Китобхона — КАР

КАР

Караваев В. Ф. Голодная степь в ее прошлом и настоящем

Карамхудоев Н., Бозидов Н. Бартангский язык: фонетика и морфология

Карамшоев Д. Баджувский диалект

Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка

Карамшоев Д. Категория рода в памирских языках (шугнано-рушанская группа)

Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь. Том 1

Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь. Том 2

Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь. Том 3

Карим Б. Ҷасорати шоир

Карим Девона. Сатрҳои оташин

Карим-Заде Ҳ. Курси мухтасари математика

Карим-Заде Ҳ. Методҳои моделсозии математикӣ

Каримзода Н. Дурахши маъно

Каримзода Н. Равзаи роз

Каримзода О. Таърихи афкори иқтисодӣ

Каримзода С. Фарҳанги мухтасари русӣ ба тоҷикии истилоҳоти коршиносии судӣ ва криминалистӣ

Каримзода С. Маҳбуби дилҳо

Каримзода Ҳоҷӣ Муҳаммадлатиф. Деҳе дар домани сапедадам

Карими Кишоварз. Ҳазор соли насри порсӣ. Кит. 1 (форсӣ)

Карими Кишоварз. Ҳазор соли насри порсӣ. Кит. 2 (форсӣ)

Карими Кишоварз. Ҳазор соли насри порсӣ. Кит. 3 (форсӣ)

Каримов А. Предлог «APAR» в среднеперсидском языке

Каримов А. Таҳлили лексикӣ-грамматикии матнҳои тоҷикии қадим

Каримов А. Хрестоматияи забони паҳлавӣ

Каримов А., Аминов С. Тартиби гузаронидани машқ аз забони модарӣ дар синфҳои 4-5

Каримов А. Қ., Табаров Н. А. Асосҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ

Каримов Б., Орлова Л. А. Ҳамкории мактаб, оила ва аҳли ҷамъият дар тарбияи коммунистии хонандагон

Каримов Б. Б. Дар гирдоби зиндагӣ. Ёддошт, мақолаҳо, мусоҳибаҳо

Каримов Б. Б. Фарёди солҳо

Каримов Б. Ҳ. Асосҳои баҳисобгирии муҳосибӣ

Каримов Б. Ҳ. Баҳисобгирии муҳосибӣ

Каримов Б. Ҳ. Баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ

Каримов Б. Ҳ. Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ

Каримов Б. Ҳ. Таҳлили иқтисодӣ. Дастури таълимӣ

Каримов З. К. Сорго – ценная кормовая культура

Каримов О. Илтиҳоби шадиди кирмрӯда

Каримов О. Ҷурраи ҳалқапеч

Каримов О. Вклад академика Б. Гафурова в создание истории таджикского народа

Каримов О. К. Историческая наука Таджикистана

Каримов О. Политическое состояние Таджикистана в 90-е годы ХХ в

Каримов О. К. История горнорудной и добивающей промышленности Таджикистана

Каримов О. и др. История таджикской дипломатии: введение в учебный курс

Каримов С. К. Физика и химия бинарных полупроводниковых холькогенидов таллия

Каримов Т. Р. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Северном Таджикистане

Каримов Т. Р. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и решение аграрного вопроса в Таджикистане (1917 – май 1921). – Ч.1

Каримов Т. Р. Шӯриши соли 1916 дар Тоҷикистон

Каримов У. Адабиёти тоҷик дар асри XVI

Каримов У. Адабиёти тоҷик дар нимаи дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX

Каримов У. Афкори иқтисодӣ аз даврони Зардушт то охири замони Сомониён

Каримов У. Мирзо Содиқи Муншӣ

Каримов У. Нозили Хуҷандӣ

Каримов У. Таълими хат, имло ва матни классикии тоҷик

Каримов У. И. Неизвестное сочинение ар-Рази «Книга тайны тайн»

Каримов Х. Элементы русской лексики в словарном составе таджикского языка

Каримов Х. Х. Выращивание огурцов в плёночных теплицах в условиях Таджикистана

Каримов Х. Х. Выращивание чайота в условиях Таджикистана

Каримов Х. Х. Запас фитомассы растительных сообществ Западного Памира — Алая

Каримов Х. Х. Микроклимат и физиологические особенности овощных культур в условиях плёночных укрытий

Каримов Х. Х. О зимней вегетации и летнем покое растений Таджикистана

Каримов Х. Х. О летнем покое растений полусаванн (на примере ячменя луковичного)

Каримов Х. Х. Опыт выращивания рассады капусты и ранних овощей в плёночных теплицах Таджикистана

