Китобхона — АБД

АБД

Абдуманнонов А. Намунаи ҳалли масъалаҳо аз физика

Абдуманнонов А. Нуқтаи назар

Абдуманнонов А., Отахонова Х., Шодиқулов Ҳ. Абулқосим Лоҳутӣ (очеркҳои мухтасар)

Абдунабиев А. Лингвистический анализ топонимии региона Уратюбе: АКД

Абдураззак Самарканди. Матла-ус-саъдайн ва маджма-ул-бахрайн

Абдуразаков А. А. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье

Абдурахимов С. Я. Геоэкологические проблемы техногенеза на терр. Сев.Таджикистана

Абдурахман Джами. Бахаристан

Абдурахманов У. Личные глагольные формы в современном таджикском литературном языке: АКД

Абдураҳимов Қ. С. Афкори педагогии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Абдураҳимов С. Ибораҳои исмии забони адабии ҳозираи тоҷик

Абдураҳимов С. Ибораҳои номии забони адабии ҳозираи тоҷик

Абдураҳимов С. Ибораҳои ҷонишинӣ

Абдураҳмон, Б. Куруши Кабир – шоҳаншоҳи тамаддуновар

Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий

Абдураҳмони Абдуманнон. Ламҳае ба роҳи рӯзгор

Абдураҳмони Абдуманнон. Нуқтаи назар

Абдураҳмони Абдуманнон. Пиндорҳо ва ингорҳо

Абдураҳмони Абдуманнон. Фурӯғи чеҳраҳо

Абдураҳмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон (1987)

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон (2008)

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон (2014)

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон (нашри интиқодӣ — Маскав)

Абдураҳмони Ҷомӣ. Интихоб аз асарҳо

Абдураҳмони Ҷомӣ. Мунтахаби ғазалиёт

Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳот-ул-унс

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилдҳои 1-8

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 3

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 6

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 7

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди 8

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. Иборат аз чаҳор ҷилд. Ҷилдҳои 1-4

Абдураҳмони Ҷомӣ. Осори мунтахаб

Абдураҳмони Ҷомӣ. Саду як ғазал

Абдураҳмони Ҷомӣ. Саломон ва Абсол

Абдураҳмони Ҷомӣ. Саломон ва Абсол. Матни интиқодӣ

Абдураҳмони Ҷомӣ. Юсуф ва Зулайхо

Абдураҳмонов М., Қодиров М. Ҳуқуқи замин

Абдураҳмонов Ф. А. Анатомияи одам, ҷилди 1

Абдураҳмонов Ф. А. Анатомияи одам, ҷилди 2

Абдураҳмонова М. Ҷумлаҳои амрӣ дар забони тоҷикӣ

Абдураҳмонова О. Одамушшуаро устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Абдурашидов А. Омӯзиши авзони шеър ва мусиқӣ (Арӯз ва мусиқӣ)

Абдурашидов А. Танбур и его функции в изучения ладовой системы Шашмакома

Абдурашитов Ф. М. Земельно-водная реформа в Таджикистане в конце ХХ — начале ХХI вв

Абдурашитов Ф. М. Из истории внутреннего переселения в Таджикистане

Абдурашитов Ф. М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924 — 1990 гг.)

Абдурофеъ Рабиев. Аспи охирин

Абдурофеъ Рабизода. Аз хокдон то кайҳон

Абдурофеъ Рабизода. Афсонаи маҳтобӣ

Абдурофеъ Рабизода. Ашки духтар

Абдурофеъ Рабизода. Гунда

Абдурофеъ Рабизода. Ишқи аз нав руста

Абдурофеъ Рабизода. Китоби Андешаҳо

Абдурофеъ Рабизода. Куҳандиёро, диёри ёро

Абдурофеъ Рабизода. Қиссаҳои падару духтар

Абдурофеъ Рабизода. Марги роҳбалад

Абдурофеъ Рабизода. Маргу зиндагӣ

Абдурофеъ Рабизода. Одинабоқӣ

Абдурофеъ Рабизода. Ориёдухтар – Деваштич

Абдурофеъ Рабизода. Панҷ қиссаи Панҷакент

Абдурофеъ Рабизода. Ҳандалак ё тамъи духтарак

Абдурофеъ Рабизода. Ҳафткӯл

Абдурофеъ Рабизода. Чил хӯшаи гандум

Абдуррахмани Тали’. История Абулфейз-хана (1959)

Абдуррахмани Тали’. История Абулфейз-хана (2009)

Абдурраҳимӣ А. Муҳаммадҳусайни Хатлонӣ ё Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ

