Китобхона — МИР


МИР

Мирзозода Х. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ — асосгузори адабиёти классикии тоҷик

Мирзозода Х. Адабиёт аз нуқтаи назари ҳаёт. Маҷмӯаи мақолаҳо

Мирзозода Х. Адабиёти таълим ва тарбия

Мирзозода Х. Афкори рангин

Мирзозода Х. Ақидаҳои зиддидинӣ дар адабиёти тоҷик

Мирзозода Х. Аҳамияти адабиёти тоҷик дар тарбияи атеистӣ

Мирзозода Х. Қуллаи камолот: Дар бораи эҷодиёти Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. Луғати мухтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ

Мирзозода Х. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)

Мирзозода Х. Мирсаид Миршакар

Мирзозода Х. Нуқтаи назари зиддинӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик

Мирзозода Х. Образи бадеӣ чист

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри ХIII) I (I)

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI–XII)

Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Китоби 2 (асрҳои XIII–XV)

Мирзозода Х. Ҳ. Юсуфӣ (рисола)

Мирзозода Х. Шамсиддин Шоҳин

Мирзомамадов А. Г. Взаимосвязь между теплопроводностью и адсорбцией пористой гранулированной окиси алюминия с наполнителями меди в процессе увлажнения

Мирзомиддинов И. М., Ганиев И. Русско-таджикский словарь по метрологии, стандартизации и сертификации товаров и услуг

Мирзошоев С. Бозгашти хотира

Мирзошоев С. Борис Кимёгаров

Мирзошоев С. Роҳи кинои тоҷик

Миров Т. ва дигарон. Методикаи таълими адабиёти тоҷик

Миронов Н. Музыка таджиков

Мирсаидов А. Б. Асосҳои назарияи макроиқтисодиёт

Мирсаидов А. Б. Ценообразование на продукции сельского хозяйства

Мирсаидов И. У. Физико-химические основы получения урановых концентратов из отходов и сырьевых материалов

Мирсаидов У. М. Проблемы экологии и комплексная переработка минерального сырья и отходов производства

Мирсаидов У. Наука в решении актуальных проблем

Мирхонд. Равзат-ус-сафо 1-2

Миршакар М. Аз ҳама ширин: Шеърҳо ва достонҳо

Миршакар М. Айёми ҷавонӣ: Қисса

Миршакар М. Асарҳои мунтахаб: Шеърҳо, доcтонҳо, қиссаҳо

Миршакар М. Баҳори Тоҷикистон. Шеърҳо – таронаҳо, чистонҳо ва достонҳо

Миршакар М. Варақаҳои муҳаббат: Достонҳо ва шеърҳо

Миршакар М. Вахш

Миршакар М. Гунҷишкак (Аз афсонаҳои шуғнонӣ)

Миршакар М. Ғунчаҳои хандон: Шеър ва достонҳо

Миршакар М. Достонҳо

Миршакар М. Достонҳои Помир

Миршакар М. Дурдонаҳои Амрита

Миршакар М. Ёди ёри меҳрубон

Миршакар М. Ишқ ва зиндагӣ: Шеърҳо

Миршакар М. Ишқи духтари кӯҳсор

Миршакар М. Куллиёт, I-IV

Миршакар М. Муаллими ишқ: Маҷмӯаи песаҳо

Миршакар М. Мунтахаб

Миршакар М. Онҳоро дӯст медорам

Миршакар М. Онҳоро дӯст медорам: Маҷмӯа барои наврасон ва ҷавонон

Миршакар М. Панҷи ноором: Мунтахаби ашъор

Миршакар М. Шодӣ кунед, бачагон (Барои бачаҳои синни хурди мактабӣ)

Миршакар М. Як соли комил

Митрофанов В. И., Стрункова З. И. Определитель клещей-плоскотелок

Митрофанов В. И., Стрункова З. И., Лившиц И. З. Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetnanyochidae, Bryobiidae)

Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана

Моногарова Л. Ф. Преобразования в быту и культуре припамирских народностей

Морочник С. Б. Философские взгляды Омара Хайяма

Морочник С. Б., Розенфельд Б. А. Омар Хайям. Поэт, мыслитель, учёный

Мошеев И. Б. Грамматические категории имени в русском и таджикском языках

Мошеев И. Система форм изъявительного наклонения в русском и таджикском языках

Музаффарӣ М. Антропологияи Ориёӣ

Музаффарӣ М. Инсон ҳамчун объекти омӯзиш

Музаффарӣ М. Мадхали антропология

Музаффарӣ М. Фардият ва инсон

Музаффаров Мирзобадал. Тараннуми ватандӯстии сотсиалистӣ дар дарси адабиёт

Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945). — Вып. I

Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1946-1956). — Вып. 2

Муким Дж. Радио «Свобода»: ложь и правда. Монография

Мукимов Р., Мамаджанова С. Зодчество Таджикистана

Мукимов Р., Мукимова С., Сокольская Оксана. Очерки истории архитектуры и искусства России

Мукимов Р., Хакимов Н. Строительная культура Гиссарской долины IX-XX вв.

Мукимов Р. С. Архитектурно-художественное наследие Центральной Азии. Избр. труды

Мукимов Р. С. Искусство зодчих Верхнего Зеравшана

Мукимов Р. С. История и теория таджикского зодчества

Мукимов Р. С. Краткий русско-тадж. словарь архитектурно-художественных терминов

Мукимов Р. С. Народная архитектура Верхнего Зеравшана (XIX-начало XX вв.)

Мукимов Р. Энциклопедия памятников арийской культуры Центральной Азии. Таджикистан. – Т.1-2

Мукимов Р. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана

Мукимова С., Хаитова С. Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока

Мукимова С. Архитектура

Мукимова С. Очерки истории искусств и архитектуры

Мукимова С. Принципы сохранения и реставрации памятников архитектуры Таджикистана

Муколама бо роҳи амал: таҷрибаи тоҷикон

Муколамаи давлат ва дин дар Тоҷикистон.

Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ

Муқанов С. Мактаби ҳаёт 1-2. Тарҷ.

Муқанов С. Мактабҳои ман. Тарҷ.

Муқим Ҷ. Мақоми жанрҳо дар радиои «Озодӣ»

Муқим Ҷ. Мусоҳиба ва таҳияи он

Муқим Ҷ. Сиёсат ва ҷанги иттилоотӣ. Монография

Муқимов Р. Ҷалол Икромӣ – драматург

Мулло Абдусамад. Симои Аҳмади Дониш

Мулло Ғ. Соҳили дарёи дил: Ашъори мунтахаб

Муллоахмад М. Зеркало человечности: Научные изыскания по иранистике

Муллоаҳмад М. «Биё то ҷаҳонро ба бад наспарем…»

Муллоаҳмад М. Бузургдошти инсони нек

Муллоаҳмад М. Дар олами эроншиносӣ

Муллоаҳмад М. Инсон, адабиёт, фарҳанг: Маҷмӯаи мақолаҳо

Муллоаҳмад М. Паёми ахлоқии Фирдавсӣ

Муллоаҳмад М. Рӯдакӣ ва рӯдакишиносӣ

Муллоаҳмад М. Суннатҳои пойдори даврони пурбори адабиёт: Анъанаҳои осори Рӯдакӣ ва муосиронаш дар адабиёти тоҷику форс

Муллоаҳмадов М. Фаррухии Систонӣ

Муллоаҳмадов М. Фурӯғии Бастомӣ ва ғазалиёти ӯ

Муллоджанова З. Стиль оригинала и перевод (к проблеме изучения прозы С. Айни)

Муллоев М. Происхождение и реакционная сущность шариата

Муллоев Ш. Жанрово-тематическое своеобразие таджикской публицистики времён Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Муллоева Н. М. Повышение анодной устойчивости свинца легированием щёлочноземельными металлами

Муллоева Н. М. Сплавы свинца с щёлочноземельными металлами

Муллоева Н. М. Физикохимия сплавов свинца с щёлочноземельными металлами

Муминджонов З. Телевизионные жанры художественной публицистики

Муминджонов Х. Х. Философские проблемы зороастризма

Муминджонов Х. Философское и этическое учение зороастризма

Муминҷонов Ҳ. Зардушт ва оини ӯ

Муминҷонов Ҳ. Турон — гаҳвораи тамаддуни ориёӣ

Мунавваров М., Рашидова У. Таърихи кишварҳои Аврупо ва Амрико

Мунтахаби осори форсии Мирзо Асадулло Ғолиб

Мунтахаб-ул-луғот

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.