Китобхона — САЛ

САЛ

Салибаева З. Н. Сезонные изменения физико-химических параметров воды в реках южных отрогов Гиссарского хребта

Салим Маҷид. Байтал

Салимджанов С. Шёлк

Салими Аюбзод. Каме латра

Салими Аюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум

Салими Аюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум (форсӣ)

Салими Хатлонӣ. Бенавое дар навои най

Салими Хатлонӣ. Дар гуҳарбори садаф. Шеърҳо

Салими Хатлонӣ. Ишқ мегӯяд…

Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор. Ҷҷ. 1-6

Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор. Ҷ. 2

Салими Хатлонӣ. Санги овоз

Салими Хатлонӣ. Чароғи андеша

Салимӣ Т. Фарҳанги тафсирии русӣ ба тоҷикии обшиносӣ

Салимов Н. Ю. Зарождение и становление прозаических жанров в персидско-таджикской литературе средних веков (X-XIII): АДД

Салимов Н. Ю. Историческая память и проблемы изображения современника в таджикской прозе 70-80-х годов: АКД

Салимов Н. Марҳилаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти форсу тоҷик

Салимов Н. Маърифати бадеии таърих

Салимов Н. Назаре ба таърихи наср дар замони Устод Рӯдакӣ

Салимов Н. Номаи Тансар. Нухустқомуси миллат

Салимов Н., Шарифов А. Тоҷики оламшумул

Салимов Р. Д. Сохтор ва семантикаи ҷумлаҳои яктаркиба дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ

Салимов Т. Луғати мухтасари байторӣ

Салимов Ф. «Кашфу-л-маҳҷуб» — аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ: РН

Салимов Х. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Салимов Ю. Ёдгори умр. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.1

Салимов Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик

Салихов Н. История таджикской журналистики

Салихов Н. Н., Афсахзод А. А. Журналистика в терминах и понятиях

Салмони Соваҷӣ. Ашъори баргузида

Саломи Нуриёни Баравнӣ. Носеҳи Хатлонӣ ва «Ҳадиқат-ур-расул»-и ӯ

Саломов М. Вижагиҳои савтӣ, маъноӣ ва маҷозию фразеологии забони шеъри тоҷикӣ

Саломов М. Ифодаи маҷоз. Сохтор ва корбасти воҳидҳои забони тоҷикӣ

Саломов М. Ифодаи маҷоз дар ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ

Саломова Г. Г. Регулирование рынка труда: Институциональные подходы

Салоҳиддинзода Н. Кори имрӯзаро ба фардо магузор

Салоҳиддинзода Н. Муқаддасоти Ватан

Салоҳов Т. Панду андарзҳои Носири Хусрав

Салимов Ф. Кашф-ул-маҳҷуб — аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ

Самад Ғанӣ. Арвоҳ

Самад Ғанӣ. Гули хандон

Самад Ғанӣ. Мавҷи шӯх: Латифаҳо

Самад Ғанӣ. Табассум

Самад Ғанӣ. Шакарханда: Маҷмуаи ҳикоя ва латифаҳо

Самадов А. Муқаддимаи адабиётшиносӣ

Самадов А. Ҷусторҳо дар рӯзгор ва осори Анварӣ

Самадов Б. О., Юсупова М. А. Предпринимательское право. Учебное пособие

Самадов Б. О. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Китоби дарсӣ. Қ. 1-2

Самадов Б. О. Ҳуқуқи тиҷоратӣ

Самадов Б. О. Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ: танзими давлатию ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо

Самадов Т. Анварӣ ва ғазалиёти ӯ

Самаки айёр. Ҷ. 1 (1967)

Самаки айёр. Ҷ. 2 (1970)

Самаки айёр. Ҷ. 3 (1975)

Самаки айёр. Ҷ. 5 (1982)

Самаки айёр. Ҷ. 7 (1985)

Самариддин С. Номи диёр ‒ таърихи диёр

Самиев А. Х. Генезис и развитие исторического сознание

Самиев А. Х. Историческое сознание и развитие духовного мира человека

Самиев А. Х. Историческое сознание как самосознание общество

Самиев А. Х. История и философия науки

Самиев А. Х. Концепция идеологической и воспитательной работы в Вооружённых Силах Республики Таджикистан

Самиев З. Луғати олмонӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти соҳаи маориф

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ

Сангинов Б. Навъи пахтаи советии маҳиннахи 5595-В

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника в Таджикистане

Сангинов Д. Ш. Социально-экономические права и свободы граждан и их защита Конституционным судом Республики Таджикистан

Сангинов Д. Ш. Ҳуқуқи сайёҳии (туристии) Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сангинов Д. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сангинов Д. Ҳуқуқи таъминоти иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сангинов Н. С., Рахимов Ф. К., Шоев Н. Н., Салимов Н. С. Методические рекомендации по разработке учебно-методических комплексов по специальностям и дисциплинам (пособие для вузов)

Сангинов Н. С., Сазонова П. М. Воситаҳои аёнӣ дар таълими ҷамъиятшиносӣ

Сангинов Н. С., Салимов Н. С. Низоми кредитии таҳсилот (Дастури таълимию методӣ барои мактабҳои олӣ)

Сангинов Н. Ҳ. Дидактика

Сангинов О. К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов. Монография

Сангинова Р. И. Истилоҳоти соҳаи дӯзандагӣ дар лаҳҷаи Конибодом.

Сангинова Р. И. Лексика канибадамского говора таджикского языка: АКД

Сангинова Р. Лексикаи лаҳҷаи Конибодом

Сангинова С. Дарс ва намудҳои он

Сангова Х. Р. Структура и содержание «Джавоме’-ул-хикоёт» Мухаммада Ауфи: АКД

Сандуқчаи зулбиё

Саолабии Нишопурӣ, Абӯмансур Абдумалик ибни Муҳаммад. Таърихи ғурар-ус-сияр маъруф ба «Шоҳномаи Саолабӣ»

Сапожников Г. Н. Дикие бараны (род Ovis) Таджикистана

Сапожников Г. Н., Мухаббатов Х. М. Заказники Таджикистана

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.