Китобхона — З

З

За власть Советов в Таджикистане

Забеҳуллоҳи Сафо. Таърихи адабиёти Эрон 1-2

Забиров Р. Д. Оледенение Памира

Забиров Р. Г. Действие естественной ультрафиолетовой радиации на изменение архитектуры побега и продуктивность яровой пшеницы в условиях высокогорий Памира: АКД

Забиров Р. Ғ. Экология

Забон ва замон (Маҷмӯаи мақолаҳо)

Забон — рукни тоат. Китоби 1, 2, 3…

Забон — ҳастии миллат

Забон ва худшиносии миллӣ

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (1987)

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика, морфология. Иборат аз ду қисм. Қисми 1

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология (1973)

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис

Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Иборат аз ду қисм. Қисми 2

Забони барномасозии Visual Basic 6.0 барои мактабҳои олӣ

Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо

Забонҳои помирӣ ва фольклор

Забоншиносии тоҷик (1976)

Забоншиносии тоҷик (1980)

Забоншиносии тоҷик (1982)

Забоншиносии тоҷик (1983)

Забоншиносии тоҷик (1984)

Завадовский Ю. Н. Абу Али ибн Сина

Загребальный А. Водии хобҳои дароз. Тарҷ.

Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы

Зайберт В. Ф. Атбасарская культура

Зайн-ул-ахбор. Абусаид Абдулҳайи Гардезӣ

Зайниддинов М. Ёде аз бузургон

Зайнуддин Маҳмуди Восифӣ. Бадоеъ-ул-вақоеъ

Зайнулобидин Маҳмуди Ҳусайнӣ. Қонуни илмӣ ва амалии мусиқӣ

Зайферт А. К.,Крайкемайер А. Дар бораи мувофиқати исломи сиёсӣ ва амният дар қаламрави САҲА. Тарҷ.

Закариёи Розӣ. Дастури тиб

Закариёи Розӣ. Мунтахаби осор: Тибби рӯҳонӣ; Ҳикоятҳо

Закариёи Розӣ. Тибби Мансурӣ

Закиров К. З. Флора и растительность бассейна р. Зеравшан. Растительность

Закуев А. К. Психология Ибн Сины

Закуев А. К. Философия «Братьев чистоты»

Замон ва одамон

Замони муосир ва журналистика

Замони Рӯдакӣ

Замонӣ О. «Фарр» в «Шахнаме» Абулькасыма Фирдоуси: АКД

Замонов З. И. Лексика даштиджумского говора таджикского языка: АКД

Занд М. Абулкасим Лахути

Занд М. И. Абулқосим Лоҳутӣ

Занд М. Соҳибқирони шоирӣ — устод Рӯдакӣ

Занд М. Шесть веков славы

Зани ҳунарманд. Тартибдиҳанда Р. Амонов

Занҷири гусаста

Запрягаева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана

Зарбулмасалҳои машҳур

Зарипов С. А. Компьютерные синтаксические модели таджикского языка

Зарипов С. А. Концепция англо-таджикского двустороннего перевода предикативных основ

Зарипов С. А. Элементы компьютерных грамматик некоторых естественных языков. Учебное пособие

Зарипов С. К. Интегральные представления и краевые задачи для некоторых линейных дифференциальных уравнений с сингулярной точкой и сингулярной линией: АКД

Зарипов Э. Ш. Баҳисобгирии муҳосибии идоравӣ

Зарифӣ Ҳ., Зоҳидов Н., Назриев Д. Эмомалӣ Раҳмон — бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла (маҷмӯаи нақди адабӣ)

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Корномаи ислом

Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон

Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков долины Бартанга

Зарубин И. И. Бартангские и рушанские тексты и словарь

Зарубин И. И. Орошорскне тексты и словарь

Зарубин И. И. Очерк разговорного языка самаркандских евреев

Зарубин И. И. Список народностей Туркестанского края

Зарубин И. И. Шугнанские тексты и словарь

Зарубин И. И. Этнологические задачи экспедиции в Таджикистане

Засыпкин Б. Н. Архитектура Средней Азии

Зафар Диловар. Дин ва ирфон. Монография

Зафар Нозимов

Зафар-нама-йи Хусрави

Зафар-наме

Зафарномаи Хусравӣ

Захидов Н. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX в.

Захир ад-Дин Бабур. Бабур-наме

[Заҳирии Самарқандӣ] Китоби Ҳаким Синдбод (1971)

Заҳирии Самарқандӣ. Синдбоднома (2012)

Заҳрхандаи Мушфиқӣ

Заҳҳок ва Коваи оҳангар: Аз силсилаи достонҳои «Шоҳнома»/Бо хатҳои кириллику форсӣ ва тарҷума ба англисӣ

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.