Китобхона — Д


Д

Давидович Е. А. История монетного дела Средней Азии XVI-XVIII вв.

Давидович Е. А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана

Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

Давидович Е. А., Мухтаров А. М. Страницы истории Гиссара

Давлатбеков Л. Ҳунари бадеии суханварони Бадахшон

Давлатбеков Л. Шоҳфитур – олим, нависанда

Давлатбеков Н. Доисламские верование население Западного Памира

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ)

Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XVI

Давлатмирова М. Б. Арабские заимствования в памирских языках (на материале языков шугнано-рушанской группы)

Давлатов А. Асосҳои экология

Давлатов А., Тӯрақулов С. Маҷмӯи саволу ҷавобҳо оид ба асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон

Давлатов Д., Набиев В. Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон

Давлатов И. Х. Становление и развитие банковской системы Таджикистана

Давлатов Маҳмуд. Ғазал ва анъанаи он дар эҷодиёти устод А. Лоҳутӣ

Давлатов Муллошо. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию

Давлатов М. Маҷмӯаи бозӣ ва машқҳои психологӣ

Давлатов М. Психология

Давлатов М. Психологияи идоракунӣ (Дастури таълимӣ)

Давлатов Р. Д., Чориев У. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қ. 1-5

Давлатов С. Х. Дикорастущие виды рода Berberis L. в Таджикистане

Давлатова Р., Мирзоев Р. Мат. дидактикӣ оид ба грамматика, имло ва инкишофи нутқ

Давлатшоев И. ва диг. Танзими арзишҳои фарҳангӣ ва нақши муқаддасоти миллӣ …

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро

Давронов А. Нақди адабӣ ва равандҳои адабиёт

Давронов Д. Ҷаҳони муосир: мавқеи симо ва садо

Давронов С. Вазни ашъори А. Лоҳутӣ

Давронов С. Омӯзиши вазни шеъри тоҷикӣ

Давронов С. Сохти шеъри тоҷикӣ

Давыдов А. С. Этническая принадлежность коренного населения Горного Бадахшана

Давыдов Г. С. Фауна Таджикской ССР. Том XX, часть 1. Зайцеобразные, суслики, сурки

Дадабоева О. Д. Дикорастущие лекарственные растения флоры Таджикистана

Дадабоева О. Словарь научных и местных названий лекарственных растений…

Дандамаев М. А. Вавилонские писцы

Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.)

Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы

Дандамаев М. А. Политическая, экономическая и культурная история Ирана Ахеменидского периода

Даниел Дефо. Робинзон Крузо. Тарҷ.

Даниел Чонкадзе. Қалъаи Сурам. Тарҷ.

Данте А. Мазҳакаи илоҳӣ: Дӯзах. Тарҷ.

Дар нотаҳо: Оҳангҳои мусиқӣ ва ашъори Ҳофиз

Дар обу оташ

Дар ошьёни дилҳо

Дар партави хуршед (Мунтахаби ашъори шоирони нимаи аввали асри XI)

Дар ҷустуҷӯйи фарҳанги водии Ҳисор

Дарси хештаншиносӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)

Дарси хештаншиносӣ. Дафтари дуюм

Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон

Дастури методӣ аз забони модарӣ барои синфи 3 бо ҳафтаи 5-рӯзаи хониш

Дастури наврӯзӣ: Дастури методӣ-таълимӣ роҷеъ ба таҷлили ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Аҷам

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён “Таърих ва ақоиди онҳо”

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины

Дафтарӣ Ф. Таърих ва ақоиди исмоилия. Тарҷ. аз англ. А. Мамадназаров

Дафтари Ф. Традиции исмаилизма в средние века

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён: Таърих ва ақоид

Девонақулов А. Асрори номҳои кишвар

Девонақулов А. Муҳаммад Закариёи Розӣ

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1946)

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1957)

Девони Абулфазли Сират

Девони Авҳадии Мароғаӣ

Девони Анварӣ

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ (форсӣ)

Девони ашъори Эраҷ Мирзо (форсӣ)

Девони Бадри Чочӣ (форсӣ)

Девони Бедил маа Нукоти Бедил (форсӣ)

Девони Воқифи Лоҳурӣ

Девони ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони ғазалиёти Хоҷуи Кирмонӣ (форсӣ)

Девони Дарвеши Деҳакӣ

Девони комили Амир Хусрави Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони Лоҳутӣ 1-2 (1938-1940)

Девони Рӯдакӣ (2015)

Девони Соиб (форсӣ)

Девони Туғрали Аҳрорӣ (форсӣ — 1916)

Девони Фаррухии Яздӣ. Ғазалиёт ва қасоид ва қитаот ва рубоиёт (форсӣ)

Девони Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт (форсӣ)

Девони ҳазрати Аҳмади Ҷом Зиндапил (форсӣ)

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ) (форсӣ)

Девони Шамси Табрезӣ (ғазалиёт) ҷҷ. 1-14 (форсӣ)

Действие световых факторов высокогорий Памира на жизнедеятельность растений

Демидович Б. П. Масъала ва машқҳо аз анализи математикӣ

Демидчик Л. Н. Летописец народной жизни: К 100-летию со дня рождения С. Айни

Демидчик Л. Н. От правды жизни к художественный правде: Критические статьи о таджикской литературе

Демидчик Л. Н. Проза 30-х годов. Т. 1

Демидчик Л. Н. Таджикская драматургия 40-50-х годов

Демидчик Л. Н. Таърихи адабиёти советии тоҷик. Ҷ. 2. Насри солҳои 30. Тарҷ.

Дерибас В. М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка

Десницкая А. В. Вопросы изучение родство индоевропейских языков

Дeфoрмaциoннoe и тeрмичeскoe пoвeдeниe структурных элeмeнтoв oриeнтирoвaнных пoлимeрoв

Дехконов Н. Очерк истории и культуры населения правобережья Сыр-Дарьи

Деҳқон ва хирс. Захми сухани бад (Аз китоби «Афсонаҳои халқи тоҷик»)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1949)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1957)

Деҳотӣ Абдусалом. Бунафша

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. I

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. II

Деҳотӣ Абдусалом. Манзараҳои сегона

Деҳотӣ Абдусалом. Меваи Октябр

Деҳотӣ Абдусалом. Мо ленинчиён: Шеърҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Таронаҳои меҳнатӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Ту ҳам ёде бикун аз ман…

Деҳотӣ Абдусалом. Фирӯзаҷон хобидааст

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳадя ба хурдтаракон

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳаёт қадам мезанад

Деҳотӣ Абдусалом. Ҷанги одам бо кӯҳсор: Очерк

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳо ва ҳикояҳо

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳои мунтахаб

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.