Китобхона — САЛ

САЛ

Салими Аюбзод. Каме латра, Салими Хатлонӣ. Бенавое дар навои най, Салимов Ю. Ёдгори умр. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.1, Салимов Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик, Самад Ғанӣ. Гули хандон, Сангинов Д. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон

САЛ

Салибаева З. Н. Сезонные изменения физико-химических параметров воды в реках южных отрогов Гиссарского хребта

Салимджанов С., Ишматов А. Б. Шёлк

Салими Аюбзод. Каме латра

Салими Аюбзод. Сад ранги сад сол: Тоҷикон дар қарни бистум

Салими Аюбзод. Тоҷикон дар қарни бистум (форсӣ)

Салими Хатлонӣ. Бенавое дар навои най

Салими Хатлонӣ. Ишқ мегӯяд…

Салими Хатлонӣ. Мунтахаби ашъор. Ҷҷ. 1-6

Салими Хатлонӣ. Санги овоз

Салими Хатлонӣ. Чароғи андеша

Салимов Н. Ю. Зарождение и становление прозаических жанров в персидско-таджикской литературе средних веков (X-XIII): АДД

Салимов Н. Ю. Историческая память и проблемы изображения современника в таджикской прозе 70-80-х годов: АКД

Салимов Ф. «Кашфу-л-маҳҷуб» — аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ: РН

Салимов Н. Марҳилаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти форсу тоҷик

Салимов Н. Маърифати бадеии таърих

Салимов Н. Ю. Назаре ба таърихи наср дар замони Устод Рӯдакӣ

Салимов Т. Луғати мухтасари байторӣ

Салимов Х. Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Салимов Ю. Ёдгори умр. Иборат аз 3 ҷилд. Ҷ.1

Салимов Ю. Насри ривоятии форсу тоҷик

Салихов Н. История таджикской журналистики

Салихов Н. Н., Афсахзод А. А. Журналистика в терминах и понятиях

Салмони Соваҷӣ. Ашъори баргузида

Саломи Нуриёни Баравнӣ. Носеҳи Хатлонӣ ва «Ҳадиқат-ур-расул»-и ӯ

Саломов М. Вижагиҳои савтӣ, маъноӣ ва маҷозию фразеологии забони шеъри тоҷикӣ

Саломов М. Ифодаи маҷоз. Сохтор ва корбасти воҳидҳои забони тоҷикӣ

Саломов М. Ифодаи маҷоз дар ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ

Салоҳиддинзода Н. Кори имрӯзаро ба фардо магузор

Салоҳиддинзода Н. Муқаддасоти Ватан

Салоҳов Т. Панду андарзҳои Носири Хусрав

Салимов Ф. Кашф-ул-маҳҷуб — аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсӣ

Самад Ғанӣ. Арвоҳ

Самад Ғанӣ. Гули хандон

Самад Ғанӣ. Мавҷи шӯх: Латифаҳо

Самад Ғанӣ. Табассум

Самад Ғанӣ. Шакарханда: Маҷмӯаи ҳикоя ва латифаҳо

Самадов А. Муқаддимаи адабиётшиносӣ

Самадов Б. О., Юсупова М. А. Предпринимательское право. Учебное пособие

Самадов Б. О. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. Китоби дарсӣ. Қ. 1-2

Самадов Б. О. Ҳуқуқи тиҷоратӣ

Самадов Б. О. Ҷавобгарӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ: танзими давлатию ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо

Самадов Т. Анварӣ ва ғазалиёти ӯ

Самаки айёр ҷҷ. 1-7

Самарқандӣ Я. Ш. Фарҳанги номвожаҳои форсии тоҷикӣ

Самиев А. Х. Генезис и развитие исторического сознание

Самиев А. Х. Историческое сознание и развитие духовного мира человека

Самиев А. Х. Историческое сознание как самосознание общество

Самиев А. Х. История и философия науки

Самиев А. Х. Концепция идеологической и воспитательной работы в Вооружённых Силах Республики Таджикистан

Самиев З. Луғати олмонӣ-русӣ-тоҷикии истилоҳоти соҳаи маориф

Самиев Х., Муҳитдинов Т. Муқаддимаи фанни равобити байналмилалӣ

Сангинов Б. Навъи пахтаи советии маҳиннахи 5595-В

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника

Сангинов Б. Резервы увеличения производство тонковолокнистого хлопчатника в Таджикистане

Сангинов Д. Ш. Социально-экономические права и свободы граждан и их защита Конституционным судом Республики Таджикистан

Сангинов Д. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сангинов Д. Ҳуқуқи таъминоти иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сангинов Н. С., Рахимов Ф. К., Шоев Н. Н., Салимов Н. С. Методические рекомендации по разработке учебно-методических комплексов по специальностям и дисциплинам (пособие для вузов)

Сангинов Н. С., Сазонова П. М. Воситаҳои аёнӣ дар таълими ҷамъиятшиносӣ

Сангинов Н. С., Салимов Н. С. Низоми кредитии таҳсилот (Дастури таълимию методӣ барои мактабҳои олӣ)

Сангинов Н. Ҳ. Дидактика

Сангинов О. К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов. Монография

Сангинова Р. И. Лексика канибадамского говора таджикского языка: АКД

Сангова Х. Р. Структура и содержание «Джавоме’-ул-хикоёт» Мухаммада Ауфи: АКД

Сандуқчаи зулбиё

Саолабии Нишопурӣ, Абӯмансур Абдумалик ибни Муҳаммад. Таърихи ғурар-ус-сияр маъруф ба «Шоҳномаи Саолабӣ»

Сапожников Г. Н. Дикие бараны (род Ovis) Таджикистана

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед: