Китобхона — З


З

За власть Советов в Таджикистане

Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон 1-2

Забиров Р. Д. Оледенение Памира

Забиров Р. Г. Действие естественной ультрафиолетовой радиации на изменение архитектуры побега и продуктивность яровой пшеницы в условиях высокогорий Памира: АКД

Забиров Р. Ғ. Экология

Забон ва замон (Маҷмӯаи мақолаҳо)

Забон — рукни тоат. Китоби 1, 2, 3…

Забон — ҳастии миллат

Забон ва худшиносии миллӣ

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1973)

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1987)

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика, морфология. Иборат аз ду қисм. Қисми 1

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Иборат аз ду қисм. Қисми 2

Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо

Забонҳои помирӣ ва фольклор

Забоншиносии тоҷик (1976)

Забоншиносии тоҷик (1980)

Забоншиносии тоҷик (1982)

Забоншиносии тоҷик (1983)

Забоншиносии тоҷик (1984)

Завадовский Ю. Н. Абу Али ибн Сина

Загребальный А. Водии хобҳои дароз. Тарҷ.

Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы

Зайберт В. Ф. Атбасарская культура

Зайнулобидин Маҳмуди Ҳусайнӣ. Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ

Зайферт А. К.,Крайкемайер А. Дар бораи мувофиқати исломи сиёсӣ ва амният дар қаламрави САҲА. Тарҷ.

Закариёи Розӣ. Мунтахаби осор: Ҳикоятҳо

Закариёи Розӣ. Тибб-ур-рӯҳонӣ

Закиров К. З. Флора и растительность бассейна р. Зеравшан. Растительность

Закуев А. К. Психология Ибн Сины

Закуев А. К. Философия «Братьев чистоты»

Замон ва одамон

Замони муосир ва журналистика

Замонов З. И. Лексика даштиджумского говора таджикского языка: АКД

Занд М. Абулкасим Лахути

Занд М. И. Абулқосим Лоҳутӣ

Занд М. Соҳибқирони шоирӣ — устод Рӯдакӣ

Зани ҳунарманд. Тартибдиҳанда Р. Амонов

Занҷири гусаста

Запрягаева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана

Зарбулмасалҳои машҳур

Зарипов С. А. Компьютерные синтаксические модели таджикского языка

Зарипов С. А. Концепция англо-таджикского двустороннего перевода предикативных основ

Зарипов С. А. Элементы компьютерных грамматик некоторых естественных языков. Учебное пособие

Зарипов С. К. Интегральные представления и краевые задачи для некоторых линейных дифференциальных уравнений с сингулярной точкой и сингулярной линией: АКД

Зарифӣ Ҳ., Зоҳидов Н., Назриев Д. Эмомалӣ Раҳмон — бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла (маҷмӯаи нақди адабӣ)

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон

Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков долины Бартанга

Зарубин И. И. Бартангские и рушанские тексты и словарь

Зарубин И. И. Очерк разговорного языка самаркандских евреев

Засыпкин Б. Н. Архитектура Средней Азии

Зафар Диловар. Дин ва ирфон. Монография

Зафар Нозимов

Зафар-нама-йи Хусрави

Зафарномаи Хусравӣ

Захидов Н. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX в.

Захир ад-Дин Бабур. Бабур-наме

[Заҳирии Самарқандӣ] Китоби Ҳаким Синдбод (1971)

Заҳирии Самарқандӣ. Синдбоднома (2012)

Заҳрхандаи Мушфиқӣ

Заҳҳок ва Коваи оҳангар: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Зебуннисо. Маҷмӯаи шеърҳо

Зеймаль Е. В. Древние монеты Таджикистана

Зейман Б. И. Буддийская ступа у Верблюжьей Горки. Прошлое Средней Азии

Землинский С, Е. Лекарственные растения СССР

Зехниева Ф. Свадебные песни таджиков: АКД

Зеҳниева Ф. Гуларӯсак (Сурудҳои тӯйи арӯсии тоҷикон)

Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими тӯйи тоҷикон

Зеҳнӣ дар дилу дидаи дӯстон

Зеҳнӣ Т., Саъдиев С. Суханварони сайқали рӯйи замин

Зеҳнӣ Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ

Зеҳнӣ Т. Санъатҳои бадеӣ дар шеъри тоҷикӣ

Зеҳнӣ Т. Санъати сухан (1992)

Зеҳнӣ Т. Санъати сухан (2007)

Зеҳнӣ Т. Чанд сухани судманд: Маҷмӯаи мақолаҳо

Зиёбои Абдураҳмон. Намунаи ҳалли масъалаҳо аз фанни физика (дастур барои дохилшавандагони макотиби олӣ ва омӯзгорони ҷавон)

