Китобхона — С

С

Саади. Гулистан. Критический текст, предисловие и примечания Р. М. Алиева

Саади Ширази. Бустан. Перевод В. Державина

Сабақи Рӯдакӣ

Сабзаев С. Сухан рӯдакивор неку бувад: Дар бораи ашъори устод Рӯдакӣ

Сабзаев С. Забон ва сабки баёни Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Сабзаев С. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар

Сабзаев С. Каломи Президент дар таълими забон

Сабзаев С. М. Лингвинистическое исследование суфийской терминологии таджикско-персидской прозы XI-XII вв.: АДД

Сабзаев С. Маҳорати суханварии Носири Хусрав

Сабзаев С. Фурӯғи ирфони Вахшонзамин

Сабиржанов С. Собственно вопросительные предложения в современном таджикском литературном языке

Сабко В. Кафолати сулҳ. Тарҷ.

Сабрин (Латофат Кенҷаева). Хилвати гесу

Сабуриён М. М. Асосҳои геология

Сабуриён М. М., Холов Ҳ., Картография бо асосҳои топография

Сабуриён М. М., Холов Ҳ., Қосимов Н. Кишварҳои ҷаҳон дар рақамҳо

Сабурӣ Б. Ибтидо (маҷмуаи ашъор)

Сабуров С. К. Стоматологияи ортопедӣ

Савдо. Мунтахабот

Савтҳои Ховар (Баёзи осори шарқии шуарои Аврупо). Тарҷ.

Сагадеев А. В. Ибн-Сина

Садиков Х. Х. Арчовники бассейна реки Искандер (Таджикистан)

Садовяну Михаил. Ҷазираи Гулистон. Тарҷ.

Садри Зиё. Наводири Зиёия

Садри Зиё, Шарифҷон махдум. Рӯзнома

Садри Зиё, Шарифҷон махдум. Тазкори ашъор

Садриддин Айнӣ бузурге аз дунёи форсизабон

Садриддин Айнӣ ва масъалаҳои рушди адабиёти навини тоҷик

Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон

Садриддин Айнӣ ‒ маорифпарвар: маҷмуаи мақолаҳо

Садриддинов М. И. Оценка значимости водных ресурсов Республики Таджикистан

Садриддинов Н. Т. 840 суолу ҷавоби таснифоти қонунгузориҳои ҶТ оид ба иқтисоди бозаргонӣ

Садуллаев А. Очерк: генезис, развитие и современное состояние

Садуллаев Б. Говоры таджиков Шахрисябза

Садуллоев Р. И., Шукуров Ҳ. Р. Асосҳои назарияи эҳтимолият ва омори риёзӣ

Садыкова Н. Н. Философская антропология Мирзо Абдулкодира Бедиля

Садыков Х. У. Русско-таджикский словарь физических терминов

Саид Абдураҳими Хатиб. Таърихи ислом дар аҳди хулафои рошидин кк. 1-2

Саид Н. С., Аҳмадов С. А., Назаров М. А. Мантиқ

Саид Н. С., Аҳмадов С., Нурулҳақов Қ., Назаров Р. Диншиносӣ

Саид Н. С., Назаров М. А. Фалсафа ва методологияи илм

Саид Ҳайдаршоҳ Муборакшоҳзода. Таърихи мулки Шуғнон

Саид-Алиев С. А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана

Саидалӣ Саид. Ниёишномаи Пири Ҳисор

Саидаминов И. А. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қ. 2

Саидджафаров О. Ш. Стиль персидско-таджикской газели в XVI-XVII вв. (на примере творчества Фигани, Назири и Саиба): ДД

Саидзод М. Ономастикаи Қуръон

Саидзода Ҷ. Ало девони Мавлоно, маро ту зинда хоҳӣ дошт

Саидзода Ҷ. Афкори педагогии Соиб

Саидзода Ҷ. Бозор Собир ‒ бонии тарзи хаёл

Саидзода Ҷ. Бозор Собир ‒ тасвиргари моҳир

Саидзода Ҷ. Ифтихори миллӣ ва худшиносӣ дар дарсҳои адабиёт

Саидзода Ҷ. Мевае беҳтар аз озодӣ нест

Саидзода Ҷ. Мо ва Носири Хусрав

Саидзода Ҷ. Наврӯзи Аҷам

Саидзода Ҷ. Наврӯзи навбаҳорон

Саидзода Ҷ. Нигоҳе ба шеър ва мусиқии Афғонистони имрӯза

Саидзода Ҷ. Роҳнамойи таълими адабиёт

Саидзода Ҷ. Рӯ ба Ҳинд

Саидзода Ҷ. Сабки сухани Мавлоно

Саидзода Ҷ. Сабки ҳиндӣ ҳамчун сабки нав

Саидзода Ҷ. Суруди Рӯдакӣ шуд зинда акнун

Саидзода Ҷ. Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод! Рисолаи илмию тадқиқотӣ

Саидзода Ҷ., Афғонов М. Наврӯзи навбаҳорон: Рисола

Саиди Ю. Краткий словарь музейных терминов (русско-таджикский)

Саидӣ С. Замзамаҳои Ҳиндустон

Саидмирзои Назар (Исфандиёр). Бо лаҳҷаи дарғӣ: Шаҳбарун, Вожанома, Зарбулмасал ва киноёт…

Саидмирзои Назар (Исфандиёр). Ду ҷашни бузурги миллӣ. Наврӯз ва Меҳргон

Саидмуродов Л. Ҳ. Бизнеси байналхалқӣ: назария, амалия ва одоб

Саидмурадов Х. М. Построение фундамента социалистической экономики в сельском хозяйство Таджикистана

Саидмурадов Х. М. Проблемы развития и размещения производительных сил Таджикской ССР

Саидмуродов Л. Ҳ. Иқтисодиёти байналхалқӣ: назария, таърих, сиёсат

Саидмуродов X. Роль социально-экономических, политических факторов в национальном самосознании

Саидов А. Ишораҳое ба таърих ва оинҳои тоҷикони Хитой

Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства …

Саидов А. Политическая история Бухарского ханства в XVII — первой половине XVIII в.

Саидов А. Сеҳри хома

Саидов А. Социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII — первой половине XVIII в

Саидов Д., Аюбӣ Н. Забони адабии тоҷик. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ғайри филологӣ

Саидов Д. Х. Коррозионностойкие строительные материалы на основе цементсодержащих композиций со смешанными минерально-химическими добавками

Саидов Дж. З. Лексика муминабадского говора таджикского языка

Саидов З. А. Действие норм шариата в Бухарском эмирате

Саидов З. Ш, Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий

Саидов З. Ш. Внешняя политика Президента Рахмонова

Саидов З. Ш. Внешняя политика РТ на современном этапе (1992-2005 гг.)

Саидов З. Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004 гг.)

Саидов З. Ш. Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации

Саидов З. Ш. Массовая информация и внешняя политика

Саидов З. Ш. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.). История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов (2016)

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.) История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов. Пятое издание (2017)

Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.). История России: Учебное пособие для таджикских трудовых мигрантов (2018)

Саидов З. Ш. Республика Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей»

Саидов И. Методикаи таҳлили фонетикӣ

Саидов И. А. Проблемы онтологии и гносеологии в философии Хади Сабзавори

Саидов И. И. Организационно-методологические основы функционирования интегрированного управления водными ресурсами в зоне формирования стока (на примере Республики Таджикистан)

Саидов И. И. Усовершенствование техники и технологии орошения цитрусовых культур в сухих субтропиках Таджикистана

Саидов Қ. Математикаи шавқовар

Саидов М. Шаби душвор: Қисса

Саидов М. Бозгашти Кангур: Қисса ва ҳикояҳо

Саидов М. Трудящиеся Таджикистана в борьбе за освоение Вахшской долины и создание в ней базы тонковолокнистого хлопка

Саидов М. К. Ресурсы дикорастущих пищевых растений Центрального Таджикистана

Саидов М. С. Назарияи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Саидов Н. С. Лексические и фразеологические особенности рассказов Абдулхамида Самада

Саидов Н. С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке: АДД

Саидов Р. Воҳидҳои фразеологӣ дар назми халқӣ. Ҷ. I

Саидов Р. Воҳидҳои фразеологӣ дар назми халқӣ. Ҷ. II

Саидов Р. Говоры Вахио-Боло: АКД

Саидов Р. Забони адаби тоҷик

Саидов С. Абдусалом Деҳотӣ — адиби бачагон: Дастури илмӣ-методӣ барои донишҷӯён

Саидов С. Адабиёт ‒ махзани маърифат

Саидов С. Адабиёти бачагона

Саидов С. Адабиёти бачагона дар замони Истиқлол

Саидов С. Адабиёти давраи Сомониён дар фарҳангҳои форсӣ

Саидов С. Адабиёти қадим (аз замонҳои қадим то асри VIII)

Саидов С. ва диг. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII)

Саидов С. Калиди ганҷи маънӣ

Саидов С. Каломи бадеъ

Саидов С. Краткий русско-таджикский словарь налоговой терминологии

Саидов С. Назарияи адабиёт

Саидов С. Сабкшиносӣ

Саидов С. Т. Методы селекции растений. Учебное пособие

Саидов С. Эҷодиёти Абулқосим Лоҳутӣ барои бачагон ва наврасон

Саидов Х. А. Дипломатическая терминология в таджикском и английском языках: ДД

Саидов Х. А. Система дипломатических терминов в таджикском и английском языках

Саидов Ҳ. A. Омӯзиши забони англисӣ дар амалия

Саидова Қ. Говор таджиков Шаартуза: АКД

Саидова М. Садриддин Айнӣ ‒ нависандаи бачагон

Саидхоҷаев Т. Курси мухтасари муқовимати мавод

Саидхоҷаев Т. Луғати мухтасари терминологии русӣ-тоҷикии муқовимати металлҳо

Саидҳомид С. Чашмаи нур: Ашъор

Саидҷаъфаров О. Ш. Асолат дар забони мардум

Саидҷаъфаров О. Вазъи сиёсӣ ва адабии Ҳиндустон дар асрҳои XVI-XVII

Ба пас, ба Китобхона

Агар дар матн хатое ёфтед, хоҳиш, онро ҷудо карда, Ctrl+Enter-ро пахш намоед.

Бо дӯстонатон баҳам бинед:

Андешаатонро баён кунед

Нишонии email-и Шумо нашр намешавад.

Ёбед:

Барои ҳарфро гузоштан тугмаро пахш кунед.