Китобхона — Д

Д

Давидович Е. А. История монетного дела Средней Азии XVI-XVIII вв.

Давидович Е. А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана

Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

Давидович Е. А., Литвинский Б. А. Археологический очерк Исфаринского района

Давидович Е. А., Мухтаров А. М. Страницы истории Гиссара

Давлат чист? Афсонаи халқи тоҷик

Давлатбеков Л. Рӯзгор ва осори шоирони Бадахшон

Давлатбеков Л. Ҳунари бадеии суханварони Бадахшон

Давлатбеков Л. Шоҳфитур – олим, нависанда

Давлатбеков Н. Доисламские верование население Западного Памира

Давлатбеков Н., Каримов М. Таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии халқи тоҷик

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик

Давлатбеков Н., Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии халқи тоҷик (Маводи таълимӣ)

Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XVI

Давлатзода Р. Усулҳои тафсири тахфифи вожаҳо дар «Ғиёс-ул-луғот»

Давлатмирова М. Б. Арабские заимствования в памирских языках (на материале языков шугнано-рушанской группы)

Давлатов А. Асосҳои экология

Давлатов А., Тӯрақулов С. Маҷмӯи саволу ҷавобҳо оид ба асосҳои давлату ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон

Давлатов Д., Набиев В. Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон

Давлатов И. Х. Становление и развитие банковской системы Таджикистана

Давлатов Маҳмуд. Ғазал ва анъанаи он дар эҷодиёти устод А. Лоҳутӣ

Давлатов Муллошо. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию

Давлатов М. Маҷмӯаи бозӣ ва машкҳои психологӣ

Давлатов М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон

Давлатов М. Психология

Давлатов М. Психологияи идоракунӣ (Дастури таълимӣ)

Давлатов Р. Д. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қ. 1

Давлатов Р. Д. Алгебра ва назарияи ададҳо. Қ. 2-6

Давлатов С. 10 шагов как стать миллионером на территории СНГ

Давлатов С. Долги тают на глазах

Давлатов С. Ман ва пул: ба мисли сарватмандон андешидан. Тарҷ.

.

Давлатов С. Мой гениальный ребёнок

Давлатов С. Стать богатым может каждый

Давлатов С. Стратегия мышления богатых и бедных людей

Давлатов С. Тарзи фикрронии одамони сарватманд ва камбизоат. Тарҷ.

Давлатов С. Х. Дикорастущие виды рода Berberis L. в Таджикистане

Давлатов Э. А. «Қасас-ул-анбиё» ва баъзе масъалаҳои ономастикаи он

Давлатов Э. А. Лингвистическое исследование ономастики «Касас-ул-анбиё»: АКД

Давлатов Э. Ономастикаи «Қасас-ул-анбиё»: РН

Давлатова М. Глагольная лексика и глагольное словообразование в «Зайн-ал-ахбор» Гардези: АКД

Давлатова Р., Мирзоев Р. Мат. дидактикӣ оид ба грамматика, имло ва инкишофи нутқ

Давлатова Ф. Т. Антропонимияи «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ: РН

Давлатова Ф. Т. Лингвистическое исследование антропонимии «Таърихи Табари» Балъами: АКД

Давлатшоев И. ва диг. Танзими арзишҳои фарҳангӣ ва нақши муқаддасоти миллӣ …

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро. Нашри Э. Браун

Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро (Д., 1999)

Давронов А. Адабиёти марзҳо ва ҳунар

Давронов А. Нақди адабӣ ва равандҳои адабиёт

Давронов А. Языковые особенности «Кобуснамэ» Унсурулмаоли Кейковус

Давронов Д. Ҷаҳони муосир: мавқеи симо ва садо

Давронов С. Вазни ашъори А. Лоҳутӣ

Давронов С. Омӯзиши вазни шеъри тоҷикӣ

Давронов С. Сохти шеъри тоҷикӣ

Давыдов А. С. Селение и жилище таджиков верхнего Заравшана: АКД

Давыдов А. С. Этническая принадлежность коренного населения Горного Бадахшана

Давыдов Г. С. Фауна Таджикской ССР. Том XX, часть 1. Зайцеобразные, суслики, сурки

Дадабоева О. Д. Дикорастущие лекарственные растения флоры Таджикистана

Дадабоева О. Словарь научных и местных названий лекарственных растений…

Дандамаев М. А. Вавилонские писцы

Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана

Дандамаев М. А. Иран при первых ахеменидах (VI в. до н.э.)

Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы

Дандамаев М. А. Политическая, экономическая и культурная история Ирана Ахеменидского периода

Даниел Дефо. Робинзон Крузо. Тарҷ.

Даниел Чонкадзе. Қалъаи Сурам. Тарҷ.

Данте А. Мазҳакаи илоҳӣ: Дӯзах. Тарҷ.

