Китобхона — МИР

МИР

Мир Мухаммад Амин Бухари. Убайдулланоме

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Авроди фатҳия

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ганҷи ирфон. ҷ.ҷ. 1-2

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Захират-ул-мулук

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Маърифати нафс

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Минҳоҷ-ул-орифин

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷ. 1

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Осори мунтахаб иборат аз чаҳор ҷилд. ҶҶ. 2-4

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Рисолаи футувват

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ҳафтод ҳадис дар фазилати Амири муъминон

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Ҳикоятҳо аз «Захират-ул-мулук»-и Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Шаммае аз «Захират-ул-мулук»

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: замони ӯ ва нақши он дар тамаддуни Осиёи Марказӣ

Миралибеков Н. Насекомые – вредители плодовых культур на Западном Памире и научные основы борьбы с ними: КД

Миралиев А. Педагогика ва психология

Миралиев К. Развитие молодёжной политики в Таджикистане на рубеже ХХI века

Миралиев С., Иванов Ф. ХХVI съезд КПСС и интенсификация хлопководства в Таджикистане

Мираминзода М. Девони ашъор

Мирбабаев А., Мукимова С., Усманов К. Средневековая городская культура Центральной Азии

Мирбабаев А., Мукимов Р., Мукимова С. Мадраса Мавераннахра и Хорасана

Мирбабаев А. К. Историческое наследие Худжанда

Мирбабаев А. История водоснабжения Худжанда и его округи

Мирбобо Абдулло. Муқаддимаи таърихи Хуҷанд

Мирбобоев А. К. Нақши ориёиҳо дар тамаддуни ҷаҳонӣ

Мирбобоев А. Лексика животноводства ваханского языка

Мирбобоев А. Муқаддимаи филологияи эронӣ

Мирбобоев А., Қосимӣ М., Ҷӯраев Ғ., Маҳадов М. Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии Тоҷикистон. Ҷ. 1

Мирбобоев М. К. Этика Джалолиддина Давони

Мирбобоев М. Қ., Солиҷонов Р. Асосҳои сотсиология

Мирбобои Мирраҳим (М. Мирраҳимов). То ба кай об аз таги ях меравад?

Мирганова Н. Р. История становления и развития системы высшего образования Таджикистана в условиях трансформации общества: АКД

Мирза Абдал Азим Сами. Таърих-и салатин-и манғитийа

Мирза Бадеъ Диван. Маджмаъ ал-аркам

Мирза Мухаммад Хайдар. Та'рих-и рашиди

Мирзабдинова С. Шеваи хуфи забони рушонӣ

Мирзо Асадулло Ғолиб. Мунтахаби осори форсӣ

Мирзо Бадеи Девон. Маҷмаъ-ул-арқом

Мирзо Масеҳои Бойсунӣ. Достони «Раъно ва Зебо»

Мирзо Сангмуҳаммади Бадахшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Таърихи Бадахшон

Мирзо Сироҷиддини Ҳаким. Туҳафи аҳли Бухоро

Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳанги навини тоҷикон

Мирзо Файзалӣ. Гулхори чида-чида

Мирзо Шамси Бухорои. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре

Мирзоалиева А. Ш. Поэтика газелей Бадриддина Хилоли

Мирзоалӣ С. Журналистикаи байналхалқӣ дар замони муосир

Мирзоалӣ С. Хабар: Аз Машриқ то ба Мағриб

Мирзовалиев М. М. Особенности вегетации зерновых культур…

Мирзоев А., Ниёзӣ Ш., Ғафуров. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қисми II

Мирзоев А. Абуабдулло Рӯдакӣ

Мирзоев А. Абӯисҳоқ

Мирзоев А. Адабиёт

Мирзоев А. Алишер Навоӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ

Мирзоев А. Зарбулмасалҳои тоҷикӣ (дар контекст)

Мирзоев А. Из истории литературных связей Мовареннахра и Индии во второй половине XVI – начале XVII вв.

