Китобхона — Д

Д

Давидович Е. А. История монетного дела Средней Азии XVI-XVIII вв.

Давидович Е. А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана

Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

Давидович Е. А., Литвинский Б. А. Археологический очерк Исфаринского района

Давидович Е. А., Мухтаров А. М. Страницы истории Гиссара

Давидович Е. А. Ферганские саманиды по нумизматическим данным

Давлат Сафар. Авҷи парвоз

Давлат Сафар. Гулшани хаёл: Рубоиёт (форсӣ)

Давлат Сафар. Гулшани хаёл: Рубоиёт

Давлат Сафар. Субҳи садоқат

Давлат чист? Афсонаи халқи тоҷик

Давлатбеков Л. Рӯзгор ва осори шоирони Бадахшон

Давлатбеков Л. Ҳунари бадеии суханварони Бадахшон

Давлатбеков Л. Шоҳфитур – олим, нависанда

Давлатбеков Н. Доисламские верование население Западного Памира

Давлатбеков Н., Каримов М. Таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ)

Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XVI

Давлатзода Р. Усулҳои тафсири тахфифи вожаҳо дар «Ғиёс-ул-луғот»

Давлати Раҳмониён. Дар сояи қалам

Давлатмамадов Ш. Табобат бо асал ва дигар маводи занбӯрпарварӣ (Апитерапия)

Давлатмирова М. Б. Арабские заимствования в памирских языках (на материале языков шугнано-рушанской группы)

Давлатов А. Асосҳои экология

Давлатов А. Маҷмуи саволу ҷавобҳо оид ба асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон

Давлатов А. Методикаи омӯзондани тартиб додани масъалаҳои физикӣ ва ҳалли онҳо

Давлатов А. Методикаи таълими физика дар мактабҳои асосӣ синфи 9

Давлатов А. Таълими физика дар синфи 7

Давлатов А. Таълими физика дар синфи 8

Давлатов А. Китоби намоиш ва таҷрибаҳо аз физика (синфҳои 7-9)

Давлатов Д. Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон

Давлатов И. Иқтисоди бозаргонӣ

Давлатов И. Х. Становление и развитие банковской системы Таджикистана

Давлатов Маҳмуд. Ғазал ва анъанаи он дар эҷодиёти устод А. Лоҳутӣ

Давлатов Маҳмуд. Сарояндаи инқилоб

Давлатов Муллошо. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию

Давлатов М. Маҷмуаи бозӣ ва машкҳои психологӣ

Давлатов М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон

Давлатов М. Психология

Давлатов М. Психологияи идоракунӣ (Дастури таълимӣ)

Давлатов Р. Д. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қ. 1

Давлатов Р. Д. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қ. 2-6

Давлатов С. 10 шагов как стать миллионером на территории СНГ

Давлатов С. Долги тают на глазах

Давлатов С. Ман ва пул: ба мисли сарватмандон андешидан. Тарҷ.

Давлатов С. Мой гениальный ребёнок

Давлатов С. Стать богатым может каждый

Давлатов С. Стратегия мышления богатых и бедных людей

Давлатов С. Тарзи фикрронии одамони сарватманд ва камбизоат. Тарҷ.

Давлатов С. Х. Дикорастущие виды рода Berberis L. в Таджикистане

Давлатов Э. А. «Қасас-ул-анбиё» ва баъзе масъалаҳои ономастикаи он

Давлатов Э. А. Лингвистическое исследование ономастики «Касас-ул-анбиё»: АКД

Давлатов Э. Ономастикаи «Қасас-ул-анбиё»: РН

Давлатова М. Глагольная лексика и глагольное словообразование в «Зайн-ал-ахбор» Гардези: АКД

Давлатова Р., Мирзоев Р. Мат. дидактикӣ оид ба грамматика, имло ва инкишофи нутқ

Давлатова Ф. Т. Антропонимияи «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ: РН

Давлатова Ф. Т. Лингвистическое исследование антропонимии «Таърихи Табари» Балъами: АКД

Давлатшоев Д. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти электроэнергетика

Давлатшоев И. ва диг. Танзими арзишҳои фарҳангӣ ва нақши муқаддасоти миллӣ …

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро. Нашри Э. Браун

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро (Д., 1999)

