Китобхона — НЕЪ

НЕЪ

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо

Неъмат Оташ. Ба ишқ бовар кун

Неъмат Оташ. Қиссаи мардони диловар

Неъмат Оташ. Мунтахаби ашъор

Неъмат Оташ. Мусофири шаҳри борон

Неъмат Оташ. Садои сабзи шукуфтан

Неъмат Оташ. Фидокори Мирзочӯл

Неъмат Оташ. Шукуфа

Неъматзода Т. Возеҳ

Неъматзода Т. Дар бораи Возеҳ ва асари ӯ «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»

Неъматов А. Влияние полимерных макромолекул на теплопроводность растворителей при повышенных давлениях и температурах: КД

Неъматов Г. Фарҳанги яғнобӣ ба тоҷикӣ (истилоҳоти чорводорӣ)

Неъматов Н. Н. Асрори Истаравшан

Неъматов Н. Н. Давлати Сомониён. Тоҷикон дар асрҳои IX-X

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Кит. 1. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Кит. 2. Муъҷизаи классикии тоҷикон

Неъматов Н., Амиршоҳӣ Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Ҳ. Таърихи халқи тоҷик

Неъматова Г. Д. Дастури таълимӣ аз математика барои дохилшавандагон

Нидоев Н. Таъмини истиқлолияти иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ дар ҶТ

Ниёзӣ Н. Хаймаи дил

Ниёзӣ Н. Шикастани шикастаҳо: Маҷмӯаи шеърҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Асарҳои мунтахаб: Қиссаҳо, ҳикояҳо, песаҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо: Роман. – К. 1

Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо: Роман. – К. 2

Ниёзӣ Фотеҳ. Духтари ҳамсоя: Қисса / Барои бачагони синни калони мактабӣ

Ниёзӣ Фотеҳ. Қиссаи Димаи диловар

Ниёзӣ Фотеҳ. Мунтахабот. Ҷилди 1

Ниёзӣ Фотеҳ. Мунтахабот. Ҷилди 2

Ниёзӣ Фотеҳ. Сарбозони бесилоҳ: Роман

Ниёзӣ Фотеҳ. Фоҷиаи Боғистон: Қиссаҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист: Роман

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҳиссае аз қиссаҳои ҷанг: Маҷмӯа

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҷон дар каф гирифта: Ҳикояҳо

Ниёзӣ Ш. Н. Грамматикаи забони тоҷикӣ: Китоби дарсӣ барои синфи якуми омӯзишгоҳҳои ғоибона

Ниёзӣ Ш. Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ — Очеркҳо, ҷ. 7

Ниёзмухаммедов Б. Канибадамское наречие таджикского языка

Ниёзмуҳаммадов Б. Асарҳои мунтахаб

Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик: Асарҳои мунтахаб

Ниёзмуҳаммадов Б. Н. Баъзе масъалаҳои забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Рустамов Ш. Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Очеркҳо доир ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б., Бузургзода Л. Морфологияи забони тоҷикӣ

Ниёзов Т. Становление и развитие средних специальных уч. заведений Таджикистана…

Низам Ал-Мульк. Сиясат-наме

Низом Қосим. Кӯҳи садо

Низом Қосим. Рамзи Ватан

Низом Қосим. Тафсири панҷ оҳ

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Чаҳор мақола

Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Шоирон ва шоҳон

Низомии Ганҷавӣ. Баҳром ва ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 1. Хусраву Ширин

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 2. Лайлю Маҷнун

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 3. Ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 4. Шарафнома

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 5. Иқболнома, Махзан-ул-асрор, Девони ашъор

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Искандарнома

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Лайлию Маҷнун. Ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Махзан-ул-асрор. Хусраву Ширин

Низомии Ганҷавӣ. Ҳазору як андарз

Низомии Ганҷавӣ. Ҳикояҳо аз «Хамса»

Низомӣ А. Таърихи мусиқии тоҷик

Низомӣ А. Шашмақом ва назми форсии тоҷикӣ

Низомов А. Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии

Низомов А. Таърих ва назарияи Шашмақом

Низомов З. Теплоёмкость особо чистого алюминия и его сплавов

Низомов М. «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ ва суннати достонсаройӣ дар асри XV

Низомова С. Калимасозии сарфӣ дар «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ

Низомова Т. Д. Иқтисоди хурд

Низомова Т. Д. Ташкили истеҳсолот дар корхона

Низомулмулк. Сиёсатнома

Никитин А. Хождение за три моря

Никитин В. А. Стационарное изучение растительности в верховьях реки Ягноб

Нилобеков С. «Гулистан» Саади и его традиции в таджикско-персидской литературе (XIV-XVII вв.): АКД

Ниматов Г. Лексика животноводство ягнобского языка: КД

Нисневич И. Бастакор Зиёдулло Шаҳидӣ

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Новые данные по геологии Таджикистана. Вып.1-2

Нодар Думбадзе. Кукарача. Тарҷ.

Нодар Думбадзе. Ман офтобро мебинам. Тарҷ.

Нодира. Девон

Нодира. Девон (тоҷикӣ ва ӯзбекӣ)

Нозим Ҳикмат. Абри ишқ. Тарҷ.

Нозими Ҳиротӣ. Ашъори мунтахаб

Нозими Ҳиротӣ. Осори мунтахаб

Нозимов А. А. Национально-языковая характеристика современного Таджикистана

Номаҳои бостон

Норинисо Алимуҳаммадова. Гаҳвораи меҳр

Норинисо Алимуҳаммадова. Дар зери чархи гардун…

Норинисо Алимуҳаммадова. Дарёи муҳаббат

Норинисо Алимуҳаммадова. Дунёи умед

Норинисо Алимуҳаммадова. Лаҳзаи дидор

Норинисо Алимуҳаммадова. Меҳвари андеша

Норинисо Алимуҳаммадова. Оҳангҳои соҳил

Норинисо Алимуҳаммадова. Ошёни меҳр

Норинисо Алимуҳаммадова. Садоқат

Норинисо Алимуҳаммадова. Сию се ғазал

Норинисо Алимуҳаммадова. Ҳазору сад сатр

Норматов М., Рашидов Ш. Омӯзиши ҷумлаҳои соддаи яктаркиба

Норматов М. Забони адабии муосири тоҷик. Синтаксис

Норматов М. Забоншиносии умумӣ

Норматов М. Муқаддимаи забоншиносӣ

Норматов М. Порядок слов в простом двусоставном повествовательном предложении таджикского литературного языка: АКД

Норматов М. Сухандонон сухан санҷида гӯянд: Маҷмӯаи мақолот

Норматов М. Таҳлили синтаксисӣ ва навъҳои он

Норматов М. Усули таҳлили синтаксисӣ

Норматов М. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Норматов С. Ленин дар фолклори тоҷик

Норов А. Н., Раҳимов Ш. Т. Зотпарварӣ

Норова М. Т. Кинетика окисления твёрдых сплавов системы Al – Mg – Ca

Носеҳи Хатлонӣ. Ҳадиқат-ур-расул

Носири Бухороӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Носири Бухороӣ. Мунтахабот

Носири Хисрав. Гулчине аз девони ашъор

Носири Хисрав. Мунозира бо Худо

Носири Хисрав. Осори мунтахаб

Носири Хисрав. Сафарнома

Носири Хусрав. Девони ашъор

Носири Хусрав. Девони ашъор. Ҷ.1-2

Носири Хусрав. Дирӯз, имрӯз, фардо

Носири Хусрав. Куллиёт: Мунтахаби осор. Ҷ.1

Носири Хусрав. Куллиёт: Осори фалсафӣ ва динӣ

Носири Хусрав. Лаъли Бадахшон

Носири Хусрав. Осори баргузида

Носири Хусрав. Рӯшноинома

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн

Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Ваҷҳи дин

Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Сафарнома

Носов Н. Нодонхӯҷа дар Моҳ. Тарҷ.

Носов Н. Нодонхӯҷа дар шаҳри офтобӣ. Тарҷ.

Носов Н. Оилаи хушбахт. Тарҷ.

Носов Н. Рӯзномаи Коля Синитсин. Тарҷ.

Носов Н. Саргузашти Нодонхӯҷа ва дӯстони ӯ. Тарҷ.

Носов Н. Фитя Малеев дар мактаб ва дар хона. Тарҷ.

Нугмонов М. Теоретико-методологические основы методики обучения математике как науки

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.