Китобҳо. Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ


kitob

Китобҳо
Ҷуғрофиё ва заминшиносӣ

Таҳрири охирин 09.03.2020

Дар ин саҳифа китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи ҷуғрофиё, илмҳои заминшиносӣ ва нуҷум пешниҳод мешаванд. Илми ҷуғрофиёи тоҷик дар намуди рисолаҳои илмӣ, сафарномаҳо ва аҷоибномаҳо сарвати бебаҳое дорад, вале мо на ҳамеша имкони пешниҳод кардани онҳоро дорем. Ин ҷо таваҷҷуҳи бештар ба он нигоштаҳое равона карда шудааст, ки бештар ба обу замини Осиёи Миёна, ки имрӯз Осиёи Марказӣ мехонемаш, бавижа Тоҷикистон, оиданд.

Аброров Ҳ., Акмалов М., Аҳмадов А., Сафаров Х. Музофоти географии Кӯлоб. – Д.: ПРОМЭКСПО, 2015. — 132 с.

abrorov_geogr_kulob.pdf,
1000,26 kb
Ройгон фаро кашед

«Аҷоибнома» (Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот)-и Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Тӯсӣ. – Д.: ЭP-граф, 2016. — 604 с.

ajoibnoma.pdf,
18,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Баратов Р. Б. Природа и древности Ширкента /Баротов Рауф Баротович, Новиков Валерий Петрович. – Д.: Дониш, 1991.

r_baratov_shirkent.pdf,
24.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Бобоев Х. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. ‒ Д., 2014.

boboev_konsepsiyaho.rar,
10.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа Л. Н. Соболева. (Из IV т. Записок Отделения Статистики Императорского Русского Географического Общества.). – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1874. – 561 с.
Ин файл аз устод А. Ниёзӣ ба мо расид.

sobolev_zeravshan.pdf,
73.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Гидрогеология СССР. Том XLI. Таджикская ССР. Управление геологии Совета Министров Таджикской ССР.\Ред. В. С. Самарина\. — М.: Недра, 1972. – 472 с.: ил.

gidrogeo.djvu,
6,52 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғафуров Ф. Ғ., Алидодов Б. А. Геологияи конҳои канданиҳои фоиданок. ‒ Д., 2010. ‒ 204 с.

geologiyai_konho.pdf,
64.95 Mb
Ройгон фаро кашед

Ғаффоров А. Иброҳимов И. И. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. ‒ Хуҷанд, 2013. ‒ 92 с.

ghafforov_konsepsiyaho.pdf,
3.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Имомов А. А. Географияи табиии материкҳо ва уқёнусҳо. ‒ Д., 2014. ‒ 379 с.

imomov_geog_tabii.pdf,
13.77 Mb
Ройгон фаро кашед

Казаков М. Х., Яблоков A. A. Лавины Таджикистана. Под ред. Б. У. Махмадалиева. — Д.: 1999. — 130 с. : ил.
Ин файл аз олими ҷавон А. Убайдуллоев ба мо расид.

yablokov.rar,
340.1 Mb
Ройгон фаро кашед

Қаҳҳори Расулиён. Кишварҳои ҷаҳон (Маълумотнома). Чопи дуввум бо ислоҳ ва иловаҳо. – Д.: Ирфон, 2008. – 224 с.

kishvarhoi_jahon.rar,
2.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадвафоев М. М., Ниезов А. С., Хасанов А. Х., Кривощекова Н. И. Геолого-геохимические особенности формирования даек и локализации золоторудного месторождения Пакрут (Центральный Таджикистан)/Научный ред. к.г.-м.н., доцент Мамадвафоев М. М. — Д.: Недра, 2008. — 104 с.

zol_pakrut.pdf,
1,99 Mb
Ройгон фаро кашед

Мамадвафоев М.М., Хасанов А.Х., Кривощекова Н.И., Ниезов А.С. Раннепермский магматизм и ртутно-сурьмяное оруденение Зеравшано-Гиссарского рудного пояса (Центральный Таджикистан) \Научный ред. д.г.-м.н. Хасанов А. Х.\. – Д.: 2010. — 136 с.

zeravsh-giss.pdf,
5,34 Mb
Ройгон фаро кашед

Маҷидов Ҳ., Ҳакимов Ф. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Китоби дарсӣ. – Д., 2007. — 96 с.

majidov_konsepsiyaho.pdf,
6.03 Mb
Ройгон фаро кашед

Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. ‒ Д., 2013. ‒ 222 с.

mintaqahoi_jt.pdf,
97.97 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М. ва диг. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон. — Д.: 2011. — 165 с.

