Китобхона — А

А

7-соли Эмомалӣ Раҳмон

10—лет Гражданскому кодексу Республики Таджикистан

15 баҳори истиқлол: Наср ва назм

20 баҳори Ваҳдат (маҷмуаи шеърҳо)

25 қадам дар паҳнои олам

30 гуфтор аз 30 тор: маҷмуаи наср

70 сол дар роҳи омӯзиши таърихи миллат

Cheung Johnny. Etymological Dictionary of the Iranian Verb

Guizzo. Materiali per lo studio del dialetto tagiko di Uro-teppa.‒ Indo-iranica et orientalia

Hening W. B. Sogdian Loan-Words in New Persian

Khojayori N. Tajiki reference grammar for beginners

Paul Horn. Gundriss Der Nuepersischen Etymologie

Poems from the Divan of Hafiz

А. П. Административное устройство Гиссарского бекства

А. П. Историческая заметка (Файзабад)

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I.

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. III

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. IV

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель

Абаев М. Н. Эффективность применения удобрений при выращивании цитрусовых культур в Таджикистане

Абаева Т. Г. Очерки истории Бадахшана

Абаева Т. Г. Памиро-Гиндукушский регион Афганистана в конце XIX — начало XX в

Абармарде дар раҳи илму фарҳанг

Абашин C. Н. «В лабиринтах этногенеза и этнической истории».

Абашин С. Возвращение сартов?

Абашин С. Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности

Абашин C. Н. Нациестроительство и национализм: Средняя Азия

Абашин С. Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII-XIX веках

Абд ал-Хусайн Зарринкуб. Ценность суфийского наследия

Абдалимов А. Менеҷменти туризм

Абдӣ Абдуллоҳхоҷа. Тазкират-уш-шуаро

Абдолов Н. Достонҳои ишқӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Абдувалиев А. Зиёд кардани фаъолияти талабагон дар дарсҳои хониши адабӣ

Абдувалиев А. Омӯхтани эҷодиёти А. Фирдавсӣ

Абдувалиев А. Омӯхтани эҷодиёти Садриддин Айнӣ дар мактаби миёна

Абдувалиева М. М. Совершенствование процесса обучения учащихся таджиков …

Абдуғаффори Партав. Кадхудо

Абдукаримов М. Ф. Корҳои лабораторӣ аз методҳои ададӣ: дастури таълимӣ, қисми 1

Абдукаримов М. Ф. Лабораторные работы по численным методам: учебное пособие. Ч. 1

Абдулқайси Саидҷаббор. Танзими асъор ва назорати асъор

Абдуқодирзода С. Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва суннати тафсирнигории Қуръон ба забони форсии тоҷикӣ (асрҳои X-XV): АРД

Абдулқодири Бедил. Осор: иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷ. 1

Абдулқодири Бедил. Осор. Дар 8 ҷилд. Ҷ. 8

Абдулқодири Раҳим. Домони абр

Абдуқодиров А. Амир Алишер Навоӣ ва шоирони классики тоҷик

Абдуқодиров А., Маҳкамова Б. Фарҳанги мухтасари таъбироти назми Лоиқ Шералӣ

Абдуқодиров А. Асосҳои имло ва ҳуҷҷатнигорӣ

Абдуқодиров А. Забон ва услуби назми Мирзо Турсунзода

Абдуқодиров А. Забони тоҷикӣ

Абдуқодиров А. Каломи Камол

Абдулазиз ал-Маколеҳ. Ҷоми ашк. Тарҷ.

Абдулазизов В. Хусусиятҳои сохторию маъноии ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии тоҷик

Абдулазизов С. Ҳақиқат дар бораи мазорҳо

Абдулазизова З. Ҳаёт ва эҷодиёти Макнуна (нимаи аввали садаи XIX)

Абдулвахидов Р. Скотоводческие занятие таджиков Кулябской области в конце ХIХ-начале ХХ вв.

Абдулваҳҳоб Назрулло, Шерхон Умар. Эҳёи Кангурт

Абдулвосеи Ҷабалӣ. Ғазалиёт

Абдулқодиров А. Забон ва услуби назми Мирзо Турсунзода

Абдулла-заде Х. Ф., Негматов Н. Н. Абу Махмуд Худжанди

Абдуллаев Д. Средняя Азия в VΙΙ-XΙΙΙ вв. и вопрос о согдийском культурном наследии

Абдуллаев К. Н. От Синьцзяня до Хорасана

Абдуллаев М. Идеи национального самосознания в таджикской публицистике эпохи просветительства

Абдуллаев М. А. Проблемы эволюции национальной идентичности в таджикской публицистике: АДД

Абдуллаев М. Таджикская публицистика и национальная идентичность (посл. четверть ХIХ – первая половина ХХ веков)

Абдуллаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане

Абдуллаев С. А., Сайфуллаев А. Президент Эмомали Рахмонов

Абдуллаев С. А., Холджураев Х. Х., Каримов О. К. Академик Бободжон Гафурович Гафуров

Абдуллаев С. А. Очерк о научно-исследовательской деятельности в. у. з. Таджикистана…

Абдуллаев С. А. Профессорско-преподавательский корпус высшей школы Таджикистана

Абдуллаев С. А. Развитие высшей школы в Таджикистане

Абдуллаев С. А. Создание высшей школы в Таджикистане

Абдулқайси Саидҷаббор. Танзими асъор ва назорати асъор

Абдулло Ансор. Шарҳи 42 ғазали Ҳофиз

Абдулло Қаҳҳор. Афсонаҳо аз гузашта. Тарҷ.

Абдулло Қаҳҳор. Садо аз тобут. Тарҷ.

Абдулло Қаҳҳор. Ҷон модаракон. Тарҷ.

Абдулло Қодирӣ. Каждум аз меҳроб. Тарҷ.

Абдулло Қодирӣ. Рӯзҳои гузашта. Тарҷ.

Абдулло Фотеҳ. Номнома

Абдуллоев А. Адабиёти тоҷик дар нимаи аввали асри XI

Абдуллоев А. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII

Абдуллоев А. Адиб Собир Тирмизӣ

Абдуллоев А. Асосҳои ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон

Абдуллоев А. Бадриддин Ҳилолӣ

Абдуллоев А. Заҳири Форёбӣ

Абдуллоев А. В. Концепция перехода Таджикистана на модель устойчивого развития

Абдуллоев А. Проблемы экономико-экологического развития Республики Таджикистана. Учебное пособие

Абдуллоев А. Ҳуқуқи гражданӣ дар нақшаҳо ва мафҳумҳо. Қисми 1

Абдуллоев А. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 2

Абдуллоев А. Ҳуқуқи мероси Ҷумҳурии Тоҷикистон

Абдуллоев А. Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ

Абдуллоев А. ва диг. Ҳуқуқи муаллифӣ. Китоби дарсӣ

Абдуллоев Ғ. Математика (КТМ)

Абдуллоев К. Арабская лексика в «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддина Восифи: АКД

Абдуллоев Н. Луғати мухтасари эзоҳотӣ доир ба географияи Тоҷикистон

Абдуллоев П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по уголовным делам

Абдуллоев Р. Меҳнаткашони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ

Абдуллоев С. Амир Исмоили Сомонӣ

Абдуллоев С. Фарҳанги Сомониён

Абдуллоев С. Ҷуғрофияи таърихии давлати Сомониён

Абдуллоев С. А., Сайфуллоев А. Президент Эмомалӣ Раҳмонов: дирӯз, имрӯз ва истиқлоли Тоҷикистон

Абдуллоев Ф. Р. Ҳуқуқи бонкӣ

Абдуллоев Ф. Р. Ҳуқуқи молиявӣ

Абдуллоев Ш. Исломи муосир дар арсаи сиёсат ва идеология

Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ (афкори динию фалсафӣ ва ислоҳотии Аҳмади Дониш)