Дар моварои сухан: маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ

Дар нотаҳо: Оҳангҳои мусиқӣ ва ашъори Ҳофиз

Дар обу оташ

Дар оташи ҷанг

Дар ошёни дилҳо

Дар партави хуршед (Мунтахаби ашъори шоирони нимаи аввали асри XI)

Дар ҷустуҷӯйи фарҳанги водии Ҳисор

Дарси хештаншиносӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)

Дарси хештаншиносӣ. Дафтари дуюм

Дастур оид ба таълими ҳуқуқи занон

Дастури методӣ аз забони модарӣ барои синфи 3 бо ҳафтаи 5-рӯзаи хониш

Дастури наврӯзӣ: Дастури методӣ-таълимӣ роҷеъ ба таҷлили ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Аҷам

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён “Таърих ва ақоиди онҳо”

Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины

Дафтарӣ Ф. Таърих ва ақоиди исмоилия. Тарҷ. аз англ. А. Мамадназаров

Дафтари Ф. Традиции исмаилизма в средние века

Дафтарӣ Ф. Исмоилиён: Таърих ва ақоид

Дебора Поттер. Рӯзноманигори мустақил

Девонақулов А. Асрори номҳои кишвар

Девонақулов А. Муҳаммад Закариёи Розӣ

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1946)

Девони Абулқосим Лоҳутӣ (1957)

Девони Абулфазли Сират

Девони Авҳадии Мароғаӣ

Девони Анварӣ

Девони ашъори Абулқосим Лоҳутӣ (форсӣ)

Девони ашъори Эраҷ Мирзо (форсӣ)

Девони Бадри Чочӣ (форсӣ)

Девони Бедил маа Нукоти Бедил (форсӣ)

Девони Воқифи Лоҳурӣ

Девони ғазалиёти Бедили Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони ғазалиёти Хоҷуи Кирмонӣ (форсӣ)

Девони Дарвеши Деҳакӣ

Девони комили Амир Хусрави Деҳлавӣ (форсӣ)

Девони Лоҳутӣ 1-2 (1938-1940)

Девони Рӯдакӣ (2007)

Девони Рӯдакӣ (2015)

Девони Саид Ҷаъфар

Девони Соиб (форсӣ)

Девони Туғрали Аҳрорӣ (форсӣ — 1916)

Девони Фаррухии Яздӣ. Ғазалиёт ва қасоид ва қитаот ва рубоиёт (форсӣ)

Девони Фурӯғии Бастомӣ. Ғазалиёт (форсӣ)

Девони ҳазрати Аҳмади Ҷом Зиндапил (форсӣ)

Девони Ҳасани Деҳлавӣ

Девони Ҳилолии Чағатойӣ (Бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин»-и ӯ) (форсӣ)

Девони Шамси Табрезӣ (ғазалиёт) ҷҷ. 1-14 (форсӣ)

Действие световых факторов высокогорий Памира на жизнедеятельность растений

Декада таджикской литературы в Москве (1950)

Демидович Б. П. Масъала ва машқҳо аз анализи математикӣ

Демидчик Л. Н. Летописец народной жизни: К 100-летию со дня рождения С. Айни

Демидчик Л. Н. От правды жизни к художественный правде: Критические статьи о таджикской литературе

Демидчик Л. Н. Проза 30-х годов. Т. 1

Демидчик Л. Н. Таджикская драматургия 40-50-х годов

Демидчик Л. Н. Таърихи адабиёти советии тоҷик. Ҷ. 2. Насри солҳои 30. Тарҷ.

Дерибас В. М. Устойчивые глагольно-именные словосочетания русского языка

Десницкая А. В. Вопросы изучение родство индоевропейских языков

Дeфoрмaциoннoe и тeрмичeскoe пoвeдeниe структурных элeмeнтoв oриeнтирoвaнных пoлимeрoв

Дехконов Н. Очерк истории и культуры населения правобережья Сыр-Дарьи

Деҳқон ва хирс. Захми сухани бад (Аз китоби «Афсонаҳои халқи тоҷик»)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1949)

Деҳотӣ Абдусалом. Асарҳои мунтахаб (1957)

Деҳотӣ Абдусалом. Бунафша

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. I

Деҳотӣ Абдусалом. Куллиёт. Ҷ. II

Деҳотӣ Абдусалом. Манзараҳои сегона

Деҳотӣ Абдусалом. Меваи Октябр

Деҳотӣ Абдусалом. Мо ленинчиён: Шеърҳо барои бачаҳои синни хурди мактабӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Таронаҳои меҳнатӣ

Деҳотӣ Абдусалом. Ту ҳам ёде бикун аз ман…

Деҳотӣ Абдусалом. Фирӯзаҷон хобидааст

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳадя ба хурдтаракон

Деҳотӣ Абдусалом. Ҳаёт қадам мезанад

Деҳотӣ Абдусалом. Ҷанги одам бо кӯҳсор: Очерк

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳо ва ҳикояҳо

Деҳотӣ Абдусалом. Шеърҳои мунтахаб

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.