Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Забоншиносӣ

Таҳрири охирин 08.06.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои нодири илмӣ ва оммавии риштаи забоншиносӣ (вожашиносӣ, овошиносӣ, сарфу наҳв, номшиносӣ, ҷойномшиносӣ, шевашиносӣ, фарҳангнигорӣ, дурустнависӣ (имло), фарҳанги сухан ва услубшиносӣ, таърихи забон ва решашиносӣ, забоншиносии ориёӣ ва ҳиндуурупоӣ, забонҳои шарқии эронӣ, забонҳои ғарбии эронӣ, забонҳои арабӣ, ӯзбекӣ (туркӣ), русӣ, англисӣ) пешниҳод мешаванд. Забони тоҷикӣ, ё форсии Мовароуннаҳр, ки ба ғайр аз форсии нав, аз сарчашмаи забонҳои матруки суғдӣ, бохтарӣ, сакоӣ, портӣ, форсии миёна ва хоразмӣ об мехӯрад, ба гурӯҳи ҳиндуэронии (ориёии) хонаводаи забонҳои ҳиндуурупоӣ дохил мешавад. Мабно бар ин забоншиносии тоҷик, дар баробари омӯзиши забони тоҷикӣ, тадқиқи забонҳои матруки номбаршуда, инчунин давомдиҳандагони онон – забонҳои гурӯҳи шуғнонию рӯшонӣ, ишкошимию вахонӣ, язгуломию яғнобӣ ва дигар забонҳои хешро анҷом медиҳад.


 

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. С предисловием Р. О. Якобсона. Книга первая. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. – 432 с.: ил.

indoevr_yazyk_1.pdf,
32.60 Mb
Ройгон фаро кашед

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. С предисловием Р. О. Якобсона. Книга вторая. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. – стр. 433 – 1330. с.: ил.

indoevr_yazyk_2.pdf,
54.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Пер. Д. Кудрявского. Под ред. и с примечаниями Р. Шор. – М.-Л.: 1938. — 512 с.

meie_a.pdf,
14,70 Mb
Ройгон фаро кашед

Мирбобоев Азиз. Муқаддимаи филологияи эронӣ: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни бахшҳои
филологии мактабҳои олӣ. Муҳаррир: н. и. ф., дотс. М. Саломов. ‒ Д.: ДДОТ, 2015. ‒ 342 с.

mirboboev_mfe.pdf,
13.62 Mb
Ройгон фаро кашед

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. В двух томах. Том 1. Фонология. Эволюция морфологического типа /В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман; Отв. ред. д.ф.н. В. С. Расторгуева. ‒ М.: Наука, 1975. ‒ 240 с.
Дар ин файл саҳифаҳои 44, 45, 122, 123 мавҷуд нестанд.

rastorgueva_opyt_ir_1.pdf,
8.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Опыт историко-типологического исследования иранских языков. В двух томах. Том 2. Эволюция грамматических категорий /В. А. Ефимов, А. А. Керимова, Е. К. Молчанова, Л. А. Пирейко, В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман; Отв. ред. д.ф.н. В. С. Расторгуева. ‒ М.: Наука, 1975. ‒ 476 с.

rastorgueva_opyt_ir_2.pdf,
21.67 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 1. Древнеиранские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Введение. [Иранские языки] (И. М. Оранский). Язык Авесты (С. Н. Соколов). Древнеперсидский язык (С. Н. Соколов). Скифо-сарматские наречия (В. И. Абаев). – М.: Наука, 1979. — 380 с.

osnovy_ir_yaz_1.pdf/rar,
11,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 2. Среднеиранские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Среднеперсидский язык (В. С. Расторгуева, Е. К. Молчанова). Парфянский язык (В. С. Расторгуева, Е. К. Молчанова). Хотаносакский язык (Л. Г. Герценберг). Бактрийский язык (И. М. Стеблин-Каменский). Согдийский язык (В. А. Лившиц, А. Л Хромов) – М.: Наука, 1981. – 544 с.

osnovy_ir_yaz_2.pdf/rar,
17,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 3. Новоиранские языки, западная группа, прикаспийские языки. Ответственный редактор В. С. Расторгуева. Персидский, таджикский, дари (В. А. Ефимов, В. С. Расторгуева, Е. Н. Шарова). Татский язык (А. Л. Грюнберг, Л. Х. Давыдова). Лурские и бахтиярские диалекты (А. А. Керимова). Диалекты Фарса (А. А. Керимова). Ларский язык (Е. R. Молчанова). Гилянский, мазендаранский (В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман) – М.: Наука, 1982. — 571 с.

osnovy_ir_yaz_3.pdf/rar,
18,3 Mb
Ройгон фаро кашед

Основы иранского языкознания. Кн. 7. Среднеиранские и новоиранские языки/редкол.: М. Н. Боголюбов, В. А. Ефимов (отв. ред.), Д. И. Эдельман; Ин-т языкознания РАН. Хорезмийский язык (Д. И. Эдельман). Старованджский язык (Б. Б. Лашкарбеков). Сангличский язык (Ш. П. Юсуфбеков, Л. Р. Додыхудоева). Йезди (зороастрийский дари) (Е. К. Молчанова). Хазара (В. А. Ефимов). – М.: Вост. лит. РАН, 2008. — 446 с.

osnovy_ir_yaz_7.pdf/rar,
39,7 Mb
Ройгон фаро кашед

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения. М.: Вост. литература, 2002. — 230 с.

iran_slavyan.pdf/rar,
5,73 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: