Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабӣ

Таҳрири охирин 15.05.2021


Дар ин саҳифа осори бадеии гузаштагон ва имрӯзиёнамон оварда шудааст. Инчунин беҳтарин осор аз адабиёти ҷаҳонӣ, он чӣ дар асл аст, камтар, ва он чӣ ки ба тоҷикӣ баргардон шудааст, бештар, ҷой дода шудааст. Маводи саҳифа ҳанӯз пурра нест, вале бо мурури замон такмил хоҳад ёфт. Хонанда ҳар он чиро, ки писандаш аст, метавонад барои худ ройгон фаро кашад.

Муждаи тоза барои Шумо кушода шудани саҳифаи «Ахтарони адаб» аст. Акнун Шумо метавонед китобҳои силсилаи 50-ҷилдаи «Ахтарони адаб»-ро ройгон аз ин ҷо дарёфт кунед.


 

Айнӣ Садриддин. Акнун навбати қалам аст. Ҷилди 2 / C. Айнӣ. – Д.: Ирфон, 1978. ‒ 464 с.

ayni_aknun_navbati_2.pdf,
13.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Ашъори мунтахаб. Тартибдиҳанда А. Маниёзов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 171 с.

ayni_ash-ori_muntakhab.djvu,
15,81 Mb
Ройгон фаро кашед
ayni_ash-ori_muntakhab.pdf,
5.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Ҷаллодони Бухоро», «Одина»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 347 с.

ayni_kulliyot_01.pdf,
16,35 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ғуломон»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 622 с.

ayni_kulliyot_03.pdf,
36,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Х. Айнӣ. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Марги судхӯр», «Ятим»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1961. – 352 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_04.pdf,
19,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир Ҳ. Аҳрорӣ. [«Аҳмади девбанд», «Моҳрӯй», «Мактаби кӯҳна», «Колхози «Коммунизм»», «Ҷашни таърихӣ», «Тирози ҷаҳон», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Асарҳо аз китобҳои дарсӣ», «Бозиҳои бачагон» ва ғ.] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 276 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_05.pdf,
14,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 1 ва 2] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962. — 415 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_06.pdf,
29,18 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 3 ва 4] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962.
Хушбахтона, бо мадади дӯстон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_07.pdf,
42,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ, А. Маниёзов, Салоҳат Айнӣ. Муҳаррир Холида Айнӣ. [Публитсистика, мақола, хитоба ва фелетонҳо (1919-1954)] – Д.: Ирфон, 1969. ‒ 524 с.
Хушбахтона, бо мадади дӯстон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_09.pdf,
20,07 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби дуюм. Тартибдиҳанда ва ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир Р. Ҳодизода. [«Мирзо Абдулқодири Бедил», мақолаҳо доир ба санъат ва мусиқӣ] – Д.: Ирфон, 1964. – 437 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_11.pdf,
20,88 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Ҳ. Рауфов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. [«Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»] – Д.: Ирфон, 1976. – 565+206 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_12.pdf,
58,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13. Ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир А. Зуҳуриддинов. [«Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»», «Қамар»] – Д.: Ирфон, 1977. – 432 с.

ayni_kulliyot_13.pdf,
32,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 14. Таҳти назар, бо кӯшиш ва муқаддимаи Камолиддин Садриддинзода Айнӣ. Таҳиякунандаи матн, мураттиби вожанома ва муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Умаров. [«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»] – Д.: Матбуот, 2005. – 271 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_14.pdf,
16,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. Очеркҳои адабӣ-таърихӣ. (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ). – Д.: Маориф, 1978. – 468 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

ayni_temurmalik.pdf,
23.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мактаби куҳна: Повест. – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2010. — 56 с.

ayni_s_maktabi_kuhna.pdf,
21,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: Ирфон, 1986. — 160 с. (Аз нашри соли 1953 Тоҷгиз чоп мешавад)

margi_sudkhur_1986.pdf,
44.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр (қисса). Мураттиб Аламхон Кӯчаров. Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 2010. — 220 с.

mrg_sudkhur_kucharov.pdf,
5.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2011. – 156 с. – Бунёди адабии Садриддин Айнӣ

margi_sudkhur_2011.pdf,
67.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Қисса / Ба чоп тайёркунанда Аламхон Кӯчаров; Муҳаррир Мунавваршоҳ Мунавваров. ‒ Д.: Маориф, 2015. ‒ 208 с. ‒ Силсилаи «Гулбоғи адаб».

margi_sudkhur_2015.pdf,
1.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 340 с.

ayni_bedil.pdf,
20.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин (ҷамъкунанда). Намунаи адабиёти тоҷик. 300-1200 ҳиҷрӣ. Бо муқаддимаи Абулқосим Лоҳутӣ. 1925-ми мелодӣ, 15-ми март. Самарқанд. – Маскав: Книжная фабрика Центрального издательства народов СССР, 1926. – 626 с.: ил.(форсӣ)

ayni_s_namunai_ad_tojik.pdf,
15,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Намунаи адабиёти тоҷик. Аз хати форсӣ таҳия ва тасҳеҳи Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – 448 с.

ayni_s_namunai_2010.rar,
18,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Одина. Матни илмӣ бо тадқиқу тасҳеҳ ва тавзеҳоти Аламхон Кӯчаров. Муҳаррири масъул: узви вобастаи АУ Тоҷикистон С. Ш. Табаров. – Д.: Дониш, 1992. – 204 с. – ДОК ба номи Рӯдакӣ.

odina.pdf,
12,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда аз ӯзбекӣ ба тоҷикӣ ва мураттиб Р. Ҳошим. Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ РСС Тоҷикистон М. Ш. Шукуров. – Д.: Адиб, 1987. – 240 с.

ayni_ti_buxoro.pdf,
40.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи насри муосири тоҷик. Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб / Таҳти назорати К. Айнӣ; Масъули нашр А. Қурбонов; Муҳаррири масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 680 с.

yoddostho_1-4.pdf,
7.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.