Китобхона — ОМА

ОМА

Омар Хаййам. Рубаийат (1959)

Омар Хайям. Рубаи (разн. издания)

‘Омар Хаййāм. Трактаты

Омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои 1991-2015

Омӯзиши вобастагии байни компонентҳо ва натиҷаи амалҳо дар синфҳои 1-3

Ономастика Средней Азии

Онҳо фаромӯш намешаванд: Китоби хотираи ширкаткунандагони ҶБВ аз ВМКБ

Оптика. Матни лексияҳо

Опыт изучения оползней и обвалов на територии Таджикистана и методы инженерной защиты (Труды Респ. Семинара)

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 1

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 2

Оранский И. М. Введение в иранскую филологию

Оранский И. М. Иранские языки

Оранский И. М. Иранские языки в историческом освещении

Оранский И. М. К этнографии индоязычной группы парья

Оранский И. М. О терминах «vilayat», «vilayati»

Оранский И. М. О термине «мазанг» в Средней Азии

Орзу Исо. Таронаи танҳоӣ

Орзу Шодӣ. Модарнома

Ориёнур Абдулло. Рӯзгори Борбади Ромишгар

Орипов Т., Ҷабборов Ф. Н. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ориф Н. Маскани хуршед: Маҷмуаи шеърҳо

Ориф Н. Хандаи завқ: Маҷмуаи сурудҳо

Орифӣ М. Аз таърихи афкори педагогии халқи тоҷик

Орифов А. Ислоҳоти фискалӣ ‒ омили устувории иқтисодиёт

Орифов А. Ихлос. Тарҷ.

Орифов А., Ҷанобилов М. Геология

Орифҷон Яҳёзоди Хуҷандӣ. Хуҷанднома ё қиссаҳо аз таърихи Хуҷанд ва хуҷандиён

Орлова Е. Зиёдулло Шахиди

Оростаи Вориси Салаф. Таъбири хоб

Ортиқов Болта. Бачагони Лолазор: Қисса

Ортиқов Болта. Гули садбарг: Қисса

Ортиқов Болта. Достони Самарқанд: Повест ва ҳикояҳо

Ортиқов Болта. Дурдонаҳои Зарафшон

Ортиқов Болта. Мунтахабот

Ортиқов Болта. Повест ва ҳикояҳо

Ортиков Р. О. Правописание таджикских имен

Орфинская В. К. Материалы к характеристике фонетического состава таджикского языка

Осимӣ Қ. У. Лексияҳо аз методикаи таълими математика

Осимӣ М., Болтаев М. Материализми диалектикӣ

Осимӣ М. Материя ва тасвири физикии олам

Осимӣ М. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ

Осимӣ М. Ташаккул ва такомули афкори фалсафӣ

Осимӣ М. Фурӯғи ситораҳои дур

Осимов М. и др. Русско-таджикский словарь философской терминологии

Осимов Ҷ. М. КТМ-и мухтасар аз фанни химия

Осимова Б. Ҳазору як таъбири лаҳҷаи Хуҷанд

Осипов А. Г. Ферганские события 1989 года

Османов М.-Н. О. Фирдоуси

Османов М.-Н. О. Стиль персидско-таджикской поэзии IX-X вв

Османова З. Г. Мирзо Турсун-заде (очерк творчества)

Основы иранского языкознания. Кн. 1. Древнеиранские языки

Основы иранского языкознания. Кн. 2. Среднеиранские языки

Основы иранского языкознания. Кн. 3. Новоиранские языки, западная группа, прикаспийские языки

Основы иранского языкознания. Кн.4. Новоиранские языки: восточная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 5. Новоиранские языки: северо-западная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 6. Новоиранские языки: северо-западная группа

Основы иранского языкознания. Кн. 7. Среднеиранские и новоиранские языки

Осори мунтахаби Соиб

Осори мунтахаби Хоҷа Аҳрор ва пайравонаш

Осори Рӯдакӣ (1958)

Осорномаи Абдуманнони Насриддин

Остапенко В. А. Человек и другие приматы

Островский А. Гунаҳкорони бегуноҳ. Тарҷ.

