Китобҳо. Забоншиносӣ

lingv

Китобҳо
Шевашиносӣ (диалектология)

Таҳрири охирин 20.12.2021


Дар ин саҳифа ба Шумо китобҳои пурарзиши риштаи шевашиносии тоҷикро пешкаш мекунем. Ин асарҳо аз сӯйи донишмандони шинохтаи тоҷику шӯравӣ навишта шудаанд ва ҳар кадомашон маҳсули таҳқиқоти чандинсола мебошанд. Барои ба мо дастрас кардани бештари ин файлҳо аз дӯсти донишмандамон Маҳдӣ Абуасл aka Tmadi сипосгузор ҳастем.


 

[Абдуллозода Р.]. Фарҳанги ибораҳои халқӣ. Гирдоваранда ва тартибдиҳанда Разиюлло Абдуллозода. Муҳаррир Ғ. Ҷӯраев. – Д.: Адиб, 1988. – 400 с.

abdullozoda_farh_ib.pdf,
7.57 Mb
Ройгон фаро кашед

Бердиев Бахрон. Ромитское говоры таджикского языка: АКД. – Д., 1979. — 28 с.

berdiev_b_akd.pdf,
6.56 Mb
Ройгон фаро кашед

Гадоев Нурхон. Хусусиятҳои луғавию семантикии воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (минтақаи Кӯлоб). ‒ Д., 2019. ‒ 334 с.

diss_gadoev.pdf,
3.39 Mb
Ройгон фаро кашед

Зоҳидов А., Осимова Б. Фарҳанги воҳидҳои фразеологии лаҳҷаи Хуҷанд. Муҳаррири масъул д. и. ф., проф. Абдуҷамол Ҳасанов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2013. ‒ 392 с.

zohidov_farh_fraz.pdf,
10.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Керимова Аза Алимовна. Говор таджиков Бухары /А. А. Керимова; Ответственный редактор проф. Л. И. Жирков; АН СССР. Институт языкознания. ‒ М.: ИВЛ, 1959. ‒ 164 с.

kerimova_gov_tj_buxary.pdf,
11.25 Mb
Ройгон фаро кашед

Лаҳҷаи бухороӣ. Таълифи доктор Аҳмад Алии Раҷоии Бухороӣ. ‒ Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад, чопи дувум, 1375 (1996). ‒ 535 с. (форс.)

lahjai_buxoroi.pdf,
4.37 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. ‒ М.: Наука, 1964. — 188 с.

rastorgueva_opyt_sr_govorov.pdf,
14.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева В. С. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 1. Варзобский говор таджикского языка /В. С. Расторгуева; АН СССР; Институт языкознания. – М.: Издательство АН СССР, 1952. – 207 с.
Ин китоб лутфан аз ҷониби ҳаммеҳани собиқамон Сергей (аз шаҳри Ангарски Русия), дӯстдори забону адабиёти тоҷик ба сомона фиристода шудааст.

rastorgueva_varzobskiy_govor.pdf,
69.30 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 2. Северные таджикские говоры полосы Ашт-Шайдан-Чуст-Касансай. Отв. редактор проф. Б. В. Миллер. ‒ М.: Издательство АН СССР, 1952. – 324 с.

rastorgueva_sev_govor_v2.pdf,
14.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 3. Ленинабадско-канибадамская группа северных таджикских говоров. Отв. редактор проф. Б. В. Миллер. — М.: Издательство АН СССР, 1956. – 192 с.

rastorgueva_sev_govor_v3.pdf,
8.14 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 4. Южно-ферганские говоры (Риштан, Сох) и говоры уратюбинской группы. Отв. редактор Л. И. Жирков. — М.: Издательство АН СССР, 1961. – 224 с.

rastorgueva_sev_govor_v4.pdf,
9.35 Mb
Ройгон фаро кашед

Расторгуева Вера Сергеевна. Очерки по таджикской диалектологии. ‒ Вып. 5. Таджикско-русский диалектный словарь. Отв. редактор В. И. Абаев. – М.: Издательство АН СССР, 1963. – 251 с.

rastorgueva_slovar_v5.pdf,
11.5 Mb
Ройгон фаро кашед

Розенфельд Анна Зиновьевна. Бадахшанские говоры таджикского языка. Памяти моих учителей Александра Арнольдовича Фрейман и Ивана Ивановича Зарубина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. – 193 с.

badaxshnskie_govory.pdf,
8.70 Mb
Ройгон фаро кашед

Розенфельд Анна Зиновьевна. Ванджские говоры таджикского языка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. – 149 с.