Абдуллоев Ш. Муқаддима ба исломшиносӣ

Абдуллоев Ш. Револютсияи илмию техникӣ ва ислом

Абдуллоев Ш. Фалсафаи одамият

Абдуллоева Г. Вожаҳои марбут ба соҳаи зироаткорӣ ва боғдорӣ дар лаҳҷаи Қаратоғ

Абдуллоева Г. З. Лексика каратагского говора таджикского языка: АКД

Абдуллоева Г. З. Лексикаи лаҳҷаи Қаратоғ

Абдуллоева М. К. Қурбонназаров Б. А. Шарҳи мухтасари мафҳумҳои мурофиавии ҷиноятӣ

Абдуллоева М. Н. Категория числа в русском и таджикском языках

Абдуллоева М. Фалаки кӯлобӣ. Дастури таълимӣ

Абдуллозода Қ. Ишқи кӯдакӣ

Абдуллозода М. А. Маъруф Расули и «таджикский вопрос» в периодической печати 20-х годов ХХ века

Абдуллозода М. А. Роль и место Маъруфа Расули и Али Исмоилзода в истории таджикской журналистики

Абдуллозода Р. Зарбулмасал ва мақолҳо дар асарҳои С. Айнӣ

Абдуллозода Р. Ибораҳои халқӣ

Абдуллозода Р. Фарҳанги ибораҳои халқӣ

Абдуллозода Ф. Грамматикаи забони тоҷикӣ (синтаксис)

Абдуллозода Х. Ф. Абумаҳмуди Хуҷандӣ ва таърихи астрономияи халқи тоҷик

Абдуллозода Ҳ. Асосҳои методикаи таълими биология

Абдуллозода Ш. Асосҳои диншиносӣ

Абдуллозода Ш. Асосҳои исломшиносӣ

Абдуллозода Ш. Муқаддимаи фалсафа

Абдуллозода Ш. Таърихи динҳо

Абдуллои Абдукарим. Мазҳаби Имоми Аъзам

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Лайлӣ ва Маҷнун

Абдуллоҳи Ҳотифӣ. Ширин ва Хусрав

Абдулов К. Лоиқи миллат

Абдулов К. Роҳи беҳбуд

Абдулфайзов С. Маҷмуи матнҳо ва машқҳо марбут ба равобити байналмилалӣ

Абдулҳай Қаландар. Роҳи дилҳо

Абдулҳамид Самад. Аспи бобом

Абдулҳамид Самад. Баъд аз сари падар: Қисса

Абдулҳамид Самад. Баъд аз сари падар: Повест ва ҳикояҳо

Абдулҳамид Самад. Баъд аз сари падар; Аспи бобом; Акаи ошиқ: Повест ва ҳикояҳо

Абдулҳамид Самад. Гардиши девбод. Китобҳои 1-2

Абдулҳамид Самад. Гардиши девбод. Китоби 2

Абдулҳамид Самад. Гиряи хирс: Ҳикоя

Абдулҳамид Самад. Достони нотамоми Масчоҳ

Абдулҳамид Самад. Ёр дар бари ёр

Абдулҳамид Самад. Ифтихори миллат: Маҷмуаи гузориш ва мақолаҳо аз конфронси байналмилалӣ бахшида ба ҷашни 90-солагии устод М. Турсунзода

Абдулҳамид Самад. Косаи давр: Повестҳо ва ҳикояҳо

Абдулҳамид Самад. Косаи давр: Роман

Абдулҳамид Самад. Майдон

Абдулҳамид Самад. Ман ошнои ту, ту ошнои ман: Ҳикоя

Абдулҳамид Самад. Паррончакҳо

Абдулҳамид Самад. Паррончакҳо. Аспи бобом

Абдулҳамид Самад. Пиёлаи шикаста

Абдулҳамид Самад. Роҳ ба сӯйи дониш: Қиссаҳо аз ҳаёти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов

Абдулҳамид Самад. Санги маҳак ва тарозуи ҳунар: Андешаву бардошт ва ёдномаву ёдовардҳои адабӣ

Абдулҳамид Самад. Талош

Абдулҳамид Самад. Шаҳдрези садо

Абдулҳамид Самад. Шаҳсутун

Абдулҳамид Самад. Шоире шӯри ҷавониро сароиду ҷавон рафт

Абдулҳамид Самад. Шохи чанор

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.