Китобхона — АМИ

АМИ

Амин Аҳмади Розӣ. Тазкираи Ҳафт иқлим

Аминджанов А. А. Исследование процесса окисления тиопирина в среде 6 моль/л НСl при различных температурах: координационные соединения и аспекты их применения

Аминджанов А. А. Комплексные соединения рения (V) с амидными и тиоамидными лигандами: АДД

Аминджонов Р. Н. Эволюция «Шашмакома» во вт. половине XIX – нач. 40-х гг. XX века

Аминзода М. Баҳори Ватан

Аминзода М. Баҳори дил

Аминзода М. Маҷмуаи шеърҳо

Аминзода М. Мунтахабот. Дар ду ҷилд. ҶҶ. 1-2

Аминзода М. Садои зафар

Аминзода М. Шеърҳо

Аминзода М. Шеърҳои мунтахаб

Амини Бухари, Мир Мухаммед. Убайдулла-наме

Аминов А. ва диг. Фарҳанги тафсирии русӣ-тоҷикии истилоҳоти журналистика

Аминов А. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти С. Айнӣ дар синфҳои V-VII

Аминов А., Зоҳидов. Иншо дар мактаби миёна

Аминов Д. Таджикские национальные блюда

Аминов М. Ғ. Физикаи биологӣ (Биофизика)

Аминов М. М. Ташаккули ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аминов (Бар. Аминов). Искандер-кульская экспедиция 1870 года.

Аминов П. А. Военно-топографический очерк горной страны верховьев р. Зеравшан.

Аминов С. Бузургон дар васфи забони тоҷикӣ

Аминов С. Луғати фразеологии мактабӣ

Аминов С. Методикаи таълими матнсозӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ

Аминов С. А. Таджикские национальные сладости

Аминова С. Женские образы в творчестве Садриддина Айни: АКД

Амир Субҳон. Рӯдакӣ ‒ падидаи нодир ва ҷаҳонии тамаддуни аҳди Сомониён

Амир Хусрави Деҳлавӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Аз девонҳо

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Андарзу ҳикматҳо

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Дувалронӣ ва Хизрхон /Матни интиқодӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. ҶҶ.1-4

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Расоил-ул-эъҷоз

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди аввал

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди дувум

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин

Амирбеков М. Фарзонагони Раштонзамин

Амирӣ. Девон

Амирқулов С. Нигоҳе ба инкишофи таърихи адабиёти тоҷик дар Мовароуннаҳр (қарни ХХ)

Амирқулов С. Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX

Амирқулов С. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо»

Амиров Р. Падидаи муҳими фарҳангӣ

Амирова Э. Қ. Тарроҳии либос

Амирхон С. Чароғи меҳр: Мунтахаби ашъор

Амиршо М. Маро бубахш, модар

Амиршоҳӣ Н. Давлати Куртҳои Ҳирот (1245-1381)

Амитин-Шапиро З. Л. Женщина и свадебные обряды у туземных («Бухарских») евреев Туркестана.

Амонбек Шоҳзода. Марзи Ватан

Амонбек Шоҳзода. Равзани дил

Амонбек Шоҳзода. Савганди ҳарбӣ

Амонбек Шоҳзода. Сарҳад

Амонбек Шоҳзода. Шеърҳо

Амонов Р., Обидов Д. Афсонаҳои тоҷикӣ

Амонов Р., Сайфуллоев А. Суҳайлӣ Ҷавҳаризода (Очерк)

Амонов Р. Адабиёт ва бачагон

Амонов Р. Аз пайи ҳикмати халқ

Амонов Р. Арус ва ё қиссаи зангирии писари ҳамсоя

Амонов Р. Асари бадеӣ ва замон

Амонов Р. Афсонаи сеҳазорсола (очеркҳои илмӣ-бадеӣ)

Амонов Р. Афсонаҳои халқи тоҷик

Амонов Р. Аҳамияти ватандӯстонаи эпоси қаҳрамони халқи тоҷик

Амонов Р. Баъзе натиҷаҳои экспедитсияи фолклории солҳои 1953 ва 1954

Амонов Р. Дар домани кӯҳҳои кабуд: Повест

Амонов Р. Дар нимароҳи умр

Амонов Р. Зиндагӣ саршори мардонагӣ: Ба истиқболи 55- солагии ҷашни фархундаи Ғалаба