rozenfeld_vandzhskie_gov.pdf,
7.73 Mb
Ройгон фаро кашед

Розенфельд Анна Зиновьевна. Говоры Каратегина. Труды АН Таджикской ССР. Институт языка и литературы, том XCIII.– Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1960. – 96 с.

rozenfeld_gov_karategina.pdf,
43.4 Mb
Ройгон фаро кашед

Саидов Джабор Зубайдович. Лексика муминабадского говора таджикского языка (из группы северных диалектов Куляба): КД. – Д.: 2016. – 192 с.

diss_saidov.pdf,
86.6 Mb
Ройгон фаро кашед

Тагирова Кумри Тагировна. Таджикские говоры Бостандыкского района Узбекской ССР. Труды АН Таджикской ССР. Институт языка и литературы и Ленинабадский пединститут, том CVIII. – Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1959. ‒ 152 с.

tohirova_gov_bustonl.pdf,
11.3 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Говоры таджиков Матчинского района. Труды АН Таджикской ССР. Институт языка и литературы, том CVII. Редактор Лившиц В. А. – Д.: Изд-во АН ТаджССР, 1962. – 216 с.

khromov_gov_matchi.pdf,
49.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Хромов Альберт Леонидович. Историко-лингвистическое исследование Ягноба и Верхнего Зеравшана: ДД /А. Л. Хромов. – Д.: ТГУ им В. И. Ленина,1969. – 414 с. (Раздел 2. С. 305-414)

diss_khromov_r2.pdf,
49.2 Mb
Ройгон фаро кашед

Ҷӯраев Ғаффор. Лаҳҷаҳои арабҳои тоҷикзабон /Ғ. Ҷӯраев; Дар зери таҳрири аъзо-корр. АФ РСС Тоҷикистон Н. Маъсумӣ. – Д.: Дониш, 1975. – 228 с.

lahjai_arabho.pdf,
10.38 Mb
Ройгон фаро кашед

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (фонетика, лексика). Ҷ. 1 /Тартибдиҳандагон Неменова Р. Л., Ҷӯраев Ғ.; Таҳти назар ва таҳрири умумии проф. В. С. Расторгуева; Муҳаррирони масъул Р. Л. Неменова, Ғ. Ҷӯраев; АФ РСС Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1980. – 331 с.

shevai_janubii_ztj_1.pdf,
60.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ (морфология). Ҷ. II /Тартибдиҳандагон Мурватов Ҷамолхон, Неменова Р. Л., Хромов А. Л.; Таҳти назар ва таҳрири умумии проф. В. С. Расторгуева; Муҳаррирони масъул Раззоқ Ғаффоров, Р. Л. Неменова; Масъули чоп Ҷ. Мурватов; АФ РСС Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1979. – 252 с.

shevai_janubii_ztj_2.pdf,
45.08 Mb
Ройгон фаро кашед

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 3 /Тартибдиҳанда Ғаффоров Раззоқ; Таҳти назар ва таҳрири умумии проф. В. С. Расторгуева; Муҳаррирони масъул проф. Д. Т. Тоҷиев, дотс. Р. Л. Неменова; АФ РСС Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1979. – 272 с.

shevai_janubii_ztj_3.pdf,
55.16 Mb
Ройгон фаро кашед

Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ. 3 /Тартибдиҳанда Ғаффоров Раззоқ; Таҳти назар ва таҳрири умумии проф. В. С. Расторгуева; Муҳаррирони масъул проф. Д. Т. Тоҷиев, дотс. Р. Л. Неменова; АФ РСС Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. – Д.: Дониш, 1979. – 272 с.

shevai_janubii_ztj_5.pdf,
53.53 Mb
Ройгон фаро кашед

Эшниёзов Миср. Диалектологияи тоҷик (Дастури таълимӣ). Қисми якум /М. Эшниёзов; Дар зери таҳрири д. и. ф., проф. Д. Т. Тоҷиев. – Д.: УДТ ба номи В. И. Ленин, 1977. – 114 с.

eshniyozov_dial_tojik_1.pdf,
3.68 Mb
Ройгон фаро кашед

Эшниёзов Миср. Шеваи ҳардурӣ /М. Эшниёзов; Муҳаррири масъул Н. Беҳбудӣ; УДТ ба номи В. И. Ленин. – Д.: Ирфон, 1967. – 232 с.

eshniyozov_sh_harduri.pdf,
23.00 Mb
Ройгон фаро кашед

Юсупова Сурайё Абдумаҷидовна. Таҳқиқи луғавӣ-семантикӣ ва сохтории воҳидҳои луғавии марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ: РН. – Д.: 2019. – 168 с.

diss_yusupova.pdf,
2.02 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: