Китобхона — АНТ

АНТ

Антал Биҳари Ваҷнайи. Як қатраи меҳрубони борон. Тарҷ.

Антология таджикской поэзии

Антологияи адабиёти тоҷик

Антологияи назми Украина. Тарҷ.

Антоненко Б. А. Аграрные преобразования в доколхозном таджикском кишлаке

Антуан де Сент-Экзюпери. Шоҳзодаи кӯчак. Тарҷ.

Анҷумани дидор

Ар-Рози Абу Бакр. Духовная медицина

Арабзода Н. Исмаилитская философия Носира Хусрава

Арабзода Н. Носири Хисрав: Тадқиқи назариёти фалсафӣ

Арабзода Н. Фахруддини Розӣ

Арабзода Н. Ҷаҳони андешаи Носири Хусрав

Арабова Ш. История таджикского кинематографа

Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане

Арандаренко Г. А. Каратегин.

Арандаренко Г. А. Халифа Хасан (биографический очерк).

Арандаренко Г. А. Шайх Халифа Ҳасани Қаротегинӣ.

Арасту. Поэтика (андар шеъру шоирӣ). Тарҷ.

Арбитражи байналмиллалии тиҷоратӣ: ташаккул ва проблемаҳои танзими ҳуқуқӣ

Ардамеҳр. Сад ҳазор номи зебо ва пазиро

Арзуманов С., Джалолов О. Забони тоҷикӣ. Учебник таджикского языка для высших учебных заведений

Арзуманов С. Ҷ., Сангинов А. Забони тоҷикӣ. Для студентов русских вузов республики

Арзуманов С. Д., Каримов Х. К. Русско-таджикский словарь

Ариана и Арйанведжа

Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур

Арипов М. (Орифи). Из истории педагогической мысли таджикского народа

Аристов Н. А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен

Аристотел… Фанни шеър. Тарҷ.

Аристотель. Сочинения. Т. 1-4

Армуғони «Ганҷи Сухан». Баёзи муҳаққиқон ва шоирони вилояти Суғд. ҷҷ. 1-2.

Армуғони дӯстӣ

Армуғони олимони ҷавон (1966)

Арриан. Поход Александра

Археологи рассказывают

Археологическая карта Гиссара

Археологические работы в Таджикистане. Вып. 1-35

Архитектура и строительное искусство мадраса Центральной Азии и Ирана

Архитектура республик Средней Азии. Сб. статей

Аршавская З. А. Традиционное жилище в селении Хуфар.

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Ҷ. 1

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Ҷ. 2

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Ҷ. 3

Асад Гулзодаи Бухороӣ. Куллиёти осор. Ҷ. 4

Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома

Асадии Тӯсӣ. Луғати фурс

Асадии Тӯсӣ. Ҳикоёт ва ҳикматҳо аз Гаршоспнома

Асадуллоев А. Намунаи зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикон ва ӯзбекони вил. Қатаған…

Асадуллоев И. К. Политика, религия, философия

Асадуллоев Қ. ва диг. Таърихи нав ва навтарини мамлакатҳои Шарқи Миёна

Асадуллоев С. Баъзе истилоҳоти мусиқӣ ва суруду навоҳо дар ашъори Ҳофиз

Асадуллоев С. «Лайли и Маджнун» в фарсиязычной литературе

Асадуллоев С. Камоли Хуҷандӣ (шарҳи мухтасари ҳол)

Асимов М. С., Бачаев М., Диноршоев М. Русско-таджикский словарь философской терминологии

Асимов М. С., Брагинский И. С. Садриддин Айни

Асимов М. С. Духовная культура нового человека

Асимов М. С. Основные принципы терминологии таджикского языка

Асимова Б. А., Сангинова С. Х. Жемчужины восточной мудрости

Асимова Б. С. Языковое строительство в Таджикистане 1920-1940 гг.

Асирӣ Т. Гулчин

Асирӣ Тошхӯҷа. Мунтахаби ашъор

Асирии Хуҷандӣ Тошхӯҷа. Ашъори мунтахаб

Аскар Хаким. Испытание поэзией

Аскар Хаким. Творцы созвучий

Аскар Ҳаким. Ашъори мунтахаб

Аскар Ҳаким. Дар қаламрави сухан (симои адибон)

Аскар Ҳаким. Замини сабзи боварҳо

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 2

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 3

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 4

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 5

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 6

Аскар Ҳаким. Маҷмуаи осор. Ҷ. 7

Аскар Ҳаким. Мусоҳиба бо Лоиқ

Аскар Ҳаким. Раҳнавард: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Рубоиёт

Аскар Ҳаким. Рӯзи умед: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Сухан аз шеъру адаб

Аскар Ҳаким. Тарозуи Офтоб: Шеърҳо

Аскар Ҳаким. Шеър ва замон

Аслонова Н. Андешаҳои адабӣ-эстетикии Садриддин Айнӣ

Аслонова Н. Образ Садриддина Айни в современной таджикской прозе

Аслонова Н. Симои Садриддин Айнӣ дар насри муосири тоҷик

Аслонова Н. Шахсияти Садриддин Айнӣ

Аслонова Х. М., Солиев А. Г. Информатика

Аслҳо ва наслҳо. Саҳми самарқандиён дар рушди Тоҷикистон

Асоев Х. Симои коргар дар адабиёти имрӯзаи тоҷик

Асоев Ҳ., Ҳикматов С. Мамнуъгоҳҳои Тоҷикистон ‒ тавсифи умумӣ ва вазъи экологӣ

Асозода Р. Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа дар забони тоҷикӣ

Асозода Х. Кабиров Ш. Анварӣ С. Забон ва адабиёти тоҷик

Асозода Х. Абулқосим Фирдавсӣ дар шинохти Сотим Улуғзода

Асозода Х. Адабиёти садаи ХХ-и форсии тоҷикӣ: Таҳлили осори манзум. Дафт. авв. ҷ. 2

Асозода X. Адабиёти тоҷик дар садаи ХХ

Асозода Х. Адабиёти форсӣ ва се шохаи он

Асозода Х. Адабиёти Эрон дар садаи ХХ. Ҷ. 1

Асозода Х. Воқеият, сиёсат ва С. Айнӣ

Асозода Х. Воқеияти зиндагӣ ва ҷамъбасти бадеӣ

Асозода Х. Иловаҳо ба шарҳи ҳоли устод Айнӣ

Асозода Х. Саргузашти устод Лоҳутӣ

Асозода Х. Сотим Улуғзода ва фоҷиаи ӯ

Асозода Х. Устод Айнӣ дар шинохти Сотим Улуғзода

Асозода Х. Чеҳраҳо

Асозода Ҳотам. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Асосҳои Web дизайн. Комплекси таълимӣ-методии мухтасар

Асосҳои давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисоси ғайриҳуқуқшиносӣ

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи советӣ

Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ (Усмонов О. У.)

Асосҳои илмию амалии технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ

Асосҳои илмӣ-амалии механиконии истеҳсолоти кишоварзӣ

Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ

Асосҳои технологияҳои иттилоотии муосир

Асосҳои фалсафаи марксистӣ-ленинӣ: Китоби дарсӣ

Асрори сухан (маҷмуаи илмии ДДОТ ба номи Қ. Ҷӯраев)

Асрорӣ В. Адабиёт ва фолклор

Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик: Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни факултети филология

Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик. Қ. 1

Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик: Дастури таълимӣ. Қ. 2

Асрорӣ В. Замзамаи ҳаёт: Шеърҳо

Асрорӣ В. Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ

Асрорӣ В. Салом мактаб: Шеърҳо

Асрорӣ В. Фолклор, халқият, нависанда

Асрорӣ В. Халқ ва адабиёт

Асрорӣ В. Ҳар дуяшон нағз: Ҳикояҳо

Асрорӣ В. Эҷодиёти Юсуф Вафо (материал барои очерки таърихи адабиёти советии тоҷик)

Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии халқи тоҷик

Асрорӣ Д. Фарҳанги истилоҳоти масолеҳи иншооти обёрӣ

Атабекян А. А. Кампанские и маастрихтские аммониты Средней Азии

Атабоев А. Як шоха гул. Тарҷ.

Атаханов Т. Сулаймонӣ С. Тамаддун. Дар 3 китоб. кк. 1-3

Атаханов Т., Лутфуллоев М., Шарифов Ф. Очеркҳои афкори педагогӣ (воситаи таълим)

Атахонов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ

Атаханов Т. М. Археологическая карта Таджикистана. Гиссарская долина

Атахонова А.М. Сравнительное и тематическое изучение лексики фархангов

Атлас Таджикской ССР

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.