Китобхона — С


С

С. Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон

Саади. Гулистан. Критический текст, предисловие и примечания Р. М. Алиева

Саади Ширази. Бустан. Перевод В. Державина

Сабзаев С. Сухан рӯдакивор неку бувад: Дар бораи ашъори устод Рӯдакӣ

Сабзаев С. Забон ва сабки баёни Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сабзаев С. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар

Сабзаев С. Каломи Президент дар таълими забон

Сабзаев С. Маҳорати суханварии Носири Хусрав

Сабзаев С. Фурӯғи ирфони Вахшонзамин

Сабко В. Кафолати сулҳ. Тарҷ.

Савдо. Мунтахабот

Савтҳои Ховар (Баёзи осори шарқии шуарои Аврупо). Тарҷ.

Сагадеев А. В. Ибн-Сина

Садовяну Михаил. Ҷазираи Гулистон. Тарҷ.

Садри Зиё. Наводири Зиёия

Садри Зиё, Шарифҷон махдум. Рӯзнома

Садри Зиё, Шарифҷон махдум. Тазкори ашъор

Садриддинов М. И. Оценка значимости водных ресурсов Республики Таджикистан

Садуллаев Б. Говоры таджиков Шахрисябза

Садыкова Н. Н. Философская антропология Мирзо Абдулкодира Бедиля

Садыков Х. У. Русско-таджикский словарь физических терминов

Саид Абдураҳими Хатиб. Таърихи ислом дар аҳди хулафои рошидин кк. 1-2

Саид Н. С., Аҳмадов С. А., Назаров М. А. Мантиқ

Саид Н. С., Назаров М. А. Фалсафа ва методологияи илм

Саид Ҳайдаршоҳ Муборакшоҳзода. Таърихи мулки Шуғнон

Саид-Алиев С. А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана

Саиди Ю. Краткий словарь музейных терминов (русско-таджикский)

Саидзода Ҷ. Афкори педагогии Соиб

Саидзода Ҷ. Ифтихори миллӣ ва худшиносӣ дар дарсҳои адабиёт

Саидзода Ҷ. Мевае беҳтар аз озодӣ нест

Саидзода Ҷ. Мо ва Носири Хусрав

Саидзода Ҷ. Наврӯзи Аҷам

Саидзода Ҷ. Наврӯзи навбаҳорон

Саидзода Ҷ. Нигоҳе ба шеър ва мусиқии Афғонистони имрӯза

Саидзода Ҷ. Роҳнамойи таълими адабиёт

Саидзода Ҷ. Рӯ ба Ҳинд

Саидзода Ҷ. Сабки ҳиндӣ ҳамчун сабки нав

Саидзода Ҷ. Суруди Рӯдакӣ шуд зинда акнун

Саидзода Ҷ. Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод! Рисолаи илмию тадқиқотӣ

Саидзода Ҷ., Афғонов М. Наврӯзи навбаҳорон: Рисола

Саидмирзои Назар (Исфандиёр). Бо лаҳҷаи дарғӣ: Шаҳбарун, Вожанома, Зарбулмасал ва киноёт…

Саидмуродов X. Роль … факторов в национальном самосознании

Саидов А. Ишораҳое ба таърих ва оинҳои тоҷикони Хитой

Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства …

Саидов А. Политическая история Бухарского ханства в XVII — первой половине XVIII в

Саидов А. Социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII- первой половине XVIII в

Саидов Д., Аюбӣ Н. Забони адабии тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ғайри филологӣ

Саидов Д. Х. Коррозионностойкие строительные материалы на основе цементсодержащих композиций со смешанными минерально-химическими добавками

Саидов Дж. З. Лексика муминабадского говора таджикского языка

Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий

Саидов З. Внешняя политика Президента Рахмонова

Саидов З. Внешняя политика РТ на современном этапе (1992-2005 гг.)

Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.)

Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации

Саидов З. А. Действие норм шариата в Бухарском эмирате

Саидов З. Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.) История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов. Пятое издание

Саидов И. Методикаи таҳлили фонетикӣ

Саидов И. Эрони гумшуда

Саидов И. А. Проблемы онтологии и гносеологии в философии Хади Сабзавори

Саидов И. И. Организационно-методологические основы функционирования интегрированного управления водными ресурсами в зоне формирования стока (на примере Республики Таджикистан)

Саидов И. И. Усовершенствование техники и технологии орошения цитрусовых культур в сухих субтропиках Таджикистана

Саидов Қ. Математикаи шавқовар

Саидов М. Шаби душвор: Қисса

Саидов М. Бозгашти Кангур: Қисса ва ҳикояҳо

Саидов М. С. Назарияи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Саидов Н. С. Лексические и фразеологические особенности рассказов Абдулхамида Самада

Саидов Р. Говоры Вахио-Боло: АКД

Саидов С. Абдусалом Деҳотӣ — адиби бачагон: Дастури илмӣ-методӣ барои донишҷӯён

Саидов С. Адабиёти қадим (аз замонҳои қадим то асри VIII)

Саидов С. ва диг. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII)

Саидов С. Каломи бадеъ

Саидов С. Краткий русско-таджикский словарь налоговой терминологии

Саидов С. Т. Методы селекции растений. Учебное пособие

Саидов Х. А. Дипломатическая терминология в таджикском и английском языках: ДД

Саидов Х. А. Система дипломатических терминов в таджикском и английском языках

Саидов Ҳ. A. Омӯзиши забони англисӣ дар амалия

Саидова Қ. Говор таджиков Шаартуза: АКД

Саидхоҷаев Т. Курси мухтасари муқовимати мавод

Саидҳомид С. Чашмаи нур: Ашъор

Сайдаминов И. А. ва диг. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 2

Сайдаминов И. А. ва диг. Равандҳои механикӣ ва ҳидромеханикӣ

Сайид Абдул Вохид. Икбал: творчество и мировоззрение. Пер. с англ.

Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. Оштинома

Сайид Иброҳим Ҳикмат. Қуръон дар «Маснавӣ». ҶҶ. 1-2

Сайид Ҷамолиддини Афғонӣ. Таълимот-ул-баён фи таърих-ил-афғон: Дунболаи таърихи афғон

Сайидалӣ Маъмур. Алвонҷак: Шеърҳо барои хурдтаракон

Сайидалӣ Маъмур. Анӯшаҷони ҷони мо

Сайидалӣ Маъмур. Гарди Офтоб

Сайидалӣ Маъмур. Давлати дидор

Сайидалӣ Маъмур. Заврақи умед

Сайидалӣ Маъмур. Карчи харбуза

Сайидалӣ Маъмур. Меҳвар

Сайидалӣ Маъмур. Навоҳои Гулдара

Сайидалӣ Маъмур. Назаргоҳи дил

Сайидалӣ Маъмур. Овои мурғи шабовез

Сайидалӣ Маъмур. Оташи меросӣ

Сайидалӣ Маъмур. Офтобгардон

Сайидалӣ Маъмур. Офтоби дил

Сайидалӣ Маъмур. Пойизи сабз

Сайидалӣ Маъмур. Риштапайванд

Сайидалӣ Маъмур. Рози дарё

Сайидалӣ Маъмур. Рӯҳи баланд

Сайидалӣ Маъмур. Савганд

Сайидалӣ Маъмур. Ситорашукуф

Сайидалӣ Маъмур. Солгиреҳ

Сайидалӣ Маъмур. Сӯзанак

Сайидалӣ Маъмур. Толеъ

Сайидалӣ Маъмур. Ҳамсолон

Сайидалӣ Маъмур. Чорзарб

Сайидалӣ Маъмур. Шохаи шикаста

Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.)

Сайидзода З. Ш., Холов А. Нақши сиёсии Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон дар рушди босуботи Тоҷикистон

Сайидзода З. Ш. (Саидов З. Ш.) Густариши ахлоқи миллӣ – посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ

Сайидзода З. Ш. Истиқлолияти давлатӣ ва гиромидошти забони модарӣ

Сайидзода З. Ш. Тоҷикистон дар ҳавзаи ҷаҳони ислом

Сайидои Насафӣ. Баҳориёт

Сайидои Насафӣ. Девон (мунтахабот)

Сайидои Насафӣ. Куллиёти осор

Сайидои Насафӣ Миробид. Асарҳои мунтахаб

Сайко Э. В. Становление города как производственного центра

Саймиддинов Д. Адабиёти паҳлавӣ

Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна: РД

Саймиддинов Д. Вожаномаи феълҳои паҳлавӣ

Саймиддинов Д. Истилоҳоти идории замони Сосониён

Саймиддинов Д. Лексика среднеперсидского языка: АДД

Саймиддинов Д. Пажӯҳишҳои забоншиносӣ

Саймиддинов Д. Ташреҳи лингвистии сутуни форсии миёна: РН

Саймиддинов Д. Фарҳанги ҳузворишҳои паҳлавӣ

Саймиддинов Д. Фарҳангномаҳои форсии миёна

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

E-mail-и Шумо нашр намешавад. Хоначаҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.