Китобҳо. Мероси адабӣ

meros

Китобҳо
Мероси адабии Садриддин Айнӣ

Таҳрири охирин 10.01.2022


Барои ошноии корвандон ба мероси адабии устоди устодон Садриддин Айнӣ дар сомонаи худ қариб ҳамаи китобҳо, тамоми ҷилдҳои Куллиётро гирд овардаам (фақат ҷилди 8 нест). Лекин сифати баъзеашон паст. Баъзе китобҳоро аз нав сохтаам. Ин кор давом дорад.

Танҳо ҷилди 11, китоби 2-ро ислоҳ карда натавонистам: ноқис: аз ним зиёди саҳифаҳо нест, саҳифаҳои мавҷуда борҳо такрор мешаванд… ва ҳоказо. Коғазинаш бароям ноёб. Агар корвандони арҷманд, имкон дошта бошеду нусхаи босифати Куллиёти Айнӣ, ҷилди 11, китобҳои 1 ва 2 ва дигар китобҳои ин ҷо набударо ба сомона бифиристед, тамоми хонандагонро сипосгузор мекардед.


 

Айнӣ Садриддин. Акнун навбати қалам аст: Осори баргузида дар ду ҷилд. Ҷилди дувум /C. Айнӣ; Тартибдиҳандаи дуҷилда бо дебоча ва тавзеҳоташ Камол Айнӣ; Муҳаррир Ш. Шараф [«Ҷаллодони Бухоро», «Аҳмади Девбанд», «Мактаби куҳна», «Марги судхӯр», «Ятим»]. – Д.: Ирфон, 1978. ‒ 464 с. (файл нопурра аст)

ayni_aknun_navbati_2.pdf,
13.88 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Ашъори мунтахаб. Тартибдиҳанда А. Маниёзов. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 171 с.

ayni_ash-ori_muntakhab.djvu,
15,81 Mb
Ройгон фаро кашед
ayni_ash-ori_muntakhab.pdf,
5.92 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 1. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Мухтасари тарҷимаи ҳоли худам», «Ҷаллодони Бухоро», «Одина»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1958. – 347 с.

ayni_kulliyot_01.pdf,
16,35 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 2. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва А. Маниёзов. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Дохунда»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 476 с.
Ин файл аз дӯстамон устод Шарифҷон Тоҷибоев ба мо расид. Азбаски ҳаҷми он ниҳоят бузург (бештар аз 200 Мегабайт) буд, барои дар сомона гузоштан файлро сабуктар гардонида, саҳифаҳои афтодаи 406-407-ро аз дигар манбаъ барқарор кардем.

ayni_kulliyot_02.pdf,
30.50 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 3. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Р. Ҳодизода. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ғуломон»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 622 с.

ayni_kulliyot_03.pdf,
36,98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 4. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Х. Айнӣ. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Марги судхӯр», «Ятим»] – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1961. – 352 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_04.pdf,
19,51 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 5. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир Ҳ. Аҳрорӣ. [«Аҳмади девбанд», «Моҳрӯй», «Мактаби кӯҳна», «Колхози «Коммунизм»», «Ҷашни таърихӣ», «Тирози ҷаҳон», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик», «Асарҳо аз китобҳои дарсӣ», «Бозиҳои бачагон» ва ғ.] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1963. – 276 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_05.pdf,
14,1 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 6. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир А. Деҳотӣ. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 1 ва 2] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962. — 415 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_06.pdf,
29,18 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ С. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 7. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва М. Шукуров. Муҳаррир Ҳ. Аҳрорӣ. [«Ёддоштҳо», қисмҳои 3 ва 4] – Д.: Нашрдавтоҷик, 1962. – 647 с.: ил.
Хушбахтона, бо мадади дӯстамон Шарифҷон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_07.pdf,
42,69 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 9. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ, А. Маниёзов, Салоҳат Айнӣ. Муҳаррир Холида Айнӣ. [Публитсистика, мақола, хитоба ва фелетонҳо (1919-1954)] – Д.: Ирфон, 1969. ‒ 524 с.
Хушбахтона, бо мадади дӯстон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_09.pdf,
20,07 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 10. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ, Р. Ҳошим. Муҳаррир Р. Ҳошим [«Таърихи амирони манғитияи Бухоро», «Исёни Муқаннаъ», «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик»]. – Д.: Ирфон, 1966. ‒ 344 с.
Хушбахтона, бо мадади дӯстамон Шарифҷон ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_10.pdf,
4.59 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 11. Китоби дуюм. Тартибдиҳанда ва ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир Р. Ҳодизода. [«Мирзо Абдулқодири Бедил», мақолаҳо доир ба санъат ва мусиқӣ] – Д.: Ирфон, 1964. – 437 с.
Ин файл ноқис бошад ҳам, акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_11.pdf,
20,88 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 12. Ба чоп тайёркунандагон: К. Айнӣ ва Ҳ. Рауфов. Муҳаррир Раҳим Ҳошим. [«Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»] – Д.: Ирфон, 1976. – 565+206 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_12.pdf,
58,12 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 13. Ба чоп тайёркунанда К. Айнӣ. Муҳаррир А. Зуҳуриддинов. [«Восифӣ ва хулосаи «Бадоеъ-ул-вақоеъ»», «Қамар»] – Д.: Ирфон, 1977. – 432 с.

