Китобхона — АМИ


АМИ

Аминов А. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти С. Айнӣ дар синфҳои V-VII

Аминов А., Зоҳидов. Иншо дар мактаби миёна

Аминов Д. Таджикские национальные блюда

Аминов М. М. Ташаккули ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аминов С. Бузургон дар васфи забони тоҷикӣ

Аминов С. Методикаи таълими матнсозӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Аз девонҳо

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Андарзу ҳикматҳо

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Дувалронӣ ва Хизрхон /Матни интиқодӣ

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Осори мунтахаб. ҶҶ.1-4

Амир Хусрави Деҳлавӣ. Расоил-ул-эъҷоз

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди аввал

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Таъриху фарҳанги Эронзамин… Ҷилди дувум

Амир Ҳусайни Хунҷӣ. Тоҷикистон – пораи тани Эронзамин

Амирӣ. Девон

Амирқулов С. Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX

Амирқулов С. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо»

Амиров Р. Падидаи муҳими фарҳангӣ

Амирова Э. Қ. ва диг. Тарроҳии либос

Амирхон С. Чароғи меҳр: Мунтахаби ашъор

Амиршо М. Маро бубахш, модар

Амиршоҳӣ Н. Давлати Куртҳои Ҳирот (1245-1381)

Амонбек Шоҳзода. Марзи Ватан

Амонбек Шоҳзода. Равзани дил

Амонбек Шоҳзода. Савганди ҳарбӣ

Амонбек Шоҳзода. Сарҳад

Амонбек Шоҳзода. Шеърҳо

Амонов Р., Обидов Д. Афсонаҳои тоҷикӣ

Амонов Р., Сайфуллоев А. Суҳайлӣ Ҷавҳаризода (Очерк)

Амонов Р. Аз пайи ҳикмати халқ

Амонов Р. Арӯс ва ё қиссаи зангирии писари ҳамсоя

Амонов Р. Асари бадеӣ ва замон

Амонов Р. Афсонаи сеҳазорсола (очеркҳои илмӣ-бадеӣ)

Амонов Р. Афсонаҳои халқи тоҷик

Амонов Р. Аҳамияти ватандӯстонаи эпоси қаҳрамони халқи тоҷик

Амонов Р. Баъзе натиҷаҳои экспедитсияи фолклории солҳои 1953 ва 1954

Амонов Р. Дар домани кӯҳҳои кабуд: Повест

Амонов Р. Дар нимароҳи умр

Амонов Р. Зиндагӣ саршори мардонагӣ: Ба истиқболи 55- солагии ҷашни фархундаи Ғалаба

Амонов Р. Ишқи найнавоз

Амонов Р. Қиссаи беди баланд, чанори пургул ва себи Самарқанд

Амонов Р. Қиссаҳои диёри чашмасор: Ёддошт ва хотираҳо

Амонов Р. Қиссаҳои сари кӯҳи баланд

Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик

Амонов Р. Навбаҳори чашмасор

Амонов Р. Нимкосаҳои таги коса

Амонов Р. Омилҳои Ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон

Амонов Р. Очерк устного народного творчества таджиков Кулябской области

Амонов Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб

Амонов Р. Пушаймонӣ: Повест ва ҳикояҳо

Амонов Р. Револютсияи октябр ва назми лирикии халқ

Амонов Р. Рубоиёти халқии тоҷикӣ ва рамзи бадеӣ

Амонов Р. Рубоиёти халқӣ ва рамзҳои бадеӣ

Амонов Р. Ҳақиқати зиндагӣ ва бадеӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо

Амонов Р. Шарораҳои меҳр: Ҳикояҳо ва очеркҳо

Амонов Р. Эҷодиёти бадеӣ, халқ ва замон

Амонов С. Саолибии Нишопурӣ ва мероси адабии ӯ

Амонова Ф. Забони форсӣ: Дастур ва матн соли дувуми омӯзиши олӣ

Амонова Ф. Забони форсӣ: Дастур ва мутун соли севвуми омӯзиши олӣ

Амонова Ф. Именное аффиксальное словообразование в современном персидском и таджикском языках: Учебное пособие

Амонова Ф. Мадхали забоншиносӣ: Хулосаи дарсҳо / Воситаи таълим барои донишҷӯёни соли аввали факултаи ховаршиносӣ

Амонова Ф. Муқаддимаи забоншиносӣ

Амонова Ф. Опыт ономасиологического исследования деривационной системы современного персидского языка

Амонова Ф. Проблемы деривационной ономасиологии современного персидского языка

Амонова Ф. Таҷрибаи таҳқиқи ономасиологии системаи дериватсионии забони форси муосир

Амонова Ф. Языкознание: методическое пособие для студентов вуз

Амонуллоев А. Математическая статистика

Амонуллоев Х., Ҳоҷиев С., Мақсудов Т. Дарсҳои инкишофи нутқи мураттаб

Анварии Абевардӣ. Девон

Анварӣ С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома»

Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ

Андарзномаи Носири Хусрав

Андарзномаи Фирдавсӣ

Андре Стил. Зарбаи аввал. Тарҷ.

Андреев Д. Л. Замечательные исследователи горной Средней Азии

Андреев М. С. и Пещерева Е. М. Ягнобские тексты. Ягнобско-русский словарь

Андреев М. С., Половцев А. А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии

Андреев М. С. Чехович О. Д. Арк (Кремль) Бухары в конце XIX — начале XX вв.

Андреев М. С. Краткий обзор некоторых особенностей таджикских говоров

Андреев М. С. Материалы по истории таджиков и Таджикистана

Андреев М. С. Материалы по этнографии Ягноба

Андреев М. С. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира

Андреев М. С. По Таджикистану

Андреев М. С. По этнологии Афганистана. Долина Панджшир

Андреев М. С. Поездка летом в Касанский район. Т.1

Андреев М. С. Прозвища жителей различных селений в Матче (верховья Зерафшана)

Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи), вып. I

Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи), вып. II

Ансорӣ Ф. Буттаи гул

Ансорӣ Ф. Гулдастаи дӯстӣ

Ансорӣ Ф. Гулшан

Ансорӣ Ф. Звезда любви

Ансорӣ Ф. Оинаи дил

Ансорӣ Ф. Офтоби баҳор

Ансорӣ Ф. Тори илҳом

Антал Биҳари Ваҷнайи. Як қатраи меҳрубони борон. Тарҷ.

Антология таджикской поэзии

Ба пас, ба Китобхона

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.