muhabbatov_geogr_iqt_ijt.zip,
219,92 kb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М. Мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон. ‒ Д.: Эр-Граф, 2013. ‒ 104 с.

mavze-hoi_sayyohi.pdf,
123.47 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон. – Д.: Маориф ва фарҳанг, 2011. – 320 с.

muhabbatov_geografiyai_toj.pdf,
14.23 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳимов М. Р. Географияи Тоҷикистон. – Д.:, 2017. – 29 с.

muhabbatov_geog_toj.pdf,
4.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Муҳаббатов Х. М., Раҳмонов Ш. Т. Географияи аҳолӣ. ‒ Д., 2013. ‒ 169 с.

muhabbatov_geog_aholi.pdf,
6.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Ниёзов А. С. Валиев Ш. Ф., Муродов А. А., Ниёзшоев М. Ю., Таджибеков М., Талбонов Р. М., Ташрипов К. К., Ятимов Ч. С. Геодинамика, геолого-экономическая оценка и геоэкология регионов Таджикистана / Под ред. к.г.-м.н., доцента А. С. Ниёзова. – Д.: 2005. — 108 с.

niezov_geo.pdf,
1,00 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов А., Xoҷaeв M. Евроосиё: тавсифи табиӣ-географӣ. ‒ Хуҷанд: 2010. ‒ 256 с.

rahimov_evroosiyo_geog.pdf,
12.24 Mb
Ройгон фаро кашед

Раҳимов Б., Раҷабов П. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Маводи таълимӣ. ‒ Д., 2011. ‒ 224 с.

rahimov_konsepsiyaho.pdf,
4.22 Mb
Ройгон фаро кашед

Советский Союз. Географическое описание в 22 томах. Таджикистан (Авторы: Мамаджанова М. Ю., Промтов А. Н., Рахимов М. Р., Селиванов Р. И., Станюкович К. В., Чумичев Д. А. Отв. ред. Чумичева Д. А.). — М.: Мысль, 1968. — 240 с.: ил.

sov_soyuz.djvu,
12,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Холбегов М. Ё., Ҳурматов Ҳ. Ҳ., Баҳромов А. М. Консепсияҳои табиатшиносии муосир. Дастури таълимӣ. ‒ Д., 2010.

xolbegov_konsepsiyaho.pdf,
5.28 Mb
Ройгон фаро кашед

Хоҷаев Ғ. Ҳ., Амонатова М. А. Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демография. Маҷмӯаи таълимӣ-методӣ. Зери таҳрири умумии д.и.и., проф. Ҳабибов С. Д.; Муҳарири масъул: н.и.и., проф. Исоматов Б. И.‒ Д.: Озар, 2012. ‒ 184 с.

khojaev_geog_iqt.pdf,
3.17 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҳудуд-ул-олам (Ҳудуд-ул-олам мина-л-Машриқ ила-л-Мағриб). Таҳиякунандаи матн ва муаллифи пешгуфтор Абдуҷамол Ҳасанов. Зери назари Носирҷон Салимов; Муҳаррир Қодири Рустам – Д.: Бухоро, 2014. – 588 с. ‒ Тоҷнома. Силсилаи «Тоҷикон дар масири тамаддун». Китоби ХI.

hudud_ul_olam.pdf,
9.12 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев А. Ҷ. ва диг. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои хориҷӣ. Қисми 2. 80 солагии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. – Д.: Ирфон, 2011. – 385 с.

juraev_geografiyai_iqtisodi.pdf,
6.05 Mb
Ройгон фаро кашед

Шарифов З. Р., Ҷӯраев А. Ҷ., Аброров Ҳ. А. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатҳои хориҷӣ (Барои факултетҳои географияи мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Китоби дарсӣ. Қисми якум. Дар зери таҳрири д.и.г., проф. Муҳаббатов Х. М. ‒ Д.: Ирфон, 2011. ‒ 232 с.

sharifov_geog_iqt.pdf,
14.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Шукуров О. Ш. Географияи растаниҳо. ‒ Д,: Ирфон, 1965. ‒ 82 с.

shukurov_rastaniho_geog.pdf,
3.66 Mb
Ройгон фаро кашед

Ядгарова Г. А. Кишваршиносӣ. ‒ Д., 2018. ‒ 20 с.

yadgarova_kishvarshinosi.pdf,
200.51 kb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

1 гузориш

  1. Аватар

    Не могу скачать шрифты, пожалуйста, мне нужен шрифт NEWTON TJ

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.