Мирзоев А. Камолиддин Биноӣ

Мирзоев А. Масъалаҳои рӯзгор ва осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Мирзоев А. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

Мирзоев А. Мулҳами Бухороӣ

Мирзоев А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV

Мирзоев А. Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик

Мирзоев А. Сайидо Насафи и его место в истории таджикской литературы

Мирзоев А. Сездаҳ мақола

Мирзоев А. М. Феҳристи дастхатҳои шарқии АФ РСС Тоҷикистон 1-5-

Мирзоев А. Фонӣ ва Ҳофиз

Мирзоев А. Ҳикоятҳо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ӯ

Мирзоев А-с. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Мирзоев А-с. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ

Мирзоев Г. Дж. Ислам в контексте общественного сознания таджиков (история и современность): КД

Мирзоев Г. Дж. Особенности трансформации исламского религиозного сознания таджиков

Мирзоев Г. Суффиксальное словообразование в современном таджикском языке

Мирзоев Г. Таджикистан от конфликта к миру и стабильности

Мирзоев Ғ. Дипломатияи мухтасар дар мафҳум ва истилоҳот

Мирзоев Ғ. Таълими таърихи адабиёти тоҷик дар асри VIII

Мирзоев Ғ. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қ. 1

Мирзоев Ғ. Фалсафа дар саволу ҷавоб. Қ. 2

Мирзоев H., Гулҷонов М. Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ (1648-1917)

Мирзоев Н. М. Тоҷикистон — Эрон: Шоҳроҳи ҳамкориҳо

Мирзоев Н., Шарифов А. Асосҳои дипломатия

Мирзоев П. Ҳуқуқи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мирзоев Р. Корҳои мустақилона дар дарсҳои забони модарӣ

Мирзоев С. Вежагиҳои сабкӣ ва бадеии осори насрии «Ақлу ишқ» ва «Атвори салоса»-и Соинуддини Хуҷандӣ

Мирзоев С. Лексикаи забони яғнобӣ

Мирзоев С. Суннатҳои маҳаллии мардуми Яғноб

Мирзоев С. Суннатҳои маҳаллӣ ва сурудҳои яғнобӣ

Мирзоев С. С. Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ

Мирзоев Х. Х. Таджикская и английская гиппологическая терминология в историческом и сравнительном освещении

Мирзоев Ҳ. Истилоҳоти соҳаи асппарварӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Мирзоев Ҳ. Луғати мухтасари англисӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-англисии ибораҳои молиявӣ

Мирзоев Я. ва диг. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти савдо

Мирзоева Д. Д. Тадқиқи забоншиносии антропонимҳои тоҷикӣ ва русӣ аз ҷанбаи муқоисавӣ

Мирзоева М. Воҳидҳои фразеологии асарҳои С. Айнӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба забони русӣ

Мирзоева М. Муродифоти грамматикии муносибатҳои ҳолии замон, шарт ва хилоф дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ

Мирзоева М. Муродифоти грамматикии муносибатҳои сабабу мақсад дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ

Мирзоева М. Муродифоти луғавию фразеологӣ дар осори насрии Садриддин Айнӣ

Мирзоева Р. Гули раъно

Мирзоён З. Ниёишу некону покон

Мирзоён З. Офаридгори сухан

Мирзоён З. Худовандагори сухани порсӣ

Мирзозода. Маърифати Имом Абуҳанифа

Мирзозода И. Чинор Имомов

Мирзозода С. Луғати яғнобӣ – тоҷикӣ

Мирзозода С. Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ-англисӣ

Мирзозода С. ва Алавӣ Б. Дастури забони яғнобӣ

Мирзозода Х. Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ — асосгузори адабиёти классикии тоҷик

Мирзозода Х. Адабиёт аз нуқтаи назари ҳаёт. Маҷмуаи мақолаҳо

Мирзозода Х. Адабиёти таълим ва тарбия

Мирзозода Х. Афкори рангин

Мирзозода Х. Ақидаҳои зиддидинӣ дар адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Аҳамияти адабиёти тоҷик дар тарбияи атеистӣ

Мирзозода Х. Қуллаи камолот: Дар бораи эҷодиёти Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ

Мирзозода Х. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)

