Китобҳо. Фарҳанг ва вожаномаҳо


kitob

Китобҳо
Фарҳанг ва вожаномаҳо

Таҳрири охирин 29.08.2019.
Файлҳое, ки бо айби махзан фарокаш намешуданд, ислоҳ гардиданд.
Агар файле фарокаш нагардад, хоҳиш мекунем, дар пойин, дар гузориш нишон диҳед, то ислоҳ кунем.

Дар ин саҳифа ба Шумо фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ (форсӣ), фарҳангҳои бостонии тоҷику форс, ба мисли «Луғати фурс», фарҳангҳои вижаи истилоҳоти риштаҳои гуногуни истеҳсолот ва хизматрасонӣ, фарҳангҳои дузабонаи намуди русӣ-форсӣ (тоҷикӣ) ва форсӣ (тоҷикӣ)-русӣ, арабӣ-русӣ ва монанди онҳои забоншиносони саршинос М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ, Х. К. Баранов, Ю. А. Рубинчик ройгон пешниҳод мегарданд.

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозaргонӣ. – Хуҷанд: 2012. — 188 с.

azizov_lugh_iqt_boz.pdf,
6,04 Mb
Ройгон фаро кашед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 1. — М.: Живой язык, 2006. – 456 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_1.pdf,
35,48 Mb
Ройгон фаро кашед

Баранов Х. К. Большой арабско-русский словарь: в 2 т. – 11-е изд., стереотип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 2. — М.: Живой язык, 2006. – 480 с.

baranov_arabsko_russkiy_t_2.pdf,
34,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ. Муҳаррир: д. и. ф., проф. Сабзаев С. – Д.: 2016. — 428 с.

farh_ist_zabonshin.pdf,
3,65 Mb
Ройгон фаро кашед

Калонтаров Я. И. Новый русско-таджикский словарь. Фарҳанги нави русӣ-тоҷикӣ. – Д., 2007. – 272 с.

ru-tj_kalont.rar,
15.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Калонтаров Я. И. Фарҳанги нави тоҷикӣ-русӣ. Новый таджикско-русский словарь. – Д., 2008. – 320 с.

tj-ru_kalont.rar,
19.69 Mb
Ройгон фаро кашед

Каримзода С. Фарҳанги мухтасари русӣ ба тоҷикии истилоҳоти коршиносии судӣ ва криминалистӣ. – Д.: «Шуҷоиён», 2009. — 80 с.

karimzoda_farh_istiloh_sudi.pdf,
2,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Клевцова С. Д. Русско-персидский словарь. Учебный. Около 11 000 слов. Под ред. Г. А. Восканяна. С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка [на фарси]. — М.: 1975/1374. — 875 с.

klevcova_ruspers.rar,
djvu/pdf, 37,36 Mb
Ройгон фаро кашед

Луғати фурс, таълифи Абумансур Алӣ бинни Аҳмад Асадии Тӯсӣ бо мулҳақоте чанд. Ба тасҳеҳ ва эҳтимоми Аббос Иқбол, устоди донишгоҳ. Бо сармояи С. Абдураҳим Халхолӣ. – Теҳрон, Чопхонаи Маҷлис, 1319 ҳш. – 548 с. + 20 с. муқаддима.

asadi_tusi_lughati_furs.pdf,
9,54 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ (Standart English-Tajik Dictionary). – Д.: ЭР-граф, 2015. — 1016 с.

mamadnazarov_farhangi_ang_toj.pdf,
49,38 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ. – Д.: Маориф, 1975. – 256 с.

muhammadiev_lugh_sin.pdf,
11,37 Mb
Ройгон фаро кашед

Назарзода С. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (тоҷикӣ — русӣ — англисӣ). – Д.: Кумитаи забон ва истилоҳоти АИ ҶТ, 2011. — 176 с.

nazarzoda_lugh_tafs_moliya.pdf,
1,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Неъматов Г. Фарҳанги яғнобӣ ба тоҷикӣ (истилоҳоти чорводорӣ). – Д.: 2013. – 52 с.

nematov_farhangi_yaghnobi.pdf,
863.61 kb
Ройгон фаро кашед

Нуров П. Краткий русско-таджикский словарь по точным, естественным и техническим наукам. – Д.: 2013. — 615 с.

nurov_rus-tj_texslovar.rar,
2,43 Mb
Ройгон фаро кашед

Нуров П. Г. Русско-англо-таджикский политехнический словарь. – Д.: Дониш, 2016. — 475 с.

nurov_rus-eng-tj_slovar.pdf,
6,22 Mb
Ройгон фаро кашед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 1. От “Алеф” до “Же”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 800 с.

persorus_1.djvu,
13,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Персидско-русский словарь: В 2-х томах. Свыше 60000 слов. Под редакцией Ю. А. Рубинчика. Том 2. От “Син” до “Йа”. – 3-е издание, стереотипное (1-е изд. – 1970 г., 2-е изд. – 1983 г.). — М.: Русский язык, 1985. — 864 с.

