Китобхона — НЕЪ

НЕЪ

Неъмат Бобоҷон. Зиндаятим: қисса ва ҳикояҳо

Неъмат Оташ. Ба ишқ бовар кун

Неъмат Оташ. Қиссаи мардони диловар

Неъмат Оташ. Мунтахаби ашъор

Неъмат Оташ. Мусофири шаҳри борон

Неъмат Оташ. Садои сабзи шукуфтан

Неъмат Оташ. Фидокори Мирзочӯл

Неъмат Оташ. Шукуфа

Неъматзода Т. Возеҳ

Неъматзода Т. Дар бораи Возеҳ ва асари ӯ «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»

Неъматзода Т. Рӯзгор ва осори Масъуди Саъди Салмон

Неъматов А. Влияние полимерных макромолекул на теплопроводность растворителей при повышенных давлениях и температурах: КД

Неъматов А. Механика. Дастури таълимӣ-методӣ

Неъматов А. Асосҳои механика. Дастури таълимӣ-методӣ

Неъматов А. Физикаи умумӣ (Механика). КТМ

Неъматов Г. Фарҳанги яғнобӣ ба тоҷикӣ (истилоҳоти чорводорӣ)

Неъматов Н. Н. Асрори Истаравшан

Неъматов Н. Н. Давлати Сомониён. Тоҷикон дар асрҳои IX-X

Неъматов Н. Давлати тоҷикбунёди Сомониён

Неъматов Н. Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Кит. 1. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол

Неъматов Н. Н. ва диг. Таърихи халқи тоҷик. Кит. 2. Муъҷизаи классикии тоҷикон

Неъматов Н., Амиршоҳӣ Н., Мирбобоев А., Пирумшоев Ҳ. Таърихи халқи тоҷик

Неъматова Г. Д. Дастури таълимӣ аз математика барои дохилшавандагон

Нидоев Н. Таъмини истиқлолияти иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ дар ҶТ

Ниёзӣ Ё. Назари муҳаққиқони муосири араб ба фалсафаи Ибни Сино

Ниёзӣ Н. Хаймаи дил

Ниёзӣ Н. Шикастани шикастаҳо: Маҷмуаи шеърҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Асарҳои мунтахаб: Қиссаҳо, ҳикояҳо, песаҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо: Роман. – К. 1

Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо: Роман. – К. 2

Ниёзӣ Фотеҳ. Духтари ҳамсоя: Қисса / Барои бачагони синни калони мактабӣ

Ниёзӣ Фотеҳ. Қиссаи Димаи диловар

Ниёзӣ Фотеҳ. Мунтахабот. Ҷилди 1

Ниёзӣ Фотеҳ. Мунтахабот. Ҷилди 2

Ниёзӣ Фотеҳ. Сарбозони бесилоҳ: Роман

Ниёзӣ Фотеҳ. Фоҷиаи Боғистон: Қиссаҳо

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҳар беша гумон мабар, ки холист: Роман

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҳиссае аз қиссаҳои ҷанг: Маҷмуа

Ниёзӣ Фотеҳ. Ҷон дар каф гирифта: Ҳикояҳо

Ниёзӣ Ш. Н. Грамматикаи забони тоҷикӣ: Китоби дарсӣ барои синфи якуми омӯзишгоҳҳои ғоибона

Ниёзмухаммедов Б. Канибадамское наречие таджикского языка

Ниёзмуҳаммадов Б. Асарҳои мунтахаб

Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик: Асарҳои мунтахаб

Ниёзмуҳаммадов Б. Н. Баъзе масъалаҳои забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Н., Рустамов Ш. Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Очеркҳо доир ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Ниёзмуҳаммадов Б., Бузургзода Л. Морфологияи забони тоҷикӣ

Ниёзов А. С. и др. Геодинамика, геолого-экономическая оценка и геоэкология регионов Таджикистана

Ниёзов Т. Становление и развитие средних специальных уч. заведений Таджикистана…

Низам Ал-Мульк. Сиясат-наме

Низом Қосим. Аз ассалом то вассалом

Низом Қосим. Биё, дилро ба барги гул бипечонем…

Низом Қосим. Кӯҳи садо

Низом Қосим. Меҳру сеҳри шеър

Низом Қосим. Рамзи Ватан

Низом Қосим. Тафсири панҷ оҳ

Низомии Арузии Самарқандӣ. Чаҳор мақола

Низомии Арузии Самарқандӣ. Шоирон ва шоҳон

Низомии Ганҷавӣ. Баҳром ва ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 1. Хусраву Ширин

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 2. Лайлию Маҷнун

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 3. Ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 4. Шарафнома

Низомии Ганҷавӣ. Куллиёт. Ҷ. 5. Иқболнома, Махзан-ул-асрор, Девони ашъор

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Искандарнома

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Лайлию Маҷнун. Ҳафт пайкар

Низомии Ганҷавӣ. Хамса: Махзан-ул-асрор. Хусраву Ширин

Низомии Ганҷавӣ. Ҳазору як андарз

Низомии Ганҷавӣ. Ҳикояҳо аз «Хамса»

Низомӣ А. Таърихи мусиқии тоҷик

Низомӣ А. Шашмақом ва назми форсии тоҷикӣ

Низомов А. Суфизм в контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии

Низомов А. Таърих ва назарияи Шашмақом

Низомов З. Теплоёмкость особо чистого алюминия и его сплавов

Низомов З. Физикаи молекулавӣ

Низомов И. М., Аҳмедов Г. Химияи таҳлилӣ. Қ. 1

Низомов М. «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ ва суннати достонсаройӣ дар асри XV

Низомова С. Калимасозии сарфӣ дар «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ

Низомова Т. Д. Иқтисоди хурд

Низомова Т. Д. Ташкили истеҳсолот дар корхона

Низомулмулк. Сиёсатнома

Никитин А. Хождение за три моря

Никитин В. А. Стационарное изучение растительности в верховьях реки Ягноб

Нилобеков С. «Гулистан» Саади и его традиции в таджикско-персидской литературе (XIV-XVII вв.): АКД

Ниматов Г. Лексика животноводство ягнобского языка: КД

Нисневич И. Бастакор Зиёдулло Шаҳидӣ

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ниязи Ш. Н. Словообразование имен существительных и имен прилагательных в современном таджикском литературном языке: КД

Новак Л. Ягнобско-чешски словник

Новые данные по геологии Таджикистана. Вып.1-2

Нодар Думбадзе. Кукарача. Тарҷ.

Нодар Думбадзе. Ман офтобро мебинам. Тарҷ.

Нодира. Девон

Нодира. Девон (тоҷикӣ ва ӯзбекӣ)

Нодири Нодирпур. Буттарош

Нозим Ҳикмат. Абри ишқ. Тарҷ.

Нозими Ҳиротӣ. Ашъори мунтахаб

Нозими Ҳиротӣ. Осори мунтахаб

Нозимов А. А. Национально-языковая характеристика современного Таджикистана

Нозимов Б. Воситаҳои офариниши образҳои типӣ дар повесту романҳои С. Айнӣ

Нозимова Г. С. Пайдоиш ва таҳаввули тамсил дар адабиёти форс-тоҷик

Номаҳои бостон

Номнома (Ашраф А.)

Норинисо Алимуҳаммадова. Гаҳвораи меҳр

Норинисо Алимуҳаммадова. Дар зери чархи гардун…

Норинисо Алимуҳаммадова. Дарёи муҳаббат

Норинисо Алимуҳаммадова. Дунёи умед

Норинисо Алимуҳаммадова. Лаҳзаи дидор

Норинисо Алимуҳаммадова. Меҳвари андеша

Норинисо Алимуҳаммадова. Оҳангҳои соҳил

Норинисо Алимуҳаммадова. Ошёни меҳр

Норинисо Алимуҳаммадова. Садоқат

Норинисо Алимуҳаммадова. Сию се ғазал

Норинисо Алимуҳаммадова. Ҳазору сад сатр

Норматов М., Рашидов Ш. Омӯзиши ҷумлаҳои соддаи яктаркиба

Норматов М. Забони адабии муосири тоҷик. Синтаксис

Норматов М. Забоншиносии умумӣ

Норматов М. Муқаддимаи забоншиносӣ

Норматов М. Порядок слов в простом двусоставном повествовательном предложении таджикского литературного языка: АКД

Норматов М. Сухандонон сухан санҷида гӯянд: Маҷмӯаи мақолот

Норматов М. Таҳлили синтаксисӣ ва навъҳои он

Норматов М. Усули таҳлили синтаксисӣ

Норматов М. Ҷумлаҳои содда дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Норматов С. Ленин дар фолклори тоҷик

Норматов С. Фолклори тоҷикони Афғонистон

Норматов С. Эҷодиёти шифоҳии даризабонони Афғонистон

Норов А. Н. Зотпарварӣ

Норова М. Т. Кинетика окисления твёрдых сплавов системы Al – Mg – Ca

Носеҳи Хатлонӣ. Ҳадиқат-ур-расул

Носири Бухороӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Носири Бухороӣ. Мунтахабот

Носири Хисрав. Гулчине аз девони ашъор

Носири Хисрав. Мунозира бо Худо

Носири Хисрав. Осори мунтахаб

Носири Хисрав. Сафарнома

Носири Хусрав. Девони ашъор

Носири Хусрав. Девони ашъор. Ҷ.1-2

Носири Хусрав. Дирӯз, имрӯз, фардо

Носири Хусрав. Зод-ул-мусофирин

Носири Хусрав. Куллиёт. Дар се ҷилд. Ҷ. 1

Носири Хусрав. Куллиёт. Дар се ҷилд. Ҷ. 2

Носири Хусрав. Куллиёт. Дар се ҷилд. Ҷ. 3

Носири Хусрав. Лаъли Бадахшон

Носири Хусрав. Мунтахаби осор. Ҷ.1

Носири Хусрав. Осори баргузида

Носири Хусрав. Рӯшноинома

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн

Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Ваҷҳи дин

Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Сафарнома

Носиров С. Дар бораи муносибати луғавии миёни забони давраи классикӣ ва лаҳҷаҳои болооби Зарафшон.

Носирова Т. Адабиёти бачагона

Носирова Т. Бозиҳои бачагона

Носов Н. Нодонхӯҷа дар Моҳ. Тарҷ.

Носов Н. Нодонхӯҷа дар шаҳри офтобӣ. Тарҷ.

Носов Н. Оилаи хушбахт. Тарҷ.

Носов Н. Рӯзномаи Коля Синитсин. Тарҷ.

Носов Н. Саргузашти Нодонхӯҷа ва дӯстони ӯ. Тарҷ.

Носов Н. Фитя Малеев дар мактаб ва дар хона. Тарҷ.

Носоновский М. И. Бухара, Самарканд и далее

Нугмонов М. Теоретико-методологические основы методики обучения математике как науки

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.