Китобхона — МАР

МАР

Маргарет Митчелл. Барбодрафта. Тарҷ.

Марголина Д. Л. Флора и растительность Таджикистана. Бибилиография

Марде, ки фақат айб меҷӯяд. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Марди бечора ва шоҳ. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Марди дарвеш ва мӯрча. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Марди фозил ва марди фиребгар. Аз ҳикоёти «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ

Мардони Т. Арабско-таджикские литературные связи. История и современность (Сборник статей)

Мардони Т. Н. Влияние арабской поэзии на творчество персидско-таджикских поэтов XI-XII вв.

Мардони Т. Н. Мас’уд Са’д Салман и арабская поэзия

Мардони Т. Поэзия Ибн Сина на арабском языке

Мардонӣ Т. Саҳифаҳое аз равобити адабии Арабу Аҷам

Мардонов Т. Н. Арабско-таджикское двуязычие в поэзии IX—X вв.

Мардонова А. Ганҷинаи фолклори тоҷик

Мардонова А. Культ коня в семейных обрядах таджиков Гиссарской долины

Мардонова А. Обычаи и обряды детского цикла у таджиков верховья Зеравшана в прошлом и настоящем

Мардонова А. Свадебное торжество у таджиков Файзабада

Мардонова А. Традиционная свадьба таджиков гиссарской долины

Мардонова А. Традиционные похоронно-поминальные обряды таджиков Гиссарской долины

Мардонова А. Хна в быту таджиков горного Таджикистана и зирабадских эрони Бухарской области

Марзбоннома (1376)

Марзбоннома (1389)

Марио Вагос Лиоса. Ҷанги охирзамон. Тарҷ.

Марк Твен. Саргузашти Том Сойер. Тарҷ.

Марк Твен. Шоҳзода ва гадо. Тарҷ.

Марков Г. Сибир. Тарҷ.

Марсел Пруст. Дар ҷустуҷӯйи замони гумшуда. Тарҷ.

Марсияи Хуршед: Сӯгномаи устод Лоиқ

Марями Олидоӣ. Мавқеи жанрҳои публитсистӣ дар Телевизиони ҶИЭ

Маслиҳатҳои муфиди асалпарварон

Маслова О. Обзор русских путешествий и экспедиций в Ср. Азию, чч. 1-4

Масловский С. Гальча

Маснавии маънавӣ. Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ

Масов Р. М. Абулҳаев Р. А. Чароғи маърифат

Масов Р., Пирумшоев Ҳ. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон»

Масов Р., Ранов В. Маданияти Ҳисор ва нақши он дар … этногенези халқи тоҷик

Масов Р. Арии: история и современность

Масов Р. История «топорного» разделения

Масов Р. М. Историография Советского Таджикистана (1917-1975 гг.)

Масов P. M. Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане

Масов Р. М. История ист. науки и историография соц. строительства в Таджикистане

Масов Р. Становление и развитие исторической науки в Таджикистане

Масов Р. М. Таърихи «табартақсим»

Масов Р. М. Таърихи тоҷикон бо муҳри «комилан сиррӣ»

Масов Р. М. Тоҷикон: таърихи фоҷиаи миллат

Масов Р. М. Тоҷикон: фишороварӣ ва ассимилятсия

Масов Р. Таджики: вытеснение и ассимиляция

Масов Р. Таджики: история с грифом «Совершенно секретно»

Масов Р. Таджики: история национальной трагедии

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-30 садаи ХХ. К. 1

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-90-уми садаи ХХ. К. III. Ҷ. 1

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-90-уми садаи ХХ. К. V. Ҷ. 1

Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы

Массон В. М. Древние культуры Средней Азии и Индии

Массон В. М. Первые цивилизации

Массон В. М. Поселение Джейтун (проблема становления производящей экономики)

Массон В. М. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы

Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток

Массон В. М. Страна тысячи городов

Массон В. М. и др. Технико-технологический потенциал энеолитического населения Алтын-Депе как основа становления раннегородской цивилизации

Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 1-2

Массон В. М., Сарианиди В. И. Каракумы — заря цивилизации

Массон В. М., Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы

Массон М. Е. Археология Средней Азии, I-VII

Массон М. Е. Из истории горной промышленности Таджикистана

Массон М. Е. Из прошлого тигров в Средней Азии

Массон М. Е. К исследованию так называемого мавзолея Исмаила Самани в Бухаре

Массон М. Е. Налоговые парфянские документы II века до н.э. из Нисы

Массон М. Е. Некоторые представления об Александре Македонском, бытовавшие у народов Средней Азии

