – Д.: Ирфон, 2006. — 446 с.

lugh_eng-tj-rus_muhandisi.pdf,
18,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1. А-О. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1_pdf.rar,
76,39 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 2. П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2_pdf.rar,
73,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1. А-О. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1_djvu.rar,
24,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 2. П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2_djvu.rar,
32,97 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000+45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1-2. А-О; П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952+952 с.

fzt1-2.pdf,
85,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ. Шомили беш аз 65 ҳазор (дурӯғ — 39402) вожа ва истилоҳот. Муҳаррири масъул: Саймиддинов Д. – Д.: «Шарқи озод», 2013. — 320 (дурӯғ — 302) с.

farhangi_imlo.pdf,
7,6 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. А-Н. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. – 950 с.

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. О-Я. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. — 945 с.

farhang1-2_pdf.zip,
23,18 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. Нашри дуввум бо илова, такмил ва ислоҳ, зери таҳрири Д. Саймиддинов, С. Д. Холматова, С. Каримов. – Д.: АИ ҶТ, 2006. — 784 с.

farhangi_tojiki_rusi.zip,
2.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов С., Фақеров Ҳ., Ҷамшедов М. Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ). – Д.: «Ирфон», 2010. — 323 с.

habibov_lugh_iqtis.pdf,
8,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳофизи Ӯбаҳӣ. Туҳфат-ул-аҳбоб ё Фарҳанги Ҳофизи Ӯбаҳӣ /Дар муқоиса бо «Луғати фурс» ва фарҳангҳои дигар. Ҳозиркунандаи нашр ва муаллифи муқаддима, тавзеҳот, илова ва феҳристҳо н.и.ф. Ҳофиз Рауфзода. – Д.: Ирфон, 1992. – 288 с.

tuhfat_ul_ahbob.pdf,
10.07 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ. – Д.: «ЭР-граф», 2012. — 384 с.

sharifov_lugh_bonkdori.pdf,
8,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Шаҳобова М. Б. Муҳовараи тоҷикӣ-русӣ (Таджикско-русский разговорник). – Д.: Ирфон, 1993. – 48 с.

shahobova_muhovarai_tojiki_rusi.rar,
419.2 kb
Ройгон фаро кашед

Юсуфов А. К., Азизов Ф. Ҳ., Каримов Ҳ. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ). – Хуҷанд: 2011. — 103 с.

yusufov_lugh_iqtis.pdf,
2,29 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Нишонаҳо:

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 6

  1. Бисёр шодам ки чунин сайтро ёфтам ҳазор раҳмат ба шумо

  2. Сипосгузорем аз роҳандозони ин сомона! Худованд подоши хайратонро диҳад.

  3. Ассалому алайкум ба кормандони ин шабакае, ки бисёр захмати хамхорона барои мардум кашидаанд. Боиси ифтихор аст, ки чунин мардуми хайрхохи илм холо хам вучуд дораду ба халку Ватан хизмати бемуздро дарег надоштаанд. Аз ин шабака бисёр чизхои даркориро банда ба худ вобаста ба кори илмиам дарёфт намудаму бе мушкили онро дастрас намудам. Миннатдориамро ба кулли кормандони шабака мерасонам. Як хохиш доштам агар хал мешуд бисёр хушхол мешудам. Агар имкон мешуд фарханги тиббии муалиф М.Я. Расулиро ки дар 5 чилд карор дорад ба шакли электроники ворид месохтед. Каблан сипосгузорам

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.