Давронов А. Адабиёт ва воқеият: Маҷмуаи мақолаҳо

Давронов А. Адабиёти марзҳо ва ҳунар

Давронов А. Горизонты литературных связей

Давронов А. Нақди адабӣ ва равандҳои адабиёт

Давронов А. Пайванди замонҳо ва қисмати адабиёт

Давронов А. Равобити адабии халқҳои тоҷику арман

Давронов А. Языковые особенности «Кобуснамэ» Унсурулмаоли Кейковус

Давронов Д. Ҷаҳони муосир: мавқеи симо ва садо

Давронов С. Вазни ашъори А. Лоҳутӣ

Давронов С. Омӯзиши вазни шеъри тоҷикӣ

Давронов С. Сохти шеъри тоҷикӣ

Давыдов А. С. Ареал расселения таджиков в новое время и вопрос об их этнической территории

Давыдов А. С. Не обоснованно, зато… публицистично

Давыдов А. С. Селение и жилище таджиков верхнего Заравшана: АКД

Давыдов А. С. Традиционное жилище таджиков Верхнего Зеравшана

Давыдов А. С. Этническая принадлежность коренного населения Горного Бадахшана

Давыдов Г. С. Фауна Таджикской ССР. Том XX, часть 1. Зайцеобразные, суслики, сурки

Дадабоева О. Д. Дикорастущие лекарственные растения флоры Таджикистана

Дадабоева О. Словарь научных и местных названий лекарственных растений…

Дадаҷонова И.Б. Фарҳанги демографии англисӣ-тоҷикӣ-русӣ

Дадашев М. Б. Русско-татский (горско-еврейский) словарь

Дандамаев М. А. Вавилонские писцы

Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.)

Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы

Дандамаев М. А. Политическая, экономическая и культурная история Ирана Ахеменидского периода

Даниел Дефо. Робинзон Крузо. Тарҷ.

Даниел Чонкадзе. Қалъаи Сурам. Тарҷ.

Данте А. Мазҳакаи илоҳӣ: Дӯзах. Тарҷ.

Дар моварои сухан: маҷмуаи мақолаҳои илмӣ

Дар нотаҳо: Оҳангҳои мусиқӣ ва ашъори Ҳофиз

Дар обу оташ

Дар оташи ҷанг

Дар ошёни дилҳо

Дар партави хуршед (Мунтахаби ашъори шоирони нимаи аввали асри XI)

Дар ҷустуҷӯйи фарҳанги водии Ҳисор

Дарвин Ч. Сочинения. Т. 5. Происхождение человека и половой отбор

Дарвоза нигин дорад

Даргоҳи падар (Маҷмуаи шеърҳо)

Дарси хештаншиносӣ (маҷмари мақолаҳо)

Дарси хештаншиносӣ. Дафтари дуюм

Дасти дӯст: Баёз

Дастур доир ба тарзи таълифи эссе

Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон

Дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои занону духтарон дар ҶТ

Дастури методӣ аз забони модарӣ барои синфи 3 бо ҳафтаи 5-рӯзаи хониш

Дастури наврӯзӣ: Дастури методӣ-таълимӣ роҷеъ ба таҷлили ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Аҷам

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён «Таърих ва ақоиди онҳо»

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины

Дафтарӣ Ф. Таърих ва ақоиди исмоилия. Тарҷ. аз англ. А. Мамадназаров

Дафтари Ф. Традиции исмаилизма в средние века

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён: Таърих ва ақоид

Дебора Поттер. Рӯзноманигори мустақил

Девонақулов А. Асрори номҳои кишвар

Девонақулов А. Муҳаммад Закариёи Розӣ

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1946)

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1957)

Девони Абулфазли Сират

Девони Авҳадии Мароғаӣ

Девони Амир Низомиддин Алишери Навоӣ «Фонӣ» (форсӣ)

Девони Анварӣ

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ (форсӣ)

Девони ашъори Ибни Ямини Фарюмадӣ (форсӣ)

Девони ашъори Масъуди Саъд. Ҷ. 1 (форсӣ)

Девони ашъори Туғрали Аҳрорӣ

Девони ашъори Эраҷ Мирзо (форсӣ)

Девони Бадри Чочӣ (форсӣ)

Девони Бедил маа Нукоти Бедил (форсӣ)