Массон М. Е. Прошлое самаркандского Даргома

Массон М. Е. Рудник погибели

Мастон Шералӣ. Боли оташ

Мастон Шералӣ. Борони сабз

Мастон Шералӣ. Илҳом: Маҷмуаи шеърҳо

Мастон Шералӣ. Ихлос: Маҷмуаи шеърҳо

Мастон Шералӣ. Қиёми офтоб

Мастон Шералӣ. Мавҷҳои Зарафшон

Мастон Шералӣ. Мероси дил. Шеърҳо

Мастон Шералӣ. Мунтахаби ашъор

Мастон Шералӣ. Раҳтӯша

Мастон Шералӣ. Реша дар об

Мастон Шералӣ. Ситораҳо

Мастон Шералӣ. Ташна

Масъалаи замон ва макони бадеӣ

Масъалаҳои адабиёти муосири тоҷик

Масъалаҳои баҳсноки наҳви забони тоҷикӣ

Масъалаҳои забон ва адабиёт: силсилаи мақолаҳои филологӣ. – Қ. I-II (1975)

Масъалаҳои забон ва адабиёти тоҷик (1976)

Масъалаҳои забони тоҷикӣ: Маҷмӯаи илмии кафедраи забони тоҷикии ИДПД (1978)

Масъалаҳои забони тоҷикӣ: Маҷмӯаи илмии кафедраи забони тоҷикии ИДПД (1991)

Масъалаҳои забони тоҷикӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо (1967)

Масъалаҳои забоншиносии тоҷик

Масъалаҳои забоншиносӣ

Масъалаҳои забоншиносӣ (маҷмӯаи мақолаҳо)

Масъалаҳои назариявӣ ва амалии таълими забон ва адабиёти тоҷик

Масъалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи таърих ва фалсафаи Наврӯз: Маҷмӯаи мақолаҳо

Масъалаҳои филологияи тоҷик

Масъалаҳои шевашиносии тоҷик. Ҷ.1

Масъуди Қосимӣ. Феъл дар осори давраи аввали забони форсӣ (тоҷикӣ)

Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VII-XVII), тт. 1-2

Материалы III Международной НПК «Интеграция Таджикистана в мировое сообщество»

Материалы и исследования к проекту орошения Голодной и Дальверзинской степей

Материалы к библиографии ученых Таджикистана

Материалы к истории Коммунистической партии Таджикистана. Вып. 1

Материалы к истории таджикского народа в советский период

Материалы международной конференции «Место Мавлоно Абдуррахмана Джами в диалоге культур»

Материалы Международной НПК на тему «Актуальные проблемы, перспективы развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности Таджикистана»

Материалы НТК «Центральная Азия и Россия: дружба и сотрудничество, испытанное временем»

Материалы по антропологии таджиков Каратегина и Дарваза

Материалы по истории городов Таджикистана

Материалы по истории Компартии Таджикистана (1963)

Материалы по истории Компартии Таджикистана (1971)

Материалы по истории Компартии Таджикистана (1991-1996 гг.)

Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв.

Материалы по истории таджиков и Таджикистана. Сб. 1

Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии, вып. I

Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии, вып. II

Материалы по истории туркмен и Туркмении. тт. I-II

Материалы по истории Ура-Тюбе. Сборник актов XVII-XIX веков

Материалы по производительным силам Таджикистана. Вып. 1-2

Материалы Республиканской конференции, посвященной 70-летию профессора Б. Алиева

Материалы республиканской НМК «Проблемы и перспективы развития образования и естественных наук в Таджикистане»

Материалы Республиканской НПК «Проблемы мелиорации и орошаемого земледелия Таджикистана»

Материалы республиканской НПК «Экономика и перспективы развития возобновляемых источников энергии в республике Таджикистан»

Материалы семинара «Проблемы выживания и устойчивого развития Таджикистана»

Материальная культура Таджикистана. Вып. 1-3

Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана

Матлаъ-ул-улум ва маҷмаъ-ул-фунун

Матробиён С. Вух диёр ганҷ. Ганҷи Вахонзамин

Матьэ М. Э. Рӯзи писарбачаи мисрӣ. Тарҷ.

Мафтун И. О. Мафтуни қалам

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.