Китобхона — АВЕ

АВЕ

Авеста /Пер. Стеблин-Каменского И. М.

Авеста в истории и культуре Центральной Азии

Авеста в русских переводах

Авеста и мировая цивилизация //Материалы международной конференции

Авесто. Гузориш ва пажӯҳиши Ҷ. Дӯстхоҳ

Авесто (Избранные гимны)

Авиценна. Сатурна предел

Авфӣ, Муҳаммад. Гулчини «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Авфӣ, Муҳаммад. Қиссаҳо аз «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»

Авфӣ, Муҳаммад. Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт ва лавомеъ-ул-ривоёт

Агаханянц О. Е. Физико-географический очерк Памира. Т. 1-2

Агробиология, селексия ва тухмипарварии картошка

Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. — Ч. 1-2

Агроклиматические основы растениеводства

Адабиёти советии тоҷик (1954)

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX

Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIV. 1-2

Адаш Истад. Оҳангҳои Самарқанд

Адаш Истад. Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад

Аделунг Н. С. Бричмулинский диалект таджикского языка: АКД

Адиб Собири Тирмизӣ. Осори мунтахаб (девон)

Адибони Тоҷикистон (1966)

Адибони Тоҷикистон (1968)

Адибони Тоҷикистон (2003)

Адибони Тоҷикистон (2014)

Админстративно-территориальное деление Таджикской ССР

Аз рӯйи меҳр: Баёзи назми ӯзбек. Тарҷ.

Аз таърихи Мастчоҳ

Азамов Х. С. Демократическое и правовое государство

Азиз Абулвайс. Андарзҳо: Маҷмӯа

Азиз А. Наврӯзи сайёра: Рубоиёт ва дубайтиҳо

Азизи Азиз. Имтиҳони иншо

Азизи Ф. А. Маком и фалак как явления проф. трад. музыкального творчества таджиков

Азизи Ф. А. Традиционные методики: Исследование и внедрение

Азизӣ М. Мухтасари таърихи Хатлон

Азизӣ Шарифбек. Дурахши алмос: Қиссаҳои детективӣ

Азизӣ Шарифбек. Порикоб: Қиссаҳои детективӣ

Азизкулова О. А. Комплексные соединения молибдена (V) с тиоамидными лигандами и производными пропанола-2: АДД

Азизқулов У. Муллоxонова З. Феҳрасти асарҳои С. Айнӣ ва адабиёти оид ба ӯ

Азизов Ф. ва диг. Курси назарияи иқтисод (Дастури методӣ барои факултаҳои ғайрииқтисодӣ)

Азизов Ф. Ҳ. ва ғ. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозаргонӣ

Азизова Ф. Шашмаком и рага

Азимободӣ, Ҳусайнқулихон. Наштари ишқ, 1-2

Азимов А. Воқеияти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик

Азимов А. Марзи сухан

Азимов А. Матбуот ва маҳви бесаводӣ (1928-1940)

Азимов А. Маҳорати журналисти таҳлилгари телевизион

Азимов А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти даврии тоҷик (солҳои 1920-30)

Азимов А. Публитсистика ва замони муосир

Азимов А. Танцевальное искусство Таджикистана

Азимов X. Стратегия развития Таджикистана

Азимов Х., Раҳмонов А. М. Менеҷменти молиявӣ

Азимов Ш. Государство и право Саманидов

Азимова М. Н. Сопоставительно-типологический анализ фразеологической системы тадж. и анг. языков: АКД

Азимпур Ҷамшед. Сафири Хуршед

Азонзод А. Сад гиёҳи шифобахш

Азонов Дж. А. Фармакология гераноретинола и эфирных масел: АДД

Азонов Ҷ. А., Маҳмудов Н. А. Истеъмоли оқилона ва самарабахши ғизо

Айни К. Бадриддин Хилоли

Айни С. Образцы таджикской литературы

Айни С. Смерть ростовщика

Айни С. Собрание сочинений

Айни Х. С. Бедиль и его поэма «Ирфон»

Айни Х. Жизнь Садриддина Айни

Айнӣ ва мусиқӣ

Айнӣ К., Аҳрорӣ З. Андарзномаи Фирдавсӣ

Айнӣ К. С. Бист гуфтор аз маънавият

Айнӣ К. Дирӯз ва имрӯз

Айнӣ К. «Шаҳриёрнома»-и Мухтори Ғазнавӣ

Айнӣ С. Акнун навбати қалам аст. Ҷ. 1

Айнӣ С. Акнун навбати қалам аст. Ҷ. 2

Айнӣ С. Алишер Навоӣ

Айнӣ С. Ахгари инқилоб

Айнӣ С. Ашъори мунтахаб

Айнӣ С. Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»

Айнӣ С. Ғуломон

Айнӣ С. Дохунда

Айнӣ С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб

Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. I (1949)

Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. II (1949)

Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. III (1954)

Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қ. IV (1954)

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 1-2

Айнӣ С. Ёддоштҳо, ққ. 3-4

Айнӣ С. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 2. Китоби 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 2. Китоби 2

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7

Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 8

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9

Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 10

Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби 1

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби 2

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди14

Айнӣ С. Қабри Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. [Қаҳрамони халқи тоҷик] Темурмалик

Айнӣ С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ

Айнӣ С., Деҳотӣ А. Устод Рӯдакӣ

Айнӣ С. Мактаби куҳна

Айнӣ С. Марги судхӯр_1986

Айнӣ С. Марги судхӯр_2010

Айнӣ С. Марги судхӯр_2011

Айнӣ С. Марги судхӯр_2015

Айнӣ С. Маҷмӯаи ашъори инқилобии форсӣ

Айнӣ С. Мирзо Абдулқодири Бедил

Айнӣ С. Мунтахаби асарҳои илмӣ дар 2 ҷилд 1-2

Айнӣ С. Мухтасари тарҷумаи ҳоли худам

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик (форсӣ)

Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик

Айнӣ С. Одина

Айнӣ С. Осори баргузида. Дар ду ҷилд 1-2

Айнӣ С. Таҳзиб-ус-сибён

Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро

Айнӣ С. Тирози ҷаҳон

Айнӣ С. Шайхурраис Абӯалӣ Сино

Айнӣ С. Ятим

Айтматов Ч. Алвидоъ Гулсарӣ. Тарҷ.

Айтматов Ч. Дуроҳаи бӯронӣ. Тарҷ.

Айтматов Ч. Киштии сафед. Тарҷ.

Айтматов Ч. Пораабри сафеди Чингизхон

Айтматов Ч. Растохез (Плаха). Тарҷ.

Айтматов Ч. Роҳи Каҳкашон. Тарҷ.

Айтматов Ч. Ҷамила. Тарҷ.

Айюбӣ С. Шохаи барқ

Академик Бобоҷон Ғафуров ва фарҳанг

Академику Бободжону Гафурову 85 лет

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.