Китобхона — ХОЛ

ХОЛ

Холбегов М. Ё. Биология (барои довталабони донишгоҳи тиббӣ)

Холбегов М. Ё. Эколого-физиологические механизмы торпидности в сравнительном ряду позвоночных

Холбегов М. Ё. ва диг. Консепсияҳои табиатшиносии муосир

Холбеков А. Дж. Эколого-морфофункциональное исследование развития половых желез и сперматогенеза хлопковой и озимой совок (Lepidoptera) в период метаморфоза: АКД

Холбой Ҷалил (Нотиқ). Девон

Холджураев Х. Колхоз-гигант на Севере Таджикистана

Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХIII вв.

Холиков А. Г., Диноршоев А. М., Сафаров Б. А. Права беженцев

Холиков А. Г., Диноршоев А. М. Права человека

Холиков А. Г. Древнее уголовное право таджиков

Холиков А. Г. Правовая система зороастризма (Древнее право)

Холиков А. Г. Семейное право зороастризма

Холиков А. Г. Хадисы как источник мусульманского права

Холиков К. Н. Конституционное судопроизводство в Республике Таджикистан

Холиқзода А. Тоҷикони Мовароуннаҳр. Аз истилои Русия то истиқлол

Холиқзода А-х. Моҷарои рафта. Қ. 1

Холиқзода А-х. Ҳаводиси рӯзгори ман [Моҷарои рафта. Қ. 2]

Холиқназаров Х. Ваҳдат кафолати ҳастии миллат (маҷмуаи мақолаҳои солҳои 2010-2012)

Холиқов А. Ғ. Асосҳои давлат ва ҳуқуқ

Холиқов А. Ғ. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. Монография

Холиқов А. Ғ. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри ХIХ). Қ. 1

Холиқов А. Ғ. Таърихи ҳуқуқ ва худшиносии миллӣ

Холиқов А. Ғ. Ҳуқуқи исломӣ

Холиқов А. Ғ. Ҷаҳонишавӣ ва манфиатҳои давлатҳои миллӣ

Холиқов Ш. Химияи органикӣ

Холиқова З. К. Рӯзгор ва осори Сомеи Одиназода. Монография

Холиқова М. Б., Лашкарбеков С. Нишондодҳои методӣ ва корҳои контролӣ аз математикаи олӣ

Холмуъминов Ҷ. Ворисони Ороми Понғозӣ

Холмуъминов Ҷ. Рӯзгор ва осори Ороми Понғозӣ

Холназарова З. Отрицание и средства его выражения в простых предложениях современного таджикского литературного языка: КД

Холов А., Сайидзода З. Эмомалӣ Раҳмон – асосгузори давлатдории муосири тоҷик

Холов М. Лексика романа «Дохунда» С. Айни: КД

Холов М. Ш., Каюмова Х. А. Метрология и хронология Восточной Бухары и Западного Памира

Холов М. Ш. Тақвимҳои кишоварзии тоҷикони кӯҳистон

Холов Ҷ. Адабиёти урду дар садаи бистум

Холхӯҷаев З. И. Ҳуқуқи конститутсионии (давлатии) мамлакатҳои хориҷӣ

Холхӯҷаев З., Абдуллоев Ф. Ҳуқуқи бонкӣ

Хомидов Р. Я. Старейший институт Таджикистана

Хомидов Т. Союзы в современных таджикском и персидском языках

Хомченко Г. П. Кимиё. Тарҷ.

Хоналиев Н. Использование трудовых ресурсов в промышленности Таджикистана

Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития

Хоналиев Н. Трудовые ресурсы Таджикистана. Проблемы и перспективы

Хоналиев Н. Экономическая история и концепция развития промышленности Таджикистана

Хонкелдиев М. А., Усмонов О. Н. Тактикаи криминалистӣ дар нақшаҳо ва мафҳумҳо

Хонкелдиев М. А. Современные проблемы в борьбе с незаконным оборотам наркотиков

Хонҷонов А. Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Хонҷонов А. Фаъолияти бонкӣ

Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре

Хоркашев С. (Раҳматуллозода С.) Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзуии таркиби луғати лаҳҷа

Хоркашев С. Истилоҳоти калимасозӣ

Хоркашев С. Калимасозии исм бо пасвандҳо

Хоркашев С. Р. Лексико-семантический и морфологический анализ предметной лексики в южных и юго-восточных говорах таджикского языка: АДД

Хоркашев С. Луғати калимасозии исм

Хоркашев С. Ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ

Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края

Хотамов Н. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности

Хотамов Н. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (Начало 90-х гг. XIX в. – 1917 г.)

Хотамов Н. Свержение эмирского режима в Бухаре

Хотираҳои амир Олимхон

Хотираҳои Муҳаммад Ҳакимхон дар бораи Русия

Хотираҳои солҳои ҷанг

Хохомов М. Р., Маҳмудов К. Маҷмуаи диктант ва нақлҳои хаттӣ. Қ. 1

Хоҷа. Аз ишқи ту то ишқи Ҳақ

Хоҷаев Ғ. Ҳ., Амонатова М. А. Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демография. МТМ

Хоҷаев Д., Кабиров Ш. Наҳв ва аломатгузорӣ

Хоҷаев Д., Кабиров Ш. Синтаксис ва пунктуатсия

Хоҷаев Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои Х-XVI

Хоҷаев Д. Гуфтори наку нагардад куҳан

Хоҷаев Д. Ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна

Хоҷаев Д. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва афкори забоншиносии ӯ

