Китобхона — М

М

Мавлавӣ Муҳаммад Ҳусайн Толиби Пурӣ. Мебояд дид ё мебояд писандид

Мавлон Холмаҳмад. Дар паси оина

Мавлоно муфтӣ Муҳаммадошиқи Илоҳӣ. Васиятҳои Имом Абӯҳанифа

Мавлоно Муҳаммадошиқи Илоҳии Баландшаҳрӣ раҳимаҳуллоҳ. Нишонаҳои қиёмат

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Мунтахаби осор

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Рубоиёт

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Феҳристи осор

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Паёми офтоб

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 ғазали дилошӯб

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. 800 панди дилписанд

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. Маснавӣ. Дафтарҳои 1-6

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Девони кабир. Дар чаҳор ҷилд

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Мактубот

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ. Мунтахаби достонҳои «Маснавии маънавӣ»

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ (дафтари 1-2)

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ (дафтари 3-4)

Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. Маснавии маънавӣ (дафтари 5-6)

Мавлоно Яъқуби Чархӣ ва рисолаи Ноия

Мавлонов Р. А. Высшее образование в системе факторов формирования экономики знаний Республики Таджикистан: АКД

Мавлонова М. Нақши устура ва раванди устурапардозӣ дар насри муосири тоҷикӣ

Мавлонова Э. И. Ҳоли тарзи амал дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Маводи ёрирасон барои тарғиботчиён

Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 70-солагии профессор Б. Алиев

Мавҷуда Ҳакимова. Ба сӯйи нур

Мавҷуда Ҳакимова. Баҳори шукуфон

Мавҷуда Ҳакимова. Бачаҳои гулдаст: Шеърҳо барои бачаҳои синни томактабӣ

Мавҷуда Ҳакимова. Бӯйи баҳор

Мавҷуда Ҳакимова. Дарёи меҳр: Шеър ва таронаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Дарёча

Мавҷуда Ҳакимова. Диёри муҳаббат

Мавҷуда Ҳакимова. Зистан мехоҳад: Песаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Илҳом

Мавҷуда Ҳакимова. Кӣ хушрӯ?

Мавҷуда Ҳакимова. Маро нағз мебинед

Мавҷуда Ҳакимова. Мошини мошинсавор

Мавҷуда Ҳакимова. Набзи роҳ

Мавҷуда Ҳакимова. Панди дарё: Шеърҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Суруди саҳар

Мавҷуда Ҳакимова. Туӣ баҳор: Шеър ва қиссаҳо

Мавҷуда Ҳакимова. Шарора

Мавҷуда Ҳакимова. Шаршара: Шеър ва қиссаву достонҳо

Магидович И. П. Население Бухары

Мадамиджанова З. Арабы Южного Таджикистана

Маданияти сухан

Маджидов Х. Лексико-семантические особенности глагольных фразеологических единиц современного таджикского литературного языка: АКД

Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка

Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка: АДД

Маджидова Б. Народные традиции и обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в семье: ДД

Маджидова Б. Традиции и обычаи таджикского народа в формировании нравственных качеств личности

Маджлисов А. Р. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX — начале XX вв.

Маджлисов А. Р. Каратегин накануне установление Советской власти

Майн Рид. Савораи бесар. Тарҷ.

Майнусов Д. Ф. Антропонимҳои «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ

Майнусов Д. Ф. Антропонимы «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси (лингвистический аспект):ّ АКД

Майтдинова Г. М. История таджикского костюма. Т. 1

Майтдинова Г. М. История таджикского костюма. Т. 2

Макатов. Партави Октябрь дар Бухоро

Максунов В. А. Промысловые рыбы Таджикистана

Максунов В. А. Рыбы Северного Таджикистана и их хозяйственное использование

Максутов В. П. История древнего Востока

Мактаб ва маслаки Ҳофиз

Мактаби динию ҳуқуқии Абӯҳанифа: Таърихи пайдоиш ва аҳамияти он

Мақолаҳо доир ба забон ва адабиёти тоҷик

Мақолаҳо оид ба адабиёти бачагона

Мақолаҳо оид ба баъзе масъалаҳои забони тоҷикӣ

Мақсадов Х., Саидов М., Қодиров А., Экологияи умумӣ (маҷмӯаи таълимӣ)