Каримов Х. Х. Применение радиоактивных изотопов в сочетании с хроматографическим методом в изучении белкового и углеводного обменов у растений

Каримов Х. Х. Продуктивность посевов сельскохозяйственных культур при круглогодичном использовании орошаемых земель Таджикистана

Каримов Х. Х. Продуктивность томатов в условиях плёночной теплицы

Каримов Х. Х. Состояние, проблемы и перспективы развития биологических наук в Таджикистане

Каримов Х. Х. Физиология и биохимия зимневегетирующих кормов культур

Каримов Х. Х. Физиология и биохимия эфемероидов Западного Памира – Алая

Каримов Ҳ. К. Омӯхтани савод. Нишондодҳои методии муаллимони мактабҳои маҳви бесаводӣ

Каримов Ш. Луғати тоҷикӣ ба англисӣ ва англисӣ ба тоҷикӣ (вожаҳои соҳаи ҳавопаймоӣ)

Каримов Ш. Семантикаи воҳидҳои луғавии ашъори Ҳофиз

Каримова Г. Р. Археологи Таджикистана

Каримова Г. Р. Саразм: гипотезы, исследования, проблемы: антология статей

Каримова И., Шарифзода Ф. Учитель — творец добра и прогресса

Каримова И. Х. Культура – источник гуманизма: Монография

Каримова И. Х. На волнах любви к человеку: Монография

Каримова И. Х. Нести добро детям: Из опыта работа гуманитарного лицея «Некӣ»

Каримова И. Х. Об, санитария ва гигиена: Модули таълимӣ барои омӯзгорони синфҳои 1-4-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

Каримова И. Х. Педагогикаи ибтикорӣ

Каримова И. Х. Пешгирии хушунат дар хонавода ва мактаб: Дастури илмию методӣ барои кормандони соҳаи маориф

Каримова И. Х. Тадбирҳои педагогии ислоҳи дурӯғгӯйӣ

Каримова И. Х. Тарзи ҳаёти солим: Машғулиятҳо доир ба малакаҳои ҳаётӣ

Каримова И. Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования …

Каримова М. Т. Практикум бюджетного анализа

Каримова М. Т. Хизматрасонии давлатӣ дар Тоҷикистон: мушкилот ва дурнамо

Каримова Н. И. Лексико-семантическая классификация некоторых групп глаголов в русском и таджикском языках: КД

Каримова Н. И. Сопоставительный анализ глаголов движения: АКД

Кармышева Б. Х. Каратегинские киргизы

Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана

Кармышева Б. X., Пещерева Е. М. Материалы этнографического обследования таджиков Нуратинского хребта.

Кармышева Б. X. Узбеки-локайцы Южного Таджикистана

Кароматов Ф., Нурджонов Н. Музыкальное искусство Памира тт.1-2

Кароматуллоҳи Мирзо. Гӯшвора: Ҳикоя

(Кароматуллоҳи Мирзо) Мирзоев К. Дар орзуи падар: Повест ва ҳикояҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар: Роман

Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар: Роман ва қисса

Кароматуллоҳи Мирзо. Дар орзуи падар: Роман, иборат аз се қисмат

Кароматуллоҳи Мирзо. Дарди ишқ: Повест ва ҳикояҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Деҳаро хоб мебинам

Кароматуллоҳи Мирзо. Ду ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Ишқи сархӯр

Кароматуллоҳи Мирзо. Қаҳрамон: Ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Маоши аввал: Ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Маоши аввал: Ҳикоя ва очеркҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Марги бегуноҳ

Кароматуллоҳи Мирзо. Набераи шаҳрӣ: Ҳикоя

(Кароматуллоҳи Мирзо) Мирзоев К. Нишони зиндагӣ: Қисса

Кароматуллоҳи Мирзо. Нишони зиндагӣ: Қиссаҳо, ҳикояҳо, ёдномаҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Одами нағз: Ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Пири бераҳм: Ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Ситораи умед: Повест

Кароматуллоҳи Мирзо. Ситораҳои паси абр: Қисса ва хотираҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Суруди муҳаббат: Очеркҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Хонаи бобо: Ҳикоя

Кароматуллоҳи Мирзо. Чароғи роҳнамо

Кароматуллоҳи Мирзо. Ҷилои ситораҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Шабе дар Кабудҷар: Повест ва ҳикояҳо

Кароматуллоҳи Мирзо. Шӯхии беҷо: Ҳикоя

Карославов Г. Ҳикояҳо барои бачагон. Тарҷ.

Каррол Л. Алиса дар олами аҷоибот. Алиса дар оиназамин. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.