Мирзозода Х. Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. Нуқтаи назари зиддинӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик

Мирзозода Х. Образи бадеӣ чист

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII) I (I)

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII) I (II)

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Китоби 2 (асрҳои XIII–XV)

Мирзозода Х. Ҳ. Юсуфӣ (рисола)

Мирзозода Х. Шамсиддин Шоҳин

Мирзомамадов А. Г. Взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией пористой гранулированной окиси алюминия с наполнителями меди в процессе увлажнения

Мирзомиддинов И. М., Ганиев И. Русско-таджикский словарь по метрологии, стандартизации и сертификации товаров и услуг

Мирзораҳимов А. К. Курси мухтасари лексия аз фанни вирусология

Мирзораҳимов Қ. К. Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ

Мирзошоев С. Бозгашти хотира

Мирзошоев С. Борис Кимёгаров

Мирзошоев С. Роҳи кинои тоҷик

Мирзошоҳ С. Меъмори Ваҳдат

Мирзоюнус М. Адабиёти миллӣ ва муколамаи фарҳангҳо

Мирзоюнус М. Сабкшиносии насри муосир

Мирзоюнус М. Ҳамзоди тӯфон

Мирзоюнус М. Шамъи Тироз

Миров Т. ва дигарон. Методикаи таълими адабиёти тоҷик

Миронов Н. Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в хлопководстве (1945-1965 гг.)

Миронов Н. Музыка таджиков

Миронов Н., Хамраев М. Осуществление ленинской идеи об орошении в Таджикистане

Мирсаид Миршакар. Аз ҳама ширин: Шеърҳо ва достонҳо

Мирсаид Миршакар. Айёми ҷавонӣ: Қисса

Мирсаид Миршакар. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо, доcтонҳо, қиссаҳо

Мирсаид Миршакар. Баҳори Тоҷикистон. Шеърҳо – таронаҳо, чистонҳо ва достонҳо

Мирсаид Миршакар. Варақаҳои муҳаббат: Достонҳо ва шеърҳо

Мирсаид Миршакар. Вахш

Мирсаид Миршакар. Гунҷишкак (Аз афсонаҳои шуғнонӣ)

Мирсаид Миршакар. Ғунчаҳои хандон: Шеър ва достонҳо

Мирсаид Миршакар. Достонҳо

Мирсаид Миршакар. Достонҳои Помир

Мирсаид Миршакар. Дурдонаҳои Амрита

Мирсаид Миршакар. Ёди ёри меҳрубон

Мирсаид Миршакар. Зинда бод ханда

Мирсаид Миршакар. Ишқ ва зиндагӣ: Шеърҳо

Мирсаид Миршакар. Ишқи духтари кӯҳсор

Мирсаид Миршакар. Куллиёт, I-IV

Мирсаид Миршакар. Муаллими ишқ: Маҷмуаи песаҳо

Мирсаид Миршакар. Мунтахаб

Мирсаид Миршакар. Онҳоро дӯст медорам

Мирсаид Миршакар. Онҳоро дӯст медорам: Маҷмуа барои наврасон ва ҷавонон

Мирсаид Миршакар. Память о чудесных днях

Мирсаид Миршакар. Панҷи ноором: Мунтахаби ашъор

Мирсаид Миршакар. Се гурбачаву як гург

Мирсаид Миршакар. Шеърҳо ва достонҳо (1954)

Мирсаид Миршакар. Шодӣ кунед, бачагон (Барои бачаҳои синни хурди мактабӣ)

Мирсаид Миршакар. Як соли комил

Мирсаидов А. Б. Асосҳои назарияи макроиқтисодиёт

Мирсаидов А. Б. Ценообразование на продукции сельского хозяйства

Мирсаидов И. У. Физико-химические основы получения урановых концентратов из отходов и сырьевых материалов

Мирсаидов У. М. Проблемы экологии и комплексная переработка минерального сырья и отходов производства

Мирсаидов У. Наука в решении актуальных проблем

Мирсаидов У. М. Онҳо шуҳратёри Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мирхонд. Равзат-ус-сафо 1-2

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.