Китобхона — ИСК

ИСК

Искандар Мирзо. Фариштаи сухан

Искандар Мирзо. Ҷони оча

Искандарзода М. Зебу зинати арусони Ҳисор

Искандари Хатлонӣ. Косаи шир

Искандаров Б. И., Масов Р. М. Россия и Таджикистан

Искандаров Б. И. Бухара (1918-1920 гг.)

Искандаров Б. И. В. И. Ленин ва инкишофи таърих дар Тоҷикистон

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Ср. Азии к России

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в.

Искандаров Б. И. Гиндукуш во второй половине XIX века

Искандаров Б. И. Забони модарӣ

Искандаров Б. И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и Западный Памир в конце XIX века)

Искандаров Б. И. Из истории дореволюционного Таджикистана

Искандаров Б. И. Из истории проникновения капиталистических отношений в экономику дореволюционного Таджикистана (во второй половине XIX в.)

Искандаров Б. И. История Памира

Искандаров Б. И. О некоторых изменениях в экономике Восточной Бухары на рубеже XIX—XX вв.

Искандаров Б. И. Развитие исторических наук в Таджикистане

Искандаров Б. И. Социально-экономические и политические аспекты истории памирских княжеств (X — первая половина XIX вв.)

Искандаров Б. И. Тоҷикистон дар оилаи бародаронаи халқҳои СССР

Искандаров З. Х. Адвокатураи судӣ

Искандаров З. Х. Ҳуқуқи инсон ва механизми миллии ҳимояи он

Искандаров К. Общественно-политические движения в Афганистане (1995-2001)

Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй половине XX века

Искандаров Қ. Афғонистон дар ибтидои қарни XXI

Искандаров Қ. Афғонистон: Толибон ва ташаккули марказҳои террористӣ

Искандаров Қ. ва дигарон. Коргузорӣ дар мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот: намуд ва шакли ҳуҷҷатҳо (дастури амалӣ)

Искандаров Қ. Муаррихе дар таърихи Хуросон

Искандаров Қ. Муҳаққиқе дар таърихи Хуросон

Искандаров Қ. Таърихи умумӣ: Китоби дарсӣ

Искандаров Қ. Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар Афғонистон нимаи дуюми асри XX

Искандаров М. Абдусалом Деҳотӣ

Искандаров Ҳ. Коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ. Дастури методӣ

Искандарова Д. М. Сравнительно-историческое языкознание: учебное пособие. Хрестоматия

Искандарова Д. М. Фазовые конструкции в таджикском языке

Искандарова М. Ҳунарҳои халқии водии Ҳисор

Искусство Среднего Востока. Избр. труды Л. И. Ремпеля

Искусство таджикского народа: Сб. статей. Вып. 1-2

Искусство таджикского народа. Вып. 3

Исламов С. И. Абдурахман Джами и ребенок «из пробирки»

Исламов С. И. Биосоциальное развитие человека

Исламов Ф. С. Тендеции демографического развития Республики Таджикистан

Ислом. Равия, мазҳаб ва фирқаҳои он

Ислом: Маълумотномаи мухтасар. Тарҷ.

Исломов С. И. Асосҳои демография

Исломов С. И. Демография Таджикистана

Исломов С. И. Демография ва тамоилҳои тараққиёти демографии минтақавӣ

Исломов С. И. Семья и быт

Исломов С. И., Акрамов X. Социално-демографические проблемы женшин Таджикистана в условиях перехода к рыночной экономике

Исломов С. И., Мирчалолова М. Демография Таджикистана в переходной экономике

Исломов С. И., Умаров Х. У., Қониев С. Қ. Асосҳои демография

Исломов С. Проблемаҳои иқтисодӣ дар осори Аҳмади Дониш ва С. Айнӣ

Исмаилов И. Полупроводниковые гетероструктуры в современной оптоэлектронике

Исмаилов М. А. Основы автоматизированного морфологического анализа слов таджикского языка

Исмаилов Ш. Установление и укрепление Советской власти в Каратегине и Дарвазе

Исматзода С. М. Вожаҳои сарулибос ва оинҳои тоҷикӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Исмати М. О некоторых самосопряженных и несамосопряженных смешанных задачах математической физики: АДД

Исматӣ О. Ашки булбул

Исматӣ О. Боли ҳумо

Исматӣ О. Бузича

Исматӣ О. Бӯсаи нур

Исматӣ О. Кабӯтарак

Исматӣ О. Мавҷхез

Исматӣ О. Мавҷхез: Маҷмуаи шеърҳо

Исматӣ О. Оёти найсон

Исматӣ О. Ҳаво, рӯта кушо…

Исматӣ О. Ҷонфидо

Исматов Б. Пантеистическая философская традиция в персидско-таджикской поэзии IX-XV вв.