Островский Н. Зодагони тӯфон. Тарҷ.

Островский Н. Обутоб ёфтани пӯлод. Тарҷ.

Отахонов Т. Очеркҳои афкори педагогӣ

Отахонова А. «Фарҳангнома»-и Ҳусайни Вафоӣ

Отахонова Х. Абулқосим Фирдавсӣ

Отахонова Х. Аз рӯйи меҳр меҳр

Отахонова Х. Ду адиби номвар

Отахонова Х. Масъалаҳои матншиносии адабиёти муосири тоҷик

Отахонова Х. Падидаҳои навҷӯйӣ

Отахонова Х. Пайванди ҳис ва андеша

Отахонова Х. Р. Ҷалил ва эҷодиёти ӯ (Ҳикояҳо ва «Одамони ҷовид»)

Отахонова Х. Р. Ҷалил ва эҷодиёти ӯ. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири тоҷик

Отахонова Х. Тадқиқи матншиносии осори адибон

Отахонова Х. Таҳаввули жанри достон дар назми муосири тоҷик

Отахонова Х. Ҳусни инсон

Отахонова Х. Чеҳраҳои шинохта

Отчёт об этнологических работах в Средней Азии летом 1926 г.

Офаридаев Н. Лингвистический анализ микротопонимии Ванджа и Дарваза: АКД

Офаридаев Н. Лингвистический анализ микротопонимии Ванджа и Дарвоза: КД

Офаридаев Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза

Офаридаев Н. Ойконимияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Офтоби маърифат (маҷмуи мақолот)

Офтоби тарбият (Маҷмуаи мақолаҳо)

Охунов Р. Охунова У. Практикум аз кимиёи умумӣ ва ғайриорганикӣ

Охунов Р. В. Саноати ангишти Тоҷикистон: заминаи ашёӣ, вазъ ва дурнамои рушд

Охунов Р. В. Угольная промышленность Таджикистана: состояние и перспективы развития

Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане

Очерк истории таджикской советской литературы

Очерки истории и теории культуры таджикского народа: Сб. статей. Вып. 2

Очерки истории и теории культуры таджикского народа. Научный сборник статей (2001)

Очерки истории и теории культуры таджикского народа (2010)

Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана

Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т. I (1917-1937 гг.)

Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т. II (1938-1983 гг.)

Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.)

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 1. Розенфельд А. З. Материалы к исследованию сложно-составных глаголов в современном таджикском литературном языке

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 2. Расторгуева В. С. О формах конъюнктива (сослагательного наклонения) в современном таджикском литературном языке

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 3. Расторгуева В. С. К вопросу о неочевидных или повествовательных формах таджикского глагола

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 4. Розенфельд А. З. Глагол

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 5. Таджиев Д. Т. Причастия в современном таджикском литературном языке

Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 6. Неменова Р. Л. Предлоги в таджикском языке

Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ. Ҷузъи 7. Ниёзӣ Ш. Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ

Очерки по истории Советского Бадахшана. – Вып. I-II

Очерки по истории Таджикистана. – Т. I-II

Очерки таджикско-персидской литературы

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми 1

Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик. Қисми 2

Очеркҳо аз таърихи адабиёти форс-тоҷик

Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол

Очеркҳои таърихи фалсафа

Очилов Ҳ., Аброров Ҳ. Кӯлҳои Тоҷикистон

Очилов Ҳ., Аброров Ҳ. Об ҳаёт аст

Очилова Ф. А. Вазъи ҳуқуқии саҳмдор дар ҷамъияти саҳҳомӣ мутобиқи қонунгузории ҶТ

Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез её народов. ЧЧ. 1-3

Ошанин Л. В., Зезенкова В. Я. Вопросы этногенеза народов Средней Азии…

Ошанин Л. В. Этногенез народов Средней Азии в свете данных антропологии

Ошёни суханшиносон

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.