Хоҷаев Қ. Суханварӣ: Дастури таълимӣ

Хоҷаев М. Ба ҷойи узр

Хоҷаев М. Дилро ба дил роҳест: Повест

Хоҷаев М. Кӯҳ бе варта нест

Хоҷаев М. Нанг ва номус: Роман

Хоҷаев М. Нишонаи меҳр: Маҷмуаи ҳикояву қиссаҳо

Хоҷаев М. Нишони муҳаббат

Хоҷаев М. Нони ҳалол: Ҳикояҳо ва повест

Хоҷаев М. Об — рӯшноӣ: Роман

Хоҷаев М. Об – рӯшноӣ. – Нанг ва номус: Романҳо

Хоҷаев М. Ростиро завол нест: Роман

Хоҷаев М. Роҳи Роғун дигар аст: Қайдҳои сафар

Хоҷаев М. Ҳ. Обҳои Тоҷикистон ва муаммоҳои баҳри Арал (бахшида ба Соли байналхалқии оби тоза)

Хоҷаева М. Дар ҷустуҷӯйи ҷони сухан

Хоҷаева М. Масъалаи сабки фардӣ ва ҷараёнҳои услубии насри муосири тоҷикӣ

Хоҷаева М. Масъалаҳои сабкшиносӣ

Хоҷаева М. Таҳқиқи услуби осори адабӣ

Хоҷазод М. Барқи дили Сангтӯда

Хоҷазод М. Дурии парешон

Хоҷазод М. Кӯҳ бе варта нест

Хоҷазод М. Норак; Об – рӯшноӣ; Роғун; Кӯҳ бе варта нест; Сангтӯда; Барқи дили Сангтӯда: маҷмуаи шеърҳо

Хоҷазод М. Об — рӯшноӣ: Роман

Хоҷазод С. Вожаномаҳои русӣ ба тоҷикии соҳаи радио ва телевизион

Хоҷазод С. Донишномаи радио ва телевизион

Хоҷазод С. Таърихи радиои Тоҷикистон. ҚҚ. 1-2

Хоҷазод С. Таърихи телевизиони Тоҷикистон

Хоҷамуродов О. Фарҳангшиносӣ

Хоҷуи Кирмонӣ. Гул ва Наврӯз. Матни интиқодӣ

Хоҷуи Кирмонӣ. Ҳумой ва Ҳумоюн. Матни интиқодӣ

Хрестоматия доир ба сабақҳои тарбия

Хрестоматия древнего Востока

Хрестоматия по истории Таджикской ССР

Хромов А. Л. Аз Рустам то Деваштич

Хромов А. Л. Говоры таджиков Матчинского района

Хромов А. Л. Историко-лингвистическое исследование Ягноба и Верхнего Зеравшана: ДД

Хромов А. Л. Особенности вокализма Матчинских говоров

Хромов А. Л. Очерки топонимии и микротопонимии Таджикистана. Вып. 1

Хромов А. Л. Суғд ва суғдиён.

Хромов А. Л. Чаҳордаҳ мақола

Хромов А. Л. Ягнобский язык

Хубони порсигӯ: Тазкира

Худоёров Б. Т., Шонасридинов Н., Муқумова С. А. Тафсири Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Художественная культура Средней Азии IX-XIII вв.

Худоиев М. Н. Рыночная экономика: Краткий учебно-методический справочник

Худойбердиев М, Раҳимов М. Географияи Тоҷикистон

Худойбердиев С., Ғаниева С. КМ аз фанни «Географияи иқтисодӣ ва регионалӣ»

Худойбердиев С. Ҳофизони мумтози халқии Тоҷикистон

Худойдодов Б. Романи Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ»

Худойдодов Б. Се очерк дар бораи се адиб

Худойдодов Б. Тип ва типикунонӣ дар эҷодиёти бадеӣ

Худойдодов Б. Шоир ва айёми мо (дар бораи Боқӣ Раҳимзода)

Худойдодов С. Асосҳои бехатарии фаъолияти ҳаёт

Худоназаров Д. Н. Памирские экспедиции графа А. А. Бобринского 1895-1901 годов

Хуморов Д. М. Сиёсатшиносӣ

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ (Муҳаммадиев А.). Муносибати дӯстонаву равобити эҷодии Ҷомӣ ва Навоӣ

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ (Муҳаммадиев А.). Ҳунари номанигорӣ дар «Шоҳнома» (форсӣ)

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Ҳунари номанигорӣ дар «Шоҳнома»

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Вусъати ишқ: Мунтахаби ашъор

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Майи гулгун

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Меҳр ва муштарӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Насими тавҳид

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Номбардори падар

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Чашмаи Нӯш

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Шукуфаҳои сабзи баҳор

Хуросонӣ, Алии Муҳаммадӣ. Шарқшиносии тоҷик (1958-2008)

Хуррамзод Б. Сцена и историческая личность

Хуррамова Б. К. Таджикская историческая драма и ее сценическое воплощение

Хусаинов А. Х. Интенсификация орошаемого полевого кормопроизводства в условиях Таджикистана

Хусаинов М. К. Методологические основы развития сферы услуг в розничной торговле

Хусейнзода Ф. Убайд Раджаб и эволюция таджикской детской литературы

Хусейнов Н. Морально-этические поучения Джалалиддина Руми

Хуҷанд. Энсиклопедия

Хушенова С. В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка: АКД

Хушқадам Ҳ. Диду боздид дар кишвари Русия

Хушқадамов З. К. Тибби судӣ. Қ. 1

Хушқадамов З. К. Тибби судӣ. Қ. 2

Хушматов А. Назорати технокимиёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ

Хӯҷаев Ҷ. Баъзе ҷиҳатҳои эҷодиёти Тошхӯҷа Асирӣ

Хӯҷамуродов О. Адабиёти аҳди машрутаи Эрон

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.