Мақсудов Б. Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ

Мақсудов Б. Феҳристи нусахи хаттии Маркази фарҳангии профессор Шарифҷон Ҳусейнзода

Мақсудов Б. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ

Мақсудов Т. Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо

Мақсудов Т. Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара

Малеҳои Самарқандӣ… Тазкираи «Музокир-ул-асҳоб» ё «Тазкират-уш-шуаро»

Маликов Н. Х. Худомӯзи забони англисӣ (Англисӣ бидуни муаллим)

Маликушшуаро Баҳор. Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ

Maллицкий Н. Г. Учебное пособие по географии Таджикистана

Маллицкий Н. Г. Ягнобцы

Мальцев А. Е. Природные условия как основа сельскохозяйственного использования водных и земельных ресурсов на примере Средней Азии

Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии

Мамадазимов А. Новый Таджикистан: вопросы становления суверенитета

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа

Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа

Мамадасламов М. Система предлогов в шугнано-рушанской группе памирских языков

Мамадбейли Г. Д. Основатель Марагинской обсерватории Мухаммед Насиреддин Туси

Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С. Архитектурное наследие Худжанда

Мамаджанова С., Мукимов Р. Зодчество Кухистана /Градостроительное искусство и жилище в Верховьях Зарафшана Х1Х – начала ХХ вв.

Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С. Кирополь-Истравшан-Ура-Тюбе

Мамаджанова С., Мукимов Р. Мазары Таджикистана

Мамаджанова С., Мукимов Р. Мечети Таджикистана

Мамаджанова С., Мукимов Р. Современная архитектура и дизайн

Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С. Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана

Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С., Шерматов М. У. Градостроительство горного Таджикистана: традиции и современные проблемы

Мамаджанова С. М. История национального зодчества. Учебное пособие

Мамаджанова С. М. Традиции и современность в архитектуре Таджикистана

Мамадназаров А., Мамадназаров В. Фарҳанги донишгоҳии англисӣ–тоҷикӣ

Мамадназаров, А. Становление и развитие таджикской переводной лексикографии XX-го и начала XXI вв.

Мамадназаров А. Фарҳанги донишгоҳии англисӣ-тоҷикӣ

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ

Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ (Standart English-Tajik Dictionary)

Мамадов К. Роҳи пуршараф

Маматкулов У. К. Флора мохообразных Таджикской ССР. Т. 1. Сфагновые — Гриммиевые

Манас: Эпоси халқи қирғиз. Тарҷ.

Мандельштам А. М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии

Мандельштам А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане

Маниёзов А., Мирзоев А. Луғати имло

Маниёзов А. Публитсистика ва назми устод С. Айнӣ

Маниёзов А. Ситораи ихлос: Маҷмӯаи мақолаю ёддошт, ҳикояву очерк

Маниязова Р. А. Краткий таджикско-русский и русско-таджикский словарь терминов родства

Маннонов А., Раҳимова Г., Раҳимова М. Педагогика ва психология

Мансур Суруш. Время мысли

Мансури Суруш. Гург: Ҳикоя

Мансур Суруш. Ду боли як иқбол

Мансур Суруш. Замурованный грех: Автобиографическая проза

Мансур Суруш. Изгнание

Мансур Суруш. Метка Азроила: Рассказы, публицистика

Мансур Суруш. Утренняя молитва: Повести и рассказы

Мансур Суруш. Ҳалвоӣ: Ҳикоятҳо, мақолаҳо ва намойишномаҳо

Мансуров Х. Авиценна о некоторых болезнях органов пищеварения и правильном питании

Мансуров Х. Фиброзы печени

Манучеҳрӣ. Мунтахабот

Маньковская Л. Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX-начало XX вв.)

Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Ваш адрес email не будет опубликован. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.