Абдурраҳмони Ҷомӣ (575 солагӣ): Маҷмуаи илмӣ

Абдурраҳмони Ҷомӣ ва масоили рушди фарҳангсолорӣ дар тамаддуни Шарқ

Абдурраҳмони Ҷомӣ ва падидаҳои фарҳангии замони ӯ

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Мавлоно Нуриддин. Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс

Абдурраҳмони Ҷомӣ. Сарф-ул-лисон

Абдусалом Р. Телевизион оинаи зиндагист

Абдусаломов И. А. Олами ҳайвоноти Тоҷикистон

Абдусаломов И. А. Ҳайвоноти зараровару фоиданоки Тоҷикистон

Абдусаломов И. А., Исоқов С. И. Морҳои Тоҷикистон

Абдусалямов И. (под ред.) Фауна Таджикской ССР. Том XIX, часть 1. Птицы (поганкообразные – дятлообразные)

Абдусалямов И. А. (под ред.) Фауна Таджикской ССР. Том XIX, часть 2. Птицы (воробьиные)

Абдусалямов И. А. (под ред.) Фауна Таджикской ССР. Том XIX, часть 3. Птицы (Воробьиные. Ткачиковые, вьюрковые, овсянковые)

Абдусамади Мулло. Методикаи таълими адабиёти тоҷик

Абдусамадов А. Субҳи муродбахш: Маҷмуаи мақолаҳо

Абдусамадов А. А. Социальные конфликты в условиях трансформации общественной жизни Таджикистана

Абдусамадов Г. С. Закономерности становления и развития рыночных отношений в Республике Таджикистан

Абдусаттори Раҳмон. Резу чош (шеърҳои ҳаҷвӣ)

Абдусаттори Раҳмон. Тавба: Шеърҳои ҳаҷвӣ

Абдусатторов А. Ташаккул ва таҳаввули рубоӣ дар адабиёти асрҳои X-XV форсу тоҷик

Абдухолиқзода А. Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Абдуҷаббор А. Назаркарда (пиеса)

Абдуҷабборов Т., Ҳақбердиев А. Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айнӣ

Абдушарифи Боқизода. Фиқҳи исломӣ бар асоси мазҳаби ҳанафӣ

Абдушукури Абдусаттор. Арабият ва адабиёти аҳди Ғазнавиён

Абдушукури Абдусаттор. Асрори шеъри марғуб

Абдушукури Абдусаттор. Руъяти Қуръон дар шеър

Абдушукури Абдусаттор. Талмеҳ дар шеъри аҳди Сомониён

Абдушукури Абдусаттор. Ташаккул ва таҳаввули рубоӣ дар адабиёти форс-тоҷик

Абдушукури Абдусаттор. Таърихи адабиёти араб

Абдушукури Абдусаттор. Фарҳанги арабӣ ва адабиёти аҳди Ғазнавиён

Абдушукуров Д. А. Геохимические аспекты экологии Кайраккумского водохранилища

Абибов (Ҳабибов) А. Аз ганҷинаи адабии Ҳисор

Абибов (Ҳабибов) А. Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадахшон

Ҳабибов (Абибов) А. Аз таърихи равобити адабии Бадахшон бо Ҳиндустон

Абибов (Ҳабибов) А. Ганҷи Бадахшон

Абибов (Ҳабибов) А. Ганҷи Зарафшон

Ҳабибов (Абибов) А. Ганҷи парешон

Абибов (Ҳабибов) А. Доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ

Ҳабибов (Абибов) А. Мероси адабии шоирони Ҳисор

Ҳабибов (Абибов) А. Носири Бухороӣ. Мунтахабот

Абибов (Ҳабибов) А. Рубоиёти халқӣ ва китобӣ

Абкори маонӣ (маҷмӯаи илмӣ)

Абодуллоева С. Ю. Ономастикаи «Форснома»-и Ибни Ал-Балхӣ

Абодуллоева С. Ю. Ономастикон суфийской поэзии: структурный, семантический и функциональный аспект: АКД

Абрамзон С. М., Кисляков Н. А. Добыча золота ‒ один из древних промыслов горных таджиков

Абрамов А. К. Записка о Каратигенском владении, составленная по распросам

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений

Абрамян Р. Пехлевидско-персидско-армяно-русско-английский словарь

Абраҳамс П. Аз раҳи раъди ғуррон. Тарҷ.