Зиёев И. Муаммои инсон дар фалсафаи Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ

Зиёев И. Муҳаммад Иқбол ва тасаввуф

Зиёев И. Проблема человека в философии Мухаммада Икбала

Зиёев М. Х. Мавлоно

Зиёев Т. Н., Кунтувдый Н. А. Гражданское образование для высших профессиональных учебных заведений

Зиёев Т. Н., Кунтувдый Н. А. Маърифати шаҳрвандӣ: Барнома ва асосҳои методологии татбиқи он

Зиёев Х. Мавлавия ва таърихи таҳаввули он

Зиёев Х. Мировоззрение Баҳовуддин Валад

Зиёев Х. Суфийский орден Мавлавия

Зикриёев Ф. Таърихи сиёсии халқи тоҷик ва ҷаҳон

Зикриёев Ф. Б. Набиева Р. Кашшофи роҳи озодии занон: Устод, олим, ходими ҷамъиятӣ

Зикриёев Ф. Б. Ради жизни на земле

Зикриёев Ф. К. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и сравнительными придаточными в современном таджикском литературном языке

Зикриёев Ф. К. Ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ва монандӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Зимин Л. С. Определитель личинок синантроных мух Таджикистана

Зиндагӣ дар шеър: Мақола, мусоҳиба ва нигоштаҳо доир ба эҷодиёти Шоири халқии Тоҷикистон Зулфия Атоӣ

Зойиров Р. Х., Холхӯҷаев З.И. Ҳуқуқи бонкӣ. Дастури таълимӣ

Зокиров Г. Н. Истиқлолияти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Геополитика. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Зокиров Г. Н. Давлат. Қ. 1

Зокиров Г. Н. Донишномаи сиёсӣ: Монография дар 3 ҷилд. Ҷ. 1-3

Зокиров Г. Н. Идеологияи сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Истиқлолияти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Коррупсия

Зокиров Г. Н. Масъалаҳои сиёсии муҳоҷирати аҳолӣ дар Тоҷикистон

Зокиров Г. Н. Моҷарошиносӣ

Зокиров Г. Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Зокиров Г. Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамойи инкишоф

Зокиров Г. Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ

Зокиров Г. Н. Терроризм

Зокиров Г. Н. Ҷомеаи шаҳрвандӣ

Зокиров Г. Н., Абдулҳақов М. Манфиатҳои миллӣ-омили меҳварии рушди давлатдорӣ

Зоконӣ Убайд. Куллиёти мунтахаб. Тартибдиҳанда ва муҳаррир Х. М. Мирзозода

Зоконӣ Убайд. Ҳикоёти латиф. Самандари Тирмизӣ. Дастур-ул-мулук

Зол ва Симурғ: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Золотая долина

Зоологическая наука Таджикистана за 60 лет

Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов …

Зороастрийские тексты

Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV–XVIII вв. Межгосударственные отношения

Зоҳидов А., Осимова Б. Фарҳанги воҳидҳои фразеологии лаҳҷаи Хуҷанд

Зоҳидов А. Таъсири забони русӣ ба калимасозии забони адабии тоҷик

Зоҳидов Н. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён

Зоҳидов Н. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IX (давраи арабизабонӣ)

Зоҳидов Н. Насри арабизабони адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IХ

Зоҳидов О. Таърихи сиёсии тоҷикон: таҳлили назарияҳо. Монография

Зоҳидов Ҳ. Канзи шифо (1991)

Зоҳидов Ҳ. Канзи шифо (2013)

Зоҳидов Ҳ. Хазинаи тибби қадим

Зоҳир Аброр. Бозгашт

Зубайдов У. Дифференцированное обучение: состояние, проблемы, размышления

Зубайдов У., Холназаров С. Методикаи таълими химия. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ

Зудовский Ю. Абӯалӣ ибни Сино

Зулфия Атоӣ. Девони зулф

Зулфия Атоӣ. Дидор

Зулфия Атоӣ. Духтари дарё: Шеър

Зулфия Атоӣ. Зан агар ошиқ шавад

Зулфия Атоӣ. Зочаи хушрӯйи ман

Зулфия Атоӣ. Зулфи парешон — дар ду ҷилд

Зулфия Атоӣ. Ишқи як зан: Шеърҳо

Зулфия Атоӣ. Меваи сабр: Шеърҳо / Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактаб

Зулфия Атоӣ. Ситораи ваҳшӣ (форсӣ)

Зулфия Атоӣ. Ситораи Муштарӣ

Зулфия Атоӣ. Сояи зулф: Шеърҳо

Зулфия Атоӣ. Ҷиҳоз

Зумакулова Т. Ширмаҳтоб. Тарҷ.

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.