ayni_kulliyot_13.pdf,
32,9 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Куллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Ҷилди 14. Таҳти назар, бо кӯшиш ва муқаддимаи Камолиддин Садриддинзода Айнӣ. Таҳиякунандаи матн, мураттиби вожанома ва муҳаррири масъул Муҳаммадҷон Умаров. [«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»] – Д.: Матбуот, 2005. – 271 с.
Ин китоб акнун дастрас аст.

ayni_kulliyot_14.pdf,
16,05 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. Исёни Муқаннаъ. Очеркҳои адабӣ-таърихӣ. (Барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ). – Д.: Маориф, 1978. – 468 с. – Силсилаи «Китобхонаи мактаб»

ayni_temurmalik.pdf,
23.13 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мактаби куҳна: Повест. – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2010. — 56 с.

ayni_s_maktabi_kuhna.pdf,
21,09 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: Ирфон, 1986. — 160 с. (Аз нашри соли 1953 Тоҷгиз чоп мешавад.)

margi_sudkhur_1986.pdf,
44.71 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр (қисса). Мураттиб Аламхон Кӯчаров. Муҳаррир Одина Мирак. – Д.: Адиб, 2010. — 220 с.

mrg_sudkhur_kucharov.pdf,
5.01 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Повест. – Д.: ТҶБ «Истиқбол», 2011. – 156 с. – Бунёди адабии Садриддин Айнӣ

margi_sudkhur_2011.pdf,
67.98 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Марги судхӯр: Қисса /Ба чоп тайёркунанда Аламхон Кӯчаров; Муҳаррир Мунавваршоҳ Мунавваров. ‒ Д.: Маориф, 2015. ‒ 208 с. ‒ Силсилаи «Гулбоғи адаб».

margi_sudkhur_2015.pdf,
1.82 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1954. – 340 с.

ayni_bedil.pdf,
20.85 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин (ҷамъкунанда). Намунаи адабиёти тоҷик. 300-1200 ҳиҷрӣ. Бо муқаддимаи Абулқосим Лоҳутӣ. 1925-ми мелодӣ, 15-ми март. Самарқанд. – Маскав: Книжная фабрика Центрального издательства народов СССР, 1926. – 626 с.: ил.(форсӣ)

ayni_s_namunai_ad_tojik.pdf,
15,17 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Намунаи адабиёти тоҷик. Аз хатти форсӣ таҳия ва тасҳеҳи Мубашшир Акбарзод. – Д.: Адиб, 2010. – 448 с.

ayni_s_namunai_2010.rar,
18,8 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Одина. Матни илмӣ бо тадқиқу тасҳеҳ ва тавзеҳоти Аламхон Кӯчаров. Муҳаррири масъул: узви вобастаи АУ Тоҷикистон С. Ш. Табаров. – Д.: Дониш, 1992. – 204 с. – ДДОК ба номи Рӯдакӣ.

odina.pdf,
12,2 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда аз ӯзбекӣ ба тоҷикӣ ва мураттиб Р. Ҳошим. Муҳаррири масъул аъзо-корр. АФ РСС Тоҷикистон М. Ш. Шукуров. – Д.: Адиб, 1987. – 240 с.

ayni_ti_buxoro.pdf,
40.7 Mb
Ройгон фаро кашед

Энсиклопедияи насри муосири тоҷик. Айнӣ Садриддин. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб /Таҳти назорати К. Айнӣ; Масъули нашр А. Қурбонов; Муҳаррири масъул Б. Раҳматов. ‒ Д.: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2009. ‒ 680 с.

yoddostho_1-4.pdf,
7.32 Mb
Ройгон фаро кашед

Айнӣ Садриддин. Таҳзиб-ус-сибён. Ба чоп ҳозиркунанда Соҳиб Табаров. – Д.: Маориф, 1994. – 48 с.

ayni_tahzib_us_sibyon.pdf,
1.58 Mb
Ройгон фаро кашед

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.