Исматов С. М. Тоҷ андар «Шоҳнома»

Исматов С. М. Сирри рақамҳо

(Исматов) Саъдӣ Маҳдӣ. 33 мақола

(Исматов) Саъдӣ Маҳдӣ. Ормонҳои миллии ман

Исматова М. Лексика швейного и вышивательного искусства в Самаркандских говорах таджикского языка: АКД

Исматуллоев М. Ф. Очеркҳои грамматикӣ оид ба ҳолшарҳкунандаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. қ.қ. 1-2

Исматуллоев М. Ф. Прямое дополнение в современном таджикском языке

Исматуллоев М. Ф. Пуркунандаи бевосита дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Исмоили Ҷурҷонӣ. Захираи Хоразмшоҳӣ. Китоби якум

Исмоилиён

Исмоилов И. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик

Исмоилов И. Наречия в современном таджикском литературном языке: АКД

Исмоилов И. Шуҷоат ва зафар

Исмоилов Л. Э. Очерки религиозной жизни Мавераннахра ХVI в

Исмоилов М. Маърифат. Маърифати илм

Исмоилов Ш. Баъзе масъалаҳои таълими забони тоҷикӣ дар мактаб

Исмоилов Ш. Инъикоси архаизму диалектизмҳо дар номҳои ҷуғрофӣ

Исмоилов Ш. Қабатҳои лексикӣ-семантикии шеваҳои Қаротоғ

Исмоилов Ш. Лексика Каратегинского говора: АКД

Исмоилов Ш. Лексикаи лаҳҷаи водии Рашт

Исмоилов Ш. Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро

Исмаилов Ш. Нақши Авасто дар топонимияи Тоҷикистон

Исмоилов Ш. Нигоҳе ба истилоҳоти ҷуғрофӣ

Исмоилов Ш. Таҳлили лингвистии топонимҳо

Исмоилов Ш. Топонимия Каратегинской долины Таджикистана (лингвистическое исследование): АДД

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ

Исмоилов Ш. М., Нодиров Ф. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ. МТМ

Исмоилов Ш. М. Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат: Китоби дарсӣ

Исмоилов Ш. М. Налоговое право

Исмоилов Ш. М. Правовое регулирование предпринимательской и налоговой деятельности в Республике Таджикистан. Монография

Исмоилов Ш. М. Ҳуқуқи иқтисодӣ, қисми 1

Исмоилова Б. Аморати Бухоро дар давраи вассалӣ (1868-1917)

Исмоилова Б. И. Таърихи халқи тоҷик. Дастури методӣ барои донишҷӯён

Исмоилова М. А., Камилов Х. Ч. Кимиёи физикӣ

Исмоилова М. А., Камилов Х. Ч. Курси мунтахаби кимиёи физикӣ ва коллоидӣ

Исмоилова М. А. ва диг. Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ

Исмоилова М. А. ва диг. Микроиқтисодиёт

Исмоилова М. А. Усулҳои тадқиқоти ашё ва маҳсулоти хӯрока

Исмонов К. Тобишҳои лексикӣ-грамматикии эъроб дар забони тоҷикӣ

Исмонов Ф. Б. Рушди маблағгузории соҳаи маориф дар давраи Истиқлолият

Исоев М., Юсуфов А., Каримов Ф. Назорати прокурорӣ дар ҶТ

Исоева М. Б. Распространенность факторов риска инсульта в популяции трудоспособного возраста г. Душанбе

Исоқов С. И. ва диг. Машғулиятҳои лаборатории аз фанни зоологияи сутунмуҳрадорон. Қ. 1-3

Исомаддинов Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу схемаҳо

Исоматдинов Ҷ. Б., Исоматдинов Ҷ. Ҷ. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу нақшаҳо

Исоматдинов Ҷ. Таърихи халқи тоҷик: тест-тренинг, сканвордҳо, кроссвордҳо, чайнвордҳо

Исоматов М. М. Ирано-среднеазиатские взаимоотношения по «Таърихи Табарӣ»…

Исоматов М. М. «Таърихи Табарӣ»-и Абӯалӣ Балъамӣ…

Исоматов М. Об дар баррасиҳои таърихию этнографӣ

Исоматов М. Тоҷикон дар тасвири Сотим Улуғзода

Исомидинов Б. К истории частной журналистики Таджикистана

Исрофилниё Ш. Р. Мероси адабии Носири Бухороӣ ва такомули ғазали ошиқонаи орифона дар асри XIV