Девони Васлӣ

Девони Воқифи Лоҳурӣ

Девони ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони ғазалиёти Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ (форсӣ)

Девони ғазалиёти Хоҷуи Кирмонӣ (форсӣ)

Девони Дарвеши Деҳакӣ

Девони Зебуннисо (Махфӣ) (форсӣ)

Девони Камоли Хуҷандӣ (1372)

Девони Камоли Хуҷандӣ (1986)

Девони Камоли Хуҷандӣ (2020)

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. Кит. 1. Қ. 1

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. Кит. 1. Қ. 2

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. Кит. 2. Қ. 1

Девони Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ. Кит. 2. Қ. 2

Девони комили Амир Хусрави Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони комили Раҳии Муайирӣ (форсӣ)

Девони Лоҳутӣ 1-2 (1938-1940)

Девони Мавлоно Ҳаким Заҳируддини Форёбӣ (форсӣ)

Девони марҳум ва мағфур Мирзо Ҷунайдуллоҳи Ҳиротӣ мутахаллис ба Ҳозиқ алайҳи раҳма (форсӣ)

Девони Масъуди Саъди Салмон (форсӣ)

Девони Махфӣ

Девони Махфӣ (Зебуннисо Бегим) (форсӣ)

Девони Махфӣ маа мухтасари ҳолоти шаҳзодӣ Зебуннисо бегим (форсӣ)

Девони Насимӣ

Девони Рӯдакӣ (Қ. Рустам — Олмотӣ, 2007)

Девони Рӯдакӣ (Р. Ҳодизода, 2009)

Девони Рӯдакӣ (Қ. Рустам — Душанбе, 2015)

Девони Саид Ҷаъфар

Девони Соиб (форсӣ)

Девони Туғрали Аҳрорӣ (форсӣ — 1916)

Девони Фаррухии Яздӣ. Ғазалиёт ва қасоид ва қитаот ва рубоиёт (форсӣ)

Девони Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт (форсӣ)

Девони ҳазрати Аҳмади Ҷом Зиндапил (форсӣ)

Девони Ҳасани Деҳлавӣ

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ) (форсӣ)

Девони Ҳофизи Шерозӣ бо шарҳи абёт (форсӣ)

Девони Шамси Табрезӣ (ғазалиёт) ҷҷ. 1-14 (форсӣ)

Девони Шамсиддин Муҳаммад Ҳофиз (форсӣ)

Действие световых факторов высокогорий Памира на жизнедеятельность растений

Декада таджикской литературы в Москве (1950)

Демидович Б. П. Масъала ва машқҳо аз анализи математикӣ

Демидчик Л. Н. Летописец народной жизни: К 100-летию со дня рождения С. Айни

Демидчик Л. Н. От правды жизни к художественный правде: Критические статьи о таджикской литературе

Демидчик Л. Н. Проза 30-х годов. Т. 1

Демидчик Л. Н. Таджикская драматургия 40-50-х годов

Демидчик Л. Н. Таърихи адабиёти советии тоҷик. Ҷ. 2. Насри солҳои 30. Тарҷ.

Демография. Китоби дарсӣ

Дерибас В. М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка

Десницкая А. В. Вопросы изучение родство индоевропейских языков

Дeфoрмaциoннoe и тeрмичeскoe пoвeдeниe структурных элeмeнтoв oриeнтирoвaнных пoлимeрoв

Дехконов Н. Очерк истории и культуры населения правобережья Сыр-Дарьи

Деҳқон ва хирс. Захми сухани бад (Аз китоби «Афсонаҳои халқи тоҷик»)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1949)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1957)

Деҳотӣ Абдусалом. Бунафша

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. I

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. II

Деҳотӣ Абдусалом. Қиссаи номмонӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Манзараҳои сегона

Деҳотӣ Абдусалом. Меваи Октябр

Деҳотӣ Абдусалом. Мо ленинчиён: Шеърҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Суруди тоза хон

Деҳотӣ Абдусалом. Таронаҳои меҳнатӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Ту ҳам ёде бикун аз ман…

Деҳотӣ Абдусалом. Фирӯзаҷон хобидааст

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳадя ба хурдтаракон

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳаёт қадам мезанад

Деҳотӣ Абдусалом. Ҷанги одам бо кӯҳсор: Очерк

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳо ва ҳикояҳо

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳои мунтахаб

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.