Амонов Р. Ишқи найнавоз

Амонов Р. Қиссаи беди баланд, чанори пургул ва себи Самарқанд

Амонов Р. Қиссаҳои диёри чашмасор: Ёддошт ва хотираҳо

Амонов Р. Қиссаҳои сари кӯҳи баланд

Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик

Амонов Р. Навбаҳори чашмасор

Амонов Р. Нимкосаҳои таги коса

Амонов Р. Омилҳои Ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон

Амонов Р. Очерк устного народного творчества таджиков Кулябской области

Амонов Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб

Амонов Р. Пушаймонӣ: Повест ва ҳикояҳо

Амонов Р. Револютсияи октябр ва назми лирикии халқ

Амонов Р. Рубоиёти халқии тоҷикӣ ва рамзи бадеӣ

Амонов Р. Рубоиёти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ

Амонов Р. Ҳақиқати зиндагӣ ва бадеӣ: Маҷмуаи мақолаҳо

Амонов Р. Шарораҳои меҳр: Ҳикояҳо ва очеркҳо

Амонов Р. Эҷодиёти бадеӣ, халқ ва замон

Амонов С. Саолибии Нишопурӣ ва мероси адабии ӯ

Амонова Ф. Забони форсӣ: Дастур ва матн соли дувуми омӯзиши олӣ

Амонова Ф. Забони форсӣ: Дастур ва мутун соли севвуми омӯзиши олӣ

Амонова Ф. Именное аффиксальное словообразование в современном персидском и таджикском языках: Учебное пособие

Амонова Ф. Мадхали забоншиносӣ: Хулосаи дарсҳо / Воситаи таълим барои донишҷӯёни соли аввали факултаи ховаршиносӣ

Амонова Ф. Муқаддимаи забоншиносӣ

Амонова Ф. Опыт ономасиологического исследования деривационной системы современного персидского языка

Амонова Ф. Проблемы деривационной ономасиологии современного персидского языка

Амонова Ф. Таҷрибаи таҳқиқи ономасиологии системаи дериватсионии забони форси муосир

Амонова Ф. Языкознание: методическое пособие для студентов вуз

Амонуллоев А. Математическая статистика

Амонуллоев Х., Ҳоҷиев С., Мақсудов Т. Дарсҳои инкишофи нутқи мураттаб

Анатомияи эътилолӣ (патологӣ)

Анвар Мирзоҳакими Олим. Вақти гули зардолу

Анварии Абевардӣ. Девон

Анварӣ: Ғазалиёт. Мунтахаби ашъори шоирони нимаи аввали асри XI

Анварӣ С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома»

Анварова Ш. С. Эндокринологияи клиникӣ

Андарзи «Шоҳнома»

Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ

Андарзномаи Носири Хусрав

Андарзномаи Фирдавсӣ

Андарзномаи Ҷомӣ

Андешаҳои панду ахлоқӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

Андре Стил. Зарбаи аввал. Тарҷ.

Андреев Д. Л. Замечательные исследователи горной Средней Азии

Андреев М. С. и Пещерева Е. М. Ягнобские тексты. Ягнобско-русский словарь

Андреев М. С., Чехович О. Д. Арк (Кремль) Бухары в конце XIX — начале XX вв.

Андреев М. С. Вахиё

Андреев М. С. Выработка железа в долине Ванча

Андреев М. С. Из материалов по мифологии таджиков

Андреев М. Исторические заметки о Ходженте.

Андреев М. С. К характеристике древних таджикских семейных отношений.

Андреев М. С. Краткие сведения об этнографической экспедиции, предпринятой летом 1924 г.

Андреев М. С. Краткий обзор некоторых особенностей таджикских говоров

Андреев М. С. Материалы по истории таджиков и Таджикистана

Андреев М. С. Материалы по этнографии иранских племен Средний Азии. Ишкашим и Вахан

Андреев М. С. Материалы по этнографии Ягноба

Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 году.

Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандскую область в 1921 году.

Андреев М. С. О таджикском языке настоящего времени.

Андреев М. С. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира

Андреев М. С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов.

Андреев М. С. По Таджикистану

Андреев М. С. По этнографии таджиков. Некоторые сведения.

Андреев М. С. По этнологии Афганистана. Долина Панджшир

Андреев М. С. Поездка летом 1928 г. в Касанский район (север Ферганы).

Андреев М. С., Половцов А. А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии.

Андреев М. С., Половцов А. А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии

Андреев М. С. Прозвища жителей различных селений в Матче (верховья Зерафшана)

Андреев М. С. Таджики долины Хуф, (верховья Аму-Дарьи), вып. I-II (1953-1958)

Андреев М. С. Таджики долины Хуф, (верховья Аму-Дарьи), вып. I-II (2020)

Андреева Е. М. Пауки Таджикистана. Фауна и зонально-экологическое распределение

Аниса. Аниси дилҳо

Ансорӣ Ф. Буттаи гул

Ансорӣ Ф. Гулдастаи дӯстӣ

Ансорӣ Ф. Гулшан

Ансорӣ Ф. Звезда любви

Ансорӣ Ф. Оинаи дил

Ансорӣ Ф. Оинаи махмалпеч

Ансорӣ Ф. Офтоби баҳор

Ансорӣ Ф. Тори илҳом

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.