Исрофилниё Ш. Р. Носир Бухорои и развитие газели в XIV в

Исрофилниё Ш. Р. Сухани аҳли дил

Исрофилниё Ш. Р. Фарҳанги таҳлилии алфози хароботии ашъори Хоҷа Ҳофиз

Исследование по истории и культуре Ленинабада

Исследования по краевым задачам теории функции и дифференциальным уравнениям: сб

Исследования природной среды космическими средствами. Вып.1-2

Истамова М. Д. Лексика швейного и вышивательного искусства в самаркандских говорах таджикского языка: АКД

Истиқлол – заминаи рушди Тоҷикистон

Истиқлолият ва журналистикаи муосир. Маҷмуаи мақолаҳо

Истилоҳоти экологӣ

Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака

Историко-культурные традиции эпохи Хакима Тирмизи

Историко-этимологическое исследование иранских языков. ТТ. 1-2

Историография истории Древнего Востока

История, архитектура и искусство Уструшаны

История Бадахшана. Та’рих-и Бадахшан

История Бухарской Народной Советской Республики

История Горно-Бадахшанской автономной области. – Т. I

История и культура Куляба

История и культура народов Средней Азии (Древность и средние века)

История и перспективы развития горнорудной промышленности Средней Азии. Тезисы док.

История и современность: Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Таджикистана и Туркмении

История и этнография народов Средней Азии

История Ирана с древнейших времён до конца XVIII в

История Ирана. – Киев, 2003

История Ирана. Под редакцией М. С. Иванова

История иранского государства и культуры

История Казахстана. Народы и культуры

История Казахстана и Центральной Азии

История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). ТТ. 1-2

История Ленинабада (научно-популярный очерк)

История музыки Средней Азии и Казахстана

История народов Узбекистана. Том 1

История народов Узбекистана. Том 2

История рабочего класса Таджикистана. В 2-х томах. тт. 1-2

История таджикского народа. Т. I. Древнейшая и древняя история (1998)

История таджикского народа. Т. II. Средние века (VI—X вв.) (1999)

История таджикского народа. Том III. Период развития феодального общества (XI—XV вв.) (2013)

История таджикского народа. Т. IV. Позднее средневековье и новое время (ХVI в.–1917) (2010)

История таджикского народа. Том V. Новейшая история (1917-1941 гг.) (2001)

История таджикского народа. Том VI. Новейшая история (1941—2010 гг.) (2011)

История таджикского народа. Т. 1 (с др. вр. до V в.)(1963)

История таджикского народа. Т. 2, кн. 1 (VI—XVI вв.)(1964)

История таджикского народа. Т. 2, кн. 2 (XVII в.—1917 г.)(1964)

История таджикского народа. Т. 3, кн. 1 (1917-1937 гг.)(1964)

История таджикского народа. Т. 3, кн. 2 (1938-1963 гг.)(1965)

История Таджикской ССР

История таджикской философии с древнейших времен до XV в. Т. I

История таджикской философии с древнейших времен до XV в. Т. II

История таджикской философии с древнейших времен до XV в. Т. III

История Узбекистана в археологических и письменных источниках

Исҳоқӣ М. Б. Тавсияҳои методӣ доир ба таҷрибаомӯзии педагогӣ

Исҳоқӣ Ю. Дарснома

Исҳоқӣ Ю. Бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ

Исҳоқӣ Ю. Луғати гӯш-бинӣ-гулӯшиносӣ

Исҳоқӣ Ю. Таърихи мухтасари тибби тоҷик

Исҳоқӣ Ю. Таърихи тиб

Исҳоқӣ Ю. Ҳайвоноти заҳрдори Тоҷикистон

Исҳоқов А. Панҷакенти қадим

Исҳоқов А. Саразм ва Панҷакенти Суғд ‒ оғози тамаддуни халқи тоҷик

Исҳоқов А. Саразм оғози тамаддуни тоҷикон

Итина М. А., Яблонский Л. Т. Саки нижней Сырдарьи

Иттифоқ: Афсонаи халқи тоҷик

Ифантопуло Т. Н. Минералого–геохимические особенности щелочных пород Центрального Туркестано–Алая

Ифшогари рози сухан

Ишанкулов Х. Г. Брак и свадьба у населения Ходжента в новое время

Ишматов А. Б. Дастури таълимӣ оид ба «Воситаҳои ченкунӣ»

Ишматов А. Б. Основы технологии подготовки нитей натурального шелка к ткачеству

Ишматов А. Б. Русско-таджикский полутолковый словарь текстильных терминов

Ишматов А. Б. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ. Ҷ. 1

Ишматов А. Б. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ. Ҷ. 2

Ишматов А. Б. Технология ва таҷҳизоти матоъбофӣ. Қ. 1

Ишонқулова Б. А.(муратт.) Курси лексияҳо аз фанни фармакология

Ишонқулова Б. А. Фармакология

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.