persorus_2.djvu,
12,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Пиров Т., Хонҷонов А., Султон М.. Фарҳанги молия ва бонкдорӣ. Финансово-банковский словарь. – Д.: ЭР-граф, 2008. – 572 с.

farhangi_moliya_va.pdf,
21,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов О. Н., Зиёев С. С., Соҳибназаров Г. Х. Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир). – Д.: 2014. — 272 с.

rahimov_farh_iqt.pdf,
2,55 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский разговорник. Сост. Салихов С. – Д.: Гл. научная редакция Таджикской Советской Энциклопедии, 1990. — 112 с.

salihov_rus-tj_razg.pdf,
5,25 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский словарь. Арзуманов С. Д., Ахрори Х. А., Бегбуди М. и другие. Свыше 72000 слов. Под ред. члена-кор. АН СССР М. С. Осими. – М.: Русский язык, 1985. – 1280 с. – Академия Наук Таджикской ССР. Институт Таджикского языка и литературы имени Рудаки.

ru-tj_1985.pdf,
104,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-таджикский тематический словарь. 9000 слов. — М.: T&P Books Publishing, 2014. — 260 с.

rus-tj_tem_slovar.djvu,
1,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-узбекский словарь. Том 1. А-К. — Тошкент: 1983. — 409 с.

Русско-узбекский словарь. Том 1. К-О. — Тошкент: 1983. — с. 409-807

russkouzb_1.rar,
95,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Русско-узбекский словарь. Том 2. П-Сц. — Тошкент: 1984. — 543 с.

Русско-узбекский словарь. Том 2. Сц-Я. — Тошкент: 1984. — с. 543-798

russkouzb_2.rar,
97,77 Mb
Ройгон фаро кашед

Самарқандӣ Январ Шукрӣ. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ. – Д.: «ЭР-граф», 2012 с. – 392 с.

samarqandi_farhangi_nomvozhaho.pdf,
22.29 Mb
Ройгон фаро кашед

Тагоев Абдухамид. Новый русско-таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. – Версия 8.00. – Электронное издание / На правах рукописи. 12873 словарной статьи с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. – Зафаробод, 2018. – 383 с.

ru-tj.08.pdf,
4,44 Mb
Ройгон фаро кашед

Тоҳиров И. ва диг. Луғати инглисӣ-тоҷикӣ-русӣ, русӣ-тоҷикӣ-инглисӣ, тоҷикӣ-инглисӣ-русии геологияи муҳандисӣ, механикаи хокҳо, асосу таҳкурсисозӣ. – Д.: Ирфон, 2006. — 446 с.

lugh_eng-tj-rus_muhandisi.pdf,
18,83 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1. А-О. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1_pdf.rar,
76,39 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 2. П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2_pdf.rar,
73,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1. А-О. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_1_djvu.rar,
24,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 2. П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952 с.

farhang_1969_2_djvu.rar,
32,97 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Тақрибан 45 000+45 000 калима ва ибора бо иловаи мифтоҳи арабӣ. Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. 1-2. А-О; П-Ҷ. М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 952+952 с.

fzt1-2.pdf,
85,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ. Шомили беш аз 65 ҳазор (дурӯғ — 39402) вожа ва истилоҳот. Муҳаррири масъул: Саймиддинов Д. – Д.: «Шарқи озод», 2013. — 320 (дурӯғ — 302) с.

farhangi_imlo.pdf,
7,6 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. А-Н. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. – 950 с.

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 2. О-Я. Беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳо. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Д.: 2008. — 945 с.

farhang1-2_pdf.zip,
23,18 Mb
Ройгон фаро кашед

Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. Нашри дуввум бо илова, такмил ва ислоҳ, зери таҳрири Д. Саймиддинов, С. Д. Холматова, С. Каримов. – Д.: АИ ҶТ, 2006. — 784 с.

farhangi_tojiki_rusi.zip,
2.52 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳабибов С., Фақеров Ҳ., Ҷамшедов М. Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ). – Д.: «Ирфон», 2010. — 323 с.

habibov_lugh_iqtis.pdf,
8,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов Ф. Н. Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ. – Д.: «ЭР-граф», 2012. — 384 с.

sharifov_lugh_bonkdori.pdf,
8,45 Mb
Ройгон фаро кашед

Шаҳобова М. Б. Муҳовараи тоҷикӣ-русӣ (Таджикско-русский разговорник). – Д.: Ирфон, 1993. – 48 с.

shahobova_muhovarai_tojiki_rusi.rar,
419.2 kb
Ройгон фаро кашед

Юсуфов А. К., Азизов Ф. Ҳ., Каримов Ҳ. Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ (тоҷикӣ-англисӣ). – Хуҷанд: 2011. — 103 с.

yusufov_lugh_iqtis.pdf,
2,29 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Нишонаҳо:

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.