Аброр Зоҳир. Арсаи набарди гургон: Роман

Аброр Зоҳир. Бадном: Повест

Аброр Зоҳир. Барзах: Повест

Аброр Зоҳир. Бармахида: Повест

Аброр Зоҳир. Бозгашт: Роман

Аброр Зоҳир. Бозиҳои хурд дар сиёсати бузург: Роман

Аброр Зоҳир. Бомдоди ишқ: Повестҳо

Аброр Зоҳир. Васвасаи дунё: Роман

Аброр Зоҳир. Гумон: Драма

Аброр Зоҳир. Ғуруби офтоб: Повест

Аброр Зоҳир. Дар ҷилди одам: Роман

Аброр Зоҳир. Дар ҷустуҷӯйи инсон: Роман

Аброр Зоҳир. Дунёи бесомон: Роман

Аброр Зоҳир. Дуроҳа: Повест

Аброр Зоҳир. Душанбе: Роман

Аброр Зоҳир. Ёри ғор: Роман

Аброр Зоҳир. Завол: Роман

Аброр Зоҳир. Ибни Лодан: Роман

Аброр Зоҳир. Коммунист: Роман

Аброр Зоҳир. Майдон: Роман

Аброр Зоҳир. Ману ту ва фаришта: Роман

Аброр Зоҳир. Меҳмони нохонда: Гротеск

Аброр Зоҳир. Мотами гурбаи сиёҳ: Роман

Аброр Зоҳир. Моҷарои қабр: Повест

Аброр Зоҳир. Моҷарои рӯзи ид: Драма

Аброр Зоҳир. Муқовимат: Роман

Аброр Зоҳир. Мунтасир: Роман

Аброр Зоҳир. Мурофиа: Повест

Аброр Зоҳир. Мусофири ҷодаи ишқ: Повест

Аброр Зоҳир. Нухтаи нафс: Роман

Аброр Зоҳир. Охирин сайди сайёд: Роман

Аброр Зоҳир. Пастиву баландӣ: Повест

Аброр Зоҳир. Рақс дар сояи девори оҳанин: Роман

Аброр Зоҳир. Се тақдиру се тасвир: Повест

Аброр Зоҳир. Таносух: Повест

Аброр Зоҳир. Таърихи беморӣ: Роман

Аброр Зоҳир. Хоки фаромӯшӣ: Гротеск

Аброр Зоҳир. Хокпайванд: Повест

Аброр Зоҳир. Ҷилои ҷоми Ҷомӣ: Роман

Аброр Зоҳир. Шикасти зулмот: Роман

Аброр Зоҳир. Як рӯзи ҳаёт: Повест

Аброри Сабоҳзод. Носиралии Сарҳиндӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти форсӣ

Аброров X. Горный Зерафшан

Аброров Х. Вопросы эффективного использования водно-земельных ресурсов Горного Зерафшана

Аброров Х. Формирования водных ресурсов Горного Зерафшана и их экономический потенциал

Аброров Ҳ. Географияи сарватҳои шифобахши табиати Тоҷикистон

Аброров Ҳ. Искандаркӯл – табиат, захираҳои табиӣ ва ҳифз

Аброров Ҳ. Иқтидори иқтисодии захираҳои обии водии Зарафшон

Аброров Ҳ. Музофоти табиию географии Зарафшон

Аброров Ҳ. Об ҳаёт аст

Аброров Ҳ. Об, илм ва рушди устувор

Аброров Ҳ. Осори ҷуғрофии ниёгон дар таълим

Аброров Ҳ. Пиряхҳои Тоҷикистон

Аброров Ҳ. Тоҷикистон – кишвари кӯлҳои беназир

Аброров Ҳ. Тоҷикистон – кишвари муъҷизаҳои табиӣ

Аброров Ҳ. Фон-Яғноб – захираҳои табиӣ

Аброров Ҳ. Экология дар таълими география

Аброров Ҳ., Акмалов М., Аҳмадов А., Сафаров Х. Музофоти географии Кӯлоб

Аброров Ҳ., Холиқов X. Табиат ва сарвати кӯҳсори Фон

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

гузориш 3

 1. Аз шумо хоҳиш мекунам ки китобҳо оиди
  «Электрик»барои 1-ум ва 2-юм курсо таёр
  Мекардед.
  Ташаккур!

  • Салом, Хушқадам!
   Ман ҳам кайҳо боз дар ҳамин андешаам, Аммо мутаассифона, дар ин ришта китобҳои тоҷикӣ қариб ки нестанд. Дар сомонаи дигарам https://el.zarowadk.ru/ ба наздикӣ ин гуна китобҳо мешаванд, лекин ба забони русӣ.

 2. бароям китобхо зпэарур хастанд

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.